Топ-100
Back

ⓘ Antropológia
                                               

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch: kultúrna/sociálna/sociokultúrna antropológia v užšom zmysle b) V širšom zmysle pojem antropológia zahŕňa to isté čo je uvedené v bode a) plus kultúrnu/sociálnu/sociokultúrnu antropológiu v širšom zmysle, ktorá zahŕňa disciplíny sociálna antropológia v najužšom zmysle a špecifické smery antropológia práva a politická antropológia kultúrna antropológia v najužšom zmysle, resp. etnológia, etnografia a folkloristika častejšie významy a) V užšom zmysle je antropológia buď len biologická antropológia, al ...

                                               

Kultúrna antropológia

Kultúrna antropológia môže byť: 3. v najširšom zmysle aj archeológiu, prehistóriu a lingvistickú antropológiu b) najmä v USA: disciplína antropológie zahŕňajúca 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristiku, a) disciplína antropológie skúmajúca ludskú kultúru najmä aké sú morfologické a psychologické podmienky jej vzniku a pod., a to - na rozdiel od etnológie - skôr kultúru bez ohladu na jej etnické a pod. varianty 2. v širšom zmysle aj americkú sociálnú antropológiu tú možno prakticky chápať aj ako inherentnú súčasť bodu "a" a tým aj bodu "b-1", d) ...

                                               

Biologická antropológia

Biologická antropológia, antropológia, antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológia človeka - angl. human biology, v 19. stor. aj prírodopis človeka) je veda študujúca variabilitu, morfológiu a fyziológiu ludského organizmu v rámci rôznych rasových, etnických a kultúrnych skupín populácie v priestore a čase. Študuje mechanizmy biologickej evolúcie, genetickej dedičnosti, ludskej adaptability a druhovej rozličnosti, integruje primatológiu, morfológiu a paleontológiu vo vzťahu k ludskej evolúcii.

                                               

Forenzná antropológia

Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým identifikácia biologického materiálu, najmä rozpoznanie ludských pozostatkov. V rámci ludských pozostatkov sa potom zaoberá identifikáciou jednotlivca. Arbitrálna hranica medzi pôsobením súdneho lekárstva a forenznou antropológiou pri skúmaním pozostatkov je obvykle prítomnosť zvyškov mäkkých tkanív na nájdených ostatkoch – ak sú ešte zvyšky tkanív prítomné, ide o záležitosť súdneho lekárstva, ak ide už len o kostrové pozostatky, ide o záležitos ...

                                               

Historická antropológia

Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku – histórie a antropológie. Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou konania a myslenia človeka alebo menších sociálnych skupín v minulosti, často s použitím metódy mikrohistorického výskumu.

                                               

Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú. Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ludských rás a následných etnických odlišností, podáva klasifikáciu antropologických typov vrátane vývinu ich rozšírenia. Vzhladom na svoj záujem o ludské rasy analyzuje aj rôzne rasové teórie a problémy rasizmu.

                                     

ⓘ Antropológia

  • len biologická antropológia alebo biologická antropológia filozofická antropológia pedagogická antropológia teologická antropológia kybernetická
  • označenie nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie
  • Biologická antropológia iné názvy: fyzická antropológia v širšom zmysle antropológia v užšom zmysle antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia
  • Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej biologickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým
  • Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku histórie a antropológie Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou
  • Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu
  • Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou
  • Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná
  • Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania