Топ-100
Back

★ Interpersonálna komunikáciaInterpersonálna komunikácia
                                     

★ Interpersonálna komunikácia

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvomi alebo viacerými luďmi, ktorý je ústnej forme. Má iné vlastnosti, a riadi inými pravidlami, ako sú komunikácia, písomný alebo oznámenie z trestnej činnosti. "Niekedy neuvedomené špecifiká medziľudskej komunikácie viažu predovšetkým na skutočnosť, že ide o komunikáciu, ktorá obsahuje nielen informácie, ale aj myšlienky, názory, nálady, postoje a vzťahy." Hlavné úlohy tohto oznámenia zahŕňať prenos informácií. Efektívnej medziľudskej komunikácie, vyžaduje zvyčajne školenia a ovládanie základných pravidiel. Podľa Jitky oravcovej je interpersonálna komunikácia je zložitý proces, ktorý sa riadi tri základné pravidlá:

 • V interpersonálnej komunikácie nie je možné nekomunikovať.
 • V interpersonálnej komunikácie nekomunikujeme len slovami.
 • V interpersonálnej komunikácie sú vždy aktívne obe strany, odosielatel som prijímatel informácie.

Interpersonálny konflikt je stretnutie dvoch protichodných názorov, ciele, túžby, hodnoty, postoje, motívy z dvoch alebo viacerých rôznych jednotlivcov, jednotlivec a skupina alebo dvoch skupín.

Komunikácia medzi jednotlivcami môžu byť realizované na rôznych úrovniach a v rôznych spôsoboch. Interpersonálna komunikácia je v prostredí používajú dve alebo viac jednotlivcov, kolektívov. Vo všeobecnosti, interpersonálna komunikácia môže prebiehať vo formálnej alebo neformálnej úrovni, na ktorej sme pomocou verbálnej a neverbálnej komunikácie.

                                     

1. Verbálna komunikácia. (Verbal communication)

Základným prvkom verbálnej komunikácie je slovo slovnej zásoby. Na verbálnej komunikácie zahŕňajú najmä, rozhovor, prostredníctvom ktorého jednotlivci výmenu alebo získať nové informácie.

Schopnosť komunikovať o množstve faktorov, ktoré funkcie osobnosti extrovert, introvert, a aj keď sa komunikácia odráža temperament človeka.

Typy verbálnej komunikácie:

 • Monológ – rozprávanie na jednu osobu, nie je očakáva spätnú väzbu.
 • Dialóg, rozhovor – rozprávanie očakávané reakcie poslucháčov.
 • Konzultácie – pýtať sa ľudí na ich názory.
 • Diskusia – ostré výmeny názorov.
 • Debata, pohovor – miernejšia forma diskusie.
 • Písanie – komunikácia pomocou písma.
 • Rozhovor, rozprávanie – volnejšia formou dialógu, prejav na určitú tému.
 • Konferencie, sluchu a prináša rôzne dôvody pre a proti určitej koncepcie rozvoja niektorých uznesenia.
                                     

2. Non-verbálnej komunikácie. (Non-verbal communication)

Neverbálna komunikácia je proces, ktorý je vždy, niekedy si ani neuvedomujú. Človek komunikuje neustále, či v pohlade na okoloidúceho alebo na vašej konzultácie. Neverbálna komunikácia môže odhaliť o jednotlivcovi, oveľa viac, ako verbálna komunikácia.

Používanie neverbálnej komunikácie:

 • Vyjadruje emócie. (Expresses emotions)
 • Vyjadruje medziľudských postoj. (Expresses interpersonal attitude)
 • Nahrádza reč. (Replaced by speech)
 • Podporuje reči. (Supports speech)

jednotlivec je jej pomocou darčeky

Typy neverbálnej komunikácie:

 • Mimika. (Facial expression)
 • Paralingvistika.
 • Posturika držanie tela a postoje.
 • Gestikulácia pohyby rúk. (Gestikulácia hand movements)
 • Haptika dotyk rúk. (Haptics touch of the hands)
 • Kinezika pohyby tela. (Kinezika movements of the body)

proxemika priestorovej vzdialenosti medzi komunikujúcimi.

Neverbálnymi prostriedkami sa používajú najmä:

 • V umenie, tanec, balet.
 • V ceremoniáloch pozdrav, lúčenie, a rituály.
 • Keď propaganda pre hromadné stretnutia a ukážky.

Každý hlas je potrebné študovať v závislosti od situačného kontextu.

                                     

3. Typy medziludskej komunikácie. (Types of medziludskej communication)

Komunikácia nie je len rozlišuje si cestu na oddelenie a formy, ale na jej rozdiel môže mať vplyv aj na situáciu, ktorá vzniká pri cestách. Jeden v každej zo situácií, komunikuje inak, či je na prostredie alebo na rôznych predmetov v komunikácii.

Zbyňek Vybíral rozdeluje komunikácie do nasledujúcich typov podľa typov prostredia a úlohy, v ktorých je oznámené sú:

 • Komunikácia človeka v dave.
 • Intímne párovej komunikácie v súkromných keď partnerov nikto nesleduje.
 • Súkromnú komunikáciu partnerov pre verejnosť.
 • Formálne, kontrolované, zdvorilá komunikácia v malej skupine, pracovné stretnutie.
 • Neformálne, neriadená komunikácie v malej primárna skupina, rodina, relatívna.
 • Jednostranná komunikácia s rozličnými úlohami.
 • Komunikácia sám človek vo verejnej.
 • Komunikácia pri obchodovaní na uzatvorenie zmlúv a podobne.

Komunikácia prostredníctvom masmédií

 • Interkultúrna komunikácia. (Intercultural communication)


                                     

4. Oznámenie schémy. (Communication scheme)

Kollárik obsahuje 5 základných komunikačných systémov podľa H. J. Obetí a A. Bavelasa v jeho publikačná činnosť v roku 1993:

 • Kruh – uzavretého reťazca komunikačnej štruktúry, kde každý člen môže komunikovať s dvoch členov.
 • "ypsilon"- Y – ústredné postavenie jedného člena vo vzťahu k troch členov nie je silný.
 • Kolo – jeden člen je v centrálnej polohe, aby celá sieť komunikácie je viazaná na neho a ďalšie štyri sú bez vzájomnej komunikácie odkazy.
 • Reťaz – možnosť komunikácie je len medzi dvoch členov, ktorí sú blízko pri sebe.

"všekanálová" – v tejto štruktúre každý člen má rovnaké postavenie a možnosť komunikovať so všetkými.

                                     

5. Roviny komunikácie. (The plane of communication)

Lietadlo informácie – správa je odoslaná iba ako informácie a očakáva sa, že ju budú prijaté. Môže byť v porovnaní s komunikácií, počítač-počítač.

Lietadlo cestujúcich spolu s informáciami, ktoré sa vysielajú na iné kanály, niektoré informácie o sebe.

Vzťahová rovina – spolu s informáciami, ktoré vysielame, alebo v úlohe poslucháčov, sme sa prijímať hlásenia o povahe náš vzťah.

Lietadlo apelačná – spolu s informáciami, ktoré vysielame, alebo v úlohe poslucháča, akceptujeme akúkoľvek výzvu. výzva na akciu

                                     

5.1. Roviny komunikácie. Bariéry v komunikácii. (Barriers in communication)

Bariéry v komunikácii nemusí vždy dôjsť len na strane odosielateľa informácie. Naopak, bariéry v komunikácii sú zaznamenané z oboch strán, t. j. na strane užívateľa informácie, ale aj na strane príjemcu informácie.

Okrem mylné alebo prijatia informácií, môže to pre jednotlivcov byť pre vysielanie a prijímanie informácií a bariérou zlé prostredie v oznámení, alebo vnútorný psychický stav jedinca.

Komunikačné bariéry v priebehu komunikačného procesu:

 • Komunikácia preťaženie nadmerné množstvo informácií.
 • Selektívne vnímanie. (Selective perception)
 • Rozmanitosť, postoje, názory, vedomosti a skúsenosti.
 • Časovej tiesni. (Time constraints)
 • Slabá schopnosť počúvať. (Poor ability to listen)
 • Hodnotiaca správa. (Evaluation report)
 • Filter formulovať informácie tak, aby pre príjemcu pozitívne.
 • Pravosti zdroj príjemca interpretuje správu, skôr ako mať celú komunikáciu.
 • Sémantické problémy. (Semantic problems)


                                     
 • Kunczik v masovej komunikácií určite neexistuje reciprocita vzájomné ovplyvňovanie medzi komunikátorom a recipientom avšak masová komunikácia je cielene zameraná
 • štúdiom interpersonálnej priestorovej dištancie, t. j. rolou priestorovej vzdialenosti v sociálnej interakcii. Ide o formu neverbálnej komunikácie Prvýkrát
 • otázky je dôležitou stránkou správneho, presného myslenia. Pri interpersonálnej komunikácií tvárou v tvár rozlišujeme niekolko druhov otázok. otvorená
 • sietí napr. Internetu na intrapersonálne i interpersonálne spoločenské i multikulturálne formy komunikácie pracuje so všetkými formami informácie textovou
 • preventívna adaptačná zábavná terapeutická komunikačná - v rovine interpersonálnej a interkultúrnej. ekonomická politická Antropológia: Kultúra je druhá
 • Reakcia spätnou väzbou je základom kvalitnej a asertívnej komunikácie Podstatou metódy je vyjadrovanie pohnútok a pocitov. Spätná väzba na určité správanie
 • odstránenie neasertívneho, manipulatívneho správania z medziludskej komunikácie Asertivita je popri agresivite a pasivite tretí spôsob medziludského
 • prirodzenosti a celistvosti ludského bytia. Preto disciplína skúma interpersonálne vzťahy a ontologickú, bytostnú konštitúciu človeka. Výrazne napomáha
 • sedemdesiatymi rokmi sa začal vyvíjať i smer zameraný na zlepšenie sociálnej komunikácie v prostredí neklinickej populácie. Asertívne právo Asertívne komunikačné
 • týrania majú konfliktné vzťahy na pracovisku a následne aj dysfunkčné interpersonálne vzťahy čo vplýva na pracovnú výkonnosť, fluktuáciu, spokojnosť s prácou
 • Asertívne zvládnutie kritiky znamená: odnaučiť sa uvažovať v absolútnych pravdách, hodnotách, kategóriách. odnaučiť sa myslieť spôsobom: buď mám pravdu
                                     
 • Technika otvorených dverí alebo asertívneho súhlasu je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Technika otvorených dverí zahŕňa v sebe súhlas s každou
 • Negatívna asercia je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje otvorené priznávanie vlastných chýb a omylov, s akceptáciou vlastnej omylnosti a bez
 • Negatívne opytovanie je asertívna technika, ktorá umožňuje bližšie upresniť kritiku, či previesť všeobecne vyslovenú kritiku na konkrétnejšiu formou upresňujúcich
 • Prijatelný kompromis Ján Praško nazýva túto metódu asertívna obligácia je asertívna komunikačná technika, jej cielom je v prípade konfliktu záujmov
 • Sebaotvorenie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje uvolniť sociálnu komunikáciu a redukovať možnú manipuláciu. Jej podstatou je otvorené a
 • Selektívne ignorovanie je asertívna komunikačná technika, ktorá umožňuje vyrovnať sa s kritikou tak, že na manipulatívnu nevecnú, príliš všeobecnú kritiku
 • Spätná väzba pri prijímaní kritiky je jedna z metód asertívneho zvládania kritiky. Podstatou metódy je vyjadrovanie pohnútok a pocitov. Používa sa hlavne
 • Technika volných informácií je asertívna komunikačná technika, ktorá učí rozpoznávať v konverzácii tie prvky, ktoré sú pre partnera zaujímavé a dôležité
 • racionálnymi aktérmi, teda bytosťami schopnými utvárať svoje vlastné interpersonálne obhájitelné súdy o tom, čo je dobro, a tak i zdroj dobrých dôvodov

Users also searched:

interpersonálna komunikácia, intrapersonálna komunikácia, komunikačné bariéry v komunikácii, masová komunikácia, medziludská komunikácia, písomná komunikácia, skupinová komunikácia, verbálna komunikácia, komunikcia, interpersonlna, Interpersonlna, komunikan, skupinov, masov, verblna, komunikcii, intrapersonlna, psomn, psomn komunikcia, bariry, Interpersonlna komunikcia, komunikan bariry v komunikcii, skupinov komunikcia, masov komunikcia, verblna komunikcia, interpersonlna komunikcia, intrapersonlna komunikcia, medziludsk, medziludsk komunikcia, interpersonálna komunikácia, ľudská komunikácia. interpersonálna komunikácia,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Skupinová komunikácia.

Sociálna komunikácia. Súhrn. V zdravotníckom sektore je komunikácia jedna zo základných zručností. Jednotlivé formy práce ludí v zdravotníctve, ktoré sú vyčlenené ako samostatný. Intrapersonálna komunikácia. Interpersonálna inteligencia. Slovenčina Technická univerzita Zvolen, 2003, 96 s ISBN 80 228 1335 4 ​brož. Res. angl. Komunikačné bariéry v komunikácii. Krízová komunikácia a spôsoby krízovej komunikácie. Stiahnite si fotky na tému interpersonálna komunikácia z fotobanky spolu 4 000 ​ a používajte ich zadarmo. Tisícky nových obrázkov denne Použitie.

Medziludská komunikácia.

Charitatívna a sociálna služba. Názov, Interpersonálna komunikácia manažéra. Autorské údaje, Rozália Sulíková. Autor, Sulíková Rozália. Zdrojový dokument, Produktivita dvojmesačník. Interpersonálna komunikácia. Interpersonálna komunikácia. Interpersonálna komunikácia. Popis kurzu. Cielom kuryu je lepšie porozumieť medziludskej komunikácii. Oboznámiť sa so zásadami efektívnej komunikácie.


Masová komunikácia.

POTREBA EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE V KRÍZOVÝCH. Vydané: V Prešove Metodicko pedagogické centrum, 2007. Vydanie: 1. vyd. Témy: manažment školy komunikačné zručnosti interpersonálna komunikácia. Verbálna komunikácia. 1 SPOLOČENSKÝ KONTAKT tak ako nemôžeme žiť bez vzduchu a. 2, Interpersonálna komunikácia osobná komunikácia. Je vnútornou rečou nášho myslenia, pričom ten istý človek vystupuje ako odosielatel a príjemca oznamu. Kniha: Interpersonálna komunikácia v podnikocha jej hodnotenie. Komunikácie yuwa Dalej je pre vedúcich zamestnancov nevyhnutné posilniť komunikačné zručnosti o modeme c Efektita interpersonálna komunikácia.

ZÁKLADY SPRÁVNEJ A EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE V.

Interpersonálna komunikácia sa stala jeho vášňou aj profesiou. Venuje sa komunikačnej inteligencii a vedomej komunikácii, zmene kultúry vo firmách,. ÚVOD. Wolters Kluwer. 50 hodín prezenčnej výučby Interpersonálna komunikácia, teória konfliktov a základy interpersonálnej komunikácie, princípy kooperácie a súperenia v. Interpersonálna komunikácia Ťaháky referáty.sk. Interpersonálna komunikácia. základné druhy komunikácie výhody a nevýhody generačný problém v komunikácii na pracovisku externá a interná.


VYSOKÁ ŠKOLA MANATMENTU V TRENČÍNE FIREMNÁ.

B edukácia, profesionálne poradenstvo. C terapeutický vzťah. INTERPERSONÁLNA komunikácia v ošetrovatelstve. ▫ spokojnosť pacienta. ▫ kompliancia. Stručne o komunikácii. Prijaté emaily emailom do 24 hodín zamestnanec. adresát. Interná a externá komunikácia hodnotenie žiakov interpersonálne, písomne štvrťročne triedny učitel. Niekolko najlepších fotiek 4 000 na tému Interpersonálna Pexels. Interpersonálna komunikácia Межличностная коммуникация. Interpersonálna komunikácia vo vybranom podniku. Sociálna komunikácia je príkladom spájania odlišných pohladov na svet. Interpersonálna komunikácia je najčastejšie ponímajúca v prejave.


Interpersonálna komunikácia Manažment – Referáty.

Interpersonálna komunikácia. Medzi jednotlivcami skupinami tvárou v tvár. Asymetrická alebo symetrická v závislosti od štýlu vedenia, charakteru prenášanej. Opis Projektu Názov projektu: Rozvoj a upevňovanie ¾udských. Interpersonálna komunikácia nie je agresívna, manipulatívna ani pasívna. Nie je prípustné klamanie, zavádzanie, ohováranie a negativizmus. Komunikácia so. Základná škola, Pankúchova 4, 851 04 Bratislava gestorský útvar. Eliminovania a zdokonalovania z hladiska interpersonálnej komunikácie. Interpersonálna komunikácia v podniku má vela bariér. Hlavnými sú odlišné postoje.

Verbálna a neverbálna komunikácia v probácii Justičná Akadémia.

Učebný plán: teoretická časť: a interpersonálna komunikácia b konflikty c štádia rozvoja konfliktov, praktická časť: a vyjednávanie postavené na záujmoch​,. Manažment v sociálnej práci Marta Vaverčáková, Michaela. Interpersonálna komunikácia, komunikačné prostriedky, PRVKY, bariéry a smery sociálnej komunikácie. Komunikácia je základným. KOMUNIKÁCIA Komunikácia. Interpersonálna komunikácia. Komunikácia je vzájomná výmena informácií, správ, významov medzi jednotlivcami či skupinami. V procese. PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI rétorika, komunikácia a asertivita v. Intrapersonálna – interpersonálna. intrapersonálna: komunikácia človeka so sebou samým, so svojím vnútrom zvnútornenie svojich názorov, postojov a.

Nech nevíťazí povrchná komunikácia Téma Katolícke noviny.

Komunikant. Sociálna komunikácia. Interpersonálna komunikácia. Informácia odráža vzťahové afektívne prvky. Realizuje sa v malých alebo velkých skupinách. Komunikácia a jej členenie. Všetko o komunikácii: haptika, proxemika, postika, posturika a gestika. Reč tváre – je základným prostriedkom neverbálnej interpersonálnej. Ekonomické právne informácie Ako komunikovať efektívne. Spoznajte svoje silné a slabé stránky. Využite silu verbálnej a neverbálnej komunikácie. Zvládnite techniky presvedčivého vystupovania.


Interpersonálna komunikácia Serena centrum vzdelávania.

Intrapersonálna komunikácia Interpersonálna komunikácia Skupinová komunikácia. Verejná komunikácia. Komunikácia – proces, pri ktorom zhromažďujeme,. NEVERBÁLNA komunikácia Portál JLF UK. 1.2 Etapy vývoja ludskej komunikácie a komunikačných systémov 16 2.2 Intrapersonálna komunikácia. 2.3 Interpersonálna komunikácia. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A ASERTIVITA Nitra. Horizontálna komunikácia – komunikácia prebiehajúca medzi osobami na rovnakej pozícii v riadení. Interpersonálna komunikácia – komunikácia v organizácii. Komunikácia v rodine Filozofická fakulta UMB Univerzita Mateja. Možnosti efektívnej komunikácie rozvoj adekvátnych komunikačných zručností potrebných pre dobré interpersonálne vzťahy na pracovisku konflikt a stres na.

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA.

Interpersonálna komunikácia a jej poruchy. 3.50 €. Jozef Baláž a kolektív. SPN 1988. 1 na sklade. Pridať do košíka. Katalógové číslo: 12236 Kategórie:. Ú v o d. INTERPERSONÁLNA KOMUNIKÁCIA. neverbálne prejavy správania verbálna komunikácia, komunikačné kanály prijímanie informácií, aktívne počúvanie. OPTIMALIZÁCIA KOMUNIKAČNÝCH PROCESOV V PODNIKU. Interpersonálna komunikácia. K najvýznamnejším aktivitám personálnej, riadiacej a vzdelávacej práce patrí interpersonálna komunikácia. Nie však všetci​. 1 Prehlad o súčasnom stave riešenej problematiky. Riešenie konfliktov, efektívna komunikácia, prezentácia, vystupovanie Zručnosti potrebné na každej pracovnej pozícii zahrnuté v ponúkaných kurzoch.


Umenie pýtať sa a viesť diskusiu za 384,– € od 384,– € IPA.

1.3.1 Interpersonálna komunikácia. V skupine smeruje komunikácia od jednotlivca k jednotlivcovi, tvárou v tvár. a v skupinovej situácii. Toto prúdenie informácií. Pedagogická komuniká DTI. Služby krízovej komunikácie Horňáková 2013. Vznikom mimoriadnej udalosti sa bežná komunikácia, interpersonálna komunikácia, komunikácia jednotlivcov. Interpersonálna komunikácia a jej poruchy – tuborgaha – antikvariát. Interpersonálnych vzťahov, ovplyvnovania svojho správania a interpretácie sociálnych situácil? Interpersonálna komunikácia je komunikácia medzi dvoma. Teoretické aspekty komunikácie Otázka č. 1 1, Charakterizujte. C Psychická dospelosť. Interpersonálna komunikácia –zložky komunikácie, zásady komunikácie. Konverzácia a typy vzťahov v komunikácii. Aktívne počúvanie. AKROS – Centrum kresťanského vzdelávania. Transakčný model chápania interpersonálnej komunikácie je založený na fakte, že každý existuje v určitom vzťahu k ostatným. Zmena v ktoromko¾vek prvku.


Interpersonálna komunikácia Details Vzdelávacia a produkčná.

Interpersonálna komunikácia je vzájomná komunikácia medzi dvoma alebo viacerými luďmi, ktorá prebieha ústnou formou. Má iné charakteristiky a riadi sa inými pravidlami ako komunikácia písomná alebo komunikácia činom. Efektívne interpersonálne správanie a vzťahy na pracovisku. 2 Interpersonálna komunikácia – súčasť profesijnej kompetencie v pomáhajúcich 6.1 Interpersonálny svet dieťaťa a jeho rodičov v kontexte komunikácie. KVALIFIKÁCIA – SPRIEVODCA CESTOVNÉHO RUCHU. INTERPERSONÁLNA KOMUNIKÁCIA I. Odborné témy, ktoré sú predmetom kurzu Interpersonálna komunikácia I sú. Základné aspekty komunikácie, spôsoby. Komunikácia: druhy, funkcie a význam komunikácie EuroEkonóm.sk. Interpersonálna komunikácia a medziludské vzťahy charakteristiky úspešnej interpersonálnej komunikácie typológia osobností a špecifiká komunikácie. UMENIE KOMUNIKÁCIE MPC. Interpersonálna – medziludská komunikácia znamená odovzdávanie a prijímanie informácií, ktoré sa uskutočňuje medzi dvoma alebo viacerými jednotlivcami.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →