Топ-100
Back

ⓘ Ľudské práva
                                               

Ľudské práva

Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šlachte, zatial čo obyčajným luďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ludské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ludských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Myšlienka ludských práv pochádza z filozofických myšlienok a konc ...

                                               

Európsky súd pre ludské práva

Európsky súd pre ludské práva je medzinárodný súd so sídlom v Štrasburgu, ktorý prejednáva porušenia Európskeho dohovoru o ochrane ludských práv a základných slobôd z roku 1950. Bol zriadený v roku 1958 a od 1. novembra 1998 funguje ako stály súd zložený z rovnakého počtu sudcov, ako je zmluvných strán Dohovoru. Súd skúma prijatelnosť a podstatu sťažností, ktoré sú mu zaslané. Zasadá vo formácii samosudcu, v trojčlenných výboroch a sedemčlenných komorách a vo výnimočných prípadoch vo velkej komore pozostávajúcej zo 17 sudcov. Výbor ministrov Rady Európy dohliada nad výkonom rozsudkov Súdu. ...

                                               

Slovenské národné stredisko pre ludské práva

Slovenské národné stredisko pre ludské práva je národná inštitúcia na ochranu a podporu ludských práv a v roku 2004 sa stalo slovenským antidiskriminačným orgánom. Od roku 2016 je výkonnou riaditelkou Strediska Mgr. Katarína Szabová. Súčasťou Strediska sú regionálne kancelárie v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline.

                                               

Všeobecná deklarácia ludských práv

Všeobecná deklarácia ludských práv je deklarácia prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov, ktorá vymenúva a opisuje základné ludské práva. Autorom návrhu je John Peters Humphrey z Kanady, s výpomocou Eleanor Rooseveltovej z USA, René Cassina z Francúzska, Zhang Pengchuna z Číny a ďalších. Deklarácia vymenúva základné ludské práva, akými sú rovnosť ludí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Potvrdzuje nezrušitelnosť a nescudzitelnosť práv všetkých členov ludskej spoločnosti. Sú v nej zahrnuté všetky tri gen ...

                                               

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd

Dohovor o ochrane ludských práv a základných slobôd je najdôležitejšou medzinárodnou ludskoprávnou zmluvou na európskom kontinente, ktorá zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších práv človeka a zároveň obsahuje inštitucionálny rámec, ktorý umožňuje jednotlivcom efektívne sa brániť proti štátu, ak im tieto práva upiera. Európsky dohovor vznikol na pôde Rady Európy. 4. 11. 1950 ho podpísali všetky členské štáty Rady Európy a do platnosti vstúpil 3. 9. 1953. K Dohovoru bolo neskôr prijatých 14 dodatkových protokolov. Dohovor v znení protokolov sa skladá z troch hláv a 59 článkov.

                                               

Občianske práva

Občianske práva alebo občianske slobody alebo občianske práva a slobody sú zákonmi stanovené základné práva občana štátu, predovšetkým také, ktoré definujú jeho postavenie v spoločnosti alebo v štáte. Zvyčajne sa rozlišujú tieto občianske práva: základné ludské práva tzv. prirodzené práva politické práva - napr. volebné právo, právo zhromažďovania, práva národnostných menšín hospodárske, sociálne, kultúrne práva - napr. právo podnikať, právo na ochranu zdravia, právo na vzdelanie

                                               

Ženské práva

Ženské práva sú ludské práva žien a dievčat, chápané ako integrálna, nescudzitelná a neoddelitelná súčasť univerzálnych ludských práv. Medzi témy súvisiace s ženskými právami zvyčajne patria aj požiadavky na možnosť slobodného rozhodnutia, možnosť pracovať za primeranú odmenu, vlastnícke práva, možnosť vzdelávať sa, slúžiť v armáde a ďalšie. Napriek tomu, že všetky tieto uvedené práva možno považovať za univerzálne ludské práva, označenie ženské práva sa používa v prípade, keď sú upierané ženám alebo sa naplnenia týchto práv dožadujú ženy. Aj keď vo vyspelých krajinách majú ženy rovnaké pr ...

                                               

Inštitút ludských práv

Inštitút ludských práv je nezisková mimovládna organizácia združujúca aktivistické skupiny a členov v celom Slovensku. Organizácia vznikla v roku 2011 ako občianske združenie. Členovia, dobrovolníci a aktivisti spolu so zamestnancami sa zasadzujú o rešpektovanie ludských práv všade na svete, monitorujú dodržiavanie ludských práv, realizujú projekty a kampane, lobing, verejné zhromaždenia a mediálnu prácu, rovnako sa snažia o systémové zmeny v zákonoch a praxi. Organizácia sa zviditelnila spoluorganizovaním série tzv. Protestov Gorila v januári a februári 2012 a demonštráciami za prepusteni ...

                                               

Sýrske pozorovatelské centrum pre ludské práva

Sýrske pozorovatelské centrum pre ludské práva je sýrska exilová organizácia so sídlom v Spojenom královstve. Od roku 2011 je pre svetové tlačové agentúry ako aj média jedným z hlavných zdrojov informácií pri monitorovaní priebehu občianskej vojny. SOHR bola založená v máji 2006 a v súčasnosti ju riadi zo svojho domu Rami Abdel Rahman, majitel obchodu s textilom a odporca režimu Baššára al Assada.

                                               

Deklarácia práv človeka a občana

Deklarácia práv človeka a občana alebo Deklarácia ludských a občianskych práv môže byť: Deklarácia práv človeka a občana 1795 Deklarácia práv človeka a občana 1793 Deklarácia práv človeka a občana 1789

                                               

Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty. Opakom je vnútroštátne právo. Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí súčasť vnútroštátneho práva a rieši kolíziu vnútroštátnych právnych poriadkov pri úprave vzťahov fyzických a právnických osôb.

                                               

Asertívne právo

Asertívne právo je každé z desiatich základných asertívnych práv, ktoré sformuloval autor Manuel J. Smith. Tieto práva sa vyučujú ako súčasť rozvoja osobnosti na odstránenie neasertívneho, manipulatívneho správania z medziludskej komunikácie. Asertivita je popri agresivite a pasivite tretí spôsob medziludského správania. Je pre všetkých zúčastnených výhodnejšia než manipulatívnosť a jej zaradenie do komunikačnej výbavy vyplýva aj z priaznivej spätnej väzby. Asertívne práva vyplývajú z práva každého človeka rešpektovať jeho ludskú dôstojnosť, slobodu a právo mať svoj názor a slobodne sa roz ...

                                               

Deklarácia práv človeka a občana (1789)

Deklarácia práv človeka a občana alebo Deklarácia ludských a občianskych práv bola deklarácia o ludských právach, ktorú prijalo Ústavodarné národné zhromaždenie 26. augusta 1789. Podla ústavy prijatej Ústavodarným národným zhromaždením v roku 1791, "Najvyššiu autoritu vo Francúzsku má zákon. Král vládne iba jeho prostredníctvom a jedine v mene zákona môže vyžadovať poslušnosť." Z toho vyplýva, že zákon sa stotožnil s najvyššou mocou. Napriek tomu Ústavodarné národné zhromaždenie považovalo za nutné obmedziť vôlu všetkých nasledujúcich ústavodarcov a zákonodarcov a to tým, že by garantovalo ...

                                               

Diskriminácia (znevýhodňovanie)

Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom inak než s iným človekom na základe jeho odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, veku, rodu, pohlavia alebo sexuálnej orientácie, pričom rozhodovanie o tom, či došlo alebo nedošlo ku diskriminácii, sa uskutočňuje na základe toho, či existuje príčinná súvislosť medzi znevýhodnením a použitím kritéria pre rozlišovanie. Diskriminácia je v moderných demokratických spoločnostiach považovaná za neprípustnú a minimálne jej vyššie vymedzené formy sú v súčasnosti zakazované zákonmi a med ...

                                               

Charta základných práv Európskej únie

Charta základných práv Únie bola po prvýkrát vyhlásená koncom roku 2000 ako spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako nezáväzný dokument. Charta sa následne stala súčasťou Ústavy pre Európu, konkrétne tvorila celú jej druhú časť. Tvorcovia Ústavy pre Európu počítali s tým, že keď Ústava nadobudne platnosť, stane sa aj Charta základných práv obsiahnutá v jej druhej časti právne záväznou. Projekt Ústavy však stroskotal. Na Chartu sa však nezabudlo a dostala sa aj do dokumentu, ktorý je aktuálny v súčasnosti a ktorý nahrádza Ústavu, stala sa súčasťou Lisabonskej zmluvy. Li ...

                                               

Jersild proti Dánsku

Jersild proti Dánsku bol spor prerokúvaný pred Európskym súdom pre ludské práva, rozhodnutie súdu bolo zverejnené 23. septembra 1994 a bolo uznané porušenie Dohovoru o ludských právach zo strany Dánska, išlo konkrétne o slobodu prejavu.

                                               

Listina základných práv a slobôd

Listina základných práv a slobôd je deklarácia ludských práv schválená počas ČSFR Federálnym zhromaždením ČSFR a to ústavným zákonom č.23/1991 Zb. zo dňa 9. januára 1991, ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd. Vychádza z medzinárodných dokumentov. Z hladiska štruktúry sa LZPS skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí ústavný zákon č.23/1991 Zb., ktorým sa LZPS uvádza a druhú časť tvorí vlastný text LZPS, ktorý sa skladá z úvodu preambuly a šiestich hláv. 1.hlava: Všeobecné ustanovenia čl. 1 až 4 2.hlava: Ľudské práva a základné slobody 1.oddiel: Základné ludské práva a slobody čl. ...

                                               

Obchodovanie s luďmi

Obchodovanie s luďmi je získavanie, preprava, ukrývanie alebo prijímanie ludí s cielom ich zneužívania. Toto obchodovanie zahŕňa používanie nelegálnych prostriedkov ako sú hrozby alebo použitie sily alebo iných foriem donucovania, zneužívanie, podvod, klamanie, zneužívanie moci alebo stavu núdze. Zneužívanie zahŕňa nútenie ludí do prostitúcie alebo inej formy sexuálneho zneužívania, nútenej práce alebo služieb, otroctva alebo stavu podobného otroctvu, nevolníctva alebo odobratia orgánov. V prípade detí zneužívanie môže zahŕňat tiež nezákonnú medzinárodnú adopciu, obchodovanie kvôli predčas ...

                                               

Právo na prácu

Právo na prácu je právo občanov získavať prostriedky na uspokojovanie svojich životných potrieb prácou. Právo na prácu je ako právo na prístup k zamestnaniu zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

                                               

Pro-life hnutie

Pro-life hnutie je hnutie presadzujúce vlastný pohlad na bioetické otázky ako sú napríklad interrupcia, umelé oplodnenie, embryonálny výskum, eutanázia, antikoncepcia, trest smrti a pod. Hnutie hlása nutnosť ochrany života od počatia po prirodzenú smrť a odmieta praktiky, ktoré by mohli tento proces ovplyvňovať. Idei hnutia sú založené na učení najmä kresťanských cirkví a členská základňa je zložená prevažne, ale nie výlučne, z ich prívržencov. Medzi organizácie založené na inom ako náboženskom základe patria napríklad Atheist and Agnostic Pro-life League AAPL, Libertarians for Life alebo ...

                                               

Sacharovova cena za slobodné myslenie

Sacharovova cena za slobodu myslenia je ocenenie, ktoré každoročne udeluje Európsky parlament. Pomenované je po sovietskom vedcovi a disidentovi Andrejovi Sacharovovi. Európsky parlament ju udeluje od roku 1988 tým jednotlivcom a organizáciám, ktorí bojujú za ludské práva a slobody. Každoročne sa odovzdáva okolo 10. decembra, čím si Parlament pripomína podpis Všeobecnej deklarácie ludských práv členmi OSN v roku 1948.

                                               

Sloboda

Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. Pojem slobody je velmi mnohoznačný, čo sa zneuživa na ideologickú manipuláciu; preto sa pri vyjadrovaní pojmu slobody obzvlášť odporúča indexovanie. Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt.

                                               

Sloboda slova

Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

                                               

Tempora

Tempora je tajný program britskej agentúry Government Communications Headquarters, ktorý bol testovaný od roku 2008 a spustený na koncom roku 2011, a ktorý neustále sleduje a aj fyzicky ukladá telefónne hovory, internetovú komunikáciu a metadáta lubovolných osôb na svete, t. j. priamo ich telefónne hovory, obsahy ich e-mailových správ, ich príspevky na Facebooku, zoznam nimi navštívených stránok atď. GCHG získané dáta a nahrávky okrem ich spracovania vlastnými analytikmi poskytuje aj na analýzy americkej agentúre National Security Agency. Technicky konať túto činnosť programu umožňuje skut ...

                                               

Väzeň svedomia

Väzeň svedomia je termín vytvorený organizáciou zaoberajúcou sa ludskými právami, Amnesty International na označenie ludí väznených alebo inak fyzicky obmedzovaných na základe ich presvedčenia, pôvodu alebo postavenia, za predpokladu, že títo ludia nikdy nepoužili ani nepresadzovali násilie. Podla svojho štatútu Amnesty International okrem iného vystupuje proti "väzneniu, zadržiavaniu alebo inému fyzickému obmedzovaniu akejkolvek osoby z dôvodu jeho alebo jej politického, náboženského alebo iného vedomého presvedčenia, alebo z dôvodu jeho alebo jej etnického pôvodu, pohlavia, farby pleti, ...

                                               

Zločin proti ludskosti

Zločin proti ludskosti je v súčasnom medzinárodnom práve rôzne definovaná skupina zločinov, ktoré všeobecne zahŕňajú akty fyzického násilia alebo prenasledovania páchaného na zranitelných skupinách civilného obyvatelstva, vykonávané úmyselne, systematicky a v masovom rozsahu. Za najzávažnejší zločin proti ludskosti je považovaná genocída. Na rozdiel od vojnových zločinov môžu byť zločiny proti ludskosti vykonávané aj mimo ozbrojených konfliktov. Zločiny proti ludskosti sú považované za najzávažnejšie zločiny v medzinárodnom práve na ich vyšetrenie neexistuje premlčacia doba. Vzhladom na ic ...