Топ-100
Back

ⓘ Semafor (programovanie)
Semafor (programovanie)
                                     

ⓘ Semafor (programovanie)

Semafor, v programovaní, je zabezpečená premenná alebo premenná abstraktného dátového typu ktoré nahrádzajú klasickú metódu pre obmedzenie prístupu k zdielaným prostriedkom, ako zdielaná pamäť, v multiprogramovom prostredí. Semafory existujú vo vela variantoch, avšak týmto pojmom obyčajne myslíme počítací semafor, keďže binárny semafor je známy ako mutex. Počítací semafor je počítadlo pre množinu volných zdrojov, skôr ako uzamykací/odomykací flag pre jeden zdroj. Vymyslel ho Edsger Dijkstra.

Semafory sú klasické riešenie na predchádzanie race conditions a problému hladných filozofov, aj keď nepredchádzajú vzniku deadlock-u zdrojov.

                                     

1. Úvod

K semaforu možno pristupovať len pomocou nasledovných operácii. Tie, ktoré sú označené ako atomické, nemôžu byť prerušené. Dôvod je popísaný nižšie.

PSemaphore s // Získanie zdroja { wait until s > 0, then s:= s-1; /* musí byť atomické ak platí s > 0 */ } VSemaphore s // Uvolnenie zdroja { s:= s+1; /* musí byť atomické */ } InitSemaphore s, Integer v { s:= v; }

Všimnime si, že zvyšovanie premennej s nesmie byť prerušené a procedúra P nesmie byť prerušená, ak s je väčšie od 0. Toto sa dá dosiahnuť pomocou špeciálnej inštrukcie test-and-set ak to v danej architektúre inštrukčná sada podporuje alebo ak to je jednoprocesorový systém sa dá zakázať prerušenie na zabránenie prepnutia procesu.

Hodnota semafora je počet jednotiek, ktoré sú v našom zdroji volné. Ak je tam iba jedna jednotka, je použitý "binárny semafor" s hodnotami 0 alebo 1. Procedúra P používa činné čakanie vo svojom čase nerobí nič alebo spí povie systému, nech ju neplánuje, kým zdroj nie je dostupný, keď pri zobudení ho hneď získa pre seba. V je opak; po skončení jeho používania procesom jednoducho urobí zdroj znova dostupný. Init je použitý len na inicializovanie semaforu pred tým, ako sa použije. Procedúry P a V musia byť atomické, čo znamená, že uprostred týchto procedúr nesmie byť naplánovaný žiadny iný proces, ktorý by na tomto semafore robil inú operáciu.

Skratky P a V pochádzajú z holandských slov. V z verhoog, t. j. "zvýšenie". Viac možností je však pre P vrátane passeeren pre "prejsť", probeeren "skúsiť" a pakken "chytiť", ale v podstate Dijkstra napísal, že spomínané P je z nového zloženého slova prolaag, skratky pre probeer te verlagen, čiže "skús znížiť". Táto nejednoznačnosť vznikla pre nešťastnú vlastnosť holandčiny, kde slová zvýš a zníž obe začínajú na písmeno V, a celé vypísané slová by boli velmi ťažké na vyslovenie pre neznalcov holandčiny.

V programovacom jazyku ALGOL 68, v linuxovom jadre, a v niektorých anglických knihách, procedúry P a V sú nazývané down a up. V niektorých príručkách zasa wait a signal, acquire a release alebo pend a post. Niektoré texty ich nazývajú procure a vacate, aby sedeli s originálnymi holandskými iniciálkami.

Aby sme sa vyhli činnému čakaniu, semafor môže mať priradenú frontu procesov obyčajne first-in, first-out. Ak proces vykoná procedúru P na semafore, ktorý má hodnotu 0, proces je pridaný do tejto fronty. Ak iný proces zvýši semafor vykonaním procedúry V a aspoň jeden proces je vo fronte semaforu, jeden z nich je vybratý a pokračuje vo svojom behu.

Počítací semafor možno rozšíriť o schopnosť vrátiť viac ako jednu jednotku zo semafora. Takto skutočne pracuje UNIXový semafor. Upravené P a V procedúry:

PSemaphore s, integer howmany { wait until s > = 0; s:= s - howmany; /* musí byť atomické */ wait until s > = 0; } VSemaphore s, integer howmany { s:= s+howmany; /* musí byť atomické */ }

Na pochopenie, prečo je to lepšie ako jednoduché viacnásobné volanie P, uvažujme nasledovný problém. Povedzme, že máte množstvo N nejakého zdroja, napríklad zásobníkov pevnej dĺžky. Môžete chcieť mať inicializovaný semafor na hodnotu N na monitorovanie toho, kolko zásobníkov je momentálne nepoužívaných. Keď si chce proces alokovať zásobník, zavolá P na semafore a dostane ho. Ak nie sú žiadne zásobníky volné, bude čakať, pokial niektorý z iných procesov neuvolní zásobník a vyvolá V na semafore.

Predpokladajme, že by si chceli dva procesy alokovať zásobníky. Jeden by chcel K zásobníkov a druhý L, kde K + L > N. Primitívna implementácia by volala K, resp. L, krát procedúru P na semafore v cykle. Avšak toto môže viesť k deadlocku: ak prvý proces dostane Z < K zásobníkov tak, že Z + L > N a operačný systém prepne na druhý proces, ktorý si začne tiež alokovať zásobníky, ten ich potom dostane N - Z čo je menej ako L, semafor bude mať už 0 a teda druhý proces začne čakať. Prvý proces sa obnoví a pokúsi sa alokovať ďalší zásobník, ale semafor je stále 0 a teda aj on začne čakať. Žiaden s procesov teda nebude mať dostatok zásobníkov na pokračovanie činnosti a teda sa ani žiadne zásobníky uvolnia. Teda sú zaseknuté v deadloku.

V modifikovanej verzii semaforu si prvý proces alokuje K zásobníkov na semafore, ktoré dostane v atomickej operácii, nechávajúc ešte N-K zásobníkov volných na semafore. Potom príde druhý proces, ktorý sa bude snažiť získať L zásobníkov, ale to je viac ako je na semafore volných a teda bude musieť čakať. Keď prvý proces skončí, uvolní zásobníky a zvýši semafor, druhý proces môže byť zobudený a dostane všetky svoje zásobníky.

Za povšimnutie stojí, že číslo na semafore nie je vždy nutne rovné hodnote počtu volných zásobníkov. Testovanie a čakanie na podmienke s > = 0 v P je potrebné na zabezpečenie toho, aby pri pridávaní sa do čakacej fronty procesy nerušili ostatným požiadavky: proces nezmení hodnotu na semafore, pokial nie je prvý vo fronte. V reálnej implementácii je to robené bez toho, aby sa zobudil čakajúci proces len kvôli vykonaniu medzikroku – zmenšenie hodnoty.

                                     

2. Semafory v dnešnej dobe používané programátormi

Semafory sa stále bežne používajú v programovacích jazykoch, ktoré nepodporujú inú priamejšiu formu synchronizácie. Sú to primitívne synchronizačné mechanizmy v mnohých operačných systémoch. Trend vo vývoji programovacích jazykov avšak smeruje k viac štruktúrovaným formám synchronizácie, ako monitory a kanály. Navyše semafory neriešia viac-zdrojové deadlocky, nechránia programátora pred lahkými chybami znova použitia semafora, ktorý je už používaný tým istým procesom a uvolnenia semafora na konci po použití.

Napríklad Wikipedia asi nepoužíva semafory na synchronizáciu. asi? Toto by mohlo viesť k race conditions, ak by dvaja používatelia robili naraz zmeny. Radšej ako sa tomuto vynúť, napríklad zakázaním upravovania ostatným používatelom počas úprav jedného, si Wikipedia zvolila systém kontroly verzií, ktorý sa pokúša spojiť výsledky rôznych autorov a vysporiadať sa so spormi.

                                     

3. Ukážkové použitie

Keďže semafory počítajú s hodnotou, môžu byť použité pri dosiahnutí určitého ciela spoluprácou viacerými vláknami. Predstavme si príklad:

Vlákno A potrebuje informáciu z dvoch databáz, kým môže pokračovať. Prístup k týmto databázam je kontrolovaný dvoma oddelenými vláknami B a C. Tieto dve vlákna majú cyklus spracujúci správy; ktokolvek kto potrebuje použiť jednu z daných databáz pošle dotaz do fronty korešpondujúcej databázy. Vlákno A inicializuje semafor s initS 1. A potom pošle požiadavku, vrátane pointra na semafor S, pre obe vlákna B aj C. Potom A zavolá PS, ktorý ho zablokuje. Zvyšné dve vlákna budú zatial získavať informácie z databáz; keď skončia hladanie danej informácie, zavolajú VS na zaslanom semafore. Až keď obe vlákna vykonali svoju prácu bude hodnota na semafore kladná A môže pokračovať. Takto použitý semafor sa nazýva "počítací semafor."

Okrem počítacieho semafora je ešte napríklad "blokovací semafor". Blokovací semafor je semafor inicializovaný na 0. Potom ktorékolvek vlákno pri zavolaní PS bude blokované, pokým iné vlákno nespraví VS. Toto je velmi pekný spôsob konštrukcie medzi bežiacimi vláknami, ktoré majú byť kontrolované.

Najlahší prípad semafora je "binárny semafor", používaný na kontrolu prístupu k jedinému zdroju, čo je v princípe to isté ako mutex. Binárny semafor je stále inicializovaný na hodnotu 1. Keď chceme využiť zdroj, dané vlákno zavolá PS na zníženie hodnoty na 0 a vráti hodnotu 1 pomocou procedúry V, keď je zdroj pripravený na uvolnenie.                                     

4. Externé odkazy

 • Python Semaphore Objects EN
 • Iný popis tématiky a príklady v jazyku C SK
 • Inter-Process Communication Tutorial EN
 • Over Seinpalen EWD 74, v ktorom Dijkstra uvádza koncept po holandsky
 • The Little Book of Semaphores, od Allena B. Downeyho EN
 • "BE Engineering Insights: Benaphores", od Benoita Schillinga; detaily optimalizácie, ktoré môžu byť použité na implementáciu semaforov EN
 • J2SE class api/java/util/concurrent/Semaphore EN
 • Popis semaforov od Portland Pattern Repository EN
 • Jednoduché použitie procesu v semafore v jazyku C# EN
 • semaphore.h programovací interface - The Open Group Base Specifications Issue 6, IEEE Std 1003.1 EN
                                     
 • divadlo premenná v programovaní, pozri Semafor programovanie slovenský televízny seriál, pozri Semafor seriál Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje
 • zjednodušenia dôkazu správnosti. Dijkstra bol známy svojimi priamymi názormi na programovanie a zvykom dôsledného zostavovania rukopisov svojím atramentovým perom

Users also searched:

...