Топ-100
Back

★ Etika                                               

Morálka

Morálka môže byť: Zastarano: morálne poučenie z príbehu, kázal. V sociológii: systém noriem, ktoré regulujú správanie ľudí, najmä tých, ich vzájomné vzťahy, pozri morálky, sociológie. Zhrnutie systém hodnôt, noriem, cieľov a myšlienok, na základe postupu a predpisov, ako dobré a zlé, pozri morálky súhrn hodnôt. Cudnosť, čo je eticky dobré. Etika. (Ethics) Náuka o mravoch / morálke, morálnej filozofie časť etiky, pozri morálne teórie mravoch.

                                               

Zodpovednosť

Zodpovednosť môže byť: Matie správny vzťah k plneniu povinností. Povinnosť niesť následky za niečo. Všeobecné. (General) Význam. (The importance of) V práve: pre krátke právnu zodpovednosť napr. občianskoprávna zodpovednosť, trestná zodpovednosť. Schopnosť odpovedať na otázku, prečo konáme tak, a tak, schopnosť odôvodniť svoje akcie. Na povahu povinností, ktoré majú pripravenosť konať podľa právnych, morálnych, alebo politické požiadavky, povinnosti a normy právne, morálne alebo politickú zodpovednosť. Profesionálne. (Professional) Etika: pozrite sa, zodpovednosť, etika.

                                               

Zmysel

Zmysel môže byť: V množnom čísle, obrazne: aktívny schopnosť vnímať, poznámka. Význam, rovnako ako myšlienkový obsah, ako aj konečný ciel. Všeobecné. (General) Pochopenie niečoho, napr. zmysel pre humor, zmysel pre rodinu a atď. V množnom čísle, obrazne: ekonomické, najmä erotické. Jedným zo základných piatich schopnosti vnímania okolitého sveta, pozrite si časť fyzikálny zmysel. Zmyslový orgán tela živého tvora, ktorý dostáva podráženia. V biológii. (In biology) V filozofie, etiky a podobne: pozri zmysle filozofie. V psychológii: logické platnosti určitých okolnosti súvisiace s myšlienkou ...

                                               

Objektivizmus

Objektvizmus označuje: Vo filozofii. (In the philosophy of) Všeobecné: objektívny, nestranný postoj alebo spôsob práce. Vyučovanie teórie poznania, podľa ktorých obsah vedomostí cieľa danej. Filozofia Ayny Randovej, pozri Objektivizmus Ayn Randová. Predpoklad, že alebo metóda vyšetrenia, podľa ktorých je objektívne skutočnosti nezávislé od poznávacieho subjektu, pozri Filozofické objektivizmus. V literatúre. (In the literature) Smer, podľa ktorého literárneho umenia verne zobraziť skutočnosť, bez pokusu o jej posudzovaní, pozrite si prosím Objektivizmus literatúra. Osobitné skupiny tzv. ob ...

                                               

Pluralizmus

Pluralizmus môže byť: Existencia a činnosť viacerých politických strán alebo skupiny za rovnakých podmienok, pozrite si časť pluralita politických strán. Všeobecné: koexistencie / prijatie viacerých názory / metódy / skupín a pod. Voľné spojenie niekoľkých oblastiach s relatívne veľký samostatnosťou, pozri pluralizmu pripojenie územia. V politike. (In politics) Vo filozofii: filozofický smer nastaviť filozofie, podľa ktorej existuje viacero vzájomne nezávislých druhov súcna, duchovné prvky ontologický pluralizmus, opak monizmu a dualizmu alebo formy poznatkov gnozeologický pluralizmus, poz ...

                                               

Autarkia

Autarkia môže byť: Politika štátu s cieľom dosiahnutia hospodárskej a finančnej sebestačnosti, pozri autarkia politiky. Všeobecné: skutočnosť, že systém všetko, čo potrebuje / používa vyrobené z vlastných zdrojov. Hospodárskej a finančnej sebestačnosti alebo štátu, s akými sebestačnosťou. V ekonómii. (In economics) V filozofia a etika: morálna autonómia, obmedzenie seba, pozri autarkia filozofia.

Etika
                                     

★ Etika

Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z gréckeho ethos, ktoré v preklade znamená zvyk, myseľ, charakter, spôsob myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré usmerňujú ľudské pôsobenie v situáciách, keď je možný výber. Etika sa člení podľa toho, čím sa zaoberá, napríklad, lekárska etika v obchode, hospodárskej etiky. Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa podľa profesie etického kódexu. V skratke by sme mohli charakterizovať etiku ako vedu o morálke.

                                     

1. Pojem etika. (The concept of ethics)

Vo všeobecnosti možno povedať, že etika je filozofická preto, racionálneho a kritického myslenia o tom, čo je a čo nie je dobré ľudské správanie. Tieto úvahy sa snaží poskytnúť súbor kritérií, ktoré umožnia morálne hodnotiť a usmerňovať svoje konanie. Inými slovami, to nie je len o to, oboznámiť sa s tým, čo jednotliví ľudia, či už ľudských spoločenstiev považuje za morálne dobré. Skôr ide o kritické použitia z dôvodu rozlíšiť to, čo je morálne dobré, čo je len zdá. Okrem toho, to nie je len to, že vieme, čo je morálne dobré, ale aby sme v tomto smere príručka svoje vlastné akcie.

                                     

2.1. Formy etického recenziu. Deskriptívna etika. (Deskriptívna ethics)

Etické vyšetrenie, však v sebe zahŕňa viacero rovín, alebo v oblasti etiky, je možné požiadať niekoľko rôznych otázok. Ponajprv, etika poznámky, alebo v tom istom zásadný význam vychádza z toho, čo ľudia v danej dobe a v danom mieste považuje za eticky žiaduce, – morálne dobré. Otázka popis deskripcie, čo ľudia napr. obrazne povedané "tu a teraz" považovať za morálne dobré je venovaná deskriptívna popisné etiky. Pristavme sa teda, napríklad, keď zistená skutočnosť, že existujú spoločenstvá, v ktorých sa považuje za morálne dobré spoločne so zosnulým manželom zaživa upáliť jeho ovdovelú manželka. Spoločenstvá, ktoré nepraktizujú táto forma pohrebný rituál sa môže považovať túto prax ako ťažké alebo nemorálnu.

Takéto uvažovanie nie je spadnúť do popisné etika by mala byť chápaná ako základ pre morálne odsúdenie príslušných postupov – deskriptívna etika je vykonávanie ciel posúdiť príslušné morálneho presvedčenia a praktiky, ale len zbiera materiál pre iné typy etického skúmania. Dá sa povedať, že deskriptívna etika je prvok entografického prieskumu, ktorý si dala za cieľ, aby záznam morálne predstavy a presvedčenia určitého kultúrneho spoločenstva, a v zhode s rovnakým spôsobom pochopenou požiadavka vedeckého nezaujatosti, či objektivity sa vedome vyhýba ich hodnotenia.

                                     

2.2. Formy etického recenziu. Normatívna etika. (Normative ethics)

Forma etické teórie, ktorá sa snaží formulovať a obhajovať kritérium morálneho dobra konanie o abstraktnej rovine – v podobe morálnych noriem o dobrej ľudskej činnosti sa nazýva normatívnej etiky. Táto forma etické reflexie neberie do praxe upalovania vdov-zmena postoja popisné etiky, ale prináša nárok na vyhodnotenie tejto praxe ako morálne dobré alebo zlé. Čo bude jej odpoveď, však bude závisieť od toho, akú formu normatívna etika sa budú vybrané ako meranie morálneho hodnotenia. Existujú tri základné formy normatívna etika: etika cnosti, deontologická etika morálnu povinnosť a konzekvencialistická etika morálne dôsledky.

Hovoriť konkrétnejšie, s vyššie popísané morálna otázka bude etiku cnosti a pýtať sa, či toto opatrenie je v súlade s konanie osôb, ktoré sú primerane vyvinuté morálneho charakteru, ktoré je získané morálne cnosti morálne žiaduce, povahové vlastnosti. Deontologická etika sa na tento problém pozerá cez otázka, či táto akcia je vyjadrením úcty morálne zásady, povinnosti, alebo v súlade s nimi, alebo ich porušenie, a konzekvencializmus bude skúmať, či sú morálne dôsledky správania pri otázke je dobré alebo zlé z hľadiska toho, čo je považované za dobré / zlé. Na základe toho, ako tieto otázky sú zodpovedané potom sme si morálne hodnotenie každej z troch pozícií v príslušných morálnu otázku. Samotný fakt, že každý z troch typov normatívna etika, kladie dôraz na iný aspekt ľudského konania nevylučuje možnosť, že v ich odpovede, morálne hodnotenie, často zápas napríklad, pokiaľ ide upalovania vdov spolu s nebohým manželom. Samozrejme, však bude veľa prípadov, keď zápas bude – a tieto sú predmetom dôležité diskusií a sporov ich nasledovníci.                                     

2.3. Formy etického recenziu. Metaetika

Iný typ etické vyšetrenia, ktoré z hľadiska abstraktnosti sa nachádza mimo alebo na programe normatívna etika je metaetika. To je venovaná dôležité otázky etiky, kladením otázok, z prírody, význam a postavenie morálne nároky súdy. Metaetika nemá ambíciu byť zdôraznil individuálnych morálnych noriem, ktoré nás priamo, alebo by sme mali viesť naše konanie. Inými slovami, je venovaná analýze jazyka morálky, ktorý skúma z hľadiska logického vyplývania z morálny úsudok a význam morálne nároky, preto, metódy z logického, lingvistickej a sémantickej analýzy jazyka morálky. V tomto zmysle, stanovuje základné závery pre predmet etika a jej povahe, ako vedeckého bádania. Napríklad, ide o to, že otázka je, či to môže byť považované za morálne nároky, ako pravdivé a nepravdivé alebo sú čírim výraz našej neracionálnych schopnosti: vyjadrenie naše emócie, alebo projekcie naše túžby do sveta, v ktorom morálnych subjektov nezávislý morálny skutočnosti vôbec nie sú prítomné.

Ak sa vrátime k nášmu príkladu - otázka upalovania vdov, spolu s ich zosnulého manžela, možno konštatovať, že metaetiku primárne nezaujíma, či niekto praktiky tohto obradu ako súčasť jeho morálny systém, alebo dokonca, či a prečo je morálne dobré/zlé. To, čo ich bude zaujímať, bude mať zmysel a logiku použiť normatívne etické nároky. Vyhlásenie "Je morálne dobré, aby bola vdova upálená spolu s jej zosnulého manžela" je príklad toho, ako normatívne tvrdenia. Tiež sa zaujímajú o to, čo toto vyhlásenie sa líši od deskriptívneho stanovisko "Vdova je vždy upálená spolu s telom zosnulého manžela", alebo o tom, či a ako sa toto vyhlásenie logicky vyplýva z tvrdenia na vyššej úrovni abstrakcie príslušných morálny diskurz jazykovej praxi. Alebo metaetici môže opýtať, či je morálne odsúdenie tejto tradície je alebo nie je len dizajn našich v tomto prípade skupiny túžby alebo preferencie na iné spoločenstvo, ktorého túžby sú jasne v rozpore s našimi preferenciami a túžbami.

                                     

2.4. Formy etického recenziu. Praktická etika. (Practical ethics)

Okrem týchto troch typov etické vyšetrenie, je tu však ešte jeden druh a to praktické, alebo aplikovanej etiky. Tento typ etiky má veľa spoločného s normatívnou etika, ale jeho špecifikom je, že sa snaží formulovať pomerne špecifické normy konania, pre rôzne oblasti ľudského života. Často je to len o tých oblastiach, ktoré naliehavo vyžadujú morálne usmernenia, alebo neumožňujú vykonávať a zároveň ide o citlivé otázky, týkajúce sa ľudského života, alebo smrti, a umieraním. Obsahujú témy, ako napríklad interrupcia, trest smrti, eutanázia, spravodlivá vojna, a tak Tento typ etické reflexie patrí k najdynamickejšie sa rozvíjajúcich druhov etika v momente, ktorá je spojená s veľkým rozvojom technológií, špeciálne lekárske.

Tento vývoj umožňuje človeku dosiahnuť takéto zásahy do ľudského života, ktoré boli nemyslitelné v predtechnologickej veku a tak nás stavia pred otázky, alebo rozhodnutia, ktoré v minulosti sme nečelili. Na otázky, ako napríklad, do akej miery môžeme mať na človeka nažive len pomocou zariadenia musí každý deň, prakticky zodpovedajú zdravotníci. Inými slovami, stojí otázka mravnej zodpovednosti vo svete, ktorý vytvára stále nové technologické možnosti – musí prakticky odpovedať na otázky, keď je použitie týchto technológií v prospech rozšírenia, alebo udržanie života pacienta v súlade s jeho dôstojnosť, a keď sa dostane do konfliktu s požiadavkami, ktoré z nej vyplývajú. Tak, napríklad, otázka morálnej prípustnosti technologickej modernizácie muž bol vznik takejto možnosti.

                                     

3. Vznik a vývoj etiky

Je úzko spojený s vývojom ľudstva z rodovej spoločnosti, kde ide len v rámci jedného rodu. V otrokárskej spoločnosti, etické princípy úcty, len slobodní ľudia. Etika možno pozorovať už v staroveku vo forme premýšlania o tom, ako ľudia, ale nevyčlenenú rámci celkového procesu tvorby z filozofických úvah o mieste človeka vo svete, ktoré môžu byť sledované v textoch z najstarších literárnych pamiatok jednotlivých kultúrnocivilizačných okruhov v Biblii, Knihe zmeny atď.

Arno Anzenbacher tvrdila, že etika ako filozofická disciplína pochádza od Aristotela. Aristoteles prvý použil slovo etika v kontexte morálky. Slovo morálka konkretizoval na Cicero. Práve z tohto obdobia, teoretici sporia o tom, či etika a morálka sú synonymá, alebo nie. Väčšina však dohodli, že morálka a mravnosť zachytiť podstatu etiky pomocou hodnotenia.

Pre rozvoj etiky, je považovaný za jeho historické zmeny, počnúc fáze vzniku, cez staroveké, stredoveké, novovekú do súčasnej etiky.                                     

4. Vybrané názory na etiku. (Selected views on ethics)

Stoicizmus

V súlade so stoicizmom etiky jednou zo základných zložiek filozofie, musí byť založené na vede.

Bacon, R. (Slanina, R)

Podľa Rogera Bacona patrí etiky vedeckej a empirickým disciplínam.

Feuerbach, L

Etika Ludwig Andreas Feuerbacha je založený na predstave, múdrych sebaobmedzenia a lásku k ostatným.

Kant, I

Immanuel Kant hovorí, že etika je odpoveď na otázku, čo by som mal robiť. To je filozofia morálky, ktorej základný koncept je predstava dobrej vôle.

Anzenbacher, A

Pre Arna Anzenbachera je etika praktická filozofia. Jej predmetom je ľudské činnosti a praxe.

                                     

5. Smery a druhy etiky. (The directions and types of ethics)

Normatívna etika. (Normative ethics)

 • Konzekvencialistická etika. (Konzekvencialistická ethics)
 • Deontologická etika. (Deontologická ethics)
 • Etika cnosti. (The ethics of virtue)
                                     

5.1. Smery a druhy etiky. Metaetika

KOGNITIVIZMUS

 • Morálne intuitivizmus. (The moral of the intuitivizmus)
 • Historicizmus, cnosti, tradícia A. MacIntyre.
 • Morálny relativizmus. (Moral relativism)
 • Morálny realizmus, L. Wittgenstein, D. Davidson.
 • Morálne racionalizmus A. Gewirth, J. Rawls.
 • Morálne naturalizmus. (The moral of the naturalizmus)

NON-KOGNITIVIZMUS

 • Morálne anti-realizmus, R. Rorty, S. Blackburn.
 • Emotivizmus A. J. Ayer, Ch. L. Stevenson.
 • Univerzálny preskriptivizmus R. M. Hare.
                                     

5.2. Smery a druhy etiky. Normatívna etika. (Normative ethics)

 • Konzekvencialistická etika. (Konzekvencialistická ethics)
 • Deontologická etika. (Deontologická ethics)
 • Etika cnosti. (The ethics of virtue)
                                     

5.3. Smery a druhy etiky. Iných typov a zameraní etiky. (Other types and focus of the ethics)

 • Aprobatívna etiky. (Aprobatívna ethics)
 • Všeobecné etiky. (General ethics)
 • Etika autenticity. (The ethics of authenticity)
 • Kresťanskej etiky. (Christian ethics)
 • Autonómna etika. (Autonomous ethics)
 • Humanistická etika. (Humanistic ethics)
 • Etika kozmického teleológie. (Ethics cosmic teleológie)
 • Analytická etika. (Analytical ethics)
 • Špeciálne etiky. (Special ethics)
 • Etika sebarealizácie. (The ethics of self-realization)
 • Feministická etika. (Feminist ethics)
 • Stoická etika. (Stoická ethics)
 • Heteronómna etiky. (Heteronómna ethics)
 • Etika komunikácie. (Ethics of communication)
 • Teologická etika. (Theological ethics)
                                     

6. Literatúra o etiku. (The literature on the ethics of)

 • Aristoteles: Etika Nikomachova. (Aristotle: Ethics Nikomachova)
 • Aristoteles: Etika Eudemova. (Aristotle: Ethics Eudemova)
 • Marian Kuna, Etiky a politiky v perspektíve Alasdaira MacIntyra. Ružomberok: FF KU, 2010 - 251s. ISBN 978-80-8084-553-7.
 • Arno Anzenbacher, Úvod do etiky, Praha: Zvon, 1994.
 • Marian Kuna, Úvod do etiky cnosti. Ružomberok: FF KU 2010 - 90. rokov. ISBN 978-80-8084-605-3.
                                     

7. Externé odkazy. (External links)

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – etika Feuerbach.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – Kantova etika.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – etika Slaniny.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – stoická etika.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – etika Anzenbacher.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – etika stoicizmus.
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne odvodené v tomto článku. – etika Kant.
                                     
 • Špeciálna etika je etika určitej oblasti života, alebo oboru praxe, napr. etika ekológie, etika génového inžinierstva a technológie rozmnožovania, hospodárska
 • Všeobecná etika je základná fundamentálna disciplína etiky ktorá skúma etickú alebo morálnu skutočnosť a pokúša sa vymedziť pojem etickej alebo morálnej
 • normatívnej etiky bude zvolená ako určujúca pre morálne hodnotenie. Poznáme tri základné podoby normatívnej etiky etika cnosti, deontologická etika etika morálnej
 • Etika cnosti je etická teória, ktorá sa sústreďuje na koncept cnosti. V súčasnosti je alternatívou k tzv. etikám pravidiel, či už ide o etiku povinnosti
 • Teologická etika je etika zakladajúca sa na istom teologickom systéme k najvplyvnejším smerom teologickej etiky patria etické učenia kresťanstva, islamu
 • Analytická etika je smer etiky 20. storočia zameriavajúci sa na analýzu mravného jazyka po stránke logickej, sémantickej, pragmatickej alebo lingvistickej
 • Žurnalistická novinárska etika je súhrnné pomenovanie písaných aj nepísaných noriem, ktoré sa uplatňujú v žurnalistike. Patria sem predovšetkým etické
 • politickej, sociálnej a právnej filozofie a individuálnej etiky Profesijná etika je odvetvie etiky ktorého predmetom je systém noriem, urpavujúcich povinnosti
 • Stoická etika je etika ktorá sa zakladá na myšlienke života v zhode s prírodou. Túto zhodu možno dosiahnuť vedením a cnosťou. Plne podla tejto zásady
 • Aprobatívna etika lat. approbatio  schvalovanie je teória morálky, v ktorej sa dobro definuje ako to, čo sankcionovala nejaká autorita prikázala alebo
 • Etika komunikácie je aplikovaná etika ktorej predmetom výskumu je oblasť komunikácie, lubovolná komunikačná situácia communication context počnúc politickými


                                     
 • Evolucionistická etika je smer v etike založený Herbertom Spencerom, ktorý v 20. stor. rozvíjajú Julian Sorell Huxley, Charles Waddington, Edwin Holt
 • Humanistická etika je smer v teórii morálky, ktorý sa rozšíril v USA od 20. rokov 20. storočia, a ktorého predstavitelmi boli: W. FFeith, Irving Babbitt
 • Konzekvenciálna etika je etická teória, v ktorej sa morálne hodnotenie činu určuje v závislosti od jeho praktických dôsledkov utilitarizmus, hedonizmus
 • Autonómna etika je etická teória, podla ktorej morálka vyrastá z vrodenej alebo apriórnej mravnej povinnosti. Morálka má - podla toho učenia - základ
 • Etika sebarealizácie je prúd v teórii morálky, ktorý vznikol koncom 19. stor. a podla ktorého je cielom morálnej činnosti realizácia vnutorného ja každého
 • Heteronómna etika je etické učenie, podla ktorého morálka vyrastá z príčin nezávislých od konajúceho subjektu. Za takéto vonkajšie príčiny pokladá štát
 • časť etiky ktorá skúma povinnosť, morálnu požiadavku, normu, to, čo sa má Sollen Výraz deontológia zaviedol Jeremy Bentham. Deontologická etika pri
 • profesijná etika etika IT technológií etika internetu, etika nanotechnológií, etika umelej inteligencie etika výskumu právna etika etika masmédií napr
 • Etika cnosti podla Alasdaira MacIntyra je koncepcia racionálne obhájitelnej aristotelovskej etiky V jeho podaní je na rozdiel od Aristotela úzko prepojená
 • Etika kozmickej teleológie je etická koncepcia prvej polovice 20. stor. rozpracovaná v USA a v Anglicku, podla ktorej morálku možno pochopiť iba z hladiska
 • psychológie Katedra sociológie 1. stupeň Bc. Dejiny a teória umenia denná Etika denná, externá Filozofia denná, externá Filozofia v angl. jazyku denná
 • etickú poradňu. 2011  Etika a ekonomika 2010  Etika médií 2001  Podnikatelská etika v praxi cesta k úspechu 1999  Manažérska etika 1998  Etické kódexy
 • náuka o mravoch mravnosti, morálna filozofia časť etiky pozri morálka náuka o mravoch etika zastarano: mravné ponaučenie z príbehu, kázania Wikicitáty
                                     
 • jej kritiky 1999 Etika a reflexie morálky 2008 Etika na Slovensku - minulosť a prítomnosť 2008 Idey humanizmu v dejinách etiky na Slovensku: Náčrt
 • estetické 6 spisov, napr. Etika Nikomachova Psychologické napr. O duši De anima Druhé analytiky Etika Eudemova Etika Nikomachova 10 kníh Fyzika
 • filologických vied Filozofické vedy, etika a teologické vedy Systematická filozofia Dejiny filozofie Logika a metodológia vedy Etika Ostatné príbuzné odbory filozofie
 • storočia ako relatívne samostatný smer, ktorého predmetom skúmania je etika ako spoločensko - vedná disciplína. Etické skúmania metaetiky sa zaoberajú
 • výtvarné umenie v etike požiadavka žitia v zhode s prírodou, s prirodzenými záujmami, potrebami, pudmi a pod., pozri naturalizmus etika v estetike: hrubý
 • a literatúra dialektika logika a filozofia a rétorika diplomatika, etika a právo Potom absolvent vypomáhal s učením a následne sa venoval kvadriviu

Users also searched:

čo je etika, etika význam, kantovska etika, morálka a etika, podnikatelská etika, profesijná etika, stredoveka etika delenie, Etika, etika, profesijn etika, co je etika, morlka a etika, etika vznam, podnikatelsk etika, stredoveka etika delenie, kantovska etika, delenie, profesijn, morlka, vznam, podnikatelsk, stredoveka, kantovska, o je etika, ľudské spoločenstvá. etika,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Kantovska etika.

Tlačová správa: Etika v slovenskom podnikatelskom prostredí Etika. Knihy z kategórie Morálka, etika na. Milujeme knihy. Rovnako ako vy. Morálka a etika. Etika a transparentnost Novo Nordisk. Pôvodný dátum zverejnenia:. Co je etika. Etika a nezávislosť. PROFESIJNÁ ETIKA je chápaná ako špecifický typ aplikovanej etiky. Reprezentuje LEKÁRSKA MEDICÍNSKA ETIKA je pojem, ktorý súhrnne označuje etické.

Stredoveka etika delenie.

Etika Udržatelnosť Samsung Slovenská republika. V súvislosti s relatívnosťou sa v etike často hovorí o etickom relativizme. Je to názor, podla ktorého neexistujú nijaké absolútne pravdy v etike, a že to, čo je. Profesijná etika. Podniková etika Daikin. Pracovný zošit Hravá etika 8 rozoberá rôzne aspekty pojmu etika v pravom slova zmysle. Žiaci sa stretnú s pojmom rebríček hodnôt, oboznámia sa s etickými.


Čo je etika.

Etika a transparentnosť Nadácia Slovenskej sporitelne. FILOZOFIA A ETIKA. ústna skúška. 1. Základné filozofické disciplíny. Obsah filozofického skúmania. 2. Vznik a vývoj filozofie. 3. Prehlad dejín filozofie antika ​. Podnikatelská etika. Profesijná etika UNIPO. 1.2 etika podnikania, korupcia, lobing. 7. 1.3 Zisk v podnikatelskej etike. 10. 1.4 etický kódex. 11. 1.5 Firemná kultúra. 12. 2 Aktivity k etike podnikania. 15. Záver.

Náboženstvo a etika Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa.

Náboženstvo a etika. Už samotný názov naznačuje záujem o dialóg hodnôt a náboženstva, o rozhovor kresťanov s nekresťanmi. Naše spoločné hodiny chcú. Etika: Základní otázky našeho života Kniha od autora Wolfgang Huber. Študijný program Hospodárska a podnikatelská etika ponúka študentovi poznatky, princípy a teórie vzťahujúce sa k etike, filozofii a metodike týchto disciplín. ETICKÁ VÝCHOVA. S fenoménom globalizácie a vzniku velkých medzinárodných korporácií doba totiž priniesla aj otázky etickosti konania firiem. Z pomerne lahkej. ETIKA V ŠTÁTNEJ SLUŽBE Rada pre štátnu službu Úrad vlády SR. Vymedzenie pojmu podnikatelská etika, etickopodnikatelská kultúra, podniková kultúra. Funkcie podnikatelskej etiky. Prehlad niektorých problémov v.


PROFESIJNÁ ETIKA V UČITEĽSKOM POVOLANÍ PROFESSIONAL.

Etika a nezávislosť. Robiť to, čo je správne bolo vždy základným princípom v spoločnosti Deloitte a klúčovým prvkom našej kultúry. Etický prístup podporuje. Kresťanská etika Štátny pedagogický ústav. Podniková etika spoločnosti Daikin vyjadruje základné hodnoty a predstavuje rámec pre vykonávanie rozhodnutí. Je osobnou zodpovednosťou a povinnosťou​. Publikačná etika Publication Ethics, Ministerstvo vnútra SR Verejná. Publikačná etika. Časopis Slovenská archivistika ďalej len SA dbá na dodržiavanie všeobecne platných noriem publikačnej etiky. Ich rešpektovanie je​.


Etika Transparency International Slovensko.

Kniha: Etika Wolfgang Huber. Nakupujte knihy online vo vašom oblúbenom kníhkupectve Martinus!. Etika Eudémova kniha Panta Rhei. Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá ludským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Slovo etika pochádza z​. ‪Anna Remišová‬ ‪Študovňa Google‬. Kresťanská etika ako volitelný maturitný predmet má žiakom sprostredkovať potrebné vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, na základe ktorých vedia vysvetliť a​.

Medicínska etika Lekárska fakulta Univerzita Komenského.

Etika v štátnej službe vedie zamestnancov k tomu, aby pre spoločnosť robili dobré veci a neuspokojili sa pri tom len s formálnym dodržaním zákonných noriem. Etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených funkcionárov. Etika v podnikaní. Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie​, ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ludí. Budem sa preto snažiť rozhodovať.

Etika ENGIE Services.

V súčasnosti možno pozorovať vzrastajúci záujem o praktickú filozofiu čiže etiku. Je to dané tým, že budujeme demokratickú spoločnosť a verejný život v. Etika a relatívnosť – Ostium. Letný semester 2020 2021 Medicínska etika 1. ročník VL a 2. ročník ZL. 1. ročník VL Výučba predmetu Medicínska etika pre študentov prebieha: v 1.​ročníku. Firemná etika ImageLab. 3. vyd. Bratislava: Vyd. Kalligram, 2011. A REMIŠOVÁ. 98. Etika a ekonomika. Bratislava: Kalligram, 2011, 495 s. A Remišová. ISBN 978 80 8101 402 4, 2011.


Etika riadenia samosprávy, etika úradu Petržalka.

Akademická etika. Nečestnosť bráni štúdiu a narušuje akademickú celistvosť vysokej školy. Porušovanie akademickej etiky znižuje hodnotu dosiahnutého titulu. Etika význam slova. Hravá etika 5 je zameraná na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať. Hravá etika 8 pracovný zošit. Etika a transparentnosť. Prehladné vizualizácie zdrojov príjmov a podielu využitia prostriedkov z asignácie a databáza udelených grantov a darov. Finančné. Etika a transparentnosť VÚB nadácia. A etika. Etický kódex AIFP a odporúčania Etická komisia Transparentná spolupráca Certifikácia zo znalosti Etického kódexu AIFP.

Hravá etika 5 pracovný zošit.

Etika bioetika. Slovenský výbor pre bioetiku SK UNESCO. Všeobecne o bioetike: Pokrok v oblasti výskumu kmeňových buniek, genetického testovania či​. Etika v podnikaní JA Slovensko. Profesijná etika a jej jednotlivé typy patria do širšieho kontextu aplikovaných etík. Profesijná etika je v súčasnosti prudko sa rozvíjajúcou disciplínou, ktorá živo. Etický kódex AIFP a odporúčania Transparentnosť a etika AIFP. Spoločnosť Etika a transparentnosť. Etický kódex. V Etickom kódexe skupiny ZSE sú zakotvené princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosti​.


Publikácia: Etika sociálnej práce Prohuman.

Etika a transparentnosť. AXA nadačný fond v Nadácii Pontis si zakladná na transparentnosti a férovosti. Na tomto mieste preto nájdete informácie o plnení. Etické otázky v dejinách Filozofie Maturitné otázky. Správa pracovnej skupiny Európskej siete súdnych rád Sudcovská etika z rokov Londýnska deklarácia o sudcovskej etike – Valné Zhromaždenie ENCJ na. Etika vedy a techniky vybrané problémy. Etika a transparentnosť. Nadácia VÚB sa zaviazala nielen dodržiavať príslušné zákony a právne normy Slovenskej republiky, ale ísť nad rámec zákona a riadiť. Podnikatelská etika – Podnikatelská aliancia Slovenska. Samotný pojem etika pochádza z gréckeho ethos, ktoré vyjadruje povahový rys, zvyk, Človek si vytvoril etiku ako nástroj na skúmanie toho, čo je pre neho v. Aplikované etiky II. Bioetika a medicínska etika Filozofická fakulta. Ako vo firme zariadiť, aby manažéri a zamestnanci robili eticky správne rozhodnutia a budovali tak firemnú kultúru, ktorá je príťažlivá pre zamestnancov,​. Zákony, Smernice, Technické predpisy. Vysokoškolská učebnica Etika vedy a techniky vybrané problémy je súborom príspevkov rôznych autorov, ktorí sa venujú vybraným.


Obchodná etika.

Dôraz je kladený na aplikovanú etiku, čo vytvára priestor pre široké Etika je jednou z najstarších a najzákladnejších filozofických disciplín v dejinách ludského. Etika vo výskume a Rodová rovnosť ERA Portál Slovensko. Etika, y žen. r. 1. filozofická náuka o morálke, o mravnosti, o jej podstate, triednom obsahu a o jej úlohe v spoločenskom živote. 2. sústava noriem mravného. Etika Portál VŠ. Na základe požiadavky tejto mimovládnej organizácie bola vytvorená nová pracovná pozícia Splnomocnenec pre etiku a transparentnosť. Jeho úlohou je dbať.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →