Топ-100
Back

ⓘ Kyselina
Kyselina
                                     

ⓘ Kyselina

Kyseliny alebo acidá sú tradičné chemické zlúčeniny, ktorých vodný roztok má pH menšie ako 7.0. Táto definícia aproximuje modernú Bronstedovu-Lowryho definíciu, ktorá definuje kyselinu ako zlúčeninu schopnú poskytnúť vodíkový katión inej zlúčenine:

HA → H + + A −

alebo vo vodnom prostredí

HA + H 2 O → A − + H 3 O +

Systémy a reakcie kyselín a zásad sú odlišné od redoxných reakcií, pretože v nich nedochádza k zmenám oxidačných čísel.

Každá kyselina obsahuje aspoň jeden atóm vodíka. Slovenský názov je odvodený od prvku kyslík a pochádza z čias, kedy sa mylne myslelo, že charakteristickým prvkom pre kyseliny je práve kyslík.

Existujú tak kyseliny anorganické napr. kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, ako aj kyseliny organické napr. kyselina mravčia, kyselina maslová.

Vodné roztoky kyselín majú kyslú chuť a menia farbu niektorých organických farbív. Nositelom kyslých vlastností je katión vodíka H +, ten s prítomnými farbivami reaguje, pričom v molekule farbiva nastávajú zmeny, ktoré sa prejavujú aj zmenou farby. Takáto zmena farby prezrádza prítomnosť kyseliny. V zásadach sa tieto farbivá sfarbujú inak.

Organické farbivá, ktorými zisťujeme prítomnosť kyselín alebo zásad, voláme indikátory.

                                     

1. Definícia kyseliny

Existuje niekolko teórií definujúcich pojmy kyselina a zásada. V chémii sa niektoré látky označujú podla týchto teórií ako Arrheniova kyselina, Bronstedova kyselina alebo Lewisova kyselina.

                                     

1.1. Definícia kyseliny Bronstedtova teória

Arrheniovu teóriu rozšíril Johannes Nicolaus Bronsted, vo svojej protolytickej teórii kyselín a zásad. Podla tejto nie je kyselinou látka, ktorá je schopná odštepovať protón, t. j. vodíkový katión. Táto teória sa už nevzťahuje na vodné prostredie a akceptuje aj interakciu medzi látkou a rozpúšťadlom.

                                     

1.2. Definícia kyseliny Lewisova teória

Najvšeobecnejšou teóriou je Lewisova teória 1923, ktorá definuje kyselinu ako látku, ktorá má volný elektrónový obal a je schopná prijať elektrón od zásady. Táto teória je velmi užitočná, pretože sa vzťahuje aj na látky ktoré nemajú odštiepitelný protón. Táto teória má najväčšie uplatnenie v organickej chémii.

                                     

2. Rozdelenie kyselín

Tiokyseliny

Tiokyseliny sú odvodené z kyslíkatých kyselín a majú kyslík substituovaný sírou:

 • kyselina tiosiričitá H 2 S 2 O 2
 • kyselina trihydrogénditiofosforečná H 3 PO 2 S 2

Halogénkyseliny

Halogénkyseliny sú odvodené z kyslíkatých kyselín, v ktorých je subsituovaná funkčná skupina -OH halogénom:

 • kyselina fluorosírová HSO 3 F
                                     

2.1. Rozdelenie kyselín Kyslíkaté kyseliny

Názov je odvodený z podstatného mena kyselina a z prídavného mena podla príslušného anhydridu kyseliny.

Odvodzujeme ich od oxidov, ktoré voláme anhydridy kyselín. Od niektorých anhydridov odvodzujeme viacero kyselín. Na rozlíšenie spresňujeme názvy týchto kyselín tým, že počet atómov vodíka v ich molekule uvádzame s predponami utvorených z gréckych čísloviek, len pre kyselinu s jedným atómom vodíka sa číslovka zvyčajne vynecháva. Kyselina s dvoma atómami vodíka má predponu dihydrogen-, kyselina s tromi atómami vodíka trihydrogen-, so štyrmi atómami vodíka tetrahydrogen-, a s piatimi atómami vodíka pentahydrogen-.

 • kyselina uhličitá H 2 CO 3
 • kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4
 • kyselina dusičná HNO 3
 • kyselina sírová H 2 SO 4
                                     

2.2. Rozdelenie kyselín Peroxokyseliny

Peroxokyseliny sú odvodené z kyslíkatých kyselín, v ktorých je kyslík substituovaný za peroxoskupinu -OOH:

 • kyselina peroxosírová H 2 SO 5
 • kyselina peroxodusičná NO 2 OOH
 • kyselina diperoxouhličitá COOOH 2
                                     

2.3. Rozdelenie kyselín Tiokyseliny

Tiokyseliny sú odvodené z kyslíkatých kyselín a majú kyslík substituovaný sírou:

 • kyselina tiosiričitá H 2 S 2 O 2
 • kyselina trihydrogénditiofosforečná H 3 PO 2 S 2
                                     

2.4. Rozdelenie kyselín Halogénkyseliny

Halogénkyseliny sú odvodené z kyslíkatých kyselín, v ktorých je subsituovaná funkčná skupina -OH halogénom:

 • kyselina fluorosírová HSO 3 F
                                     

2.5. Rozdelenie kyselín Amidokyseliny

Amidokyseliny amidy kyselín sú odvodené z kyslíkatých kyselín, v ktorých je subsituovaná funkčná skupina -OH aminovou -NH 2:

 • kyselina imido-bissírová HSO 3 2 NH
 • kyselina amidosírová amid kyseliny sírovej HSO 3 NH 2
                                     

3. Sýtnosť kyselín

Sýtnosť kyseliny určujeme podla počtu vodíkových iónov, ktoré sa z kyseliny môžu odštepovať.

Rozoznávame:

 • jednosýtne kyseliny - kyselina dusičná H NO 3, kyselina chlorovodíková H Cl
 • viacsýtne kyseliny - kyselina tetrahydrogenkremičitá H 4 SiO 4
 • trojsýtne kyseliny - kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4
 • dvojsýtne kyseliny - kyselina sírová H 2 SO 4, kyselina siričitá H 2 SO 3
                                     
 • karboxylovej kyseliny R - COOH HO - R R - CO - O - R Zahriatím dávajú anhydridy kyselín. Nasýtené: kyselina mravčia metánová - H - COOH kyselina octová etánová
 • Kyselina trihydrogenfosforečná, niekedy len kyselina fosforečná, H3PO4, je stredne silná, pevná kryštalická látka, trojsýtna kyselina ktorá pri zvýšenej
 • Kyselina chlorovodíková, technický názov kyselina solná, je čistý, bezfarebný vodný roztok plynného chlorovodíka. Je to vysoko žieravá silná anorganická
 • Kyselina etándiová triviálny názov kyselina šťavelová alebo kyselina oxálová je karboxylová kyselina so vzorcom HOOC - COOH. Je to kryštalická, látka
 • Kyselina octová systematický názov kyselina etánová je chemická zlúčenina známa svojou kyslou chuťou a štiplavou vôňou. Jej sumárny vzorec je CH3COOH
 • Kyselina benzoová správne kyselina benzénkarboxylová, vzácnejšie kyselina fenylmravčia je tuhá bezfarebná kryštalická látka s racionálnym vzorcom C6H5COOH
 • Kyselina vínna je biela kryštalická organická kyselina Nachádza sa v mnohých rastlinách napríklad v citrusoch a je jednou z najdôležitejších kyselín
 • Kyselina mravčia systémový názov kyselina metánová je najjednoduchšia karboxylová kyselina funkčný vzorec HCOOH Je dôležitým medziproduktom v prírodných
 • Kyselina maslová CH3 CH2 2COOH systematický názov kyselina butánová, je karboxylová kyselina Soli a estery sa nazývajú butyráty alebo butanoáty. Kyselina
 • CH3 CH2 14COOH kyselina stearová CH3 CH2 16COOH kyselina arachidová CH3 CH2 18COOH kyselina lignocerová CH3 CH2 22COOH Nasýtené mastné kyseliny preukázatelne
 • Kyselina fosforitá H3PO3 presnejšie dihydroxyfosfínoxid alebo kyselina fosfónová je biela kryštalická látka, jedna z mnohých kyselín fosforu. Kyselina

Users also searched:

...