Топ-100
Back

★ Veda                                               

Veda

Veda je jednou z foriem získavania svete človeka, ktorého výrobky sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov obsiahnutých v zdôvodnenom kontexte. Súčasná veda je založená na pozorovaní, alebo experimentu, a tieto musia byť opakovatelné a voľne prístupné. Cieľom tejto práce je formulácia hypotézy, kreslenie, predpovedí a nakoniec ich testovanie. Ak predpovede sa potvrdila hypotéza je vnútorne konzistentné, to sa stáva teória. Veda kladie požiadavka objektivity, pravdivosti a metodickosti možno jeden z jasnosť. Veda je predmetom výskumu rada metavedných disciplín ...

                                               

Véda

Védy sú najstarších indických literárnych pamiatok z nábožensko-rituálneho a filozofického charakteru, o 16 9. storočí pred naším letopočtom Védy sa skladá z nasledujúcich textových vrstiev: Rigvéda. Sámavéda. Jadžurvéda – Biela Šukla Jadžurvéda a Black Krishna Jadžurvéda. Štyri sanhity zbierok, ktoré sú najstaršie 13 10. storočí pred naším letopočtom, a tvoria jadro véd. Atharvavéda. Ich mladší pokračovanie 9 6. storočí pred naším letopočtom sa. Áranjaky tzv. "lesa texty". Upanišády. (Upanishads) Brahmany obsahujúce védistické obrady. Védy opísať védske náboženstvo. V užšom zmysle, ako vé ...

                                               

Právna veda

Veda je vedecký výskum práva, ako konkrétny normatívny systém, t. j. ako súbor právnych noriem, a ako taký, t. j. jeho pôvodu, formy a látky. Právo v tomto druhom zmysle, potom skúma teória práva. Veda je súčasťou predmetom právnej filozofie.

                                               

Duchovná veda

Duchovné vedy alebo v veda je veda o jednej zo skupín výrobkov, duchovné procesy, napr. vedy, práva, etiky, umenoveda, lingvistiky, religionistika, pedagogika a pod. Pojem "duchovnej vedy" pochádza z nemčiny a nie naopak, pôvodne z angličtiny "morálnych vied". V anglickom kultúrneho okruhu približne zodpovedá pojmu "humanitných vied" humanistika alebo "sociálnych vied" sociálnych vied, v francúzština "lettres" alebo "sciences humaines" ľudská veda v sr s otázkou definície používaných pojmov duchovnej vedy, prírodné vedy, sociálno-humanitná veda, humanistika alebo sociálne vedy.

                                               

Prírodná veda

Veda, alebo veda je veda, ktorá štúdium fyzikálnych, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás. Prírodné vedy vo všeobecnosti, sa snaží vysvetlovať fungovaní sveta, viac na základe prírodných zákonov, fyziky a logiky, ako s náboženstvom. Vedec, ktorý sa zaoberá prírodovedou sa nazýva prírodovedec. Pojem prírodné vedy sa tiež používa pre označenie "science" ako disciplína manažmentu je vedeckými metódami, na rozdiel od spoločenských vied. To je realizovať na vedy o neživej prírody a vedy o živých prírody. Podľa Ludwiga Wittgensteina je prírodné vedy súbor pravda vety a vety je def ...

                                               

Historická veda

Historické vedy spoločenské vedy zaoberajúce sa skúmaním, aby, interpretácia, hodnotenie históriu na základe historických prameňov, pričom sa používajú historické metódy. Vedec zaoberajúci sa históriou sa nazýva historik. Jeho úlohou je, takže môžu byť objektívne a reálne zhodnotiť historických procesov.

                                     

★ Veda

 • O rovnomennom vydavatelstve pozri VEDA vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied. Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom
 • Védy jednotné číslo véda alebo zriedkavo védah či véd sanskritský kmeň: व द - véda sanskritský nominatív: védah, hindská výslovnosť sanskritského slova:
 • Právna veda iné názvy: veda o práve, jurisprudencia je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normatívneho systému, t. j. ako súboru právnych
 • Duchovná veda z nem. Geisteswissenschaft alebo humanitná veda je veda o niektorej skupine produktov duchovných procesov, napr. veda o práve, etika, umenoveda
 • prírodovedou sa nazýva prírodovedec. Výraz prírodná veda sa takisto používa pre označenie vedy ako disciplíny riadiacej sa vedeckými metódami, na rozdiel
 • Historická veda iné názvy: história, historiografia, dejepis, dejepisná veda je spoločenská veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním, interpretáciou
 • Bratislava : Veda 2014. 687 s. ISBN 978 - 80 - 224 - 1316 - 9. S. 359  362. Veda vydavatelstvo SAV. In: Encyklopédia Slovenska VI. 1. vyd. Bratislava : Veda 1982
 • Slovenská veda je veda rozvíjaná slovenskými vedeckými pracovníkmi. Má významný podiel na rozvíjaní slovenskej filozofie. Zárodky slovenskej vedy sa utvárali
 • Veda o počítačoch alebo počítačová veda je vedná disciplína zaoberajúca sa teóriou, konštrukciou a použitím počítačov. ČSN 36 9001 z angl. ISO computer
 • na kove, hline, dreve, stenách atď. genealógia ako pomocná historická veda skúma vývoj rodov a vzťah medzi rodovo príbuznými jedincami heraldika skúma
 • problému interpretácií iných myslí. Vydavatelstvo Veda Bratislava. Magisterský program Kognitívna veda na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity
                                     
 • Exaktná veda exaktný - z lat. vedecky presný, prísne vedecký je veda ktorá má vypracovanú presnú metódu obyčajne prírodná veda FILIT Zdroj, z ktorého
 • komunikácia Teória žurnalistiky Dejiny žurnalistiky Masmediálna veda Knižničná a informačná veda sociálne aspekty Ostatné príbuzné odbory masmediálnej komunikácie
 • Technická veda je veda ktorá skúma techniku, analyzuje existujúce technické systémy a myšlienkovo syntetizuje prípadne ideovo anticipuje nové technické
 • Kriminalistika Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Forenzná veda Časopis Forensic Magazine Forensic Science Communications, Federal Bureau
 • Literárna veda alebo veda o literatúre je samostatná humanitná alebo umenovedná disciplína, ktorá sa zaoberá umeleckou literatúrou. Vyvinula sa z tradičnej
 • Atmosférické vedy je zastrešujúci pojem pre vedné disciplíny, ktoré študujú atmosféru Zeme, jej zloženie, procesy prebiehajúce v nej a jej interakcie s
 • Ekonomická veda alebo hospodárska veda môže byť: jedna z ekonomických vied resp. u niektorých autorov ekonomické vedy ponímané ako jedna veda pozri
 • Lekárske vedy alebo medicínske vedy sú vedy ktoré sa zaoberajú chorobami. Zaoberajú sa rozpoznávaním, príčinami, prevenciou, liečením a prejavmi chorôb
 • Humánna veda je veda ktorá sa zaoberá človekom. Vymedzenie voči duchovným vedám spoločenským vedám a prírodným vedám je často velmi sporné. Patrí sem
                                     
 • Špeciálna veda je veda ktorá sa zaoberá istým výsekom reality. FILIT Zdroj z ktorého pôvodne čerpal tento článok
 • Vojenská veda je veda o vojne. Vojenskú vedu tvoria tieto zložky: všeobecná teória vojenskej vedy teória vojenského umenia teória výstavby ozbrojených
 • VAT veda a technika uvádzané aj len ako VAT je magazín Slovenskej televízie, ktorý sa venuje aktualitám z oblasti vedy a techniky. Reláciu moderuje
 • Muzikológia iné názvy: hudobná veda veda o hudbe, vedy o hudbe je umenovedné odvetvie interdisciplinárnej povahy, ktoré zahrnuje hudobnú akustiku, organológiu
 • Stredoveká veda je etapa vývinu vedy ktorá nasledovala po starovekej vede a predchádzala novovekej vede Stredoveká veda je súčasťou stredovekej kultúry
 • Staroveká veda je veda ako súčasť starovekej kultúry. Staroveká veda vznikla jednak systematizáciou praktických a užitočných skúseností napr. geometria
 • Formálna veda je veda ktorá skúma iba čistú formu, iba štruktúru súvislostí. Príkladom formálnej vedy je formálna logika. FILIT Zdroj, z ktorého pôvodne
 • Súčasná veda je etapa vývinu vedy ktorá nasleduje po novovekej vede Súčasná veda sa stáva bezprostrednou spoločenskou výrobnou silou, výrazne sa osamostatňuje
 • Sociálna veda je spoločenská veda ktorej základným pojmom je pojem spoločnosti, ktorý začína nadobúdať na význame v 19. stor., keď ustupuje do úzadia
 • Aristotela je veda epistémé  pevné vedenie ako výsledok rôznych nahliadnutí veda sa týka súcna a vyrastá z prezviedavosti človeka. Veda resp. vedenie
                                               

Antická veda

Starobylej vedy je časť prastarej vede a starovekej kultúry. Prastarej vede vytvorili Gréci, a ako vedy teoretické, pestovanú pre jej vlastné, na radosť z poznania.

Aplikovaný výskum
                                               

Aplikovaný výskum

Aplikovaný výskum je výskum, ktorý sa zameriava na okamžité použitie výsledkov v praxi. Aplikovaný výskum je možné efektívne rozvíjať len vtedy, ak je základný výskum k nemu v predstihu.

                                               

Ars combinatoria

Ars combinatoria alebo ars magna alebo Lullovo umenie je umenie skladať, kombinovať, vynachádzať. Je to proces, ktorý formuloval R. Lullus, a prostredníctvom ktorých je - podľa Lulla - môže byť z rôznych zmes pojmy získať nové vedomosti.

                                               

Bádanie

Výskum je odborné, vedecké skúmanie. Osoby zapojené v bádaním sa nazýva bádatel, hoci frekventovanejším výraz podobný význam je vedec alebo výskumného pracovníka. Termín bádatel sa naďalej používa v archivistike, kde označuje osobu, študujúcu archívnych dokumentov.

                                               

Dermatoglyfika

Dermatoglyfika veda sa zaoberá zákonov, ústavy a variability papilárneho terénu. Ako základ, slúžiť odtlačky prstov vzorov, ktoré sú na prstoch na rukách, nohách, na dlaniach a stupajach chodidiel. Používa sa na určenie rozdiely medzi etnickými skupinami, pre individuálnu identifikáciu, pri paternitných sporoch, v medicíne ako diagnostický pomoci a v oblasti výskumu dedičnosti.

                                               

Experimentum crucis

Experimentum crucis, alebo experimentu, alebo experimentu je rozhodujúce experiment na overenie pravdivosť alebo nepravdivosť hypotézy. Pojem pochádza od F. Bacona, ktorý je odvodený od kríže postavené na križovatkách, ak chcete zobraziť distribučných ciest.

                                               

Finančná veda

Finančná veda je súborný katastrofy, ktoré teoreticky skúma ekonomiku štátu, financovania a distribúcie daňového zaťaženia, finančné právo, finančnej matematiky, finančnej štatistiky a história finančné systémy, ekonomika financie, ktoré teoreticky skúma metódy verejného obstarávania a použitie štátnych finančných prostriedkov na plnenie úloh štátu, a to najmä vydržovanie úradníckeho aparátu, armáde a podobne, vplyvom expanzie opatrenia finančnej politiky.

                                               

Humánna veda

Ľudská veda je veda, ktorá sa zaoberá človekom. Definícia proti duchovných vied a prírodných vied je často veľmi sporné. Medzi ne patrí najmä psychológie, sociológie, pedagogiky, politológie, sociálnej psychológie, antropológie, biológie človeka, humánnej medicíne.

                                               

Jogová veda

Jogová vedy alebo Jóga Šástra je veda, ktorá o. som. rozvíjať niektoré pozitívne hygieny metódy pre duševnú a telesnú hygienu, ktoré tvoria disciplíny s názvom v jogovom nomenklatúry krija joga. Jóga Šástra požadovať od klienta pripravený jogy na vyššiu jogovým praktiky boli až potom, keď budú pripraviť.

                                               

Klasifikácia vied

Klasifikácia vied, je členenie, rozdelenie vied podľa určitej klasifikácie znakov do usporiadané a vzájomne subordinovaných tried, takže každá veda je v tomto systéme je jasne definované miesto. Cieľom klasifikácie je stanovenie a zastúpenie na celkovom kontexte, vzájomnej previazanosti vedy, na tomto základe, tvorba prognózy ďalšieho vývoja vedy.

Users also searched:

veda, Veda, vydavatelstvo veda, vydavatelstvo, botanika veda, vydavatelstvo veda predajna, tiscali vda, vydavatelstvo veda bratislava, veda kniha, kniha, defincia, botanika, predajna, tiscali, vda, bratislava, veda defincia, véda, Vda, právna veda, Prvna, prvna, vedy, spoloensk, realizmus, prvny, Prvna veda, spoloensk vedy, jurisprudencia, prvna veda,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Vydavatelstvo veda.

Veda a technika Pre deti a mládež Knihy beletria. Táto kniha vám dodá chuť zaujímať sa o okolitý svet. Je určená všetkým zvedavým čitatelom od 7 do 107 rokov. Presvedčte sa sami, že veda rozhodne nie je. Botanika veda. Veda a výskum na našich fakultách Paneurópska VŠ. LEGO Věda a Technika. LEGO®️ stavebnice Veda a Technika pre dospelých stavitelov ponúkajú do detailu prepracované vedecké a technické stavebnice.

Véda živých síl Univerzita Vedomého Života.

Kniha: Věda po celý rok Valeria Edelsztein. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!. Skloňovanie véda podstatné meno slovenčina na. VEDA VEGETARIAN & VEGAN ŽILINSKÁ. Žilinská 2 811 06, Bratislava. Reštaurácia. Stravovacia karta Ticket Restaurant® Stravné lístky Ticket.


Spoločenské vedy.

Pavel Holländer INTERPRETÁCIA PRÁVA Jazyk neladí, keď slová. Na morálne princípy kresťanstva a základné demokratické zásady právneho štátu. 110 rokov sa na nej vyučovalo právo a vedecky sa rozvíjala právna veda. Škandinávsky právny realizmus. Vlastnoručný podpis človeka, ktorý nemôže písať Úrad komisára. Priveďte tú vec pred lavicu obžalovaných, nech sa na ňu posvieti právna veda, a potom tomu uverím. Bring the thing before the bench in the full blaze of. Právna veda. Dôvodová správa NRSR. Jej vzorom je ešte aj v súčasnosti,Čistá právna veda, od H. Kelsena 1960. V zmysle tejto Metodológia prestavuje základnú náplň právnej vedy. Samotná.

Antroposof sk.

Duchovné vedy, Null. Durga Prasad Upadhyaya duchovné meno: Shri Shiva Shankar sa narodil a boli zasväcovaní do najtajneších zákutí tejto duchovnej vedy. Duchovna hierarchia. Duchovná služba Akadémia Policajného zboru v Bratislave. Duchovná veda, ktorá vedie okrem iného i k schopnosti pozorovať auru, je systematická a predsa sa odlišuje od iných typov vied, ktoré nazývame objektívnymi. Duchovne svety. Durga Prasad Upadhyaya duchovné BALANCE joga centrum. Slovenská duchovná tvorba 1939 1944. Bratislava, 1944. Súpis knižných vydaní 1939 1944. Vydavatelstvo: Generálny sekretariát HSĽS Jazyk: slovenský.

Humanitne vedy.

Sprievodca svetom chemie Vitajte na strankach. IhyUčebnice, odborná literatúraPrírodné vedy. Zoradiť podla: vyberte. VEDA 2021. 14.69 €. Zlava 16% VEDA 2021. 16.72 €. Zlava 12​%. Spoločenské vedy. Prírodné vedy – okná do tajov sveta Gymnázium Andreja Sládkoviča. Prírodné vedy okná do tajov sveta Poskytovatel: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Typ poskytnutej pomoci: nenávratná. Prirodne vedy vysoka skola. Celoslovenská študentská konferencia Aplikované prírodné vedy. Prírodné vedy a elementárne prírodovedné vzdelávanie. Veda je hlavnou oblasťou kognitívneho a praktického pôsobenia človeka a generuje vedomosti, ktoré.


Predmet a úloha historickej vedy.

J. V. Stalin a historická veda. Uložené v: Edícia: Marxistická veda č. 9. ISBN: ​brož. Fyzický popis: 45 s. Tagy: Pridať tag. Žiadne tagy, Buďte prvý kto otaguje. Historický časopis ori. Označenie pomocné vedy historické má dva významy používané v súvislosti s podporou historickej vedy:. Historická veda Encyclopaedia Beliana – slovenská všeobecná. 1 Ako sa nazýva pomocná historická veda, ktorá skúma mince, papierové platidlá a podobné pamiatky? 2 Ktorý československý film získal v roku 1966 Oskara. O ústave Slovenský historický ústav v Ríme. Milan kovac objavy v pralese vyrazaju ​. Zobraziť viac od Historická revue na Facebooku. Prihlásiť sa. História, historické pramene, pomocné vedy historické Dejepis. Devätnáste storočie prinieslo pre historickú prax a historickú vedu velkú zmenu. Veda všeobecne sa stala od konca osemnásteho storočia.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →