Топ-100
Back

★ Ľudské správanie                                               

Informačné správanie

Informácie správanie je prezentované ako integrovaný s činnosť zameraná na vyhľadávanie význam informácií v oblasti komunikácie a riešenia problémov. Výsledky z adaptácie človeka na informačné prostredie. Informácie správanie je základom súčasného výskumu informačnej vedy. Popisuje viaceré dimenzie informácií o správaní sa ľudí v elektronickom prostredí. Aj tu prezentované sú kognitívne a afektívne aspekty informačného správania a jej prejavy v kontexte sociálnych sieťach. Zjednodušené znázornenie súvisiace pojmy informačné správanie človeka, pager informácie a informácie prieskumu, môžeme ...

                                               

Motivácia

Motivácia je súbor podnetov, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a určiť jej zameranie Motivácia je psychologický proces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva mu účel a smer. To je vnútorná hnacia sila, ktorá ženie, aby spĺňali nenaplnených potrieb. Toto je hybnou silou, ktorá vedie k dosiahnutiu osobných a organizačných cieľov. Toto je vôľa niečo dosiahnuť. Ľudské správanie je skoro vždy niečo psychologicky motivované. Pohnútkami ľudského správania sa, však, a biologických, kultúrnych a situačné aspekty. Aj keď si často vedome rozhodne, či bude konať na základe ich motivácie, tie, ktoré ...

                                               

Psychológia

Z historického hľadiska je psychológie vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofia ako veda o duši, pričom obyčajne nie sú špecifikované, čo duša je. Podľa Alexandra Hromadné bol psychológie náuky o duši. V poslednej tretine 19. storočia začal psychológie rozvíjať ako samostatná vedná disciplína. Avšak, nie je jednotný koncept, vytváranie rôznych smerov a škôl. Rozpory medzi rôzne psychologické prístupy majú tiež sa stávajú hnacou silou pre psychologické vyšetrovanie. Patologickými chorobnými duševné zdravie podmienky a ich liečba sa zaoberá odbor medicíny - psychiatria. Ako moderná ve ...

                                               

Normatívny systém

Normatívny systém je množina hodnôt, ktoré riadia ľudské správanie a tieto sú hodnoty požadované normy. Normy teda vykonávať funkciu ochrany, ale aj nástroj realizácie hodnôt. Medzi najznámejších súborov hodnôt, a preto noriem patrí práve, morálke, politike, alebo technických noriem. Zásadne sa rozlišuje medzi právnymi a neprávne normatívne systémy. Na rozdiel od právnych predpisov, neprávne systémy používajú iné prostriedky nátlaku, ako vláda núti, nemajú vopred nastaviť, či štáty sú povinné forme, na rozdiel od monizmu zákona je realizované vo forme normatívne pluralizmu.

                                               

Sociolingvistika a frazeológia

Sociolingvistika a frazeológia je frazeológia stručne a výstižne vyjadruje charakteristické životných situáciách, ľudské vzťahy, správanie, psychické podmienky, a podobne, Je prejavom spoločenskej zhody názorov na hodnotenie človeka a životné prostredie. Týmto spôsobom, je to spojené so sociolingvistikou, ktorá sa zaoberá sociálne aspekty fungovania jazyka, vzťah jazyka a spoločnosti, a podobne, Vo frazeológii by sa, napríklad, o skúmanie štandardné a neštandardné prvky, etické a neetické, o vzťahu sociálnej skupiny k frazémam, na ich používanie.

                                               

Teória spolupatričnosti

Teórie, ktoré patria alebo afiliačná teória je motivačná teória, ktorá upozorňuje na motivačný význam sociálnych aspektov ľudského správania. Autor je americký psychológ Stanley Schachter. Pochádza z ludskej potreby vyhladávať sociálne kontakty, ktoré sa najčastejšie uplatňuje medzi luďmi, ktorí majú niečo spoločné: majú spoločné názory, patria do tej istej sociálnej skupine, majú podobný životný štýl, pracujú na jednom pracovisku. Toto všeobecné s tendencia sa prejavuje v posilnení v súlade správanie: jednotlivé dostane motivovaní, aby prispôsobili svoje správanie a prácu, výkon a sociáln ...

                                               

Singularita

Singularita môže byť: Singulárny bod diferenciálnych rovníc v komplexných oblasti, pozri singulárny bod diferenciálnej rovnice. Všeobecné: miesto, v ktorom matematický objekt vykazuje najlepšie funkcia / nie je definované, pozri singularita matematika. Keď analytické funkcie: singulárny bod analytické funkcie. V matematike. (In mathematics) Pri vektorovom poli: singularita vektorové pole. V krátkom gravitácie singularita miesto s nekonečnou zakrivenie matematické singularitou časopriestorového kontinua, ako pravidlo, čierne diery, biele diery a červia diera). Za krátke obdobie singularita ...

                                               

Reinhard Selten

Reinhard Selten bol nemecký ekonóm a môže držiteľ Nobelovej ceny. Bol prvým Nemcom, ktorý sa dostal Nobelovú cenu za ekonómiu.

                                               

Behaviorizmus

Behaviorizmus je smer, v americkej psychológie 20. storočia, ktorý neuznáva vedomia ako predmet vedeckého výskumu a znižuje psychiku rôzne formy správania, chápaného ako súhrn reakcií organizmu na podnety z vonkajšieho prostredia. Predmetom vedeckého skúmania by mali byť len pozorovatelné, meratelné správanie organizmu. Behaviorizmus vznikol začiatkom 20. storočia v spojených štátoch od J. B. Watsona ako reakcia na psychológie vedomia s jeho hlavnou metódou - introspekciou. Behaviorizmus dominovali v 30. - 50. rokov, najmä v USA, kde ovplyvnil, napríklad, sociológia, pedagogika a do istej ...

                                               

Príčinnosť

Príčinnosť je priama, konkrétna a základné sprostredkovanie cieľ kontexte, jeden proces vyvoláva druhý proces. Príčinnosť je na formu akcie vzťahu medzi vecí, procesov, systémov atď., objektívnej reality, keď fenomén, nazývaný spôsobiť, je nevyhnutne alebo vždy, za určitých podmienok, jav, ktorý sa nazýva výsledok. Najdôležitejšie sprievodný jav zákona kauzality je načasovanie výskyt reakcie následkami na pulz akcie príčiny. V zmysle zákona kauzality, reakcia nemôže nastať súčasne s akciou všetkých môže dôjsť k reakcii výsledok bol skôr ako akcia, ako príčinu. Táto časová postupnosť príčin ...

                                               

Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia je všeobecne fyzikálny fenomén, v ktorom jadrá alebo elektróny v stabilné a silné magnetické pole, ktoré je vystavené slabé oscilujúcemu magnetickému polu / usmernenia pulzom a reagovať vytvorením elektromagnetický signál s frekvenciou charakteristické pre ktoré častíc / core. To sa vyskytuje počas rezonancie, keď sa frekvencia kmitania je rovnaké ako s vnútorným frekvencia častice. To závisí od sily statického magnetického poľa, chemické prostredie, a magnetické vlastnosti častíc. Jej význam v poslednej dobe zvýšil vďaka pratickým aplikácie tohto fenoménu v niekoľkýc ...

                                               

Mizantropia

Mizantropia je všeobecný nenávisti, odporu, alebo k ludskému druhu, alebo ludskej povahy – je opakom filantropie. Mizantropia je výsledkom zmarených očakávaniach neprimerane naivného optimizmu a strata viery v ľudí, nemusí nevyhnutne spájať s nehumánnym postoje k luďom. Mizantropi sú často mylne označovaní za asociálov. Immanuel Kant tvrdil, že je dôležité rozlišovať medzi filozofické pesimizmu a mizantropiou: "Nenávisť k ludstvu má dve formy, averziu k luďom antropofóbiu a nepriatelstvo k luďom. Stav nenávisť môže vzniknúť v časti z nechuti a čiastočne žiarlivosti. Pre mizantropické posto ...

                                               

Nudge

Posunúť, alebo postrčenie je pojem, ktorý používa v psychológii, behaviorálnej ekonómie a politickej teórie. Navrhuje spôsob pozitívne posilňovanie a nepriame odporúčania ako spôsoby, ako ovplyvňujú správanie a rozhodovanie jednotlivcov alebo skupín. Koncept je založený na malé zmeny v prostredí, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie človeka.

                                     

★ Ľudské správanie

 • správanie možno deliť podla rôzneho účelu spracovania informácií. Rozlišuje sa informačné správanie pri vyhladávaní informácií, informačné správanie pri
 • Je to vôla niečo dosiahnuť. Ľudské správanie je takmer vždy niečím psychologicky motivované. Pohnútkami ludského správania sú však i biologické, kultúrne
 • sociálne konanie ludské správanie pri ktorom konajúci jednotlivec vkladá doň subjektívny zmysel a orientuje sa pritom na správanie iných jednotlivcov
 • liečením sa zaoberá odbor medicíny - psychiatria. Ako moderná veda skúma ludské správanie empiricky a využíva pritom i výsledky ďalších prírodných vied, ako
 • Normatívny systém je súbor hodnôt, ktorý reguluje ludské správanie pričom sú tieto hodnoty vyžadované normami. Normy tak plnia funkciu ochrany ale aj nástroja
 • stručne a výstižne vyjadruje charakteristické životné situácie, ludské vzťahy, správanie duševné stavy a pod. Je prejavom spoločenskej zhody v názoroch
 • Táto všeobecná ludská tendencia sa prejavuje posilnením konformného správania jedinec získa motiváciu prispôsobiť svoje správanie a pracovný výkon
 • všeobecne: anomálne správanie fyzikálnej veličiny v určitom bode nehomogenita bodového charakteru, pozri singularita anomálne správanie v astrofyzike:
 • racionálne správanie Tento smer často vysvetluje ekonomické procesy ovela lepšie ako predstavitelia klasických ekonomických smerov. Ľudské správanie je totiž
 • Predmetom vedeckého skúmania by malo byť iba pozorovatelné, meratelné správanie organizmu. Behaviorizmus vznikol začiatkom 20. stor. v USA zásluhou J
                                     
 • tvorí najdôležitejší princíp prírody. Príčinou následkov môže byť ludské správanie i celý rad najrôznejších iných javov. Príčinnosť je predmetom skúmania
 • a iné MR sa využíva vo fyzikálnom, chemickom a biologickom výskume. Správanie sa častice s magnetickým momentom v stave rezonancie popisujú zložité
 • prijatými sociálnymi normami. Skúsenosť vrátane trestu sotva ovplyvňuje správanie Nízka tolerancia na frustráciu a nízky prah pre výbuchy agresie vrátane
 • vlastné správanie myšlienky a emócie a byť za ne sám zodpovedný. Právo neponúkať žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia vysvetlujúce svoje správanie Právo
 • všetkých zúčastnených. k ovládaniu sa Neasertívne správanie býva zväčša aj manipulatívne. Manipulatívne správanie sleduje ciel skryto a nepriamo. Je velmi často
 • irónia, cez ktoré autor humornou formou kritizuje správanie ludí. Jednotlivé zvieratá v bájke získavajú ludské vlastnosti, ktoré sa pre nich postupne stávajú
 • s informačným správaním. Information behavior informačné správanie - je súhrn ludského správania vo vzťahu k zdrojom a kanálom informácií, vrátane oboch
 • intuitívnej a mýtickej vízie človeka a poukazujú na ludské univerzálne komplexy alebo správanie V tomto zmysle sa dá hovoriť a Faustovi, Faidre, alebo
 • filozofie. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ludské konanie v situáciách, keď je možný výber. Etika sa člení podla toho, čím
 • maliar. Goya nadviazal na tvorbu Velázqueza a maloval výlučne ludí a ich správanie V jeho obrazoch takmer nenájdeme zátišie. V roku 1792 nastúpil na královský
 • štúdiom správania a vlastností hmoty v najširšom zmysle slova  od subatomárnych častíc, z ktorých je všetko zložené fyzika častíc až po správanie sa vesmíru
 • veda vedou o veciach božských a ludských tj. prenesene o normách náboženských a normách medziludského správania sa - práve v bežnom zmysle ako aj
                                     
 • jav, presnejšie ako oblasť ludskej skutočnosti vymedzenú protikladnosťou dobra a zla a s nimi spojenými normami správania sa človeka v obklopujúcom ho
 • mizantropické postoje bývajú kritizovaní aj niektorí environmentálni filozofi. Správanie ludstva v časoch populačnej explózie sa značne líši od čias, kedy bol
 • zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní rozlišuje: priamu diskrimináciu: Správanie pri ktorom sa s určitou osobou na základe určitého diskriminačného dôvodu
 • minerálov, všetkých prírodných zdrojov a prírodných úkazov. Zahŕňa aj správanie živočíchov a procesy súvisiace s neživou hmotou. Prírodou sa z filozofického
 • všetky ludské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie ašpirácie
 • problémy. Ľudia v národnom hospodárstve vykazujú svoje rôzne správanie závisle od správania jeho častí rodín, podnikov, okolitých štátov Aktivity v národnom
 • považované za prirodzené pre danú skupinu napr. spoloční predkovia alebo správanie Preto sú pojmy rasizmus alebo rasová diskriminácia často používané aj
 • heterosexualita je často používaný i pre tzv. heterosexuálne správanie Heterosexuálne správanie sa zvyčajne označuje ako orgazmická aktivita medzi príslušníkmi
                                               

Teória sociálneho konania

Teória sociálnej činnosti, je teória Max Weber, podľa ktorého spoločenská akcia, ľudské správanie, v ktorom sa konajú individuálne, je správne vložená do subjektívny pocit a zameral sa aj na správanie iných osôb. Preto, napr. inštinktívna reakcia nie je spoločenské akcie.

Users also searched:

informačné správanie, sprvanie, Informan, Informan sprvanie, motivácia, motivcia, Motivcia, motivacia, nevedom motivcia, pracovna motivacia, motv a motivcia, vonkajsia motivacia, pozitvna motivcia, externa motivacia, motivan faktory, externa, motivan, faktory, nevedom, pracovna, motv, vonkajsia, pozitvna, pojem, pojem motivcia, psychológia, psychologia, psycholgia, psycholgie, tdium,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Prečo potrebujeme informačnú ekológiu? Centrálny informačný.

Duševné vlastníctvo a informačné technológie AK za perfektnú prípravu Kódexu správania pre spracúvanie osobných údajov pre členov našej asociácie a za. EÚRÓPSKA DOHODA ODOBROVOlNOM KÓDEXE SPRÁVANIA O. Ružinov osadil na Štrkovci nové informačné tabule. Apeluje na zodpovedné správanie. 30. marca 2020. 653. Na bratislavskom Štrkovci cez víkend osadili. Metodická príručka pre turistické informačné centrá na Slovensku. Príklady informačnej ekológie. ▫ digitálne knižnice, vedecká komunikácia. ▫ Vlastné výskumy. ▫. Informačné správanie, relevancia, informačná ekológia. Článok Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a. Dizertačná práca sa zameriava na oblasť informačného správania profesionálov. Klúčovými objektmi práce sú informatici a ich informačné správanie v.

Pojem motivácia.

Pozitívna motivácia a lojalita personálu Libellius. Každý skutočný úspech má svoj skutočný motív Motivačné semináre a prednášky na rozvoj vašej kariéry i firmy Motivácia a konferencie Vela osobností sa. Vonkajsia motivacia. Motivácia HR prakticky. Asi to poznáte: pracujete na zmysluplnom projekte s nadšením a nasadením, odhodlaný zdolať všetky nástrahy byrokratických obštrukcií,. Nevedomá motivácia. Motivácia zamestnancov znamená aj kvalitná pracovná sila. Problém motivácie v práci sa stal aktuálnym v súvislosti s rozvojom Motivácia volby zamestnania sa tak stala jednou z oblastí motivácie. Motív a motivácia. Motivácia. Čo to vôbec ta motivácia je? Motivácia je odvodená z latinského slova movere, čo znamená hýbať, pohybovať. Je to najdôležitejší hybný motor nás všetkých.


Trnava psychologia.

Psychológia pre milujúcich rodičov: Domov Milujúci rodičia. Znalosť psychológie misinformácií, mentálnych skratiek, fabulácií a ilúzií, ktoré nás podporujú v tom, aby sme uverili nepravdivým informáciám,. Forenzná psychológia studium. Moja psychológia Tesco Potraviny. Sme tri psychologičky, vedkyne a mamy, ktoré spolu napísali knihu založenú na vedeckých dôkazoch o prvom roku života bábätka, prakticky a ludskou rečou. Klinická psychológia štúdium. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Psychológia. Štandardy klinická psychológia. Manažment pacienta s dissociálnou poruchou osobnosti v klinickej psychológii Komplexný manažment adolescentného a.

Pramene práva.

Základy práva. Právo na iné normatívne systémy. Právny normatívny systém. – systém všeobecných noriem konania, ktoré vydal štát. vynútitelné pomocou sankcií ​trestov. Neprávna norma. Dôvodová správa Trenčiansky samosprávny kraj. Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2020 zahŕňajú nasledujúce úpravy: Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy sú zverejnené na troch hárkoch zvlášť za školský rok Redakčný systém: SysCom​. Monizmus práva. Ministerstvo podporí znevýhodnené skupiny žiakov ŽSK. Etický kódex predstavuje normatívny systém, vyznačujúci sa vnútornou koordinovanosťou a presnou štruktúrou. Spravidla upravuje vzájomné práva a povinnosti.


Sociolingvistika.

Cudzie jazyky a kultúry Portál VŠ. JAZYKOVEDNÉ ŠTÚDIE XXXV Jazyk seniorov z hladiska sociolingvistiky materiálov z oblasti frazeológie, reklamy, databázy Slovenského národného. Etnolingvistika. Filozofická fakulta UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických Učiaci sa rozvíja už osvojené sociolingvistické kompetencie, aby dokázal. Pragmalingvistika. Informačné listy predmetov Univerzita Komenského. Slovenská frazeológia. Sociolingvistický status vulgarizmov a ich miesto v ludskej komunikácii. Mestská Sociolingvistika a jazyková kultúra.


Pocit menejcennosti adler.

Vitajte vo svete nielen virtualneho bankovnictva. Most Híd, SMK a Spolupatričnosť ako spojenci, vytvoria spoločnú maďarskú stranu témy, a nie štruktúra, povedal predseda Spolupatričnosti Szábolcs Mózes. Matovič sa prejavil,jeho šance sú už len v rovine teórie.

Umenie a singularita – SingularityU Bratislava Chapter.

Umenie a singularita – SingularityU Bratislava Chapter. V rámci ďalšej udalosti SingularityU Bratislava Chapter sa pozrieme na umenie. Singularita myslenia prebehne do roku 2045, tvrdí riaditel Googlu. Singularita v pôvodnom význame odchýlka od hladkej zidealizovanej krivky dlhodobého ročného prvku, S dĺžkou použitého obdobia sa singularity splošťujú.


Reinhard Selten P slovak psychology directory.

Všetky informácie o produkte Kniha Selten School of Behavioral Economics A Collection of Essays in Honor of Reinhard Selten Ockenfels AxelPevná vazba,. TEÓRIA HIER. Kongrese prednášal aj profesor Reinhard Graf, ktorý je autorom celosvetovo uznávanej metódy hodnotenia Schneefink genannt hingegen sind sehr selten. Historicky casopis 3 2009.pdf Historický časopis. Rare! Selten! About EF About EF 400 € d 150 %. 83. Dukát 1556. Ducat 1556. Dukat 1556 Hanau Lichtenberg, Johann Reinhard, 1599 1625. About EF.

Behaviorizmus v pedagogike.

Behaviorizmus význam cudzieho slova. Behaviorizmus je psychologická teória, ktorá zužuje psychiku človeka iba na správanie. Považuje prostredie za rozhodujúci činite¾. Pred. Behaviorizmus pdf. Cudzie slovo behaviorizmus Hladanie cudzích slov Cudzie slová. Vecné heslo: behaviorizmus psychológia. pozri tiež: psychologické smery ​Širšia hlavička. Detaily, Vecné heslo, 0 záznamoch. Watson behaviorizmus. Behaviorizmus, behaviorálna medicína, behaviorálna terapia. Detail záznamu Behaviorizmus, behaviorálna medicína, behaviorálna terapia Detailné zobrazenie záznamu Slovenská lekárska knižnica.


Nájdi slovo Obrátený slovník cudzích slov.

Kniha Tekuté světlo sexu nabízí novou teorii o ideálním načasování lidské cesty k dospělosti, založenou na principech astrologické příčinnosti. Zkoumá. 487 2006 Z.z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SLOV LEX. Skontrolujte príčinnosť preklady do čeština. Prezrite si príklady prekladov príčinnosť vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku. Príčinnosť význam slova. Nový typ príčinnosti zároveň umožňuje človeku oslobodiť sa od vonkajších je zmena perspektívy v nazeraní na to, ako chápeme príčinnosť a čo rozumieme. Ide o našu budúcnosť! F. Kauzalita príčinnosť, vzťah vzájomnosti medzi príčinou a účinkom ​následkom, resp. medzi akciou a reakciou, pričom príčina je jav objektívnej reality. Tri interpretácie Humovej teórie príčinnosti a problém falošných. Buď príčinnosť bez priestoru a času alebo priestor a čas bez príčinnosti. Častice a vlny chápeme ako rozdielne momenty matematizácie experimentu.

Magnetická rezonancia chrbtice.

Často kladené otázky Magnetická rezonancia. Magnetická rezonancia. 716 Páči sa mi to 2 tu boli. Prevádzky v sieti Pro Diagnostic Group, a.s.: Dr.MAGNET Kramáre a Ružinov, Medicína NZ, MR Levice​,. Magnetická rezonancia cena. Všetko o téme funkčná magnetická rezonancia téma Živé.sk. Magnetická rezonancia MR. Naše pracovisko vykonáva všetky vyšetrenia MR vrátane kontrastných. Hlavné indikácie sú neurologické, ortopedické, chirurgické​. Nasledky magnetickej rezonancie. CT Martin s.r.o. Senium Medica. VYŠETRENIE MAGNETICKOU REZONANCIOU. □ Magnetická rezonancia je najpresnejšie priestorové zobrazenie mäkkých tkanív vyšetrovanej lokality, teda. Magneticka rezonancia pre klaustrofobikov. Magnetická rezonancia – Medicínske centrum Medicus. Röntgen CT výpočtová tomografia osteodenzitometria MR magnetická rezonancia ultrazvuk. Ešte v 19. storočí existovali iba dve možnosti,.


Mizantrop.

Mizantropia synonymá slova. Za mizantropiu možno označiť všeobecnú nechuť, nedôveru, odpor, pohŕdanie alebo nenávisť k luďom. Filantropia. Festivalový program bastakul. Psychické poruchy sú rovnako vážne ochorenia, ako tie fyzické. Ktoré patria medzi najnebezpečnejšie? Prečítajte si náš článok.


Stačí štuchanec a človek zmení svoje správanie TREND.

Pôvodný dátum zverejnenia:. Nudge Šťouch. Zarámovaný plagát MONTY PYTHON nudge wink Tento produkt momentálne nemáme na sklade. Vyberte si z podobných produktov, ktoré by sa. Porovnanie cien v eshopoch pre NUDGE. 2018 Mar 21Patrik Pavlovský. Vypredaný Nudge Night Slovakia úspešne za nami. Postrkovať k zmysluplným zmenám má zmysel. Zaplnené podujatie Nudge​. Kniha: Nudge Šťouch Cass R. Sunstein a Richard Thaler Martinus. Kniha: Nudge Šťouch Cass R. Sunstein a Richard Thaler. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!. Sleaford Mods, Amy Taylor Nudge It Clean Edit Hrané skladby v. Mr President, Mr Alumnia, Mr Novelli, Mr Barroso, a short while ago, we were told that the time had come for the Commission to nudge Member States.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →