Топ-100
Back

ⓘ Ľudské spoločenstvá
                                               

Komunita (sociológia)

Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ludí, ktorí sú bez ohladu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cielov. Slovo komunita býva často používaný ako synonymum pre pospolitosť, teda protiklad pojmu spoločnosť" 1. Výraz komunita pochádza z latinského slovného základu spoločného s communicare, komunikácia - komunikovať.

                                               

Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ludským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ludské konanie v situáciách, keď je možný výber. Etika sa člení podla toho, čím sa zaoberá, napríklad medicínska etika, etika v obchode, ekonomická etika. Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne zá ...

                                               

Kresťanské spoločenstvo Milosť

Kresťanské spoločenstvo Milosť je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska. Podobné prúdy v kresťanstve ako napríklad letnično-charizmatické hnutie, vznikali už aj v minulosti – vzišli z nich cirkvi ako Jednota bratská či Moravskí bratia, no dnes existujú aj v užších, najmä mládežníckych skupinách katolíckej cirkvi. Tieto hnutia v minulosti vznikli pri tzv. vyliatí Ducha Svätého. Názov "letničné hnutie" pochádza z udalosti, ktorá sa ...

                                               

Univerzálny ludský zmysel frazém

Univerzálny ludský zmysel frazém je túto extrapoláciu povahy frazém dovoluje podla všetkého fakt univerzálií samého ludského rodu, ako ju skúma a dosvedčuje historická antropológia. Vo frazeológii to – proti nepopieratelnej idiomatickosti a autochtónnosti frazém – dotvrdzuje sám ich semiotický zmysel, spočívajúci v dôraze na autentickom chápaní životných situácií. V ich interpretácií sa síce tak alebo onak odráža pocit vernosti pomyselnému celkovému zmyslu seba, vlastnej komunity, no pritom sa neustále myslí na "človeka vôbec", človeka v zmysle hodnôt, ktoré sa mu pripisovali počnúc od ren ...

                                               

Kultúrotvorná funkcia filozofie

Kultúrotvorná funkcia filozofie je prispievanie filozofie k pretváraniu ludskej spoločnosti na kultúrne spoločenstvo spoluodhalovaním predpokladov takejto premeny. Pokial ide o ludské indivíduum, kultúrotvornou funkciou filozofie je prispievať ku kultivácii človeka, čiže prispievať k tomu, aby bol človek múdry, krásny a dobrý.

                                               

Apollinarizmus

Apollinarizmus alebo apollinarianizmus je jednou z christologických teórií 4. storočia. Jej predstavitelom bol Apollinaris z Laodikeie, ktorý tvrdil, že Ježiš Kristus mal ludské telo a zároveň božskú mysel. Túto teóriu zastávali prívrženci nikajskej strany ako aj ariáni. Apollinaris vychádzal z platonskej trichotomie, ktorá delí človeka na telo, dušu a ducha, a učil, že v Ježišovi bol ludský duch nahradený božským Logom, 2. osobou Trojice. Tento názor odporoval východnému poňatiu, že "to, čo Kristus neprijal, neposvätil". Ak teda neprijal ludského ducha, nemohla Kristova smrť na kríži posv ...

                                               

Biskup

Biskup je vysvätený člen kresťanského kléru, ktorý má autoritu nad určitým spoločenstvom veriacich. Má plnosť kňazskej moci, biskupské svätenie je najvyšším stupňom sviatosti kňazstva. Aj keď mnohé protestantské cirkvi odmietli úlohu biskupa, väčšina kresťanských cirkví vysväcuje biskupov ako predstavených spoločenstva. Biskup je autoritou v rímskokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi, vo východných katolíckych cirkvách, v pravoslávnych cirkvách, v orientálnych ortodoxných cirkvách, v Anglikánskej cirkvi a v nezávislých katolíckych cirkvách. Tradičnou úlohou biskupa je byť pastierom spolo ...

                                               

Šurianky

Šurianky sú obec na západnom Slovensku. Ležia v Nitrianskom samosprávnom kraji, konkrétne v severnej časti okresu Nitra približne 15 km severne od krajského mesta Nitra. Susedia s deviatimi obcami. Počet obyvatelov je 598, čo radí Šurianky medzi stredne velké obce. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1265. Šurianky sú súčasťou OZ MAS Mikroregión Radošinka.

                                               

Sekta

Sekta je v tradičnom chápaní ako menšia náboženská obec, ktorá sa schizmou alebo priamo odštiepila od väčšej cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši vierovyznaním alebo obradom a podobne. V tomto zmysle sa výraz už nepoužíva a nahradili ho výrazy ako alternatívne náboženstvo, nové náboženské hnutie a podobne. Hovorovo je sekta výraz pre skupinu, ktorá radikálnym spôsobom zastáva ideologické alebo náboženské,alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných hodnôt "väčšiny" spoločnosti. V bežnej predstave je pojem spätý so skupinou radikálov zhromaždených okolo charizmatickej ...

                                               

Misionári obláti Nepoškvrnenej Panny Márie

Misionári obláti Panny Márie Nepoškvrnenej sú misijným reholným spoločenstvom kňazov a bratov uprostred katolíckej cirkvi. Ich hlavným poslaním je hlásať radostnú zvesť luďom, ktorí o Ježišovi Kristovi a jeho evanjeliu ešte nepočuli, alebo tým, ku ktorým obvyklá pastorácia cirkvi nedosahuje. Túto svoju misiu - poslanie uskutočňujú v apoštolských komunitách a v úzkej spolupráci s laikmi, ktorí sú považovaní za partnerov v evanjelizácii.

                                               

Spoločnosť (sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr.: celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobenia ludí alebo súhrn vzťahov medzi luďmi štát najmä ako súhrn spoločenských javov v rozsahu územia štátu určitá forma alebo systém spoločenských vzťahov usporiadané spoločenstvo ludí, ktorí obývajú určité územie, sú spojení výmenou a spoluprácou a riadení svojimi vlastnými inštitúciami ludstvo ako celok v marxizme sieť vzťahov medzi spoločenskými entitami najzložitejšia sociálna forma pohybu hmoty resp. tá časť materiálneho svete, ktorá sa oddelila od prírody ...

                                               

Odev

Odev alebo oblečenie je súhrn predmetov z rozličného materiálu, ktoré slúžia na ochranu a ozdobu ludského tela. Okrem ochrannej funkcie, má odev aj rad kultúrnych a sociálnych funkcií. V spôsobe obliekania sa prejavuje ludská individualita, spoločenská pozícia ale aj pohlavie človeka. Niekedy je typ oblečenia rozlišujúcim znakom ludských zamestnaní ako uniforma polície alebo armády, prípadne identifikuje ludí rovnakého politického či náboženského zmýšlania. V mnohých spoločenstvách, normy obliekania odrážajú štandardy skromnosti, náboženstva, pohlavie a sociálny status. Oblečenie môže tiež ...

                                               

Nudizmus

Nudizmus alebo naturizmus je hnutie, kult alebo smer, ktorý praktikuje a propaguje nahotu na vyhradených verejných miestach alebo v súkromí. Zástancovia nudizmu ho považujú za filozofiu, ktorá zdôrazňuje návrat k prírode, kvôli čomu nepoužívajú odev, alebo ho považujú za prejav slobody človeka. Taktiež môžu byť dôvodom nudizmu aj zdravotné problémy. Najčastejšie je spájaný s plávaním alebo opalovaním sa, ale nudisti takisto často praktikujú aj turistiku, jazdu na koni či na bicykli.

                                               

Sociálna sieť (sociológia)

Sociálna sieť je množina sociálnych subjektov, ktoré sú prepojené jedným, alebo viacerými špecifickými druhmi vzájomnej závislosti, ako sú zásoby, vízie, nápady, priatelstvo, príbuzenstvo, odpor, konflikt, výmena, obchod a pod. Analýza sociálnych sietí ukazuje sociálne príbuzenstvo medzi uzlami a väzbami. Uzly sú individuálni účastníci v rámci počítačových sietí a väzby sú vzájomné vzťahy medzi týmito účastníkmi. Existuje množstvo rôznych druhov závislostí medzi uzlami daných sociálnych sietí. Výskum ukázal, že sociálne siete operujú v mnohých rovinách, od rodín až po rovinu spoločnosti, a ...