Топ-100
Back

ⓘ Evanjelický a.v. chrám Svätej Trojice
Evanjelický a.v. chrám Svätej Trojice
                                     

ⓘ Evanjelický a.v. chrám Svätej Trojice

Evanjelický a.v. chrám Svätej Trojice je chrámom Evanjelickej cirkvi a. v. na Hlavnej ulici v Prešove na Slovensku. Je to ojedinelá renesančná stavba, ktorá bola 17. apríla 1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

                                     

1. História

 • 1711 – po potlačení povstania královná Eleonóra Magdaléna vydala 25. júna 1711 nariadenie v ktorom prikazuje Evanjelikom chrám opustiť a postaviť si nový na predmestí, chrám opäť spravovali jezuiti
 • 1671 – odobranie kostola evanjelikom po potlačení Vešeléniho sprisahania v roku 1670 a do užívania ho dostali Jezuiti
 • 1930 – vzrástol význam chrámu po tom čo sa Prešov stal sídlom Východného dištriktu, je ním až do roku 1945 a znova sa stáva od roku 1994
 • 1687 – opäť spravovaný jezuitmi
 • 1918 – po vzniku Česko-Slovenska sa slovenskí evanjelici vyčleňujú z Uhorskej cirkvi
 • 1642 – položenie základného kameňa, ktorý vysvätil evanjelický kňaz Jakub Jakobeus 1591 – 1645
 • 1705 – po vypuknutí povstania Ferenca Rákocziho II, je zasa vrátený evanjelikom
 • 1913 – posledný velký požiar pri ktorom bolo poškodené aj vnútorné vybavenie, pôvodný oltárny obraz od Karola Brockého, dvorného maliara královnej Viktórie, bol nahradený rovnakým, na jeho namalovanie sa podujali Mikuláš Jordán a Ernest Rákoši.
 • 1784 – Evanjelici odkúpili chrám od magistrátu za 6 000 zlatých, prevzal ho cirkevný dozorca Žigmund Toporcer. Dva cirkevné zbory - slovenský a nemecký neskôr nemecko-maďarský ho užívali spolu. Mali v tom čase 2 606 členov, z čoho bolo 1 553 slovenských
 • 1773 – po zrušení Rádu Jezuitov, prechádza chrám do eráru
 • 5. júla 1788 - počas velkého požiaru v meste zhorela veža a strecha
 • 1647 – ukončenie stavby a vysvätenie kostola
 • 1682 – počas doby povstania Imricha Tököliho bol Chrám Svätej Trojice vrátený evanjelikom
                                     

2. Budova

Chrám je ojedinelou architektonickou renesančnou stavbou kostola na Slovensku. Má jednoloďovú dispozíciu, trojboký záver, s chórmi po oboch stranách lode, v severnej časti má organovú emporu. Samotná budova ma masívny charakter, má len malú vežičku, ukončenú hviezdou. Hlavný vchod má na severnej strane od kolégia a bočný zo západu od bývalej cirkevnej ludovej školy – neskôr knižnice Pavla Országha Hviezdoslava, nateraz Britského centra v nej. O stavbe kostola hovorí nápis v latinčine, nachádzajúci sa v budove nalavo od vchodu, opis je nad hlavným portálom. V preklade znie: Dňa 1. mája 1642 bol tento kostol založený ku cti Najsvätejšej Trojice, na trovy královského slobodného mesta Prešova. Za richtárstva šlachetného Daniela Lengfelnera, za dozoru šlachetného Adama Czimmermanna a starostlivého Daniela Schneidera šťastlivo dokončený dňa 15. júna 1647. Vnútorná výzdoba je skromná ako to odpovedá duchu protestantizmu. Mramorová výzdoba je len znázornená iluzívnou malbou. Sakristia sa nachádza nalavo od oltára a v suteréne kostola v priestore oltára sa nachádza krypta. Vonkajší vzhlad kostola sa počas jeho existencie výraznejšie nemenil. Počas obdobia keď ho vlastnili jezuiti v roku 1716, spojili kolégium so severnou emporou kostola klenutou zastrešenou chodbou. Tiež nechali postaviť okolo chrámu a kolégia múr, čím si vytvorili rezidenciu. Tieto prvky ale Evanjelici roku 1867 pri prestavbe kolégia odstránili a tak vrátili chrámu pôvodný vzhlad. Na chóroch bolo pôvodne drevené zábradlie, toto však jezuiti nechali vymurovať v roku 1728. Ďalšie opravy boli často vynútené po zásahoch ničivých udalostí:

 • 1914 – po požiari 13. mája 1913, ktorý poškodil vysokou teplotou organ, zničil oltár s oltárnym obrazom a zadymil malby. Na úhradu nákladov reštaurácie sa vykonala nielen miestna ale aj krajinská zbierka, ktorú odsúhlasilo Ministerstvo vnútra. Náklady boli 28 148 korún. Prevzatie sa uskutočnilo 6. decembra 1914 obomi farármi počas slávnostných služieb Božích.
 • 1850 oprava hlavnej brány počas jubilejného roku za účinkovania pastora Schwarza
 • 1980 – 1982 – dôkladná obnova pod vedením kňaza a seniora Jána Midriaka.
 • 1867 – kňaz Johann Stehl 1824 – 1912 nechal kostol tiež opraviť. Bol v r. 1864 – 1895 seniorom Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.
 • 1905 – dôkladná renovácia kostola farármi L. Liptaiom a Lajosom Draskóczym. Za cenu 16 719 korún boli vysušené múry, vymalované, osadené drevené obklady do výšky okien, osadené sklené tvárnice do okien a položená keramická dlažba.
                                     

3. Oltár

Dominanta chrámu pochádza z roku 1865, je zhotovený z dreva v klasicistickom slohu stavitelom Janom Maršalkom podla plánov stavitelov Bélu Gerstera a Freya. Pôvodný bol odstránený jezuitmi v r. 1673. Na oltári sa nachádza obraz s biblickým námetom Ježiš so Samaritánkou Ján 4, 1-30 od Karola Brockého. Namaloval ho na žiadosť evanjelického farára Mórica Kolbenheyera, s ktorým boli priatelia. Namaloval ho v rokoch 1845 – 1846. Z Londýna bol dopravený cez Hamburg, Viedeň a Šopron do Prešova. Obraz spôsobil potrebu nového oltára, do ktorého bol zasa potrebné domalovať oblúkovitú časť na vyplnenia oblúka oltára. Nový oltár bol potom vysvätený v januári 1865. Požiar v 1913 roku ho zničil, hovorilo sa ale aj o možnom odcudzení obrazu a zamaskovaní tohoto požiarom. Oltár opravil roku 1914 a namiesto obrazu bolo vložené plátno s čiernym krížom. Bolo rozhodnuté namalovať rovnaký obraz, na čo sa podujali v roku 1922 maliari Mikuláš Jordán 1892 – 1972 a Ernest Rákoši 1881 – 1973. Toto urobili podla fotografie. Farebné zladenie dosiahli podla staršej kópie, ktorú urobil košický umelec Vojtech Klimkovič. Roku 1924 bol obraz dokončený a vsadený do oltárneho rámu. Oltár posvätil senior Matej Slabej. V hornej časti oltára v kruhovom medailóne sa nachádza baránok, ležiaci na čiernej knihe, z ktorej vychádzajú zlaté lúče, symbolizujúci nevinnosť Ježiša Krista, kniha a lúče jeho učenie. Na vrchole je biely kríž.                                     

4. Organ

Je jednou z najkrajších barokových pamiatok v Prešove. Nachádza sa na severnej organovej empore, v ktorej nádherne zdobenom zábradlí v strede sa nachádza postava Ježiša Krista, ktorá má po bokoch apoštolov a evanjelistov. Nalavo je apoštol Peter s klúčmi, potom evanjelisti Marek s levom a Matúš s človekom. Napravo sú evanjelisti Ján s orlom, Lukáš s býkom a apoštol Pavol s mečom. Organ má navrchu plastiku krála Dávida hrajúceho na harfe. Pred ním je tretí erb Prešova z roku 1558. Organová skriňa je po bokoch zdobená štyrmi anjelmi, horný dvaja v rukách s trúbkami a palmovými listami. Nižšie po stranách skrine sú ďalší dvaja hrajúci na husliach. Skriňa organu je zdobená po stranách dekoráciou s motívom vínnej révy. Organ je tiež zdobený piatimi okrídlenými hlavami anjelov a dvomi stĺpmi zakončenými hlavou – hermami. Organ má v súčasnosti 1530 malých a velkých píšťal. Vytvára zvukomalebnú kulisu dotvárajúcu evanjelické bohoslužby. Organ bol postavený v rokoch 1642 – 1647 a prešiel niekolkými rekonštrukciami na ktorých sa podpísali samotné udalosť spojené s kostolom a evanjelickým cirkevným zborom:

 • 1787 – štyri roky po odkúpení od eráru ho nechal prešovský senátor Samuel Steller zrekonštruovať, pozlátiť a doplniť o barokovú výzdobu. Rekonštrukcia bola ukončená v apríli 1787 Jozefom Borovetzkim.
 • 1980 – 1981 – dôkladná očista
 • 1914 – nanovo urobený, aj s motorom na elektrický pohon, po požiari v roku 1913
 • 1862 – 1864 – vyčistenie a oprava Jozefom Reiszmayerom
 • 1813 – vyčistený a opravený Franzom Gattom z Rakúska
 • 1997 – velký rekonštrukcia s vyladením, za pôsobenia zborového farára Jána Bakalára
 • 1947 – dôkladná očista
                                     

5. Sakristia

Nachádza sa nalavo od oltára a vstup má vedla kazatelnice. Uzatvárajú ju vzácne renesančné dvere zo 16. storočia s pôvodným kovaním a klúčom. Hneď vedla kazatelnice je aj pamätná tabula evanjelickému farárovi Matejovi Bahylovi, ktorej text znie: V tomto zbore pracoval a trpel pre královstvo Božie v r. 1734-1746 Matej Bahyl *24.II.1706 +24.XII.1761. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Zjav. 3.10

                                     

6. Krypta

Krypta je opradená tajomstvom, nakolko prístup do nej nachádzajúci sa pod kazatelnicou v časti predoltárneho priestoru nechali evanjelici zatvoriť. Krypta bola upravená za obdobia jezuitov a rozšírená nimi v roku 1754. Nachádzajú sa v nej pochovaní jezuiti. Najvýznamnejší medzi nimi sú superior Juraj Postek a František Perger, ktorý viedol stavbu Kalvárie. K uzavretiu krypty došlo na základe rozhodnutia nerušiť pokoj svojich odporcov a ukončiť ďalšie pochovávanie v krypte. Prístup do krypty teda nie je možný, došlo však k vniknutiu vandalov cez zamrežované okno zvonka a legálne dvakrát v 20 storočí počas rekonštrukcií, naposledy 8. decembra 2003 počas izolácie základov.

                                     

7. Externé zdroje

 • Švorc, Peter, and Peter Faix. Sprievodca po historickom Prešove. Prešov: UNIVERSUM, 2006.
 • Patmos Evanjelický a.v. cirkevný zbor Prešov
 • Baník, Štefan; Jarkovský, Emil; Kormaník, Peter; Matlovič, René; Švorc, Peter: Sprievodca po sakrálnych pamiatkach a cirkevnom živote Prešova, 1.vyd., Prešov Universum 1999, 155 s. ISBN 80-967753-4-0
                                     
 • výzdobou. Na múre kaplnky svätej Anny sa v baldachýnových výklenkoch nachádzajú sochy svätého Jozefa, svätej Alžbety a svätej Heleny. Pôvodne tu boli umiestnené
 • dôvodu, že má eliptický pôdorys a architektonicky je príbuzný s chrámom sv. Trojice v Bratislave. Kostol bol postavený v roku 1720 ako filiálny kostol devínskej
 • 17 02 45 V 48, 178423305 S 17, 045715898 V 48.178423305 17.045715898 Evanjelický kostol v Dúbravke je druhou najmladšou sakrálnou stavbou v mestskej
 • nachádza drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice ktorý je od 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
 • zasvätili svätej Trojici Pôvodné zariadenie kostola nie je známe. Kostol však evanjelici používali iba do sedemdesiatych rokov 17. storočia. V roku 1672
 • Súradnice: 48 03 15 S 17 08 55 V 48, 0542 S 17, 1486 V 48.0542 17.1486 Evanjelický kostol je najmladšou sakrálnou stavbou v bratislavskej mestskej časti
 • motívom Najsvätejšej Trojice Oltárny obraz na bočnom klasicistickom oltári svätej Anny namaloval viedenský maliar Jozef Kliegl v roku 1830. Z toho istého
 • multimediálne súbory na tému Kostol Svätej rodiny Bratislava Farnosť Svätej Rodiny stránka miništrantov farnosti Svätej Rodiny Odhalili sochu pápeža Jána
 • legendy  Videnie svätej Alžbety s postavami klačiacej svätice v reholnom rúchu a ukrižovaným Kristom, ktorý sa k nej nakláňa z kríža. Dielo zobrazuje víziu svätej Alžbety

Users also searched:

...