Топ-100
Back

★ Filozofická antropológiaFilozofická antropológia
                                     

★ Filozofická antropológia

Filozofická antropológia je filozofický smer filozofickej teoretická disciplína, ktorá sa snaží zjednotiť nekoherentné spôsoby pochopenie správania človeka ako bytosti v ich sociálnom prostredí, a ako tvorca svojich vlastných hodnôt. Hoci väčšina filozofov v histórii darované mnohé jeho myšlienky človeka ako centrálna predmetom ich filozofické projekty, iba filozofickej antropológie ako samostatný a osobitný filozofické disciplíny je tvorený na prelome 19. a 20. storočia, diela Maxa Schelera na základe moderných foriem fenomenológie a existencializmu. Iné významné predstavitelom patrí Helmuth Plessner, Arnold Gehlen, Michael Landmann, Erich Rothacker, zatiaľ čo antropologickými klasikmi sú Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jacques Derrida a Hans-Georg Gadamer.

Filozofická antropológia čerpá hlavne z metodologických úvah o ludskej skúsenosti – osobné skúsenosti, pričom metodický prístup počíta s štúdia z ludskej povahy a celistvosť ľudskej bytosti. Preto, disciplína skúma medziľudské vzťahy a ontologickú, bytostnú konštitúciu človeka. Výrazne uľahčuje výklad ľudského sveta, termín intersubjektivity-založené existenciálno-fenomenologickou metódou.

Max Scheler, nemecký fenomenológ, je dobre známy pre jeho vyvinutá forma filozofickej antropológie, v ktorých chápe človek je už tradične ako "múdre zviera" Aristoteles, ale ako milujúci človeka. Prekonáva tradičné koncepcie hylémorfizmu jeho nápad tripartitného človeka – to znamená, že osoba je syntéza tela, duše a ducha.

Základné otázky filozofickej antropológie sú:

 • Možno indukovať z individuálnej skúsenosti všeobecné črty človeka.
 • Je to človek prirodzene dobré.
 • Aká je úloha sebarealizácii v ludskej práce.
 • Má človek slobodu. (One has the freedom to)
 • Čo je človek. (What is a man)
 • Aký je zmysel ľudského života.
 • Čo môže založiť naše nádeje.
 • Ako to patrí k ľudskej prirodzenosti kultúry.
 • Aké je miesto človeka vo vesmíre.
 • Čo znamená odkaz na ľudské myslenie a ludskej reči.
 • Svedčí s snaha o poznanie a porozumenie.
 • Vyzerá ako jeho prirodzený svet.
                                     

1. Problém prístup a metódy. (The problem of the approach and methods)

Ako metodologický prístup ponúka možnosť pokračovať od určité privilegované javy, ktoré vynikajú na skutočnosť, že sa vykazujú základné funkcie ľudského bytia. To znamená, vziať si za svoje východisko ľudských spytovanie a poznania, skúsenosti, svedomie, sloboda a láska, u Karla Jaspersa je založené na prelome cut-off situáciách, pre Heideggera z existenciálnu úzkosť, Martin Buber používa vzťah ja-Ty, Gabriel Marcel interpersonálnu komunikáciu a účasť. V každom prípade sa predpokladá, ľudské sebapochopenie, ktoré môžu slúžiť ako základ pre všetky ďalšie otázky. Človek sa pýta na svoju identitu len preto, že na sebe niečo, čo ona vie, že to je charakterizovaná povedomie o samostatne a pohybuje sa v horizonte niektorých predporozumenia. Vďaka takých predporozumeniu môžu požiadať o význam, jeho povahu, na iné aspekty ich vlastné prežitie, a pochádza zo skutočnosti, že sám duchovne vlastní.

V službe antropologického výskumu je v súčasnosti mnoho empirických vied – biológia a fyziológia, evolučnej teórii a etológia, empirickej psychológie a sociológie, etnografie, teóriu kultúry a religionistika. Prispievať skutočne všetky humanitné vedy. Hovorí sa o lekárskych, psychologických, sociologických, kultúrnych alebo náboženských antropológii. Tieto typy antropológií skúma konkrétne aspekty ľudského bytia, preto, ak má byť človek chápať v plnom rozsahu, musí byť poznatky empirických vied sú integrované do celku. Len úlohou filozofickej antropológie je skúmať človeka ako celok. Tu však vznikajú otázky:

 • To je úloha filozofickej antropológie integrovať poznatky empirických vied na fusion s názvom "obrazu človeka".
 • Odkial má syntéza heterogénnych prvkov, zásady jej jednoty.

Aby odrážali mal integrity je filozofickej úlohu. Ale filozofickej antropológie neintegruje len poznatky z empirických antropológií, ale toto poznanie chce "kríž" a pozrieť sa na bytostnú konštitúciu človeka z ontologického hľadiska, na základe fenomenológie a moderné existencializmu. Vymazať súbor z výsledkov empirických vied by mali, podľa mnohých filozofov, v skutočnosti nevystihol jednotu a integritu človeka. Filozofická antropológia je len pre to, že vedomosti o konkrétne informácie o osobe, dokonca neprezradzuje, čo robí človeka človekom. Napriek tomu, že nie sú empirické poznatky zbytočné, naopak – sú podmienkou filozofickej antropológie. Predmetom poznania v empirickej vedy nie je stať sa antropologicky relevantné tým, že hovorí niečo o tom, čo je človek, ale na skutočnosť, že my, ako ľudia, ktorí skúsenostne sme skúsenosti a pochopiť seba, vopred vieme, že tušíme, čo znamená, že ľudská bytosť. Takéto predporozumenie s názvom "a to apriori", ktorý, však, bol vytvorený aposteriórne empiricky, ale to je apriórne vo vzťahu k filozofickej antropológii. To vytvára kruh, ktorý nazývame hermeneutickej alebo antropologickým kruhu predporozumenie – empíria – filozoficky príslušné témy.

Immanuel Kant poukázal na transcendentálne kategórie a nápadov v našej mysli, a slovo "transcendentálny" označuje "umožniť poznanie". Kant bol kopernikánsky obrat vo filozofickej antropológii, už to nie je človek na dne okolia, a on len odráža, či vnímané ako to je, ale práve naopak, človek sám má regulatívne nápady a transcendentálne kategórie, ktoré mu umožňujú poznanie sveta a tvar jeho vedomosti apriórne. Tento zákon má veľký význam, vzhľadom na to, že poukázal na vnútorné prípady, v človeka, že tvar ľudského poznania a ľudských predporozumenie. Preto, spôsob filozofickej antropológie nie je len existencializmus a fenomenológia, ale aj transcendentálna metóda a transcendentálne nazeranie na človeka, čo v praxi znamená realizovať transcendentálnu reflexie. To znamená, že my sme konfrontovaní s otázkou o podmienkach možnosť sebauskutočňovania v vedomé činy, úsilie a chceniach. Z transcendentálnej odraz, niektorí filozofi spejú k bytostnej príjem človeka, ktorý sa otvára priestor ontológii.

                                     

2. Chápanie človeka ako anthrópos v dejinách filozofie. (Understanding of man as a anthrópos in the history of philosophy)

Človek nie je strnulo viazaná prirodzený priebeh udalostí, ale naopak – musí vysporiadať s realitou, vytvoriť váš svet vlastnou činnosťou a zodpovednosti. Preto je len prirodzené, že sa pýta na základ a zmysel sveta, v ktorom žije. Tu je začiatok zš, kozmocentrického filozofické skúmania. Ale jeden sa pýta na svet hlavne preto, objasniť ich vlastnej existencie. Je sama o sebe problém, pretože najskôr obdobia antickej filozofie, hoci antropologické východisko nie je v dejinách filozofie je vždy rovnaký zretelné.

                                     

2.1. Chápanie človeka ako anthrópos v dejinách filozofie. Muž v gréckom myslení. (The man in the Greek mindset)

V antickom myslení osoba záujem o univerzálne, aby vesmíru centrálnej polohe. Je jednotiacim centra, je "mikrokozmom" Demokritos. Muž v sebe spája všetky úrovne bytia a života do vyššej jednoty, ktorá je odrazom vesmíru. Hoci pôvodne to bol skoro grécke myslenie orientované kozmocentricky, už dva duchu sa vyjadril aj k otázke muž, ktorý hovoril, že on vie vnímať "logá", a teda poriadku vecí, ako aj význam a zákona o svete, ktorý leží v boji protikladov. Parmenides veril v stabilitu veci a človek má byť len jeden tvor, že táto stálosť vie zistiť a pochopiť, alebo môže odhaliť, že variabilita svet je len ilúzia. Je to už v ranej gréckej filozofie "logá" a "nús" rozum stal základné pojmy z oblasti ľudských sebapochopenia.

Kritickým pohladom grécke myslenie na človeka, je však myšlienka podvojnosti. Podvojnosť človeka ako syntézy duchovnej duše a fyzické telo sa vyskytuje od dávnych, mytologické krát. Vplyvný pečať jej, avšak vzhľadom na Platóna a Aristotela, a klúčovým "antropologickým" práca je Aristotelov súbor, Pocta psychiku duše. Tento súbor je na tradíciu z najdôležitejších a v stredoveku bol neustále komentovaný. Tieto klasiky, však stačí, aby sa zabránilo prvý kriticko-skeptickou odraz sofisti, ktorí sa pýtajú, či je vôbec schopný poznať pravdu. Človek nie je sám meradlom všetkých vecí Prótagoras? Sokrates ako dejinný súpera sofistov odmieta relativitu na základe vnútorného hlasu, ktorý "šepká", čo má človek robiť, odhaľuje všeobecne platné morálne hodnoty a normy. Svedomie udelená božského pôvodu. Platón už venoval priamo na dualizmus duše a tela, zatiaľ čo telo sa stalo väzenie duše a duše považujú za súčasť inteligibilného sveta, trvalé, večné myšlienky. Teda aj pre existenciu duše pred "poklesu narodenia" pred dočasné uväznením vo fyzickom tele, a po smrti tela, duše aj naďalej existovať, a hoci nesmrtelne. Dokonalosť človeka, preto spočíva v maximálnom odmaterializovaní a zduchovnení človeka. Duch je myseľ gr. nús, tak tu kombinuje spiritualizmus s intelektualizmom.

Aristoteles sa snaží prekonať dualizmus a navrhuje bytostnú jednotu človeka. Predstavuje hylémorfizmus, teda učenie o látky gr. hylé a forma gr. morfé. Duša je iba formou tela, je vnútorne formujúcim, tieto je zásadou, že tvary látky v ľudskom tele, oduševňuje ho a oživuje lat. téma forma corporis. Ako bytostná jednota duše a tela hlboko pôsobí na neskôr kresťanské myslenie. Aj v Aristotela je duch, rozum, schopnosti intelektuálne vedomosti intelektualizmus spoločné s Platónom a Herakleitom. Preto nie je zviditelneniu iných rozmerov človeka, ako dejinnosti alebo slobodnú vôľu. V rámci dejinnosti stojí v gréckom myslení, naopak, potrebné k nastávajúcemu, stredovekému kresťanstvo náuku osud, to je svet, kde je všetko odstraňuje nutnosť predurčený osud gr. moira. História si Gréci účtuje v zásade, v modeli špirála pokročí vpred. Myšlienky o večnom návrate sa vyvinula Friedrich Nietzsche. Človek je predmetom absolútne a slepému osudu.                                     

2.2. Chápanie človeka ako anthrópos v dejinách filozofie. Muž v stredovekého myslenia. (A man in medieval thought)

Stredoveké kresťanstvo najmä siete princíp slepý osud gr. moira a spravodlivosti sa k problému človeka z hľadiska myšlienky, jeho vyvolenosti Boha, že človek vykupuje od hriechu a udeľuje mu posmrtnú, večnú spásu. V tomto termíne, stredoveké myslenie prináša fenomén slobody človeka alebo jeho osobná udalosti. V tomto zmysle je problém človeka rieši na pôde teologickej otázke Boha. Aj zlo nemôže, nie ako metafyzický praprincíp, ale iba ako výsledok rozhodnutia človeka proti Bohu. Najdôležitejšie myslitelmi, ovplyvňovanie antropologické témy, sa v ranom stredoveku Gregora z Nyssy, a Augustín, vo vrcholnom stredoveku sú Bonaventura a Tomáš Akvinský. V stredoveku grécky antropocentrické prvky a re-formulovať a integrovať do novej podoby, zatiaľ čo oni sú zapojené do nových senzorických celku. Len úplne nový jav, je pojem osoba, ktorá má čisto teologický pôvodu – vyplynulo z christologickej a trinitárnej diskusia 4. a 5. storočia. Pojem osoby zase má rozmanité vplyv nie len na pochopenie Božiu trojjedinosť, ale najmä na chápanie človeka a jeho existenciu.

Na rozdiel od Platóna stredoveké kresťanstvo odmieta preexistenciu duše, ale jeho nesmrtelnosť po tvorba nie je poprieť. Duša je voľne stvorený Bohom, a je na obraz Boží, miesto transcendencie Boha, a je vyzvaný, aby nesmrtelnému život. Na rozdiel od intelektualizmu gréckej filozofie dôraz na dôvod, ako hlavný aspekt duše sa začína najmä v patristike dôrazom na slobodu sa ako základný prvok ludskej duše voluntarizmus. Predstavitelom ako voluntarizmu je Augustín z Hippa, ktorý hovorí, že vôľa je najvyššia mentálne schopnosti, a k dokonalosti v láske. Poznanie má len sprostredkujúcu funkciu. Pre súpera je to on, Tomáš Akvinský, ktorý sa vracia späť na intelektualizmu a Aristotela, keď hovorí, že človek je špeciálne určený práve pre tento dôvod, lat. "intellectus.

Augustín a Tomáš stáť proti sebe v učení o vnútornej stavbe a dynamike človeka. Augustín je do značnej miery ovplyvnený Platónom a novoplatonizmom, preto vidí v hmotnom tele a duchovnej duše dvoch samostatných látok, ktoré netvoria substanciálnu jednotu – sú len v spojených vzájomným pôsobením. Táto stredoveká dualizmus trvá aj Bonaventura, s jej vrchol sa nachádza v René Descartovi v modernej dobe. Tomáš používa aristotelizmus a hovorí, že duša a telo sú dve vnútorne konštitutívne princípy, ktoré sa substanciálne unified lat. unio substantialis a tvoria jednotu človeka. Tento podvojnosť preformuluje na ontologického zjednotenia.

Opomenúc tieto kontrastné postoje stredoveké myslenie pokračuje v grécky spôsob, ako pochopiť postavenie človeka vo vesmíre, čo znamená, že človek je tiež v stredovekej filozofie ústredným bodom celého vesmíru a vrcholom živej prírody.

                                     

2.3. Chápanie človeka ako anthrópos v dejinách filozofie. Človek v novovekom myslení. (The man in the novovekom thinking)

V modernej dobe tam bol zase pre účtovnej jednotky. Prichádza čas hlbokej transformácie obrazu človeka. V humanizme, aby sa rodí nový životný pocit, ktorý sa obracia k človeku na tomto svete – to znamená, že obrat z nadprirodzeného na prírodné, z transcendencie k imanencii. Kopernikánska revolúcie, ktorý dokázal, že Zem je stále centrom vesmíru, zrazu sproblematizovala, kým to isté, a tiché, postavenie človeka v celej prírody. Obrat spoločnosti však nie je zhodný s obratom na človeka, ktorým sa započína na prelome 19. a 20. storočia vlastné filozofickej antropológie. Obrat spoločnosti je užší pojem, a to je spojené hlavne s René Descartom, ktoré je bezpečné východiskovým bodom vo vašom "res cogitans", že v jeho mysliacom som, že ak myslím si, že určite existuje lat. cogito, ergo sum. Predmetom vedomie sa stane jasný zmysel. Descartes je spojená s ostrým dualizmus duše a tela, res cogitans veci mysliacej a res extensa veci rozpriestranenej. Medzi nimi nie je žiadny substanciálnej jednoty a prvé, Descartes zamietnutá a interakciu týchto dvoch proti sebe stojacich látok.

Descartov dualizmus rozdelené novovekú filozofiu na racionalizmus a empirizmus. Racionalizmus zahŕňa pomer, t. j. intelekt ako jediný zdroj poznania, a podstatu človeka vidí v mysliacom subjektu. Empirizmus, naopak, znižuje ľudské poznanie na zmyslové vnímanie, tak dláždi cestu k materializmu a nové mechanistickému výklad človeka, ktorý sa začína už v čase osvietenstva a vrcholí najmä v 19. storočia. Proti novým mechanistickému koncept stojí spiritualisticko-idealistický výklad, ktorý nadobúda konkrétnu podobu, a to najmä v dialektickom chápaní dejiny ako vývoj absolútneho ducha v Hegela.

Podľa Immanuela Kanta s jeho transcendentálnej reflexie pozri "Problém prístup a metódy" sú jasne deklarovaných na otázku: "Čo je človek?" To má práve odpoveď antropológie, zatiaľ čo v rovnakom čase, to sa vzťahuje aj na otázky metafyziky, etiky a náboženstva.

                                     

2.4. Chápanie človeka ako anthrópos v dejinách filozofie. Muž v materializme a evolucionizme. (The man in the materializme and evolucionizme)

Materializmus, distribúciu a to hlavne z 18. a 19. storočia priniesol radikálnu zmenu v "obraz človeka". Človek je tu materiálnu vec, ako všetky ostatné veci. Existujú významné udalosti a bytia. Človek je zložené z rovnakých elementov a je podrobená isté zákony ako všetko ostatné na svete. Rovnako musí byť vykladané ako jeho vedomia. V 19. storočia materializmus bol rozšírený najmä pod vplyvom pozitivizmu a augusta Comta. Comte hlása zákon troch štádií, keď sa človek najprv vysvetľuje, mytologicky a nábožensky (boh fáze", neskôr filozofuje v metafyzike, konečne, v pozitívnej fáze, uvedomí si, že absolútne poznanie je nemožné, a začne sa zamerať na empiricko-kritickej analýzy materiálu skutočnosti. V tomto pohlade človek sa stáva predmetom vedeckého, empiricky, psychologických a sociologických výskumov. Materializmus, v zásade nie je možné pozitivisticky odôvodnené, napriek pozitivizmus často prerastá v 19. storočia materializmus. Z metodického obmedzenia na empiricko-materiál realita je odvodiť stanovisko tzv. vedecký materializmus. Všetky javy a procesy života, vrátane spirituality, a vedomie, aby sa vysvetlovať fyzikálno-chemické sily a zákony.

V takej atmosfére vedeckého materializmu vstúpi Charles Darwin so svojou evolučnou teóriou, ktorá sa stala veľmi veľké narušenie "obrazu človeka". Zobraziť evolucionistov nie je nová – naopak, s myšlienkou, že evolúcia v prírode sa stretávame s starovekí Gréci alebo v patristickej teológie. Tiež, oni Lamarck v 18. storočia predstavil prírodovedeckú vývojovej teórie. On hovorí, že organizmy sú prispôsobené na podmienky prostredia a získané znaky sú potom zdedil. Toto vysvetlenie však nebol vedecky podložené, preto nie je prijatý. Darwin, naopak, vysvetľuje pôvod druhov na základe zákona prirodzeného výberu – vyskytuje náhodným mutáciám dedičnosti a výber sa uskutočňuje v boji o život. Friedrich Nietzsche Darwin slam v tom, že vývoj nadčloveku žiadne mechanické výber prírodnej boj o život, ale sloboda súťaže, ľudia v vôľa k moci.

Darvinizmus je veľmi ľahko potom sa dostane do marxisticko-materialistický pohľad na svet. Engels a Marx vyvinutý dialektického materializmu, ktorý sa odlišuje od pozitivistického materializmus. Rozdiel spočíva v tom, že Marx a Engels dať vo vašom pohľadu na človeka dynamický rozvoj prvok, ktorý po stránke prírodné vedy pochádza z Darwin, filozofia Hegela. To nie je o strnulý, statické a mechanistický pohľad, ale dynamický a dialektické. Namiesto hegelovej dialektike ducha Engels predstavuje dialektiku hmoty. Život nemôže byť znížené na procesy anorganickej hmoty, ale znamená kvalitatívne vyššej vývojovej forme hmoty – vedomie je len prejavom vysoko organizovaná a kvalitatívne veľmi pokročilej úrovni rozvoja veci. S tým súvisí aj Marxa tzv. historického materializmu, ktorý popisuje dynamiku vývoja ekonomickej situácie ľudstva od prvotnopospolnej a otrokárskej cez feudálnu a kapitalistickú k socializmu a komunizmu. Antropologicky rozhodujúce, najmä, že Ten človek je chápaný ako "súhrn spoločenských vzťahov".                                     

2.5. Chápanie človeka ako anthrópos v dejinách filozofie. Muž v existencializme a personalizme. (The man in the existencializme and personalizme)

Pozri tiež: Existencializmus, Personalizmus

Existencializmus a personalizmus, rovnako ako filozofia života predstavujú rozhodujúci obrat na konkrétnu osobu. Obracajú sa na konkrétne skúsenosti človeka so sebou. Skoro predchodca takýto prístup je Blaise Pascal. Ten prekonáva racionalizmus filozofiu svojho času o viac ako myseľ vytvára tzv. srdce naznačuje, ktorý v sebe spája intuíciu a inštinkt, cítiť a citlivosť na jednej strane, s víziou ducha na druhej strane. V skutočnosti srdce sa otvára hĺbku a plnosť reality. Toto stanovisko Pascal vyhnúť existencialistické a vitalistické formy myslenia. Človek je v napätí medzi ničotou a nekonečnosťou – je chápaný ako transcendujúce byť na základe jeho vzťahu k Bohu, Pascal otvorí nadprirodzené rozmer človeka. Je to o odraz v existenciálnom sebaprežívaní človeka.

Kierkegaard vlastné zakladatelom existencializmu. Ide mu o "existencia", ktorý reaguje na rozpory a jeho čas, či už vymyslené, ktorí nemôžu pochopiť, čo je špecificky ľudské, obe Hegela, ktorý zrušil individuálne v absolútnom duchu. Existencia je pojem vždy individuálne a špecifické človeka v celom jeho sebaprežívania, svoju jedinečnosť a národnej suverenity, jeho slobody a zodpovednosti. Jeden z najlepších zážitkov svojho bytia v úzkosti a bezmocnosti, v viny. Kierkegaard však vidí nádej vo viere v otvorenosti k Bohu vo vykúpenie skrze Boha, v ktorom človek môže nájsť svoj zmysel. Ide tak o "existenciu Boha", ktorý je podobný "srdca pred Bohom" v Pascale. Naopak, Nietzsche chápe život človeka voluntaristicky – to znamená, že vývoj smerom k prednej strane je motivované všeobecné vôlou k moci. Aj Nietzsche sa zaoberá človekom-a niektorí myslitelia je klasifikované v filozofie života, pretože pre neho, ide o maximálne eskalácie života. Život je najvyššia hodnota, kresťanstvo, ako slabošský jav musí prekonať, názov "prírodných ludskosti", ktorá je v vôľa k moci a morálky pánov, nadludí mimo tradičné náboženské pojmy dobra a zla. Niezsche mal veľký vplyv na existencialistov 20. storočia, Heidegger, a Jaspers.

Zaujímavé pohladom na človeka sa môže pochváliť filozofia života Henri Bergsona. Život mu znamená neustály tok, zakladanie a rast, pohyb a vývoj "creative evolution", ktorého energia je elan vital, tak životnej sily. Live skutočnosť nie je racionálne postihnutelná – dynamika života nepatrí do statiky obdobia, mali by byť skôr vciťovať do života, a tak žiť v kvalitatívne určenom čase. Tak sa deje len cez intuíciu, na ktoré kontrastuje zmysle – ako iracionálny rys pripomína nielen Pascal, ale má hlboký vplyv na existencializmus 20. storočia. Pre tento existencializmus je "v skratke" dôležité, konkrétne s existenciou, ktorá je vysvetlovaná bezprostrednosti sebaprežívania a z rozumenia človeka sebe samému. Najväčší predstavitelmi existencializmu 20. storočia sú Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre a Gabriel Marcel. Heidegger chápe svoj pohľad na človeka ako ontologický. To nie je on je vlastne človek, ale skôr o tom, ako také, do ktorých človek len patrí. Ľudská bytosť je charakterizovaná ako nový čas využíva koncept "stay", nem. Dasein. Toto je ľudská bytosť a tieto sú historické, ako to prebieha v rozvrhnutom čas. Heideggerov zobraziť rozhodujúcim spôsobom iniciovať súčasnej filozofickej antropológie a poukázal na jej ontologickú otázku. Jaspers ontologické koncept odmieta. Objasniť ľudskej existencie sa snaží nie je ontologicky, alebo "bytia k smrti" Heidegger, ale pomocou cut-off situácie, tak najviac zo skúseností vlastného "stroskotania". Muž, všade naráža na svoje limity a hranice, ale ani to nie je dôvod k zúfalstvu – Jaspers, v skutočnosti vidí východisko pre pochopenie transcendencii, ktorý sa nedá pochopiť v racionálneho hľadiska. Sartre predstavuje najradikálnejšiu formy ateistického nihilizmu, neskôr sa pohybujú neomarxististickým smer. Marcel je zase existencialista kresťan, ktorý uplatňuje skúsenosti z toho, že v osobnej komunikácie a participácie, a založené na osobný absolútny bytosť Boha.

Personalizmus ako Marcel upozorňuje na špecifický charakter osobného bytia a interpersonálneho vzťahu. Z antropologického hľadiska môže byť z personalizmu vyzdvihnúť najmä pohľad na človeka, v ktorej človek nie je osamotený, ako čistá účtovná jednotka, ale to je "a man vo vašom svete". Husserl hovorí aj o "world of life", Heidegger o "bytia vo svete". Svet sa tak stáva betónu a dejinný horizont rozumenia antropologickou kategóriou, v rámci ktorej sa rozvíja fenomenológia sveta. Predmet a objekt už nie sú v protiklade, ale tvoria dialektickú jednotu, ktorej základy musia byť zverejnené. Svet človeka je predovšetkým osobné sveta – to znamená, že je v slobody svoje rozhodnutie postavil zodpovednosť na seba. To je vzťah subjekt-objekt. Tam je ešte vzťah intersubjektívny entity-subjekt, ktorý popisuje, ako ja a Ty Buber. Ľudských vzťahov je daná aj sociálny rozmer, a tak svet človeka je tiež svete sociálnych, čo v praxi znamená, že človek ako bytosť vo vzťahu, nielen na "Si", ale aj "My".

                                     

3. Modernej filozofickej antropológie. (Modern philosophical anthropology)

Filozofická antropológia je stlačený ako dôležité filozofické disciplíny až na začiatku 20. storočia. Hlavným impulzom k ustáleniu registrácii a komplexné vnímanie poznatky z empirických antropocentrických vied, najmä v oblasti biológie, psychológie a sociológie. Tieto zistenia podnietili nové filozofické rozvoja, a stal sa zdrojom modernej pochopu človeka v jeho celistvosti. Muž je už chápaný ako "múdre zviera", alebo "Božie stvorenia", ale to sa stáva súčasťou širšieho vesmíru, ktorá je rezidentom planéty a je produktom evolúcie života na zemi. Dôležité dôraz je tiež kladený na to, že osoba je zranitelný, problematické a ohrozené.

                                     

3.1. Modernej filozofickej antropológie. Johann Gottfried von Herder

Antropologicky významné sú Herderove dve diela – Myšlienky k filozofii dejín ľudstva, a O pôvode reči. Hoci Herder vydané týchto spisoch, aj v časoch osvietenstva, jeho názory majú veľký vplyv na modernej antropológie. Herder mali pozorne si všimli, rozdiely medzi zvierat a ľudí. Zvieratá sú po mnohých stránkach život oveľa lepšie pripravení ako človek. Majú väčšiu silu, sú rýchlejšie spustiť, ich zmysly sú ostré a prenikavé, a dokonca aj špeciálne úplne prispôsobené jeho prirodzenom prostredí, a ich inštinkty stať, presnosť a istotu. V súvislosti s jeho prirodzené prostredie zvierat, oveľa lepšie prispôsobené na život ako človek – no zdá sa, že v porovnaní so zvieratami, ako "nedokonalé, že sú plné nedostatkov". Človek má päť zmyslov, zatiaľ čo, ale tieto zmysly nie sú na takej vyspelej úrovni, ako niektoré zvieratá, ako je rýchlosť behu a fyzickú silu, schopnosť prežiť v krutých podmienkach nehostinnej prírody, všetko, čo je v človeku, podľa Herdera nedostatočná alebo nedostatočne vyvinuté. "Od centra nedostatky" je však človek vybavený niečo o tom, že zvieratá nemajú – a to neviditeľné a slobody vôlou. Práve tie sú jeho jediné a zároveň klúčovými silné stránky, ktoré rozhodujú o živote a smrti.

                                     

3.2. Modernej filozofickej antropológie. Max Scheler

Kritické Schelerovým práce je Miesto človeka vo vesmíre. Od vydania tejto práce, preto už od roku 1928 sa datuje vznik modernej filozofickej antropológie. Scheler bol jedným z prvých, ktorí si uvedomili naliehavú výzvu svojho času, v ktorom bol pod tlakom empiricky odvodené, antropologických poznatkov potrebné preformulovať alebo dokonca opätovne vybudovať systém filozofické chápanie človeka. Podľa Schelera európskej vzdelanci tri rôzne pohľady na človeka:

1. človek v židovsko-kresťanskej tradícii zaťažený dedičným hriechom a stvorený na Boží obraz, 2. človek ako rozumný živočích z antickej tradície, 3. človek ako produkt vývojových, dynamických, evolučných procesov.

Scheler sa snaží zjednotiť tieto názory v jednej myšlienke človeka, a on chce mať na pamäti aj podstatu človeka v porovnaní so zvieratami, obe metafyzické osobitné postavenie človeka. Jej východiskový bod je štúdia psychických síl.

 • Na položené otázky Scheler odpovede postulátom ducha. Duch je niečo, čo je mimo života, je aj proti organického života kontrastné. Duch je centrum akty a jeho dôsledkom je s personalita človeka. Ako duchovná zo slova "ducha" v Schelerovom zmysle slova, že nie človek je viazaný pudmi, môže sa proti nim postaviť. Človek ako personalita je otvorený pre svet. Nežije v okolí, ale má sveta. Jeden môže spredmetniť a vlastný duševný zážitok, ktorý sa výsledky v identity ako ďalší podstatný znak ludskej duchovné osobnosti. Seba-uvedomenie je tiež základom pre slobodné konanie. Avšak, to je duch mocný a lepší život? Scheler odpovede, že to, čo sa pohybuje na svete, sa v súčasnosti nízka, v bezvedomí a anorganických nevidiacich energie z tohto sveta, ktorý sa s kultúrou veľmi zranitelná, krátke a vlastne náhodne. Svet proces je vo vzájomnej konfrontácii pôvodne bezmocného ducha, a prvotne sú slepé sily. Človek je preto, podľa Schelera povolaný k tomu, aby si uvedomili, vzájomného sporu slepých síl, a jeho duch, a hľadať, že víťazil ducha a kultúry.
 • O úroveň vyššie stojí inštinkt zachovávajúci druhu. V inštinktívnom správanie Scheler rozlišuje návykové a inteligentné správanie, najmä praktická inteligencia patria práva inštinkt, ktorý, podľa Schelera ukazuje, "inteligentné správanie" niektoré šimpanzy. V rámci koncepcie inteligencie tu Scheler chápe predovšetkým schopnosť zvieraťa urobiť vhlad do situácie, že ste predtým nemali a nie je mu prirodzené. Scheler, sa však pýta: "Aký je rozdiel medzi človekom a zviera? Je to človek len trochu inteligentnejšie zviera?".
 • Najnižším stupňom psychična sú nevedomé, zmysel pudeniaa bez medu a nápady sú prítomné už v rastlinách.


                                     

3.3. Modernej filozofickej antropológie. Helmuth Plessner

Plessnerovo tlačidlo práce Fázach organickej prírody a človeka, vyšiel v roku 1928 paralelne s hlavným pracovným Schelera. Podľa Plessnera všetko živé je v interakcii s prostredím – rastlina je okamžite začlenil, zviera je proti nemu rovnako osamostatnené, ale zostáva žiť "tu". Zviera žije zo svojho stredu na jeho polovici, ale nie ako centrum. Neprežíva sám, má pocity, vnemy, je schopný ovládať svoje telo a kryt na seba, ale nevie o seba. Ona žila, ale neprežíva. Osoba, naopak, jeho centralitu vedomí, zatiaľ čo tiež žije zo svojho stredu. Vlastní sám seba, vie o sebe, ho môže postihnúť. Človek aj vie, ako urobiť odstup od seba a spredmetňuje Samostatne. Toto jedinečné miesto človeka Plessner s názvom "acentrická pozicionalita". Človek má

 • Vnútorný svet duše a prežitie.
 • Spolusvet iných ľudí. (Spolusvet other people)
 • Vonkajší svet objektov v priestore a čase.
                                     

3.4. Modernej filozofickej antropológie. Arnold Gehlen

Gehlen významne prispeli k modernej filozofickej antropológii práci Človeka, Jeho podstaty a jeho miesto vo svete v roku 1940. Na základe Schelera som Plessnera, ale aj z Herdera, zatiaľ čo Herderove všímať rozdiely medzi zvierat a človeka, tento čas, založená na celkom konkrétne pripomienky rôznych biológov, etológov a zoológov. V súlade s týmito zisteniami Gehlen hovorí, že človek sa narodil do veľkej miery ako neobratný a bezmocný, a teda pomerne neskoro začiatkom sexuálnej zrelosti potrebuje dlhé obdobie vzdelávania a starostlivosti. Počas vzdelávania sa okrem jedného viac ovplyvňované nielen príroda, ale aj v "umelé prostredie", t. j. kultúry.

Za ústredný problém človeka Gehlen považuje ľudské činnosti – muž, koná bytia, pričom ako akcia sa chápe činnosti vedúce k transformácii prírody a aktivity našich vlastných konkrétny cieľ. Gehlenovo východiskový bod sa pohybuje v rovine oddeliť človeka od zvieraťa. Zviera nie je vrodené a druhovo špecifické inštinktami pevne v súlade s obývací priestor, ktorý je vyhradený a ostrosť ich zmyslových orgánov a iných štruktúr tela ústavy. To všetko umožňuje zvierat v prostredí prežiť a žiť. Muž, naopak, je úplne nešpecializovaný, jeho inštinkty sú veľmi ploché, prírodné budova je pochabá až na zručnosť uchopovacej ruky, zmyslové orgány nedokonalé. V jeho "prirodzené" prostredia by človek, koncipovaný ako zvieratá nie prežil. Človek je len "je nedostatok" nem. Mängelwesen. Ale človek prežíva, pretože jeho otvorenosť k svetu, je schopný učiť sa, mimicky prejavovať a rozvíjať artikulovanú reč – plánovitým a spoločenské akcie človek prekonal nehostinnú prírody a pretvoril ho v kultúre, v ktorej je schopný žiť svoj život. Len v kultúre osoba, ktorá je nekontrolované inštinktami, a preto je proti prírode neodolný a zranitelný, vytvára sociálne normy, ktorými sa riadi vzájomné súžitie ľudí, kultúru prerastá v inštitucionalizovaná, sociologicky pestrý state department. Kultúra teda Gehlen popisuje obrazne ako druh "hniezdo", že človek v prírode, postavený, a to v pokoji žije. Život v "hniezdo" je s človekom a technikou, ktorý podľa Gehlena stal takmer konštitutívnym znakom človeka ako živej bytosti.

                                     

4. Odkazy. (References)

 • Horyna, Břetislav, Štěpán, Jan, Blecha, Ivan, Šaradín, Pavel 2002 cs, Malé dějiny filosofie 7)., Kostelní Výdří: Karmelitánské nakladatelství, ISBN 8071925004.
 • Coreth, Emerich 1994 cs, Co je člověk? Základy filozofické antropologie, Praha: Zvon, ISBN 8071130982.
                                     
 • len biologická antropológia alebo biologická antropológia filozofická antropológia pedagogická antropológia teologická antropológia kybernetická
 • Filozofia človeka je oblasť filozofického skúmania zameraného na človeka pozri filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento
 • Toto je zoznam filozofických smerov: anarchizmus antropológia filozofická aristotelizmus atomizmus austromarxizmus averroizmus eleati evolučný emergentizmus
 • svojím konaním nadobúda možnosť ako zabezpečiť svoje prežitie. posthistoire Filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • tieto predmety: Úvod do filozofie, Filozofická propedeutika, Teória poznania, Ontológia, Filozofická antropológia Filozofia transcendencie, Súčasné metafyziky
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci skr. FF UPOL je jedna z ôsmych fakúlt Univerzity Palackého v Olomouci. V roku 2013 na fakulte študovalo
 • 48 08 25 S 17 06 57 V 48, 140415 S 17, 115846 V 48.140415 17.115846 Filozofická fakulta Univerzity Komenského lat. Facultas Philosophica, angl. Faculty
 • náboženstiev. Bratislava: Iris 2006, 180 s. ISBN 80 - 969360 - 2 - 6. Filozofická antropológia Porozumenie človeku z hladiska filozofie večnosti Bratislava:
 • otázka existencie a povahy Boha filozofická teológia podstaty a prirodzenosti človeka filozofická antropológia pravidlá platného usudzovania logika
 • rozvoja spoločenských vied o človeku začala etablovať moderná filozofická antropológia na ktorej vzniku mal najväčšiu zásluhu Max Scheler. Moderné antropologické
                                     
 • Filozofická teológia je filozofická disciplína súčasť teoretickej filozofie ktorá sa zaoberá Bohom  filozofická náuka o Bohu, filozofická tematizácia
 • alebo na telesné funkcie Filozofická antropológia štúdia podstaty a všeobecných vlastností ludskej bytosti Filozofická teológia nenáboženská štúdia
 • filozofická antropológia filozofia existencie a filozofiu Boha filozofická teológia Metafyzika sa postupne vyvinula do osobitnej filozofickej disciplíny
 • neuropsychiatria, veda o informačných systémoch a počítačoch, lingvistika, antropológia a podobne. Hoci filozofia mysle je samostatnou bádatelskou disciplínou
 • života Filozofická antropológia Filozofická činnosť Filozofická disciplína Filozofická ekonómia Filozofická hermeneutika Filozofická kompetencia
 • filozof, pracuje v oblasti kresťanskej filozofie, filozofickej hermeneutiky a filozofickej antropológie Vychádzajúc z historického výskumu nemeckého idealizmu
 • Do r. 2020 bol vedúcim Oddelenia sociálnej filozofie a filozofickej antropológie na Filozofickom ústave SAV. V súčasnosti je prorektorom Bratislavskej
 • 12. jún 1985, Zürich bol nemecký filozof, jeden zo zakladatelov filozofickej antropológie FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé číslo vytvorili študenti Katedry etnológie a kultúrnej antropológie v Bratislave
 • jazyka a jej filozofické implikácie sú Noam Chomsky, B. F. Skinner, John Searle, John Austin, W. O. Quine. Hlavný článok: Filozofická antropológia V 20. storočí
 • Frankfurtská škola, Futurológia a Kultúrna antropológia Súčasne s kulturológiu sa etablovala taktiež antropológia Významný prínos nachádzame v dielach sociálnych
                                     
 • Stvoritel a Povýšitel - Protológia Teologická kozmológia Teologická antropológia Teologická angelológia Teologická demonológia Kristológia, Christológia
 • Homo faber môže byť: v literatúre a filozofickej antropológii človek určujúci svoj osud alebo človek vyrábajúci nástroje na prácu a pod., pozri homo
 • nemecký filozof, špecialista na Tomáša Akvinského venoval sa filozofickej antropológii 1904 10. november Silvio Accame, taliansky historik 1910
 • vo filozofii: skrátene filozofický štrukturalizmus v sociológii: pozri štrukturalizmus sociológia v etnológii antropológii pozri štrukturalizmus
 • jeden z hlavných predstavitelov filozofického štrukturalizmu, zakladatel sociálnej antropológie profesor antropológie na Collège de France v Paríži, člen
 • Pedagogicky sa orientuje na discipliny dejiny etických teórii, filozofická antropológía etika a mravná výchova. Pôsobí aj ako vysokoškolská pedagogička
 • nemecký filozof, špecialista na Tomáša Akvinského venoval sa filozofickej antropológii Pieper študoval filozofiu, právo a sociológiu na univerzitách
 • objasniť pojem kultúry a pojem svetonázoru. Bol popredným predstavitelom filozofickej antropológie FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • príbuzné odbory filozofických vied, etiky a teologických vied Vedy o kultúre a umení Teória a dejiny kultúry Religionistika Kultúrna antropológia a etnológia

Users also searched:

ako v zásade delíme filozofické smery podla toho čo je ich východiskom?, aký je rozdiel medzi tradičnou a filozofickou teológiou?, axiologia, cooperovsky princip rovnovahy, empirizmus, filozofická antropológia pdf, Filozofick, teolgiou, vchodiskom, filozofick, antropolgia, antropologia, axiologia, empirizmus, cooperovsky princip rovnovahy, Filozofick antropolgia, zsade, delme, smery, podla, toho, rozdiel, medzi, tradinou, filozofickou, cooperovsky, princip, rovnovahy, filozofick antropolgia pdf, filozofick antropolgia, ako v zsade delme filozofick smery podla toho o je ich vchodiskom, ak je rozdiel medzi tradinou a filozofickou teolgiou, filozofická antropológia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Filozofická antropológia pdf.

Kniha Filozofická antropológia Knihy pre každého. Filozofická antropológia. Kniha je vypredaná. Celá kategória Filozofia. Vydavatel: IRIS ISBN: 9788089256235. Poč.strán: 159. Rok vydania:. Aký je rozdiel medzi tradičnou a filozofickou teológiou?. Filozofická antropológia Slavomír Gálik skladom kniha. A športu UK Pedagogické a vedecké pracoviská Katedra edukačných a humanitných vied o športe Štúdium Filozofická antropológia a axiológia. Empirizmus. Filozofická antropológia Predmet Zadania. Juliana Kotelešová Občianska výchova filozofia poklasická filozofia 19. 20.​str. ppt Filozofická antropológia.

Axiologia.

Antikvariat u Slimaka oddelenie. Edita Steinová – Ľudská osoba Filozofická antropológia. Slávne filozofické dielo legendárnej myslitelky. Edita Steinová – Ľudská osoba Filozofická. Antropologia. Čo je filozofická antropológia? – etymológia, pojem, predmet. Zadania, seminárky a projekty pre predmet: Filozofická antropológia. Cooperovsky princip rovnovahy. Filozofická antropológia, filozofia existencie Ťaháky referáty.sk. Filozofická Antropológia Ľudská osoba Edita Steinová, Vydavatel: EURÓPA, Väzba: Paperback, Rok vydania: 2017, Počet strán: 168.


Filozofické disciplíny Snímka 1.

Názov, Filozofická antropológia. Podnázov, Príspevok ku kreačno evolučnému porozumeniu človeka. Aut.údaje, Ján Letz. Autor, Letz Ján. Vyd.údaje, Bratislava​. Filozofická antropológia doc. Ján Kaliský, PhD. Pedagogická. Kniha Filozofická antropológia Slavomír Gálik Cielom práce je uviesť čitatela do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako. Filozofická antropológia Knihaantik. Teória poznania, etika, filozofická antropológia a axiológia. Metodický list tvoria dve časti. V prvej časti, ktorú sme nazvali Axiológia ako súčasť systematickej. Filozofická antropológia Littera. Porozumenie človeka z hladiska Cielom práce je uviesť čitatela do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako učebnica určená.

Filozofia FF UKF Portál VŠ.

Filozofická antropológia Možnosti a limity filozofických tematizácií človeka môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde​. Kniha Filozofická antropológia kníhkupectvo. Filozofická antropológia je filozofický smer alebo filozofická teoretická disciplína, ktorej snahou je zjednotiť nekoherentné spôsoby chápania správania človeka ako tvora vo svojom sociálnom prostredí a ako tvorcu svojich vlastných hodnôt.


Filozoficko antropologický pohlad na špecificky biologické znaky.

Predkladaná publikácia sa zaoberá otázkou, čím všetkým, a či vôbec, môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde naopak. Filozofická antropológia Malík Branislav za 8.91 €. Volanie po filozofickej antropológii je oneskoreným reflexom celých novovekých dejín myslenia o človeku, ktorý posunul ludskú podstatu do ostrejšieho.


Filozofická antropológia Filozofická fakulta.

Cielom práce je uviesť čitatela do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako učebnica určená najmä študentom filozofie a fi.​. Katedra kresťanskej filozofie TFTU Teologická fakulta Trnavskej. Domov Knihy Odborná a náučná Filozofia Filozofická antropológia. Filozofická antropológia. MESIAC MAREC – MESIAC KNIHY ZĽAVY 5, 10, 15 AŽ 20%. Filozofická antropológia. Popis a parametre vyber najlepšiu ponuku ❤ kúp FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA SLAVOMÍR GÁLIK najlacnejšie v overenom obchode cez. Filozofická antropológia kniha Panta Rhei. Logiky, etiky a metafyziky, epistemológie a filozofickej antropológie, filozofie kultúry, Zabezpečuje vyučovanie filozofických predmetov nielen pre študentov​.

Výskumný projekt Filozofický ústav.

Antropológia v širokom zmysle ako vedy o človeku, jeho kultúre a spoločnosti filozofickú disciplínu v. 20. rokoch 20. st. a nazve ju: Filozofická antropológia. Kniha: Filozofická antropológia Porozumenie človeka z hladiska. Filozofická antropológia. Filozofická antropológia. Kód knihy: 0010763. Autor: Letz Ján. Rok vydania: 1994. Vydavatelstvo: Charis. Jazyk: Slovenský. Väzba.

Filozofická antropológia maturitná otázka Ťaháky referáty.sk.

Filozofická antropológia 1. Téza č. 1: Sloboda človeka a jeho náboženstvo BARBŇOVA, F. R.: Základy filozofickej antropológie. Ružomberok FF KU, 2008, s. Filozofická antropológia UNIPO. Filozofická antropológia. Steinová Edita. Čím je človek a aké sú štruktúry jeho bytia od biologických po duchovné? Ako poznať a pochopiť jeho individualitu a. Slavomír Gálik: FILOZOFICKÁ ANTROPOLÓGIA Pod Vŕškom. Edith Steinová a filozofická antropológia témou medzinárodnej konferencie. P:3​, 21. 02. 2014, ZAH Rím 21. februára TK KBS Pápežská lateránska. Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia Register. Najmä existencialistická, ktorá svojou filozofickou antropológiou zviedla ešte aj v antropológii sú ďalšími úskaliami, ktoré zvádzajú na scestie nevedeckosti.


Kniha Filozofická antropológia Moja.

Filozofická antropológia. Možnosti a limity filozofických tematizácií človeka môže filozofia, a zvlášť filozofická antropológia, prispieť k poznaniu človeka a kde​. Predmet filozofickej antropológie – Ostium. Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta UMB Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Fakulta prírodných vied UMB Filozofická fakulta​. Filozofická antropológia Branislav Malík za 7.72 €. Filozofická antropológia a filozofia človeka diferencovať rozdiely. 5. Podstata človeka z hladiska filozofickej antropológie. 6. Problém ludskej prirodzenosti. 7. Kniha: Filozofická antropológia Slavomír Gálik za 11.07€ Gorila. Filozofická antropológia vznikla v 20 stor. stavia do centra svojej pozornosti celostné Filozofická antropológia tvrdí, že ff. poznanie človeka síce vychádza z​.

Filozofická antropológia – portál pre učitelov.

Kniha Filozofická antropológia Branislav Malík za skvelú cenu v internetovom kníhkupectve moja. Objavte aj ďalšie knihy najlacnejšie na internete. Ľudská osoba Filozofická antropológia Vydavatelstvo. Vydanie: 1. vyd. Edícia: Edícia Filozofickej sekcie ÚSKI a SKA Zv. 4. Témy: antropológia filozofická monografie. ISBN: 8088743079 brož. Fyzický popis: 153 s. Okruhy na ŠS – Mgr FOLIA GEOGRAPHICA. Projekt ponúka vypracovanie ucelenej filozofickej antropológie, ktorá v aktuálnom vymedzení nahrádza miesto tradičnej metafyziky ako prvej filozofie. Na pozadí.


Filozofická antropológia O škole Deti a my.

Aj na bežné čítanie, ak ste v téme. Knižočka vo krásnom stave. Asi na jednej strane podčiarknuté ceruzkou. PC cez 7.00 €. Cena pošta. Ľudská osoba. Filozofická antropológia Steinová Edita Artforum. S cielom ulahčiť užívatelom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom. Filozofická antropológia TORDEN. Filozofická antropológia. Slavomír Gálik. Dostupnosť. skladem. Vydavatel. IRIS. ISBN. 978 80 89256 23 5. EAN. 9788089256235. Počet stran. 159. Místo vydání. AXIOLÓGIA metodický list k výučbe vybraných filozofických tém cez. APVV 15 0682, Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia, Filozofický ústav SAV, 183 547.00, VV 2015, Humanitné vedy. APVV 0786 12.


Zhrnutie z Filozofická antropológia.

Slovenčina Iris Bratislava, 2008, 159 s. ISBN 978 80 89256 23 5 Kniha stavia na človekiu v celej rozmanitej sile kultúrnych vzťahov a činností. Chápe ho​. APVV Databáza financovaných projektov. Popis knihy. Cielom práce je uviesť čitatela do základných tém a problémov filozofickej antropológie. Je spracovaná ako učebnica určená najmä študentom. Slovenská literatúra Filozofická antropológia 159 str. To sa pokúša práve filozofická antropológia. Táto veda však skúma otázky, na ktoré všetky ostatné vedy nedávajú odpoveď. Sú to otázky typu čo je človek?. Filozofická antropológia Slavomír Gálik od 11.07 €. Filozofická antropológia. Samoprihlásenie sa do kurzu. Filozofický pohlad na človeka. Učitel: Jozef Uram. Preskočiť Navigácia. Ukázať Navigácia blok Zobraziť​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →