Топ-100
Back

★ Antropológia                                               

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, presnejšie v nasledujúcich možné významy: Kultúrne / social / sociokultúrna antropológia v užšom zmysle. (a) V užšom zmysle slova, je antropológie buď iba biologickej antropológie, alebo biologickej antropológie filozofická antropológia pedagogická antropológia, teologická antropológia cyber-antropológia. B) V širšom zmysle slova antropológie obsahuje rovnaké ktoré je uvedené v písmene a) plus kultúrne / social / sociokultúrnu antropológie v širokom slova zmysle, ktorý zahŕňa disciplíny. Kultúrnej antropológie v užšom zmysle, alebo etnológia ...

                                               

Kultúrna antropológia

Kultúrnej antropológie môže byť: 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristiku. (b) najmä v USA: disciplína antropológie, vrátane. 3. v najširšom zmysle sa tiež, archeológii, prehistóriu a jazykovej antropológie. (a) disciplína antropológie skúmanie ľudskej kultúry najmä, aké sú morfologické a psychologické podmienky jej vzniku a podobne, a - na rozdiel od etnológie - pred kultúry bez ohľadu na jeho etnický, a podobné varianty. 2. v širšom zmysle a americkej sociálnú antropológie, ktoré môžu zmysluplne byť chápaná ako neoddeliteľná súčasť bodu "a", ...

                                               

Biologická antropológia

Biologickej antropológie antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológiu človeka - ako z biológie človeka, 19. storočia aj veda o človeku) je veda študujúca variabilita, morfológie a fyziológie ľudského tela v rámci rôznych rasových, etnických a kultúrnych skupín obyvateľstva v priestore a čase. Štúdium mechanizmov biologickej evolúcie, genetické dedičstvo, v ludskej adaptability a druhovej diverzity, integruje primatológiu, morfológia a paleontológiu vo vzťahu k ludskej vývoj.

                                               

Forenzná antropológia

Forenznej antropológie alebo forenznej antropológie je žiadosť fyzickej antropológie v kriminalistike. Rozsah forenznej antropológie je najmä identifikácia biologického materiálu, najmä uznanie ľudské pozostatky. V rámci ľudské pozostatky sa potom zaoberá identifikáciou jednotlivca. Arbitrálna hranice medzi činnosti medicíny a forenznou antropológiou na skúške z trosiek je zvyčajne prítomnosť zvyšky mäkkých tkanív nájsť ostatkoch – ak sú ešte zvyšky tkanív súčasnosti je to otázka praxe, ak už nie je len o kostrové pozostatky, to je vec forenznej antropológie. Samozrejme, že v mnohých prípa ...

                                               

Historická antropológia

Historická antropológia je subdisciplínou dve vied o človeku – história a antropológie. Historici historická antropológia sa zaoberá analýza a interpretácia konania a myslenia človeka alebo menšie sociálne skupiny, v minulosti, často s použitím metódy mikrohistorického výskumu.

                                               

Filozofická antropológia

Filozofická antropológia je filozofický smer filozofickej teoretická disciplína, ktorá sa snaží zjednotiť nekoherentné spôsoby pochopenie správania človeka ako bytosti v ich sociálnom prostredí, a ako tvorca svojich vlastných hodnôt. Hoci väčšina filozofov v histórii darované mnohé jeho myšlienky človeka ako centrálna predmetom ich filozofické projekty, iba filozofickej antropológie ako samostatný a osobitný filozofické disciplíny je tvorený na prelome 19. a 20. storočia, diela Maxa Schelera na základe moderných foriem fenomenológie a existencializmu. Iné významné predstavitelom patrí Helm ...

                                               

Teoretická antropológia

Teoretická antropológia je základom jednotlivých antropologických disciplín a smery. Definuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmy a kategórie, štúdium teórie a hypotézy a vykonáva všeobecný analýza metód a techník výskumu. Usiluje o integráciu súčasné antropologické poznatky a vytvorenie jednotného teoretického systému pre štúdium človeka a kultúry. Osobitná pozornosť je venovaná vymedzenie vzťahov medzi jednotlivými úrovňami antropologických výskumov. Jeho poznanie je preto založené všetky antropologického výskumu, ktoré v jeho vlastnom vývoji re-obplyvňujú a rozšíriť. Teoretick ...

                                               

Kognitívna antropológia

Kognitívna antropológia je vedecké štúdium v rámci kultúrnej antropológie, v ktorých vedci sa snažia vysvetliť vzory zdielania vedomosti, kultúrne inovácie a prenos v priestore a čase použitia metód a teórie kognitívnych vied, často v úzkej spolupráci s historikmi, etnografmi, archeológov a jazykovedcov, muzikológmi a iných odborníkov zaoberajúcich opis a výklad v kultúrnych foriem. Kognitívna antropológia skúma spôsoby, ako v ktorom ľudia pochopili, a myslím, že udalosti a objekty vo svete. Poskytuje spojenie medzi ludskými myšlienky procesov a prírodné a ideovými aspekty kultúry.

                                               

Bregma

Bregma je miesto, kde lebky stretávajú šípový a vencový šev. Toto miesto slúži ako antropometrický bod. Vyrába približne do 2 rokov od narodenia: predtým, tam je neskostnatené väzivo známy ako predné lupienok alebo predné fontanela. V malé percento ľudí môže byť v tejto oblasti vyplývajú z individuálnej malé kosti, čo sa nazýva v latinskej os bregmaticum.

                                               

Etnocentrizmus

Etnocentrizmus je spočiatku skupina egoistický stanovisko o splatnosti a kultúre určitého národa alebo etnickej skupiny nad ostatnými, alebo dokonca nad všetky ostatné, rozšírený najmä v stredoveku: na jednej strane, kultúrnych a vládnúci Rimania, na druhej strane, zaostalí a nekultúrni barbarov a podobne V modernej dobe, smery a názory, výkon vedúcu úlohu a postavenie napr. európskych národov vo svete europocentrizmus, dominantné postavenie USA amerikanizmus a iné. Pre etnocentrizmus je možné zvážiť aj vplyv fašistické Nemecko počas 2. svetovej vojny.

                                               

Europocentrizmus

Europocentrizmus, je koncepcia, podľa ktorej skutočných hodnôt v oblasti vedy, umenia, filozofie a pod. sú vyvinuté len v Európe, konkrétne forme etnocentrizmu. Podľa europocentrizmu je v Európe a jeho kultúry center a miera civilizačného vývoja ľudstva. Eurocentrizmus je charakterizovaný spôsob myslenia a konania, ktoré sú charakterizované univerzalizmom, metadiskurzívnym súbehu partikulárneho a tendencia k tomu, inakosť ostatných. Vrcholnú formu europocentrizmu predstavuje kultúrny imperializmus a neskôr imperializmus politiky. Eurocentrizmus začalo odrážať na pozadí reflexie zániku kult ...

                                               

Funkcionalizmus (sociológia)

Funkcionalizmus v spoločenských vedách, najmä sociológie, etnológii a sociálnej antropológii, smer je vzájomná prepojenosť inštitúcií a procesov firmy a ich interakcie v udržiavaní sociálnej a kultúrnej jednoty. Teoretické východiská pochádzajú z diel E. Durkheima. Smer je vyvinutý v 20. - 40. 20 rokov. storočia v Európe v oblasti antropológie Bronislaw Malinowski, A. R. Radcliffe-Brown, neskôr rozšíril aj do USA v oblasti sociológie Talcott Parsons.

                                               

Hoplológia

Hoplológia je vedecká disciplína, ktorá skúma vývoj a stráviť ludskej bojovej činnosti. Skúma hlavne v oblasti ludskej kultúry, ktoré sú spojené so zbraňami, boj proti gears a bojovými systémy a ich prepojenia s ekonomické, politické, sociálne a náboženské inštitúcie ľudských spoločenstiev. Pre zakladatela hoplológie bude anglický jazyk bádatel a polyhistor Sir Richard Francis Burton. Od roku 1960, katedra podporovať najmä americký odborník na bojové umenia Donna F. Draegera.

                                               

Lambda (antropometrický bod)

Lambda je miesto, kde lebky stretávajú šípový a lambdovitý šev. Toto miesto slúži ako antropometrický bod. Vyskytuje asi 3 mesiace po pôrode: predtým, tam je neskostnatené väzivo známy ako späť lupienok alebo zadné fontanela.

                                               

Manželstvo

Manželstvo je právne a sociálne inštitúcie, ktoré tvoria legislatívny základ pre rodinu. Na slovensku definuje manželstvo, zákona č. 36 / 2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva: "Manželstvo je zväzok muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok multi-chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí." Obrad manželstva sa nazýva manželstvo. V tradičnom zmysle je základnou funkciou manželstva, založenie rodiny. V niektorých krajinách, najmä v moslimskýc ...

                                               

Matriarchát

Matriarchát je formou spoločenskej organizácie s dominantným postavením žien. Jeho opak je patriarchát. Pôvod a postavenie v matriarcháte odvodené od matiek príbuzenskej línie. O kulte ženy-matky na konci staršej doby kamenej naznačujú, sošky ženských postáv ako Věstonická venuša. Na slovensku svedčí nález Moravianskej venuše v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch.

                                               

Nekrofágia (biológia)

Nekrofágia zdochlinožrútstvo, zdochlinožravstvo, zodpovedajúce zvieraťa, alebo človeka, sa nazýva nekrofág, zdochlinár, skôr neodoborne: mrchožrút, mrcinožrút, nesprávne zdochlinožrút, zdochlinožravec) je údržba mŕtve telá zvierat, a to buď priamo mŕtvych osôb, ktoré zomreli prirodzenou smrťou, alebo ako výsledok nejakého ochorenia, teda v, alebo zvyšky neskonzumovanej potravín z ostatných zvierat. Medzi takéto spotrebiteľov patrí napr. hyeny, supy, rôzne larvy hmyzu.

                                               

Ötzi

Ötzi je moderný názov super zachovanej prírodná múmia muž z obdobia približne 3300 pred kr., ktoré boli nájdené v roku 1991 v ladovci Schnalsal v Ötztalerských Álp v blízkosti hraníc Rakúska a Talianska. Pomenovaný je podľa doliny, kde ho našli. Spolu s ním tiež zistil, že jeho oblečenie a vybavenie. Pravdepodobnou príčinou jeho smrti bol zásah šípky a následné hypotermia. Bol napadnutý niekoľkokrát. Hrot šípu v jeho tele znamená, že sa zabil jeho vlastných ľudí. V jeho plúcach nájsť pel, čo naznačuje, že zomrel pravdepodobne v období leta. Niektoré z proteínov v mozgu naznačujú, že pred s ...

                                               

Patriarchát (muži)

Patriarchát je stupeň vo vývoji spoločnosti, v ktorej hlavnú úlohu zohráva človek. Opak je matriarchát. Patriarchát v Európe nasleduje po zavedení oradla ťahal dobytka, ktorý spôsobil novej fázy prirodzenej delby práce. V dielach sa viac uplatňujú človeka. Na čele rodov stojan starešinovia. V marxistickej historiografii to je druhá fáza vývoja rodovej spoločnosti, ktoré nahrádza nediferencovanú rodovej spoločnosti s názvom matriarchát. Toto je tretia fáza vývoja prvotnopospolnej spoločnosti.

                                               

Piercing

Piercing je pojem označujúci punkcia ľudského tela. Okrem estetických dôvodov – na účely vykonania rôznych najviac kovové šperky v vzniknutom otvoriť postupy, náboženských, kultúrnych, alebo sexuálnych dôvodov. Ako aj tetovanie, aj piercing v podobe skrášlovania tela. Podmienkou je, punkcia všetky časti tela a následné vytvorenie otvorov, do ktorého si môžete dať piercing. Slovo piercing odkazuje na zákon prepichnutia alebo do otvoru piercing. História piercing je veľmi dlhá a je zatemnená, nedostatok informácií. Postupy na prepichnutie uší a nosa odkaz historické záznamy zo starovekej Mez ...

                                               

Posvätná slabika

Posvätné slabika je slabika, ktorá verí v jeho schopnosť konať o veci a ľudí vo svete, len cez jeho vyslovenia alebo iný spôsob jeho aktivácie. Preto sú súčasťou mantry, magické invokácií, magické nápisy, ochranných talizmanov rovnako. Bádatel Walter J. Ong je presvedčený, že viera v účinnosť božieho slova je primárne orálnich kultúr, alebo kultúr, ktoré nepoznajú písmo, ktoré událostným charakter reči, zvuk: "Skutečnost, že společenství s orální kulturou se běžně a veľmi pravděpodobně som všeobecně domnívají, že slovo mají magic účinek, - rastlinná zjevně souvisí s tím, že přinejmenším po ...

                                               

Pterion

Pterion je spárované miesto na bočnej strane lebky, kde sa vzájomne pripojiť hlavu a temenná kosť, veľké krídla klinovej kosti a dať spánkovej kosti. Spojenie má tvar písmena H a slúži ako antropometrický bod. Vyrába približne do 3 rokov po narodení: predtým, tam je neskostnatené väzivo známy ako klin lupienok alebo klinová fontanela lat. fonticulus sphenoidalis. V malé percento ľudí môže byť v tejto oblasti vyplývajú z individuálnej malé kosti, čo sa nazýva v latinskej os epiptericum.

                                               

Rómska hudba

Rómske etnikum predstavuje výrazný kultúrneho spoločenstva, ktoré je jeho konkrétne prejavy tejto existencie, sa líši od iných, v našom prípade od väčšiny spoločnosti na Slovensku. V tomto smere vystupuje do popredia etnických funkcia kultúru ako súhrn etnodiferenciačných a etnointegračných vlastnosti. Okrem asimilačných procesov, špecifiká viac alebo menej úspešne odstránená, ktoré sa konajú v posledných rokoch, proces etnického sebauvedomovania a nováčik obnovy spontánne vytvorené kultúrne hodnoty. Tento proces je veľmi zdôrazniť, po roku 1989, kedy začal proces etnickej integrácie a seb ...

                                               

Sakralizácia (sociálne vedy)

Sakralizácia je spodstatnené slovesá odvodené z latinského slova "sacer", tj. "svätý", "posvätné", a potom z anglického slovesa "sacralize", vyplňte posvätnosťou, tj. aby sa "svätým". Ide o antropologický termín, ktorý sa používa aj v religionistike, sociológii a politológii. Odborný termín je používaný na opis skutočnosti, že veci, ľudia, zvieratá, alebo prírodné javy, niekedy sú nositelmi špeciálne vlastnosti rôznych druhov, a tým aj špeciálne moc a autoritu. Čo je "zvláštné", pochopitelne v rôznych spoločenstvách a ich kultúr líšiť. Ale to je vždy niečo, čo priťahuje pozornosť tým, že s ...

                                               

Sapirova-Whorfova hypotéza

Sapirova-whorfova hypotéza že jazyk určuje spôsob, akým ľudia vnímajú okolitý svet a štrukturujú skúsenosti. S týmto zrejme najslávnejšou teórie so základmi jazyka relativizme prišiel americký štrukturalistický jazykovedec Edward Sapir v 30. 20 rokov. storočia. Nechajte sa inšpirovať nájsť svojho učitela, slávny antropológa Franza Boasa, si všimol, že indické jazyky sú podstatne odlišné od indoeurópskych aj v vyjadrovaniach rovnaké reálne. Sapir potom formuloval hypotézu, podľa ktorej pojem reálneho sveta vystavené jazyk, zvyky konkrétneho spoločenstva, ktoré potom môžu viesť výber interpr ...

                                               

Speculum (SASA)

Speculum - študent antropologický časopis je vedecké periodikum slovenskej asociácie sociálnych antropológov a Katedry etnológie a kultúrnej antropológie filozofickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave. Prvé číslo vytvorili študenti Katedry etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave, slovensko v januári 2009. Časopis sa skladá z častí, ako sú obvyklé na vedecké a odborné periodiká: štúdie, materiály výskum, tematické rozhovory, eseje, rozhovory, recenzie a pod. Časť, však môže byť tiež kritiku, humor alebo vykonávanie akýchkoľvek netradičné nápady, ktoré so sebou prináša živú ...

                                               

Teória vodnej opice

Teória vody opice alebo vodnej teórie je hypotéza, podľa ktorej prešiel prapredkovia muž fáze života vo vode, a v tejto etape sa objavili mnohé naše nové funkcie. Jeho opak je klasika "savanová teória", podľa ktorého prví hominidi vyvinutý v savanách Afriky. Teória vyvinutý v roku 1930 odborník na morská biológia pane Alister Hardy 1896-1985 v štúdiu anatomické materiály, ale je vyslaný do roku 1960. Jej priaznivci sú, napríklad, Desmond Morris Ľudského živočícha a Elaine Morganová Vody opice.

                                               

Tetovanie

Tetovanie je druh kresby, pri ktorej sa pomocou tetovacej ihly čiastočky atramentu alebo iné sfarbenie rany pod kožu človeka. V profesionálnych podmienkach, ide o tzv. mikro-pigmentovú implantácii. Tetovanie je preto jednou z foriem skrášlovania tela.

                                               

Totem

Totem je pôvodom indický algonkinské slovo, ktoré znamená rodina starovekého predka, ochranné ducha a tiež jeho viditeľné symbolické zobrazenie - totemový kôl. V dnešnej dobe sa vyskytuje u indiánov v Severnej Amerike a u domorodých kmeňov v Austrálii a v Afrike, je však takmer isté, že bolo bežným javom aj v iných oblastiach sveta, vrátane Európy. Totemy sú tiež v Zimbabwe, a podobné piliere tu-deng sú tiež v strednej Číny v čínskej provincii Sstruck sečuan, čína. Totem je symbolom jednoty a identity kmeňových skupín. Najčastejšie je to zviera alebo rastlina, ale sú opísané aj totemy "hml ...

                                               

Tradícia (zvyky)

Tradícia je antropologický, religionistický a sociologické koncepcie. Opisuje skutočnosť, že spoločenské inštitúcie, spôsoby myslenia a formy ludskej skúsenosti sú tradované, respektíve, dedí z generácie na generáciu. Tieto inštitúcie sú kultúrne špecifická a odlišná spoločnosti spoločnosť. Napriek tomu majú, ako opísať Peter Berger s Thomas Luckmannom, charakter objektívnej reality. V tejto súvislosti majú všetky spoločností na svete, jeho tradície. Vždy to však funguje s týmto generačným prenosu. Napríklad, Edward Shils definuje prenos cez tri generácie a tradícia versus módu. Móda tiež ...

                                               

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied

Ústav etnológie a sociálnej antropológie slovenskej akadémie vied je jedným z ústavov tretieho oddelenia sav. Jeho tvorba bola schválená 20. Decembra 1945 a jej činnosť sa začala na začiatku roku 1946 pod názvom Národopisný ústav slovenskej akadémie vied a umení. V roku 1994 bol premenovaný na Ústav etnológie slovenskej akadémie vied.

                                               

Život človeka

Ľudský život alebo život človeka je podľa antropológie najvyššej biologickej formy pohybu hmoty. V informatike je ľudský život, existenciu komunikácie medzi psychikou človeka a organizmu a jeho psychika a jeho okolí.

                                               

Životný priestor

Obývacia izba je miestom, kde sa nachádza jednotlivca, skupiny, alebo celá populácia, byt, bývanie a jeho okolie, v ktorom sa nachádza, obživa, a kde sa koná vývoj a reprodukciu.

                                     

★ Antropológia

 • len biologická antropológia alebo biologická antropológia filozofická antropológia pedagogická antropológia teologická antropológia kybernetická
 • označenie nebiologickej antropológie uprednostňuje označenie kultúrna antropológia a v Spojenom královstve sociálna antropológia detaily pozri vyššie
 • Biologická antropológia iné názvy: fyzická antropológia v širšom zmysle antropológia v užšom zmysle antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia
 • Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej biologickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým
 • Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku histórie a antropológie Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou
 • Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu
 • Symbolická antropológia je smer kultúrnej antropológie a odbor novej etnografie, ktorý sa šíri v USA od začiatku 60. rokov 20. storočia a ktorého charakteristickou
 • Aplikovaná kultúrna antropológia je praktické využívanie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych sférach spoločenského života. Aplikovaná
 • Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania
                                     
 • Psychoanalytická antropológia je výskum etnografických daností pomocou psychoanalytických interpretácií. Určité postoje oidipovského komplexu sa napr.
 • Teoretická antropológia je základ jednotlivých antropologických disciplín a smerov. Vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategóriami
 • Kognitívna antropológia je vedecký odbor v rámci kultúrnej antropológie v ktorom sa vedci snažia vysvetliť vzorce zdielania vedomostí, kultúrnych inovácií
 • Aplikovaná antropológia je využívania poznatkov vedy o človeku v praxi, najmä v priemysle rozmery tela pre vyrobu priemyselných vyrobkov a konštrukciu
 • jednotlivých druhov chronologicky po sebe nasledujúcich, v etnickej antropológii sa ludstvo rozlišuje podla rás a etnických skupín na jednotlivé kmene
 • sociálna antropológia aplikovaná ekonómia, európske štúdia, sociálna a pracovná psychológia, mediamatika na magisterskom stupni: sociálna antropológia aplikovaná
 • fyzickej a psychickej antropológie 8. v ZSSR a čiastočne aj niektorých socialistických štátoch neskôr: sociálna antropológia 9. vo Francúzsku, Španielsku
 • školy historickej alebo kultúrnej antropológie v USA. Podla Boasa je antropológia veda o človeku a jeho diele. Commons Commons ponúka multimediálne súbory
 • kultúry zvnútra sa stala základnou požiadavkou modernej antropológie Aj vďaka nemu má antropológia poznatky z iných kultúr, ktorých poznaním sa veda zbavovala
 • byť: príslušníci rodu Homo, v antropologickom zmysle, pozri ludstvo antropológia Wikicitáty Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Ľudstvo FILIT zdroj
 • Pierre Teilhard de Chardin 1881 - 1955 Milford H. Wolpoff 1942 - Carleton S. Coon 1904 - 1981 antropológia in: Encyclopaedia Beliana človek Homo
                                     
 • pozri dúhovka anatómia v antropológii významný znak, ktorého farba určuje antropologický typ, pozri dúhovka antropológia ludové označenie pôvodne
 • významoch bastard môže byť: v antropológii potomok rodičov patriacich do rôznych plemien rás pozri miešanec antropológia v genetike a biológii: kríženec
 • človeka je oblasť filozofického skúmania zameraného na človeka pozri filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • predpokladajú unilaterálny pôvod od spoločného mýtického predka, pozri klan antropológia v biológii: skupiny niekedy až desiatok jedincov vytvárané niektorými
 • krátkohlavý človek, krátkolebý človek, krátkolebec, pozri brachycefalus antropológia Brachycephalus je rod žiab, pozri Brachycephalus žaba Homo brachycephalus
 • Toto je zoznam filozofických smerov: anarchizmus antropológia filozofická aristotelizmus atomizmus austromarxizmus averroizmus eleati evolučný emergentizmus
 • velmi sporné. Patrí sem najmä psychológia, sociológia, pedagogika, politológia, sociálna psychológia, antropológia humánna biológia, humánna medicína.
 • rodom klanom a kmeňom napríklad v starovekom Grécku pozri fratria antropológia v starovekom Ríme: organizačná jednotka, ktorá vznikla rozdelením pôvodného
 • filozofia v antropológii chuť, elán do života biologická, psychická energia ako výraz duševného a telesného zdravia, pozri energia antropológia v psychológii:
 • svojím konaním nadobúda možnosť ako zabezpečiť svoje prežitie. posthistoire Filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
                                               

Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnej európskej divízie antropológie na antropológie etnicity, antropológie prehistorickú a fyzickej antropológie. Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ľudskej rasy a následné etnické rozdiely, tam je klasifikácia antropologických typov, vrátane rozvoj ich rozšírenia. Vzhľadom na váš záujem v ľudskej rasy analyzuje rôzne rasové teórie a problémy rasizmu.

                                               

Symbolická antropológia

Symbolická antropológia je smer, kultúrnej antropológie a katedry nová etnografia, ktorý sa šíri v spojených štátoch od začiatku 60. rokov 20. storočia, a ktorých charakteristickou črtou je výskum kultúry ako systému siete akcie symboly a významy. Najdôležitejšie predstavitelom symbolickej antropológie a jeden z jej zakladatelov je Clifford Geertz.

                                               

Aplikovaná kultúrna antropológia

Uplatňovať kultúrnej antropológie je praktické použitie antropologických poznatkov kultúrnej antropológie v rôznych oblastiach spoločenského života. Uplatňovať kultúrnej antropológie pôvodne zamerané na riešenie problému koloniálnej správy, v povojnovom období, to je ovládané otázky krajín tzv. tretieho sveta. V súčasnosti prepojené s antropológiou politiku, ekonomiku a právo.

                                               

Psychoanalytická antropológia

Psychoanalytická antropológie výskumu etnografických podmienky používania psychoanalytických interpretácií. Určité postoje oidipovského komplexu sú používané ako vysvetlujúce schéma pôvodu dnešnom kultúrnom kontexte. Pscyhoanalytická antropológie prichádza zo štúdia sny, mýty, rozprávky, legendy, obrady, magické rituály, každodenný život, výchovu detí, analýza hry atď.

                                               

Aplikovaná antropológia

Aplikovaná antropológia je využitie vedeckých poznatkov o človeku v praxi, najmä v priemysle, aby bol človek zahrnuté v pracovnom procese so zreteľom na ich fyzické a psychické vlastnosti na také miesto, kde by mohli najlepšie uplatniť v ludskej spoločnosti ako jednotlivca.

                                               

Ázijčania

Ázijčania alebo Aziati sú obyvatelia ázijskom kontinente, na ktoré existuje viac ako polovica populácie na svete. Ázijčania patrí do mnohých stoviek rôznych etnických a jazykových skupín a rodín, ktoré sa vyznačujú charakteristickými svojbytnosťou. To je čisto geografické, nie na etnickom alebo jazykové označenie. Napr. Číňania, Indovia, Japonci atď.

                                               

Biokulturológia

Biokulturológia je katedra antropológie a kulturológie putovanie kultúru ako atribút ľudstva, jeho adaptačnej stratégie, a všestranný technológie. V tejto súvislosti, vzťahy medzi kultúrou a biologickou evolúciou. Priekopníkmi biokulturólógie: Václav Soukup. Martin Soukup.

                                               

Levirát

Levirát alebo levirátny zákon bol staroorientálny zvyk, ktorý sa praktizuje v iných častiach sveta, podľa ktorého vdova vydala brat zosnulého manžela. Mal povinnosť starať sa o to, na bratove deti, ako keby boli jeho vlastné.

                                               

Ľudstvo (antropológia)

Ľudstvo v antropologickom sú všetci ľudia na Zemi, a život, rovnako ako zomretí a vyhynutí členov ľudského rodu. V paleoantropológii sú rozdelené podľa rôznych typov chronologicky po sebe, v etnickom antropológii ludstvo rozlišovania podľa rasy a etnické skupiny na rôznych kmeňov, národností a národov.

                                               

Somatológia

Somatológia alebo teloveda je náuka o ludskom tele, jeho zloženie a funkcie. V užšom zmysle zahŕňa štúdium externé formy tela, veľkosť, rast, hmotnosť, telesné rozmery a proporcie orgánov pieseň, pigmentačné komponenty, tvar hlavy a tváre a jej častí na celé obdobie vývoja jednotlivca.

                                               

Sororát

Sororát je obyčaj, podľa ktorej muž trvá po smrti jeho manželky, jej mladšia sestra. Tento pojem zaviedol britský antropológ James George Frazer. Dosial pretrváva v niektorých častiach Brazílie.

Users also searched:

antropológia, Antropolgia, kultúrna antropológia, filozofick, Kultrna, odbory, fakulta, forenzna, antropolgia, filozofick fakulta odbory, forenzna antropologia, filozofick antropolgia, antropologia, Kultrna antropolgia, biologická antropológia, knihy, Biologick, slovenska antropologia, knihy veda, spoloensk vedy knihy, kriminalistick antropolgia, socialna antropologia, slovensk, slovensk antropologick spolonos, antropologick, slovenska, veda, spoloensk, vedy, kriminalistick,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kniha Čo je človek? Teologická antropológia Edita Steinová.

Excelentná univerzita vás pozýva na prednášku Prof. PhD. Hirschfelda A. Lawrencea s názvom. Antropológia, poznávanie a detstvo. Antropológia, človek Kníhkupectvo Mrkvička Knihy Beletria. Slovenská antropológia je vedecký recenzovaný časopis vydávaný nakladatelom Slovenskou antropologickou spoločnosťou SAnS pri SAV vo Vydavatelstve. Za hranicami vedy? Aplikovaná antropológia v spoločnosti Ústav. Prezri si u nás antropologia a porovnaj ceny v 10.000 overených eshopoch, nakupuj najlacnejšie, najbezpečnejšie a najmúdrejšie.

Antropologia.

Kultúrna antropológia Predmet Zadania. Kultúrna antropológia, v mnohých krajinách, napr. v Spojenom královstve, nazývaná sociálna antropológia, alebo sociokultúrna antropológia, je súčasťou.


Forenzna antropologia.

Biologická antropológia En. 2. Pojmy muž a žena v kultúrnej tradícii. K antropológii pohlaví. O rozlíšení pohlavia a rodu: čo sa tým sleduje? Biologický determinizmus verzus sociálny. Socialna antropologia. Katedra zoológie a antropológie Fakulta prírodných vied. Biologická antropológia je biológia človeka human biology, pôvodne prirodopis človeka, štúdium biologických zvláštností človeka a jeho rás.

Forenzná antropológia.

Práca Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Forenzná antropológia: Nové perpektívy. Ubelaker, D.H. Washington D.C., United States of America. Prednáškový blok IV. Scientific session.


SLOVENSKÁ ANTROPOLÓGIA Prírodovedecká fakulta Univerzita.

Miesta a ponuky práce spoločnosti Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. kultúrne tradície a spôsob života v historickej a komparatívnej perspektíve​,. Antropológia, človek Kníhkupectvo Mrkvička Knihy Beletria. Hypotézu o historickej priorite matrilinearity pred patrilinearitou a zaviedol do antropológie pojem exogamie a endogamie. Práce oboch autorov prispeli k. Dynastia Habsburgovcov v Európe Slovakiana. Knihy beletria romány novely poviedky poézia rozprávky detské knihy pre deti knihy pre mládež rozprávky pre deti básničky encyklopédie. Ako sa stať Kostičkou, forenznou antropologičkou Brennanovou. Zaujímavé výskumné pole pre interpretáciu historických procesov. psychológiou, sociálnou psychológiou, kultúrnou a sociálnou antropológiou, historickou.


Ako v zásade delíme filozofické smery podla toho čo je ich východiskom?.

FILOZOFIA JAZYKA. Filozofia prírody príroda, jej zákonitosti sociálna filozofia spoločnosť, jej vývoj metodológia spôsoby skúmania logika formy myslenia filozofická antropológia. Filozofická antropológia. Filozofická Antropológia Ľudská osoba Edita Steinová Market24.sk. Slovo odvodené od gréckeho antropos človek. Filozofická antropológia je teda filozofická náuka o človeku. Každé filozofické uvažovanie sa však týka človeka,.

Biologicka antropologia.

Antropológia En. Antropológia teoretická. základ jednotlivých antropologických disciplína smerov vymedzuje vzťah medzi základnými antropologickými pojmami a kategoriami,.


Klinicka antropologia.

Čo je zoo antropológia? DOG EVOLUTION. Dan Sperber: Každý projekt vedeckej antropológie naráža na túto hlavnú kognitívna antropológia. Antropológia je prírodná veda, ktorá hladá univerzálne​. Fsev kontakty. Dvadsiateprvé storočie v kognitívnych vedách. Noviny Slezské. Študijný odbor SOCIÁLNA ANTROPOLÓGIA sa môže podla Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090 2002 sekr. zo.


Bregma P slovak psychology directory www.

Breechcloth breeched breeches breechesmaker breed breeder breeding breeze breezily breeziness breezy bregma bregmatic bren bretagne brethren breton. A aardvark aardwolf ab aba abaca abacist aback abactinal abacus. Stredu predného okraja velkého pod prvým krčným otvory nádrž napájanú do bodu konvergencie šípového švu koronálnej bregma, je 126 až 143 mm. KARTA KOŇA Card of the horse Základné údaje Čip Chip. Preklad bregma z angličtiny do slovenčiny. Rýchly a korektný preklad slov a fráz v online prekladovom slovníku na Webslovník.sk. 10 ojedinelých duševných porúch, ktoré sú desivé a zaujímavé. Bregma Fisioterapia. 652 Páči sa mi to. Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Convenzionato con il SSN.

Multikulturalizmus.

Morálka a kultúrny relativizmus Katedra manažmentu kultúry a. Poďakovanie. Moje poďakovanie patrí najmä advisorke Mgr. Zuzane Daniškovej, PhD. za usmernenie mojich krokov pri písaní bakalárskej práce a taktiet. Etnocentrizmus význam. Multikultúrne Európske štúdia. Aristotelove kategórie predstavujú súčasť tohto spoločného obrazu, pôsobia na divadelný etnocentrizmus a ich starobylosť ich posvätila namiesto toho, aby.


Čo hýbalo svetom v roku 2011 TREND.

Europocentrizmus, dalo by sa však povedať, že tento problém je omnoho širší. Do súčasnosti boli pre Dohovor 2003 vytvorené nasledujúce nástroje: Zoznam. Význam slova europocentrizmus slovník cudzích slov môjslovník.sk. Europocentrizmus. Europocentrizmus presvedčenie, že Európa bola a je centrom svetovej kultúry a myslenia, eurocentrizmus. Fve:Europocentrizmus. Nejde pritom vôbec o krátkozraký europocentrizmus alebo transatlantizmus. Európska únia je ako celok najväčšou ekonomikou sveta pred druhými Spojenými. VEĽKÝ SLOVNÍK CUDZÍCH SLOV Vysoká škola výtvarných umení. Europocentrizmus je koncepcia, podla ktorej skutočné hodnoty vo vede, umení, filozofii atď. sa rozvíjajú iba v Európe špecifická forma etnocentrizmu.

Sociológia rodiny.

Studie ze sociologické teorie Robert K. Merton kniha. Sekcia sociológie zdravotníctva Slovenskej sociologickej spoločnosti pri funkcionalizmu, teórie sociálneho konfliktu, interpretatívnej sociológie a iných. Spoločnosť sociológia. Stavitel múzeí Michal Milan Harminc VEDA NA DOSAH. ÚVODVyzerá to tak, že sociologické prístupy si vytvárajú v historickom zmysle opozície a symbolickému interakcionalizmu oponoval funkcionalizmus. Interpretatívna sociológia. Katalóg knižnice APZ Geist, Bohumil Sociologický slovník. Bohumil. Teórie európskej integrácie, federalizmus, funkcionalizmus, intergovernmentalizmus, sociologický konštruktivizmus a neo gramsciánsky.


Mimozemské civilizácie, život vo vesmíre Astronómia FreeSpace.

Vazopresin has relatively complex effects in the body. In ad dition to a critical effect on kidney water resorption, it stimulates glycogenosis in the liver, promotes​. Sheet 1 A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 VÝKON NÁZOV VÝKONU. 17, Kód, Body, Zdravotný výkon, Poznámka. 18, 8, 250 Výkon vykazuje lekár s príslušnou špecializáciou vrátane antropometrických vyšetrení, ak bol pôrod vedený ambulantne. Výkon pod kódom 2577, 4535, 1 200, Ľahké reťazce lambda. XXVIII. kongres Slovenská lekárska spoločnosť. ABI 119 bodu x 1.08 128.5 Kč 4.76 € – podla zadaných kritérií. EKG 122 bodu x 1.08 mu pacientom nad 40 rokov, antropometrické merania. výška EUROLAB LAMBDA a.s. T. Milkina 2 917 01 Trnava tel.: 033 5341. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA RÚVZ Martin. Lambda antropometrický bod Limbická sústava Nervová dráha Pĺúcny parenchým Prinosové dutiny Pterion Rekapitulačná teória Skalp Slabinová oblasť.


Funkcie manželstva.

Manželstvo téma na. Slovenská legislatíva považuje manželstvo za zväzok muža a ženy, ktorého účelom kach uzatvárania manželstva cudzinca so štátnym občanom. Slovenskej.


Matriarchát vyznam.

Posvätné miesta sveta. Matriarchát. Vek raka Charakteristikami matriarchátu sú matronymia od vo dzovanie Neolit mladšia doba kamenná bol obdobím matriarchátu. Ale pre čo​. Patriarchat vyznam. Pikantná príchuť matriarchátu Katarína S. Kaška Internetové. Výklad a význam slova matriarchát, slovo matriarchát u m. historizmus forma rodovej skloňovanie slova matriarchát: podstatné meno, muž.


Abiotické faktory.

Zoologický terminologický slovník Prírodovedecká fakulta. Nekrofágia biológia. Nekrofágia iné názvy: zdochlinárstvo, skôr neodborne: mrchožrútstvo, mrcinožrútstvo, nesprávne? zdochlinožrútstvo, zdochlinožravstvo. Amenzalizmus priklad. 12 náhlad prednášky Nechodím na Prednášky.sk. Hlasné šewa Šva hebrejčina Mrchožrútstvo Nekrofágia biológia Jim Gray James Gray Cigáňka Cigáň Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Výživa rastlín. Ekológia Biológia – Referáty. Fylogenetický vývoj človeka zahŕňa biologický, psychický a spoločenský vývoj 1​.etapa – náhodný pasívny lov malej zvery, zdochlinárstvo nekrofágia.


Ötzi.

Zamrznutý Ötzi – záhadný zamrznutý pračlovek zdrojom informácií. Condor Tool & Knife Nože Condor Tool & Knife sú vyrábané v stredoamerickom Salvadore. Firma je súčasťou nadnárodnej spoločnosti Imacasa a má dlhoročnú​.

Co je to patriarchat.

Čas, keď patriarchát končí diskusia Kultúra SME. Na evolúcii koní a zebier je zaujímavé, že sa u nich preklápa patriarchát do matriarchátu. Zebry sú patriarchálne, teritórium ovláda žrebec. Patriarchat. Archívy patriarchát Pole. Jedna z eseciálnych kníh pri práci s dušou muža. Archetypy sú pre mnoho autorov nosnou témou, tak si poďme predstaviť, čo vlastne ide.


Ihly na piercing.

Informácie o piercingu BLACK TATTOO. Do nosa chirurgická ocel. Ocelový piercing do nosa alebo ucha okrúhleho tvaru bez vzoru, vyklápací, s anodizovaným povrchom, rôzne farebné prevedenia. Fejk piercing. Piercing online ShopAlike. Пірсинг Львів ๑ Iris Piercing, Lviv, Ukraine. 1 557 Páči sa mi to 9 o tomto hovoria 38 tu boli. 380934567474 Майстер Іра Оригінальний пірсинг та.

Ako sa správne rozdeluje na slabiky slov Jazyková poradňa.

Náušky ze stříbra Ag 925 1000. Každá nese znak Om, posvátnou slabiku a je doplněna o tyrkys a avanturín. Délka k vrcholu háčku 4 cm. Celý popis. Šperky Eshop kovový prívesok, posvätná slabika Óm AC2.06. Detail produktu. Šnúrkový náhrdelník kovový prívesok, posvätná slabika Óm. 3,​90 €. Detail produktu Náhrdelník na krk so šnúrkou a kovovým príveskom Jin a. Nájdi slovo Obrátený slovník cudzích slov. Čierna šnúrka na krk s príveskom z kovovej zliatiny, lesklý hinduistický symbol striebornej farby, patinovaný. Doprava: od 1.90 EUR ZADARMO pri nákupe nad​. Šperky eshop Šnúrkový náhrdelník kovový prívesok, posvätná. Óm je posvätná slabika s pôvodom v starovekej Indii. Význam slova óm v sebe nesie ohromnú duchovnú silu. Názov symbolizuje minulosť, súčastnosť a. Čakrový náramok s lávou – guličky –. Šperky eshop Šnúrkový náhrdelník kovový prívesok, posvätná slabika Óm AC2.06. Do obchodu. Do obchodu. Čierna šnúrka na krk s príveskom z kovovej.


Preklad pterion do angličtiny.

Straight nasal profile, moderate prominent nose, 4th grade of nasal spine, shallow canine fossae, obliterated pterion, nine sections of exocranial sutures. 4776 Lebka 3ročného dieťaťa HELAGO CZ, s.r.o. Vybavenie. Gruyter, 2014, s.v. Pterion. ISBN 978 3 11 021963 0. 35. Herodotos nehovorí vyslovene o zime, ale jej časové určenie celkom jasne vyplýva z uvedených. Bregma P slovak psychology directory www. Preklad slova pterion zo slovenčiny do angličtiny. otočiť slovník pteridológ, →, pteridologistpteridologist pteridológia, →, pteridologypteridology. Psychotropic v galícijčina Angličtina Galícijčina Slovník glosbe. 9331. Pteria. 9332. Pteridaceae. 9333. pteridín. 9334. Pteridium. 9335. pteridológia. 9336. Pteridophyta. 9337. pteríny. 9338. pterion, ii, n. 9339. pternalgia, ae, f.


Romska hudba na stiahnutie zadarmo.

Gilav! Piesne, ktoré si Rómovia spievajú doma. REAL MUSIC. Rómska hudba v ich podaní znela v pražskej Lucerne, v synagógach v polskej Sú im blízke aj atypické úpravy a prezentácia rómskej hudby. Romska hudba. Rómska hudba na Slovensku O Roma bašaven Roma Portal SVK. Rómska muzika všeobecne splýva s ludovou hudbou Hudba a pieseň má i dnes velký význam v živote Róma, ale hudobnosť tohto etnika začína spadať do. Vsetky romské skupiny. Amaro Fest 2020 TICKETPORTAL vstupenky na dosah divadlo. Rómska hudba vo filme, hlavná hrdinka Rómka, rómsky jazyk vo filme. Aj o tom bude podujatie v rámci projektu Živé knihy, na ktoré vás srdečne pozývame. Romska hudba smižany. Hudba Archives Rómska Encyklopédia. Areál rozozvučí rómska hudba rôznych žánrov, tanec a spev 4. septembra 2020 o Fanúšikovia temperamentnej hudby sa majú na čo tešiť.

Sociálne zmeny v kontexte desekularizácie spoločnosti.

Eugenika – veda, ktorá ešte nepovedala posledné slovo VI. Velmi často sa sakralizácia viaže na národ, ale ešte častejšie a silnejšie na. Gustáv Husák a jeho doba Ústav pamäti národa. Aj pre ludí menej zorientovaných s pojmoslovím sociálnych vied. sa profanizuje a jej obojsmerné časové okolie mýtizuje a sakralizuje. Filozofia náboženstva07final. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko strategickej časti a programovej Táto skutočnosť tiež znižuje prestíž Bratislavy ako mesta vedy, výskumu, ale aj centra sakralizácia a iné. Vzhladom na. Eugenika – veda, ktorá ešte nepovedala posledné slovo VI. Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií. Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici. Cesta na amfiteáter 1, 97401 Banská Bystrica. Aktuálne číslo je financované.


Posunek v slovenčina Čeština Slovenčina Slovník glosbe.

Preto sa stále držia mýty: Sapirova Whorfova hypotéza vychádza z toho, že jazyk určuje a ohraničuje naše myslenie. Dnes sa na ňu pozerajú ako na zastaralú. 1. TEORETICKO METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 1.1. Filozofické. Originálna a do istej miery prepiata Sapirova Whorfova hypotéza hovorí, že vnímanie okolia a budovanie našich skúseností závisí od jazyka. Štrukturalistický​.


Posvätná slabika P slovak psychology directory.

Ilustrovala Saša Švolíková. 136 stran, 219 Kč. Rabín Feder. Zuzana speculum ludi, Krátke úvahy o vizualite a filme, Dal Segno al Fine. Omnibus in omnibus. Zbornik cervene Carpathian Wetland Initiative. Speculum SASA Teoretická antropológia Tetovanie Teória vodnej opice Totem ​Ázijčania. Ötzi Ľudstvo antropológia Život človeka Životný priestor. Vyhladavanie. Daniela Kolářová Nezaměnitelná herečka. Kategória: Umenie. Autor: Chmel Ladislav. Dostupnosť: Vypredané. Cena: € 12.93 € 10.34. Saša Rašilov a Saša.

Darwinizmus.

Farmaceutický laborant Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17. Na druhej strane je velke halo a rasizmus ak niekto prirovna cierneho futbalistu k opici. Takze asi sme sa ucili zle a Darwinova teoria je blud! Alcatraz. Sociálny darwinizmus. 五禽戏Wu Qin Xi Zdravotny Qigong Čhi kung Wu Qin Xi čchi kung. Literatúry, teória literatúry podstata, funkcia a vznik literárneho diela a literárna kritika posúdenie a Opica vydávala tlmené poplašené zvuky, ustarostená pozerala na mňa a ťahala sa do postel z vodnej peny vyriešiť mám všetko, čo len.


Najmodernejsie tetovania.

Dočasné tetovanie Vyhladávanie na. Mám sa na mieste, kde budeme robiť tetovanie, oholiť? Nie. Pri aplikácií tetovania sa pracuje s farbami, pokožka sa oplachuje, vyteká krvná plazma, krv, a to. Polovnicke tetovanie. Aj vás láka tetovanie? Alebo už ste jeho nositelkou?. Zamýšlali nad tým, aké by to bolo, keby ste si pokožku tela nechali ozdobiť tetovaním? Ale máte tak trochu obavy a váhate nad tým, tetovanie. Miesta na tetovanie. Starostlivosť o tetovanie v lete Skinpoint. House 99 Bold Statement 125 ml krém na tetovanie SPF 30 kúpiť online ❤️ Doprava do 2 dní 55 000 produktov od 1150 značiek Zlavy až 70%.

Indiansky totem.

Sada 12ks plastových šablón 9x9cm Totem indiánske. Puzzle 1.000 dílku BLUEBIRD Zvířecí totem. puzzle zvireci totem 1000 dilku​ 111840.jpg. Značka: BLUEBIRD. Číslo výrobku: 132994. Totême. Tričko TALL ORDER TOTEM. Cyprus vždyzelený ´Totem´ 120 cm. 69.99€ s DPH. Cena bez DPH: 58.33€. Kvetináč: 10L. Stanovisko: Polotieň icon Slnko icon. Obj. čislo: 1656. Dostupnosť​:. Totém. Totem & Monolith Systems Spandex. Chata TOTEM Čertovica sa nachádza v obci Jarabá a ponúka bar a bezplatné Wi​ Fi. Počas pobytu môžu hostia využívať terasu.


Ľudové zvyky.

Zvyky a tradície Hrachovo Oficiálne stránky obce. Deti 2.a 2.B triedy si na hodinách vlastivedy pripomenuli jarné zvyky a tradície, ktoré dodržiavali naše babičky a dedkovia. Vyrobili sme Morenu, potom sme ju. Zimné zvyky a tradície na slovensku. Knihy Hobby a volný čas Ľudová kultúra, zvyky a tradície Martinus. Ľudové zvyky a tradície na Turíce. Sedem týždňov po sviatkoch Velkej noci sa slávia Turíce alebo inak aj Svätodušné sviatky, Letnice, Zelené.


Sav knižnica prihlásenie.

Volne prístupné EIZ Spoločenské a humanitné vedy Slovenská. 180 Miestna knižnica Slovenská Kajňa. Slovenská Kajňa obecná 148 Knižnica Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV. Bratislava inštitúcií SAV. Slovenský národopis. Akademici a ďalšie osobnosti vyzývajú vládu Denník N. Používaním stránok prevádzkovaných Ministerstvom Financií Slovenskej Republiky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie.


Etapy života člověka.

Metodická príručka k Etickej výchove 8 Orbis Pictus Istropolitana. Život človeka pred narodením. Na počiatku bola bunka je príbeh o jednom z najväčších divov prírody – vzniku nového človeka od prvej bunky až po jeho prvý​. Stredná dospelosť. Anton Jasusch – Život človeka Volná kompozícia I. Web umenia. Čas medzi 20 30 rokom života je kritickým obdobím rozvoja dospelého človeka. Mladým luďom to však nikto nepripomína. A to je škoda, pretože práve v tomto. Staroba. Sneh v živote rastlín a človeka VEDA NA DOSAH. Ak chceme udržať vhodné podmienky na život človeka na Zemi musíme sa ako civilizácia dohodnúť na tom že toto je náš bezpečný domov a nikdy ho.


Zámotok.

Les životný priestor živočíchov. 1. doplnenia druhov nebezpečných živočíchov a úpravy požiadaviek na ich životný priestor. 2. odlišnej úpravy požiadaviek na životný priestor pre primáty. V vo lekársky. Životný priestor − umenie a agrikultúra vo Vihorlatskom múzeu v. KTM Životný priestor M 51cm Black Mat. Akcia 23%. Kód tovaru: 9626013476. POZOR: v prípade možnosti výberu farby, typu, vzoru ju uveďte do poznámky.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →