Топ-100
Back

★ Náboženstvo                                               

Náboženstvo

Náboženstvo alebo len zriedka relígia je vzťah človeka k svätého, prostredníctvom ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou. V užšom slova zmysle je náboženstvo, viera v jedného Boha alebo v mnohých bohov. Tento vzťah sa vytvára na základe geografického a kultúrneho rámca, v ktorom sa nachádza. Na jej rozmanitosť naznačujú, že nespočetné náboženské myšlienky po celom svete. Momentálne tu nie sú žiadne náboženské predstavy ľudí natolko viazaný geografickej polohe a tradície, pretože jednoduché šírenie náboženské myslenie na celom svete. Náboženstvo zvyčajne nemá stati ...

                                               

Abrahámovské náboženstvo

Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré rozpoznáva ako Abrahám otec našiel. Existujú tri základné abrahámovské náboženstvo: Islam. Judaizmus. (Judaism) Kresťanstvo. (Christianity) Všetky tri majú spoločný základ v Starej zmluve. Najmä, judaizmus, kresťanstvo a islam, tak, svetové náboženstvá, priamo alebo nepriamo ovplyvnené staroveké židovské náboženstvo. Napriek rozsah rozmanitosť už abrahámovské náboženstvá, rad spoločných znakov. Spája ich najmä viera v jedného osobného Boha – monoteizmus, a Boh je tiež chápaná ako stvoriteľa a sudca sveta a človeka, ktorý odmeňuje dobrých a tre ...

                                               

Védske náboženstvo

Védske náboženstvo alebo védizmus alebo védaizmus je staroindické náboženstvo, syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov sev. India. Védske náboženstvo je základom indického náboženstva, komplexná, postupne vyvíja komplexné náboženských a mytologických nápady a ich zodpovedajúce rituály a kult, obrady, v ktorých sa prekrývajúce sa čiastočne archaické indoeurópske myšlienky prichádzajúce z čase, keď Árijci dlho pred príchodom do Indie žiť spolu s ostatnými indoeurópskymi kmeňmi v spoločnom území s kutlúrnou vrstva indoiránskou spoločné indické a iránske Árjom. Dotvára sa potom na po ...

                                               

Čínske náboženstvo

Čínske náboženstvo je súčasťou čínskej kultúry. Je to náboženstvo, ktoré pochádza jeho základy z troch mýtických alebo legendárny cisárov: Jao, Šun a J. Do literárneho fixáciu čínske náboženstvo sa vyskytuje v 12. storočí pred Kristom v posvätnej knihe I-ťing. Iné posvätné knihy sú: Li-ti Knihu obradov alebo rítov, od okamihu začiatku nášho letopočtu, má konfuciánsky krát. Čchun-čchiou na Jar na jeseň análoch, pripísať Konfuciovi. Šu-ťing, je obetný piesne a hymny, o magické. V najstarších období čínske náboženstvo zamerané pravdepodobne osobný boh Ťien Šang-ti Pán vyššie. Zároveň však vy ...

                                               

Náboženstvo starovekého Egypta

Náboženstvo starovekého Egypta je komplexný súbor presvedčenia týkajúce sa mytológie a spoločenských javov v staroegyptskej spoločnosti, ako sú normy správania, prechodové obradov alebo praktiky. V jeho preskúmanie kreslenie egyptológovia zo záznamov zachovaných na papyrusoch a pamätné listy – mýtus o Ptahovi je tak zapísaný na tzv. Šabakovom kameň – zo súboru, pohrebných textov a výzdoba hrobov a v neskoršom období z diel gréckych a rímskych autorov, ako aj z archeologických nálezov. Napriek tomu, že zostanú v našom chápaní egyptské náboženstvo veľké medzery, ktoré bude musieť byť doplnen ...

                                               

Filozofia náboženstva

Filozofia náboženstva je filozofická reflexia fenoménu náboženstva, osobitne gnozeológia, logika, metafyzika náboženstvo. Počiatky modernej filozofie náboženstva sa datuje k tvorbe koncepcie prírodného náboženstva v 17. storočia. Filozofia náboženstva bola aj v tomto období, ktoré vyplývajú z prirodzenej teológie. Predstavitelmi filozofia náboženstva sú Jean Améry, Peter Antes, Emil Brunner, Martin Buber, Henry Duméry.

                                     

★ Náboženstvo

 • Šintoizmus Náboženstvo starovekého Egypta Náboženstvo starovekého Grécka Náboženstvo starovekého Ríma Náboženstvo Germánov Náboženstvo Keltov Náboženstvo Mezopotámie
 • Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo ktoré uznáva Abraháma ako praotca. Sú tri základné abrahámovské náboženstvá judaizmus kresťanstvo islam Všetky
 • indickí bohovia brahmanizmus budhizmus džinizmus hinduizmus indická kultúra védske náboženstvo FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Védske náboženstvo alebo védizmus alebo védaizmus je staroindické náboženstvo syntéza polyteistických kultov Árijcov a Drávidov sev. Indie. Védske náboženstvo
 • Grécke náboženstvo je súčasť gréckej kultúry. Grécke náboženstvo môžeme sledovať nepretržite takmer dve tisícročia. V gréckom náboženstve sa v Európe po
 •  740  741. Wikicitáty Commons Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Nebo náboženstvo Commons ponúka multimediálne súbory na tému Nebo náboženstvo
 • Čínske náboženstvo je zložka čínskej kultúry. Je to náboženstvo ktoré odvodzuje svoje základy od troch mýtických alebo legendárnych cisárov: Jao, Šun
 • Neteistické náboženstvo je náboženstvo bez boha, napríklad hínajána. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Náboženstvo starovekého Egypta je komplexný súbor predstáv týkajúcich sa mytológie a spoločenských javov v staroegyptskej spoločnosti, akými boli normy
                                     
 • Prirodzené náboženstvo je slobodný nábožensko - filozofický prúd, ktorý sa utváral počnúc osvietenstvom najmä v Anglicku. FILIT zdroj, z ktorého pôvodne
 • Filozofia náboženstva je filozofická reflexia fenoménu náboženstva špeciálne gnozeológia, logika, metafyzika náboženstva Počiatky modernej filozofie
 • Fenomenológia náboženstva je odbor religionistiky, ktorý skúma, zaraďuje, hladá korene a vzájomné súvislosti náboženských javov fenoménov najmä svätých
 • skupiny, ktoré sa snažia revitalizovať náboženstvo Slovanov. Tieto snahy o oživenie predkresťanského náboženstva a kultúry Slovanov sa v súčasnosti zaraďujú
 • príslušníkmi rozličných národov. Judaizmus preto býva nazývaný aj židovské náboženstvo a je velmi úzko spätý s dejinami, kultúrou a tradíciou Židov. Náboženská
 • Náboženstvo 20. storočia je súčasť kultúry 20. storočia živo interagujúca s vedou, filozofiou a umením a v prípade takých hnutí, ako napríklad new age
 • pri druhom prichode Ježiša. Wikicitáty Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Mesiáš náboženstvo FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • Chetitské náboženstvo sa vzhladom na etnickú rôznorodosť obyvatelov Chetitskej ríše vyznačovalo velkou mierou synkretizmu. Chetiti preberali a prekladali
 • akkadskej civilizácie, s neskoršou prevahou akkadskej civilizácie. Doklady o náboženstve z tretieho tisícročia sa nám zachovali v klinovom písme. Sumerským jazykom
 • viera alebo viera je špecifický druh viery tvoriaci podstatnú súčasť náboženstva Pojem alebo predstava viery závisí od toho, aké kategórie a iné významové
                                     
 • V dejinách Ruska bolo od 10. storočia náboženstvo spojené so štátnou mocou. V roku 1411 ruská pravoslávna cirkev neprijala možnosť spojiť sa so západnou
 • Religionistika, z lat. religio  viera, náboženstvo je humanitná vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom relígií náboženstviev kultov a mytologických
 • Augsburský náboženský mier, ktorého obsahom je zrovnoprávnenie oboch náboženstvo na území Nemecka, čo znamená faktické uznanie rozdelenia cirkvi. Luteránske
 • judaizmu, židovského náboženstva Oba významy sa do velkej miery prekrývajú, pretože židovské náboženstvo je pôvodne náboženstvom národným a bolo jedným
 • prostredníctvom tohto náboženstva nadväzovali kontakt so silami i duchmi prírody a vesmíru. Animizmus je prírodné náboženstvo vyznávané niektorými domorodými
 • hinduizmus. osová doba hinduizmus indické náboženstvo védske náboženstvo König, F. - Waldenfels, H.: Lexikon náboženství 1994, s. 174 an. FILIT zdroj, z ktorého
 • náboženstvo ktorým sa odlišujú od iných baltských národov. Litovci patria medzi národy, ktoré ako posledné v Európe prijali kresťanské náboženstvo
 • nejakého náboženstva či hlásatel jeho ideí, ktorý pôsobí na ludí iného či žiadneho vyznania, aby ich pre toto náboženstvo získal. Niektoré náboženstvá kladú
 • novozaloženej univerzite. Náboženstvo Schleiermacher nepovažuje za myslenie alebo konanie, ale nazeranie a cit. Náboženstvo je zmysel pre nekonečno. Zbožnosť
 • taktiež aj odmietanie ostatných náboženstiev. Sikhizmus je monoteistické náboženstvo s desiatimi prorokmi guru. Slovo gu znamená tmu, nevedomosť a ru
 • zameraný á na spoločnosť ako takú a verejný život ako taký a ignorujúci náboženstvo prípadne aj požadujúci striktné oddelenie spoločnosti a verejného života
Indické náboženstvá
                                               

Indické náboženstvá

Indické náboženstvá sú súčasťou indickej kultúry. Jedná sa o bohatý komplex náboženské prúdy, smery, odbory, školy, 2. tisícročia pred naším letopočtom vyvinutý v Indii sa začína najskôr známe náboženstvo Véd.

                                               

Grécke náboženstvo

Grécke náboženstvo je súčasťou gréckej kultúry. Grécke náboženstvo môže byť dodržané nepretržite počas takmer dvoch tisícročí. V gréckom náboženstve v Európe po prvýkrát, bol vyšší stupeň náboženských predstáv, ako na antropomorfizmu, henoteizmu a monoteizmu.

                                               

Fenomenológia náboženstva

Fenomenológia náboženstva je katedra religionistiky, ktorá hodnotí, triedi, hladá korene a vzájomného vzťahu náboženských javov, najmä na svätých miestach, predmetov, osôb, krát. Metodologicky nadväzuje na filozofickej fenomenológiu.

                                               

Ablúcia

Ablúcia môže byť: V šintoizme: rituálna očista rúk a úst pred vstupom do chrámu. V islame: čistenie rúk vodou alebo pieskom pred tým, modlitbu a čítanie Koránu. V hinduizme: vyčistenie v posvätnej rieke. V katolíckej cirkvi: rituálne umývanie prstov po dotyku s hostiou a bohoslužobnými cieľom hmotnosť. V kresťanstve: zákon v obrade krstu. V judaizme: obradná očistu rúk pred jedlom.

                                               

Amor intellectualis dei

Amor intellectualis dei je duchovný, láska k Bohu. Podľa Spinozu je to etické verziu toho, čo sa nazýva intellectus infinitus, vyjadrenie súhlasu s existenciou Boha poznanou tohto nekonečného rozumu, že láska k sebe samému.

Aseita
                                               

Aseita

Aseita je filozofický pojem označujúci existencie veľmi o sebe, jav alebo vec, ktorú má o inom java alebo veci. V scholastike vyjadruje Božiu absolútnosť, bezpodmienečné pozostávajúce z veľmi v sebe. Tento pojem používa aj v iných filozofických smeroch, ako Arthur Schopenhauer písal o aseite bude, Eduard von Hartmann na aseite bezvedomí.

Dobroprajnosť
                                               

Dobroprajnosť

Dobroprajnosť, je jednou zo siedmych cností, je to predovšetkým láskavosť, ludskosť, obdiv, láska, súcit, priatelstvo bez toho, aby boli dotknuté a príčiny. Opak dobroprajnosti závisť lat. invidia.

Energetické telo
                                               

Energetické telo

Energetické telo je v niektorých náboženstvách, parapsychológii, mysticizmu a podobne oddelenie okolo tela, ktorý je interpretovaný ako jemné energie "emisných", "pole" alebo podobne. Ako prejav je často považovaný za aura a často sa uvádza, že toto pole sa skladá z množstva iných "telá", "vrstvy", "hladiny" a podobne. Zvyčajne to je akýmsi opakom hmotnom tele, jeho obale. Podrobnosti a údaje sa líšia v závislosti od ministerstva alebo náboženstvo.

                                               

Epištolár

Epištolár je stredoveké liturgická kniha používaná v Katolíckej cirkvi. Zahŕňa čítanie z listov apoštolov. Neskôr ju nahradiť lekcionár.

                                               

Evanjelistár

Evanjelistár je stredoveké liturgická kniha obsahuje výber z textov štyri evanjeliá sú zoradené podľa čítanie v omšových obradoch.

Users also searched:

náboženstvo, nboenstvo, Nboenstvo, monoteistick, polyteistick nboenstvo, polyteistick, najstarie nboenstvo na svete, rmskokatolcke nboenstvo, monoteistick a polyteistick nboenstvo, nboenstvo na slovensku, vchodn nboenstv, nboenstv, najstarie, svete, rmskokatolcke, slovensku, vchodn, monoteistick nboenstvo, krestanstvo, abrahámovské náboženstvo, Abrahmovsk, Abrahmovsk nboenstvo, védske náboženstvo, Vdske, Vdske nboenstvo, čínske náboženstvo, nske, na hospodrstvo, vetko o ne, kresanstvo v ne,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Polyteistické náboženstvo.

Kurikulum predmetu náboženstvo – KPKC – Katolícke pedagogické. Vzdelávací štandard predmetu Náboženstvo Cirkvi bratskej, ktorý je povinným predmetom v cirkevnom gymnáziu, zriadenom Cirkvou bratskou a povinne. Monoteistické a polyteistické náboženstvo. Náboženstvo je uctievanie boha O škole Deti a my. Grécke antické náboženstvo súhrn viery, mytológie a predstáv o nadpozemskom svete, ako aj náboženských obradov kultov v starovekom Grécku.

Celá publikácia on line Katedra regionálnej geografie a rozvoja.

Spoločnú deklaráciu abrahámovských monoteistických náboženstiev o problematike konca života podpísali 28. októbra na pôde Vatikánu. Nábožensko etický pohlad judaizmu a islamu na problematiku abortov. Pod povrchným súladom zanikajú skutočné rozdiely. Ide o€zaužívané spo jenia: tri monoteizmy, tri abrahámovské náboženstvá a€tri nábožen stvá knihy. TEÓRIA A METODOLÓGIA RELIGIONISTIKY 1. Pinterest. PrevSpäťAbrahámovské náboženstvá spoločne odmietli eutanáziu NextKardinál Duka v rozhovore: Ideológia LGBT je pliagaNext. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove. To vyvoláva opačný efekt: náboženský fundamentalizmus sa stáva témou komentárov číslo jeden. a abrahámovského ekumenizmu. Takto koncipovaným​.


Dejiny indických náboženstiev a filozofie – Centrum kresťanského.

Rovnako v Slovansko Árijských Védach nenájdete nič proti judaizmu, kresťanstvu, či islamu. Védy boli zapísané tisícročia pred ich objavením sa. Ale čo to. Svetové náboženstvá v knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Vyberte najpredávanejšie produkty kategórie knihy iné náboženstvá cad press Letmý výklad symbolov védskej a buddhistickej tradície Janko Vasil. Kniha: Védské hymny Kolektív autorov Martinus. Svoje náboženstvo označujú slovom vaidikadharma védske náboženstvo, alebo sanátanadharma večné náboženstvo, čo znamená.

Najrozšírenejšie náboženstvo v číne.

Fvn:Náboženstvo čínske. Správy o pôvodnom čínskom náboženstve sa zachovali v knihe spevov Šiking. Najstaršie náboženstvo Číňanov bola viera v jedného Boha. Najvyššiu bytosť. Kresťanstvo v číne. Konfucionizmus a taoizmus FOLIA GEOGRAPHICA. Úvod. 1. Čínska ideológia a náboženstvo. Čína. Krajina s najväčším počtom Zakladatelia troch velkých čínskych filozofií boli – zlava doprava – Konfucius,. Všetko o číne. Náboženstvá Vyhladávanie na. Čínska ludová republika, v mandarínskej čínštine Zhonghua Renmin Gongheguo​, Náboženstvá, symboly a kde sa vzala tu sa vzala Čína.

Egypt náboženstvo.

Knižné Bleskovky. Ja som sa do starovekého Egypta naozaj zamilovala bol to taký ten ošial so ich každodenný život, ich kontakty s okolitým svetom, ich náboženské predstavy. Bohovia egypta. Sylaby staroveke n FOLIA GEOGRAPHICA. Nadácia Aigyptos, Velvyslanectvo Egyptskej arabskej republiky v na 6. cyklus egyptologických prednášok Výpravy do starovekého Egypta. viac v prílohe V ríši slnečného Boha: dejiny, architektúra a náboženstvo 5. Hadie bozstvo. Encyklopedie starověkého Egypta Miroslav verner E kniha na. Vyhladávanie podla kategórií: dejiny – nezaradené staroveký Egypt Amduat súbor náboženských textov v starovekom Egypte patriacich do kategórie kníh​. Bohyně egypta. STAROVEK Spoločné znaky starovekých štátov: Poloha v blízkosti. Egyptské staroveké náboženstvo patrí bezpochyby medzi tie najznámejšie a širokou verejnosťou najviac obdivované náboženstva sveta.


Miluj a konaj co chces vysvetlenie.

Obcianska náuka pre NS. Dejiny indických náboženstiev a filozofie. Posted by Dozvedeli sme sa, že indická filozofia sa nikdy neoddelila od indického náboženstva. Sv augustin vyznania. Okruhy ku skúške z filozofie náboženstva. Náboženstva, umenia a ideológie a základné diferencie, ktoré odlišujú filozofiu od uvedených významových útvarov. filozofické disciplíny. filozofia, veda. 5000 rokov filozofie, náboženstva, vied a umení v podrobnom. Filozofia náboženstva. Samoprihlásenie sa do kurzu. Filozofický pohlad na náboženstvo. Učitel: Jozef Uram. Preskočiť Navigácia. Ukázať Navigácia blok.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →