Топ-100
Back

ⓘ Práca
                                               

Práca

Práca môže byť: zamestnanie mechanická práca veličina, pozri práca fyzika vedomé použitie telesných, duševných a/alebo duchovných síl človeka na účel niečoho, spravidla uspokojenia potrieb, pozri práca všeobecne vo fyzike v ekonómii: výrobný faktor, pozri práca ekonómia zaniknutý slovenský denník, pozri Práca noviny zaniknuté slovenské vydavatelstvo, pozri Práca vydavatelstvo

                                               

Práca na dialku

Práca na dialku je termín označujúci formy práce, pri ktorých zamestnanci vykonávajú prácu úplne alebo čiastočne mimo pracoviska svojho zamestnávatela. Špeciálnym prípadom je práca z domu alebo work from home), pri ktorej sa práca vykonáva doma. Výsledky práce sú v takomto prípade typicky odovzdávané zamestnávatelovi pomocou digitálnych kanálov.

                                               

Nútená práca

Nútená práca alebo povinná práca je práca alebo služba, ktorá je od osoby vymáhaná pod hrozbou trestu. Takáto osoba sa na danú prácu neponúkla dobrovolne. Nútená práca môže mať rôzne formy, vrátane dlhového otroctva, obchodovania s luďmi a iné formy novodobého otroctva. Obeťami sú často najzranitelnejšie osoby - ženy a dievčatá nútené k prostitúcii, zadlžení migranti, továrenskí alebo polnohospodárski robotníci, ktorým nie je umožnené jednoduchým spôsobom opustiť svoje zamestnanie za ich prácu im je vyplácaná velmi nízka alebo žiadna mzda. Za nútenú prácu nemožno považovať: drobné komunáln ...

                                               

Fyzická práca

Fyzická práca alebo telesná práca je práca, pri ktorej prevláda priame pôsobenie orgánov ludského tela na pracovný prostriedok a prostredníctvom neho na pracovný predmet.

                                               

Mechanická práca

Mechanická práca alebo práca je fyzikálna veličina, ktorá je definovaná ako súčin zložky sily v smere pohybu a posunutia, resp. inými slovami: skalárny súčin sily a posunutia.

                                               

Dizertačná práca

Dizertačná práca alebo dizertácia je rozsiahla vedecká rozprava, v ktorej sa na základe vedeckého výskumu a s využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód rieši zložitý odborný problém. Dizertácia býva predpokladom pre udelenie akademického titulu PhD. a je záverom 3. stupňa vysokoškolského vzdelania. V slovenskej legislatíve je predpokladom pre ukončenie doktorského štúdia okrem obhájenia dizertačnej práce aj vykonanie dizertačnej skúšky. Dizertačná skúška predchádza odovzdaniu práce, pretože sa na ňu študent prihlasuje do 18 resp. 24 mesiacov od začiatku štúdia. Súčasťou diz ...

                                     

ⓘ Práca

 • Práca môže byť: vedomé použitie telesných, duševných a alebo duchovných síl človeka na účel niečoho, spravidla uspokojenia potrieb, pozri práca všeobecne
 • podmienky domáckej práce upravené Zákonníkom práce. čiastočná práca na dialku alebo príležitostná práca na dialku je najčastejším variantom práce na dialku. V
 • Nútená práca alebo povinná práca je práca alebo služba, ktorá je od osoby vymáhaná pod hrozbou trestu. Takáto osoba sa na danú prácu neponúkla dobrovolne
 • Fyzická práca alebo telesná práca je práca pri ktorej prevláda priame pôsobenie orgánov ludského tela na pracovný prostriedok a prostredníctvom neho na
 • Mechanická práca alebo práca je fyzikálna veličina, ktorá je definovaná trochu zjednodušene povedané ako súčin zložky sily v smere pohybu a posunutia
 • štúdia Súčasťou dizertačnej skúšky je písomná práca vypracovaná k dizertačnej skúške tzv. minimová práca Úplné znenie Zákona č. 131 2002 Z. z. o vysokých
 • Bakalárska práca je záverečná vedecko - kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky. Rozsah bakalárskej
 • Diplomová práca alebo hovorovo diplomovka alebo v slangu diplomka je záverečná práca spravidla druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Predstavuje rozsiahlejšiu
 • dráhový účinok sily. Jednotkou práce je Joule J. mechanická práca objemová práca technická práca FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Rigorózna práca je záverečná písomná práca ktorej odovzdanie a obhájenie je súčasťou rigoróznej skúšky. Po jej úspešnom absolvovaní získava absolvent
 • Námezdná práca je práca konaná za mzdu. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Práca slovenského národa, skratka PSN, je slovenská mimoparlamentná politická strana, zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 6. apríla 2010. Do 7. januára
 • Práca v ekonómii je jeden z výrobných faktorov. Je definovaná ako cielavedomá ludská činnosť ludí, zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú