Топ-100
Back

ⓘ Ľudská komunikácia
                                               

Ľudská komunikácia

Ľudská komunikácia je sprostredkovanie myšlienok, predstáv, informácii, zámerov druhým osobám. Slovo komunikácia je latiského pôvodu - communicare, čo znamená informovať, oznamovať. Ciel komunikácie je: informovať diskutovať počúvať Rozoznávajú sa dva druhy komunikácie: verbálna komunikácia - prenos informácií, ktorý je realizovaný prostredníctvom reči, slov neverbálna komunikácia - ostatné spôsoby komunikácie

                                               

Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými luďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. "Niekedy sa neuvedomené špecifiká interpersonálnej komunikácie viažu predovšetkým na skutočnosť, že ide o komunikáciu, ktorej obsahom nie sú iba informácie, ale aj predstavy, názory, nálady, postoje a vzťahy." K hlavným úlohám tejto komunikácie patrí odovzdávanie informácií. Efektívna interpersonálna komunikácia si vyžaduje zvyčajne tréning a ovládanie základných pravidiel. Po ...

                                               

Transakčná analýza

Transakčná analýza, označovaná aj skratkou TA je psychoanalytická teória, ktorú v 50-tych rokoch 20. storočia vyvinul psychiater Eric Berne. Berne rozoznáva v ludskej psychike tri "stavy ega", Rodič, Dospelý a Dieťa. Tieto stavy sa rozvinú v detstve, a človek môže v danej situácii konať z pozície niektorého stavu ega. Ľudská komunikácia sa dá rozdeliť na základné prvky nazývané transakcie, pri ktorých každý zúčastnený vystupuje v niektorom stave ega a snaží sa osloviť niektorý stav ega u druhého. Ak oslovená osoba reaguje očakávaným spôsobom napríklad Rodič osloví Dieťa; Dieťa odpovedá Rod ...

                                               

Hybridná komunikácia

Hybridná komunikácia je druh komunikácie, pri ktorej sa využíva viacero komunikačných kanálov a ludských zmyslových orgánov. Využívajú sa pri nej rôzne kombinácie komunikačných činností - čítanie, písanie, rozprávanie či vedenie dialógu. Hybridná komunikačná sieť zároveň reprezentuje taký komunikačný systém, ktorý je schopný prijímať a vysielať analógový aj digitálny signál. Pojem hybridnej komunikácie takisto úzko súvisí s novými médiami. Okrem interaktivity a multimediálnosti je totiž jednou z hlavných charakteristík nových médií práve hybridnosť komunikácie, ktorá pomocou nich prebieha.

                                               

Teória komunikácie

Teória komunikácie je teória skúmajúca procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma komunikáciu z hladiska prenosu informácií alebo z ludského hladiska. Venuje sa všetky typom komunikácie podla účastníkov ale aj elektronickej, neverbálnej atď.

                                               

Arogancia

Arogancia alebo nadutosť alebo domýšlavosť alebo spupnosť je negatívna charakterová vlastnosť alebo spôsob komunikácie. Možno ju považovať za kombináciu prílišného osobného egoizmu spojeného so závisťou.

                                               

Paul Watzlawick

Paul Watzlawick bol americký psychológ, psychoterapeut a filozof. Narodil sa v meste Villach v Rakúsku. Watzlawick žil a pracoval v Palo Alto v Kalifornia|Kalifornii. Zomrel vo veku 85 rokov a svoje telo daroval na vedecké účely.

                                               

Ľudský hlas (opera)

Ľudský hlas, FP 171 je opera francúzskeho skladatela Francisa Poulenca. Jednoaktová opera je vyústením dlhodobej spolupráce skladatela s básnikom Jeanom Cocteauom, ktorý bol akýmsi duchovným otcom Parížskej šestky. Poulenc dielo komponoval pre sopranistku Denise Duval, ktorá ho odspievala na premiére. Dirigoval Georges Prêtre. Absenciu klasického deja tu nahrádza psychologická charakteristika postavy, ktorú Poulenc hodnoverne vyjadril svojou hudbou. Využíva svoj melodický dar, pričom odtiene hudby kolíšu od nostalgie až po zúfalstvo, rovnako ako sa mení nálada ženy počas rozhovoru. V pozad ...

                                               

Martin Glváč

JUDr. Martin Glváč je slovenský právnik, manažér, advokát, politik, bývalý poslanec a podpredseda NR SR. Je bratislavským krajským predsedom strany SMER – sociálna demokracia.

                                               

Prirodzený jazyk

Prirodzený jazyk alebo ludský jazyk je jazyk používaný spoločnosťou, ktorý slúži na komunikáciu. Je založený na artikulovaných zvukoch a zretelnej gramatickej stavbe. Vznikol v priebehu vývoja ludskej existencie. Opakom je umelý jazyk. Podla Čermáka 2007, s. 14 je prirodzený jazyk "predovšetkým možnosť opakovatelnej komunikácie medzi aspoň dvoma partnermi, založenej na systéme, ktorý je komplexný, dynamický a ktorý umožňuje svoje znaky podla daných pravidiel kombinovať." Prirodzený jazyk existuje minimálne v dvoch modalitách: audio-orálny jazyk hovorený jazyk a vizuálno-motorický jazyk pos ...

                                               

Zana (slovenská speváčka)

Zana, vlastným menom Zuzana Slámková je slovenská speváčka z Piešťan, víťazka ceny Rádiotalent v televíznej speváckej súťaži Talent 2000. Vyštudovala Fakultu Masmediálnej komunikácie odbor Marketingová komunikácia. Po súťaži Talent 2000 sa objavila v projektoch "Dobrý anjel", "Hodina deťom". Herecké účinkovanie "Súdna sieň"-právny zástupca, "Prvé oddelenie", "Nevinní", "Orest z rodu čarodejníkov", "Dr. Ludsky". Účinkovanie v reklamách: "Funradio", "Corgoň", "Fitnes Sity", "Fio banka" a iné. Od roku 2002 hosťuje v divadle DINO v Hornej Strede, pod vedením bývalého herca z RND, Františka Reháka.

                                               

Metóda systému 4

Metóda systému 4 alebo Likertove štýly vedenia je teória štýlov vedenia. Likert rozlišuje 4 základné štýly vedenia najmä podla rozhodovania a miery zapojenia ludí pri rozhodovaní: participatívno-skupinový štýl vedenia systém 4: Nadriadení sa takmer úplne starajú o názory podriadených. Nižším organizačným úrovniam umožňujú čo najväčšiu participáciu a rozsiahlu autonómiu. Obojstranná komunikácia aj komunikácia medzi manažérmi sa podporuje a často sa používa na spoločnú prípravu dôležitých rozhodnutí. mi. Motivuje sa na základe spoluúčasti na spoločnej činnosti, t. j. na stanovovaní cielov na ...

                                               

Asertivita

Asertivita je schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii s inými luďmi. Zahŕňa v sebe schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek dokáže vyjadriť svoj názor a akceptovať názory ostatných, žije slobodne, a pritom neobmedzuje slobodu iných. Slovo asertivita pochádza z latinského slova "asercio" resp. z anglického slova "to assert", čo znamená "tvrdiť, požadovať". Autorom asertivitívnej komunikačnej metódy je Američan Andrew Salter, ktorý ten ...

                                               

Asertívne zvládnutie kritiky

Asertívne zvládnutie kritiky znamená: "ak nebudem perfektný, nie som hodný lásky" ". nesmiem robiť chyby". "buď mám pravdu ja alebo ty", odnaučiť sa myslieť spôsobom "buď som dokonalý, alebo nestojím za nič", odnaučiť sa uvažovať v absolútnych pravdách, hodnotách, kategóriách. a tiež: nie každý kritik musí byť nutne manipulátor úmyslom kritika môže byť aj pomoc. Väčšina ludí máva problém s prijatím kritiky. Môžu byť ňou zranení, vybudení k útoku na kritika, či k odmietnutiu zodpovednosti a môžu sa pokúsiť presunúť ju neprávom na nepravého. K ludským vlastnostiam nepatrí neomylnosť. "Robiť ...

                                               

Blahoželanie

Blahoželanie je vyjadrovanie želania dobra, často sprevádzané prejavovaním uznania, ocenenia. Ako vinš sa spravidla označuje len blahoželanie v konvenčnej forme a spravidla vo veršoch.

                                               

Kompliment

Kompliment je dobromyselné a priatelské vyjadrenie sa k inej osobe, ktorým ten, kto kompliment vyjadruje, vyzdvihuje niečo, čo sa mu na danej osobe obzvlášť páči alebo čo na nej pozitívne oceňuje. Môže pritom ísť o osobné vlastnosti, výkony, alebo vonkajšie znaky, ako napr. vkusné oblečenie alebo príťažlivý telesný vzhlad. Kompliment môže byť aj formou "líškania sa", ktorého cielom je pozitívnymi poznámkami vzbudiť priazeň danej osoby. Pri skladaní takéhoto komplimentu si je treba dať zvláštny pozor na to, aby kompliment nevyznel dvojzmyselne alebo neúprimne napr. To sa Vám výnimočne podar ...

                                               

Mediácia

Mediácia je forma riešenia sporov, ktorou osoby zúčastnené na mediácii riešia prostredníctvom tretej osoby mediátora spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného vzťahu. Mediátor, ako tretia nezávislá a nestranná osoba, je nápomocný pri identifikovaní záujmov strán sporu a pri hladaní možných riešení, ktoré by zohladňovali ich potreby.

                                               

Negatívna asercia

Negatívna asercia je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje otvorené priznávanie vlastných chýb a omylov, s akceptáciou vlastnej omylnosti a bez následných nekonečných pocitov viny a ospravedlneňovania sa, či hnevu. Negatívna asercia je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Technika vychádza z asertívneho práva "robiť chyby - a byť za ne zodpovedný" a z práva "byť sám sebe najdôležitejším sudcom". Umožňuje dospelým spôsobom prijímať svoje chyby, nepodliehať neprimeraným pocitom viny či hnevu a pokojne sa k svojim chybám a omylom prihlásiť. Negatívna asercia pomáha zlepšiť sv ...

                                               

Negatívne opytovanie

Negatívne opytovanie je asertívna technika, ktorá umožňuje bližšie upresniť kritiku, či previesť všeobecne vyslovenú kritiku na konkrétnejšiu formou upresňujúcich otázok, pričom na kritiku nereagujeme obranou, odvetou a ani popieraním. Negatívna asercia je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Technika vedie oponenta k väčšej otvorenosti, keďže prejavujeme o jeho vyjadrenia záujem. Vychádza z asertívneho práva "robiť chyby - a byť za ne zodpovedný". Je vhodná pri konštruktívnom prijímaní konštruktívnej kritiky. (Na rozdiel od techniky "súhlasu", techniky Otvorené dvere, ktorá úspešn ...

                                               

Otázka

Otázka je formulácia, vyjadrenie problému. Otázka je výrok, ktorý zachytáva neznáme prvky nejakej situácie alebo úlohy, vyžadujúce si vysvetlenie. V prirodzenom jazyku sa vyjadruje opytovacou vetou alebo spojením slov. Otázka má zložitú štruktúru, je v nej obsiahnutá problematická aj asertorická stránka. Asertorická stránka charakterizuje predmet otázky, vydeluje niečo, čoho existencia sa otázkou predpokladá a čoho znaky sú zatial neznáme, a načrtáva aj triedu možných významov neznámeho. Táto stránka otázky vystupuje niekedy do popredia a nadobúda samostatný význam. Z hladiska pravdivostný ...

                                               

Otvorené dvere

Technika otvorených dverí alebo asertívneho súhlasu je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Technika otvorených dverí zahŕňa v sebe súhlas s každou pravdou, ktorá je v tvrdení kritika doslovne obsiahnutá. Vychádza z asertívneho práva "robiť chyby - a byť za ne zodpovedný" a z práva "byť sám sebe najdôležitejším sudcom". Ústretový spôsob prijímania kritiky spôsobuje, že napätie klesá, technika bráni prerastaniu kritiky do hádky, oponent postupne stráca dôvod či energiu na hladanie ďalších kritických pripomienok. Kritizovaný jedinec čelí kritike dospelo, s dostatkom sebadôvery a s oc ...

                                               

Panelová diskusia

                                               

Pluricentrický jazyk

Pluricentrický alebo polycentrický spisovný jazyk je jazyk, ktorým hovorí viacero národov, takže má viacero kodifikovaných štandardných verzií, ktoré sa mierne od seba odlišujú. Rozdiely medzi príslušnými variantami sú uvedené v jazykovednej literatúre, a každý variant je nezávisle kodifikovaný jazykovedcami príslušného národa. Pluricentrický jazyk teda nie je zmesou jazykov, jeho užívatelia hovoria rovnakým jazykom. Každý variant je spisovný, to znamená, že slúži vo všetkých sférach spoločenského života. Všetky velké európske jazyky, a aj niektoré mimoeurópske, majú viacero spisovných ver ...

                                               

Prijatelný kompromis

Prijatelný kompromis je asertívna komunikačná technika, jej cielom je v prípade konfliktu záujmov dosiahnutie konsenzu. Keďže asertivita neznamená prosté uskutočňovanie vlastných cielov a víťazstvo na úkor partnera moje víťazstvo - prehra partnera, naopak - zohladňujeme jeho psychickú pohodu víťazstvo moje i partnera- a táto technika nám to umožňuje. Použitie tejto metódy v sebe zahŕňa vyjadrenie pocitov kompromis či konsenzus asertívnu odpoveď "nie" vysvetlenie empatiu Partner môže mať iné ciele ako ja a môže byť pritom i rovnako asertívne zdatný. Ak neriskujeme našu sebaakceptáciu a poci ...

                                               

Reakcia spätnou väzbou

Reakcia spätnou väzbou je základom kvalitnej a asertívnej komunikácie. Podstatou metódy je vyjadrovanie pohnútok a pocitov. Spätná väzba na určité správanie či vyjadrenie môže byť pozitívna "Potešilo ma, že si spomenul na moje meniny." a negatívna Pozitívna vedie k posilňovaniu uvedeného správania, negatívna, naopak, k oslabeniu. Znižuje pravdepodobnosť, že sa dané správanie bude opakovať. Spätná väzba sa používa aj ako účinná metóda asertívneho zvládania kritiky.

                                               

Reč

Reč v univerzálnom zmysle je fyzicko-psychická činnosť človeka ako prírodno-spoločenskej bytosti vytvárať artikulované zvuky, spájať ich ako materiálnu formu s vnútornými psychickými ideálnymi obsahmi a pomocou týchto artikulovaných zvukov realizovať vzájomnú komunikáciu s inými členmi spoločenského celku. Reč v tomto univerzálnom zmysle je všeobecná ludská schopnosť bez ohladu na to, v akom spoločenskom útvare človek žije a pracuje. Touto schopnosťou spájať artikulované zvuky s obsahmi svojho vedomia ako odrazmi objektívnej reality a pomocou nich myslieť a komunikovať v spoločnosti sa člo ...

                                               

Rozhovor

Rozhovor je vzájomný hovor, rozprávanie, hovorenie, zhováranie sa dvoch alebo viacerých ludí, beseda, debata, výmena podkladov pre tvorbu mienok alebo poznatkov a ich tvorba partnermi.

                                               

Sebaotvorenie

Sebaotvorenie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje uvolniť sociálnu komunikáciu a redukovať možnú manipuláciu. Jej podstatou je otvorené a jednoznačné nie dvojzmyselné vyjadrovanie osobných myšlienok, pocitov, pohnútok, preferencií a hodnotení. Metóda umožňuje prejaviť prežívané citové reakcie, rozhovor sa stáva osobnejší, pričom osoba, ktorá metódu používa, rozhoduje o tom, nakolko sa chce partnerovi "otvoriť".

                                               

Selektívne ignorovanie

Selektívne ignorovanie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje vyrovnať sa s kritikou tak, že na manipulatívnu, nevecnú, príliš všeobecnú kritiku nereagujeme. Dávame však jasne najavo, že sme ju zaregistrovali. Umožňuje vyhnúť sa skratovým reakciám najmä na opakovanú a všeobecnú, nekonkrétnu kritiku a vedie kritizujúceho k väčšej asertivite.

                                               

Spätná väzba pri prijímaní kritiky

Spätná väzba pri prijímaní kritiky je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Podstatou metódy je vyjadrovanie pohnútok a pocitov. Používa sa hlavne v prípadoch, ak je kritika neprimeraná, v nevhodnej situácii, nepravdivá a pod. a vyvoláva silné negatívne emócie.

                                               

Teória jazykovej komunikácie

                                               

Volné informácie

Technika volných informácií je asertívna komunikačná technika, ktorá učí rozpoznávať v konverzácii tie prvky, ktoré sú pre partnera zaujímavé a dôležité a súčasne ponúkajú volné - nevyžiadané informácie o sebe. Znižuje hanblivosť pri začatí rozhovoru a obom partnerom ulahčuje jeho priebeh a zbližovanie sa.