Топ-100
Back

ⓘ Ontogenéza človeka
                                               

Dospievanie

U človeka je dospievanie obdobie, keď sa dieťa mení na dospelého človeka muža, ženu. Charakterizované je funkčnými, morfologickými, biologickými, psychickými a sociálnymi zmenami. Jedna z možností rozdelenia dospievania na fázy je takáto: prepuberta / predpuberta / predpubertálne obdobie začína vo veku 9./10./11. rokov; nasleduje po detstve puberta / pubertálne obdobie začína vo veku 12./13./14. rokov; ňou dospievanie vrcholí adolescencia / mladistvé obdobie / vlastné dospievanie / obdobie mladíckosti adolescencia končí okolo 18./20./21. roku alebo až 25. roku života; po adolescencii nasle ...

                                               

Vývoj človeka

                                               

Vývoj

Vývoj môže byť: určitým smerom orientovaná dlhá zmena alebo súbor postupných určitým smerom orientovaných zmien, najčastejšie najmä v biológii zmena k dokonalejšiemu, zložitejšiemu a podobne, pozri napr. evolúcia v biológii vývoj človeka, pozri antropogenéza vo filozofii: vývin filozofia ontogenéza a fylogenéza dva druhy vývoja v ekonómii a podobne: vymýšlanie čohosi nového, pokrokovejšieho v rámci pracovného procesu; príprava najúčinnejšieho spôsobu výroby na základe výskumu a skúseností a podobne, pozri napr. vývoj ekonómia, vývoj softvéru vyvíjanie, vytváranie vo fotografii: vyvolanie P ...

                                               

Blastocysta

Blastocysta je skoré štádium ontogenézy človeka. Vytvára sa z moruly na začiatku 5. dňa po oplodnení. V morule sa vytvorí dutina - tzv. dutina blastocysty. Na rozdiel od typickej blastuly, ktorú tvorí dutina obklopená jednou vrstvou buniek, u človeka sa v jednom póle nahromadí väčší zhluk buniek. Tento sa označuje ako embryoblast v anglickej literatúre ICM - inner cell mass; budúce embryo, jednovrstvový obal dutiny blastocysty ako trofoblast gr. trophe - výživa; budúce plodové obaly. Blastocysta sa počas 6 7. dňa zanorí do sliznice maternice, pričom tento proces sa odborne nazýva uhniezden ...

                                               

Život (rozlišovacia stránka)

Život môže byť: dejiny vývoj nejakej živej sústavy od jej začiatku až po jej smrť, synonymum: životný cyklus, pozri napr. životný cyklus a ontogenéza súhrn živých bytostí na planéte Zem ako monofyletický taxón, pozri napr. systém živej prírody súhrn všetkých živých sústav v celom vesmíre v biológii aj vo filozofii: vlastnosť resp. stav byť živý, resp. súhrn javov charakterizujúcich živý organizmus, resp. forma bytia živých bytostí, pozri život reálny spoločenský a pracovný proces človeka; skutočnosť, realita, pozri napr. prax, realita komplex činností živej bytosti, človeka, ludskej organi ...

                                               

Bunková diferenciácia

Bunková diferenciácia je vo vývinovej biológii proces, pri ktorom sa z menej špecializovaných buniek stávajú viac špecializované bunky. Diferenciácia prebieha počas vývinu mnohobunkového organizmu, kedy sa jednoduchá zygota mení na komplexný systém tkanív, pletív, a bunkových typov. Diferenciácia prebieha tiež v dospelom organizme: zrelé kmeňové bunky sa delia a vytvárajú úplne diferencované dcérske bunky. Počas diferenciácie sa dramaticky mení velkosť bunky, jej tvar, membránový potenciál, metabolická aktivita a schopnosť reagovať na podnety. Tieto zmeny vznikajú v dôsledku vysoko kontrol ...

                                               

Morula

Morula je gulovitý zhluk buniek, vznikajúci v prvotných fázach ontogenézy delením oplodneného vajíčka. Na jej povrchu sa vytvárajú typické, často pre určitú skupinu živočíchov špecifické, ryhy. Ďalším delením sa morula mení na blastulu. Typická morula u človeka je vyvinutá na konci 4. dňa po oplodnení a nachádza sa už tesne pred vstupom do dutiny maternice.

                                               

Psychika

Psychika človeka je vlastnosť, funkcia vyššej nervovej sústavy, spojená s činnosťou mozgu. Možno ju chápať ako integrovaný súbor všetkých prejavov nervovej činnosti: t. j. vnemov z vonkajšieho a vnútorného prostredia, potrieb organizmu a činnosťou spojenou so skúsenosťou alebo učením. Psychiku človeka vytvárajú psychické procesy, stavy a vlastnosti. Psychika človeka vznikla v dôsledku vývinu živej hmoty v súvislosti s vývinom nervovej sústavy. Je odrazom objektívnej skutočnosti prostredníctvom pocitov a vnemov. Ľudská psychika má biologický základ, ale utvára ju aj sociálne, kultúrne a výc ...

                                               

Celóm

Celóm je telová dutina, ktorá je obalená vrstvičkou epitelu mezodermálneho pôvodu. Inými slovami: Je to taká dutina tela mnohunkovcov medzi vrchnou časťou tela a črevom, ktorá je naplnená tekutinou a je obalená mezodermálnym epitelom. Často sa v tele vyskytuje párovo alebo sériovo. Vo velkej väčšine prípadov má celóm aj kanály vedúce priamo von z tela alebo je spojený s vylučovacími orgánmi. O celóme v širšom zmysle pozri nižšie,

                                               

Ryhovanie (embryológia)

Ryhovanie je označenie včasnej fázy delenia oplodneného vajíčka, ktoré vzniká po splynutí samčej a samičej pohlavnej bunky. Je jednou zo začiatočných fáz ontogenézy. Oplodnené vajíčko sa rýchlo mitoticky delí - medzi jednotlivými bunkami pretrvávajú určitý čas na povrchu typické ryhy - preto sa toto včasné delenie nazýva ryhovanie. Jeho priebeh závisí na množstve a uložení zásobných tzv. žĺtkových hmôt, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme vajíčka. Toto uloženie a množstvo je druhovo špecifické. Rozoznávame nasledovné typy ryhovania: totálne ekválne a adekválne ryhovanie - malé množstvo žĺtkov ...

                                               

Rast (biológia)

Rast je z pohladu biológie proces kvantitatívnych zmien v organizme zvieraťa alebo človeka. Trvá od oplodnenia zygoty do telesnej dospelosti. Biologickou podstatou je delenie a rast buniek, ako aj inkorporácia látok do bunečných a medzibunečných priestorov. Pojmy rast – vývoj – vývin nemožno od seba oddeliť, keďže organizmy rastú a vyvíjajú sa zároveň. Vo velmi zjednodušenom prípade ich môžeme chápať ako synonymá, čo však z odborného hladiska nie je správne.

                                               

Oblička

Oblička je: v užšom zmysle: len oblička stavovcov, teda vylučovací osmoregulačný hormóny vylučujúci párový dorzálne umiestnený orgán v širšom zmysle: označenie viacerých funkciou podobných, ale nehomológnych vylučovacích orgánov živočíchov, napríklad nefrídium, antenálna žlaza, Malpighiho rúrka, Bojanov orgán a samozrejme oblička stavovcov Nižšie stavovce majú obličky v užšom zmysle pozdĺžneho lalokovitého tvaru, cicavce ich majú spravidla fazulovité.

                                               

Adolescencia

Adolescencia je vývojové obdobie človeka spravidla umiestňované niekde medzi koncom detstva a začiatkom dospelosti; podrobnosti pozri nižšie. Mladý človek vo veku adolescencie sa volá adolescent.

                                               

Dieťa

Rôzni autori používajú rôzne spôsoby členenia detstva. Jedným z nich je napríklad toto: Batola od 1 roka do 3 rokov Starší školský vek 12 – 15 rokov Dojča od 29 dní do 1 roka Predškolský vek 3 - 6 rokov Mladší školský vek 6 – 12 rokov Puberta 15 - 18 rokov Novorodenec 0 – 28 dní – cestou z maternice na svet sa v tele dieťaťa pripravujú velké zmeny, ktoré mu umožňujú prežiť. Novorodenec, ktorý bol doteraz v teplom, tekutom prostredí s automatickým prísunom živín a kyslíka, sa musí prispôsobiť vonkajšiemu svetu bez opory, dýchať vzduch a upútať okolie na tolko, aby si zaistilo svoju opateru ...

                                               

Chlapec

Chlapec alebo zriedkavo puer je: nedospelý alebo dospievajúci človek, dieťa mužského pohlavia milý partner hovorovo muž mladý slobodný muž, mladík, mládenec

                                               

Medzigeneračná nerovnosť

Medzigeneračná nerovnosť je všeobecný pojem, označujúci rozdiely medzi mladšou a staršou generáciou. Pojem pochádza zo západných krajín, kde sa touto problematikou v 60-tych rokoch začali systematickejšie zaoberať. Rozmach tejto tematiky spôsobili prehlbujúce sa rozdiely v názoroch medzi deťmi a rodičmi v čoraz rýchlejšie sa vyvíjajúcej spoločnosti. Vplyvom historických udalostí, modernizácie a inovácii sa hodnoty generácii vo velkej miere zmenili. Ich definíciou sa zaoberajú rôzni autori. Podla Schwartza a Bilskeho sú hodnoty koncepty či presvedčenia o želaných stavoch alebo správaní, kto ...

                                               

Novorodenec

Novorodenec je termín používaný pre práve narodené dieťa. Ako novorodenec sa dieťa označuje počas prvého mesiaca svojho života. Toto obdobie je špecifické najmä adaptáciou novonarodeného dieťaťa na podmienky vonkajšieho prostredia. Vyznačuje sa špecifickými problémami a chorobami, ktorým sa venuje medicínsky odbor neonatológia.

                                               

Puberta

Puberta označuje proces, počas ktorého prebiehajú fyzické zmeny, vďaka ktorým sa z detského tela stáva dospelý jedinec schopný rozmnožovania. Jedinec v puberte sa volá pubescent. V užšom zmysle puberta nezahŕňa tzv. predpubertu.

                                               

Staroba

Staroba je etapa vývinu organizmu. Väčšinou sa chápe v súvislosti s človekom s jeho dlhým vekom. Vo filozofii a náboženstve je často tematizovaná ako zlo. Začína podla osobných dispozícií a životosprávy. Prejavuje sa ochabovaním jednotlivých funkčných sústav. Sprevádzajú ho zmeny v obehovej sústave. Prebieha optimálne ako "aktívna staroba" So starobou sú spojené aj viaceré ochorenia a príznaky. Objavujú sa psychické senilita, demencia a fyzické problémy.