Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 703
                                               

Železničné zabezpečovacie zariadenie

Železničné zabezpečovacie zariadenie je súbor technických prostriedkov a väzieb medzi nimi, ktoré prispievajú k bezpečnosti železničnej prevádzky. Predovšetkým tým, že kontrolujú, prípadne aj nahrádzajú činnosť dopravných zamestnancov pri riadení ...

                                               

Evidenčné číslo vozidiel na Slovensku

Evidenčné číslo je na Slovensku značka pridelená každému vozidlu podliehajúcemu evidencii vozidiel. Uvádza sa na tabulke s evidenčným číslom, pripevnenej spravidla v prednej a zároveň v zadnej časti vozidla. Evidenčné číslo prideluje a tabulku s ...

                                               

Evidenčné číslo (vozidlá sveta)

Evidenčné číslo je značka pridelovaná vozidlám v rámci určitého štátu a spravidla umiestnená na tabulke v prednej časti a tabulke v zadnej časti vozidla. Neoficiálny slovenský názov znie evidenčné číslo vozidla a starší slovenský oficiálny názov ...

                                               

Evidenčné číslo s volitelnou logistikou

Evidenčné číslo s volitelnou logistikou je tabulka identifikujúca vozidlo, ktorú na žiadosť držitela vozidla prideluje dopravný inšpektorát. Na rozdiel od štandardného evidenčného čísla sa za označením okresu uvádzajú: písmená na prvom až treťom ...

                                               

Evidenčné číslo vozidiel v Azerbajdžane

Evidenčné čísla vozidiel v Azerbajdžane obyčajne pozostávajú z dvoch číslic, pomlčky, dvoch písmen, pomlčky a troch číslic. Znaky sú čierne na bielom pozadí. Značky majú rovnakú velkosť ako európske značky a väčšinou majú azerbajdžanskú vlajku a ...

                                               

Evidenčné číslo vozidiel v Česku

Evidenčné číslo - skr. SPZ, alebo registrační značka – skr. RZ) je v Česku v súčasnosti vydávané podla zákona č. 56/2001 Sb. a vyhlášky č. 343/2014 Sb.

                                               

Evidenčné číslo vozidiel v Polsku

Tabulka s evidenčným číslom je tabulka, ktorá obsahuje jedinečné číslo, umožňujúce identifikáciu každého automobilu.

                                               

FE-Schrift

FE-Schrift je font vyvíjaný od roku 1978 pre použitie na evidenčných číslach vozidiel v Nemecku. Na tento účel sa tam používa od roku 1994 a postupne sa rozšíril do viacerých krajín po celom svete.

                                               

Firestarter (softvér)

Firestarter je grafický slobodný program s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý slúži ako osobný firewall. Na riadenie firewallu zabudovaného do jadra Linux používa nástroj Netfilter. Dokáže riadiť vstupné aj výstupné pripojenia a v reálnom čase sled ...

                                               

Počítačová kriminalita

Počítačová kriminalita sú trestné činy zamerané proti počítačom ako aj trestné činy páchané pomocou počítača. Ide o nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich ...

                                               

Botnet

Botnet je sieť internetových robotov, ktorých ovláda hacker. Hacker spojí počítače infikované podvrhnutým kódom do jedného botnetu. Tisíce infikovaných počítačov vykonáva bez vedomia používatelov počítača naprogramovanú úlohu, napríklad zahltia a ...

                                               

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol, skr. HTTPS, je zabezpečená verzia HTTP, komunikačného protokolu World Wide Web. Bol vyvinutý firmou Netscape Communications Corporation pre poskytovanie overenia a šifrovanej komunikácie. Namiesto použ ...

                                               

Zabezpečený prístup k príkazovému interpretovaču

Zabezpečený prístup k príkazovému interpretovaču, skr. SSH, je v informatike počítačový program ako aj súvisiaci sieťový protokol určený na prihlasovanie a vykonávanie príkazov na vzdialenom počítači v počítačovej sieti. Návrhári SSH mali v úmysl ...

                                               

Pretty Good Privacy

Pretty Good Privacy je počítačový program, ktorý umožňuje šifrovanie a podpisovanie. Je založený na algoritme RSA pre asymetricku kryptografiu. Prvá verzia PGP bola uvolnená Philom Zimmermanom v roku 1991. Ďalšie verzie boli vyvíjané Philom Zimme ...

                                               

GnuPG

GnuPG je open source šifrovací program, ktorý využíva silnú kryptografiu. Umožňuje bezpečne šifrovať a prenášať súbory a digitálne podpisovať súbory. GnuPG využíva na šifrovanie súkromné a verejné OpenPGP klúče. Systém nie je centralizovaný, takž ...

                                               

Cross-site scripting

Cross-site scripting je metóda narušenia WWW stránok využitím bezpečnostných chýb v skriptoch. Útočník vďaka týmto chybám v zabezpečení webovej aplikácie dokáže do stránok podstrčiť svoj vlastný javascriptový kód, čo môže využiť buď iba k poškode ...

                                               

Hasičský automobil

Na Slovensku určuje delenie hasičských automobilov Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prost ...

                                               

Cisternová automobilová striekačka

Cisternová automobilová striekačka je hasičský automobil vybavený čerpadlom a zvyčajne vodnou cisternou, hadicami, prúdnicami a ďalšími pomocnými zariadeniami potrebnými na hasenie požiaru. CAS je určená na zdolávanie požiarov najmä triedy a B zá ...

                                               

Závod protipožiarnej ochrany Železníc Slovenskej republiky

Závod protipožiarnej ochrany železníc Slovenskej republiky bol závodný hasičský zbor Železníc Slovenskej republiky, ktorého hlavnou úlohou bolo dbať na bezpečnosť železničných tratí a v prípade potreby vykonávať záchrannú činnosť. Po zrušení závo ...

                                               

Hasičská stanica

Hasičská stanica je budova určená na stálu službu hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a výstroja, príp. aj na ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením činnosti hasičskej jednotky.

                                               

Acetón

Acetón je najjednoduchší ketón. Za normálnych podmienok to je bezfarebná, lahko zápalná a zapáchajúca kvapalina. Ľahko sa rozpúšťa vo vode, etanole, éteri a iných organických rozpúšťadlách, pričom sa používa sám ako dôležité rozpúšťadlo. V zmesi ...

                                               

Atropín

Atropín je alkaloid odvodený od tropánu, pôvodne izolovaný z lulkovca zlomocného. Vyskytuje sa aj v iných rastlinách, napríklad durman obyčajný alebo blen čierny. Názov rastliny a aj alkaloidu pochádza z mena mytologickej gréckej sudičky Atropos, ...

                                               

Denaturovaný lieh

Denaturovaný lieh je etanol, ku ktorému sú pridané rôzne prímesi, aby sa zabránilo jeho pitiu. Je to vo vode rozpustná zmes látok, ktorá je rieditelná v každom pomere, pričom sa roztok zahrieva a zmenšuje svoj objem. Je velmi horlavý, dráždi, odm ...

                                               

Dimetyléter

Dimetyléter je organická zlúčenina so vzorcom CH 3 OCH 3. Je to najjednoduchší éter. Ide o bezfarebný plyn, ktorý sa využíva ako prekurzor pri syntéze iných organických zlúčenín. Dimetyléter sa využíva aj ako hnací plyn či chladivo. Je lahko skva ...

                                               

Etylacetát

Etylacetát alebo etylester kyseliny octovej je organická zlúčenina. Je to bezfarebná kvapalina s charakteristickým sladkým zápachom. Používa sa v lepidlách, odlakovačoch na nechty, pri dekofeinizácii kávy a čaji a v cigaretách. Etylacetát je este ...

                                               

Fosfid hlinitý

Fosfid hlinitý alebo fosfid hliníka je anorganická zlúčenina fosforu a hliníka. Používa sa ako polovodič s velkým odstupným pásmom a ako pesticíd. Ide o bezfarebnú tuhú látku, bežne sa však predáva v podobe sivozelenožltého prášku, ktorý má svoju ...

                                               

Fosfid zinočnatý

Fosfid zinočnatý alebo fosfid zinku je anorganická zlúčenina. Kovové fosfidy sa používajú ako rodenticídy. Zmes potravy a fosfidu zinočnatého sa ponechá tam, kde ju môžu hlodavce zožrať. Kyselina v tráviacej sústave hlodavca reaguje s fosfidom za ...

                                               

Gáfor

Gáfor je biela kryštalická látka so silným štiplavým charakteristickým zápachom. Gáfor je terpenoid so sumárnym vzorcom C 10 H 16 O. V prírode sa nachádza v dreve gáfrovníka lekárskeho, velkého vždyzeleného stromu rastúceho v Ázii a iných stromoc ...

                                               

Heptán

Heptán je za bežných podmienok kvapalným uhlovodíkom zo skupiny alkánov. S jeho pomocou je definovaná stupnica ktorá určuje oktánové číslo paliva do spalovacích motorov.

                                               

Hexán

Hexán je uhlovodík s chemickým vzorcom C 6 H 14. Predpona "hex" odkazuje na šesť uhlíkov, zatial čo "án" naznačuje, že uhlíky sú spojené jednoduchými väzbami. Izoméry hexánu sú prevažne nereaktívne, a sú často používané ako inertné rozpúšťadlo v ...

                                               

Chlóretán

Chlóretán alebo monochlóretán je chemická zlúčenina kedysi vo velkom používaná pri výrobe tetraetylolova, aditíva benzínu. Je to bezfarebný, horlavý plyn alebo schladená kvapalina so slabou sladkou vôňou.

                                               

Chlorid titánatý

Chlorid titánatý je anorganická zlúčenina, ktorá obsahuje titán s oxidačným číslom II, teda s najmenším oxidačným číslom, v akom sa titán vyskytuje v zlúčeninách. Táto čierna kryštalická látka bola zatial pomerne málo preskúmaná kvôli svojej vyso ...

                                               

Jodid samarnatý

Jodid samarnatý je tmavozelená kryštalická látka, anorganická zlúčenina jódu a samária. Býva tiež nazývaný Kaganovo činidlo. Je komerčne dostupný ako tmavomodrý roztok v tetrahydrofuráne.

                                               

Oktán

Oktán je za bežných podmienok kvapalným uhlovodíkom zo skupiny alkánov. Predpona "okta" odkazuje na osem uhlíkov, zatial čo prípona "án" naznačuje, že uhlíky sú spojené jednoduchými väzbami.

                                               

Oxetán

Oxetán je heterocyklická organická zlúčenina. Skladá sa z štvorčlánkového reťazca, ktorý obsahuje 3 atómy uhlíka a 1 atóm kyslíka. Testy na zvieratách dokázali, že oxetán má karcinogénne účinky.

                                               

Pentachlórbenzén

Za bežných podmienok je pentachlórbenzén biela alebo bezfarebná kryštalická látka, rozpustná len minimálne vo vode 0.83 mg/l. Dobre sa rozpúšťa v benzéne alebo chloroforme.

                                               

Piperidín

Piperidín alebo azinán je heterocyklická organická zlúčenina so Sumárnym vzorcom C 5 H 11 N. Je to 6-článkový nenasýtená zlúčenina, ktorá obsahuje 5 metylénových skupín a jednu amínovú skupinu. Názov zlúčeniny pochádza z latísnkeho slova piper, k ...

                                               

Tetrahydrofurán

Tetrahydrofurán alebo oxolán je heterocyklická organická zlúčenina. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá je miešatelná s vodou. THF je polárny a má velký rozdiel medzi teplotou topenia a teplotou varu, čo ho robí užitočným rozpúšťadlom. Používa sa n ...

                                               

Tiofén

Tiofén je heterocyklická organická zlúčenina s jedným atómom síry v päťčlánkovom cykle. Je to bezfarebná kvapalina, ktorá je nerozpustná vo vode a je stavebnou jednotkou vitamínu H.

                                               

Toluén

Toluén je za normálnych podmienok bezfarebná, vo vode nerozpustná kvapalina s typickým zápachom známym z riedidiel farieb, podobnú vôňu má aj benzén. Tento aromatický uhlovodík je velmi často používaný ako priemyselná surovina a riedidlo.

                                               

Bromid fosforitý

Bromid fosforitý je anorganická zlúčenina brómu s fosforom. Ide o jeden z bromidov fosforu. V bežných podmienkach ide o bezfarebnú kvapalinu, ktorá na vzduchu dymí a intenzívne zapácha. Široko sa používa v laboratóriu pre konverziu alkoholov na a ...

                                               

Brómované spomalovače horenia

Brómované spomalovače horenia sú rôznorodou skupinou organických zlúčenín brómu, ktoré sa používajú ako prísada do horlavých materiálov s cielom obmedziť či spomaliť ich horenie a zlepšiť ich požiarnu bezpečnosť. BFR sa používajú napríklad v elek ...

                                               

Dekabrómdifenyléter

Dekabrómdifenyléter, je brómovaná aromatická zlúčenina zo skupiny polybrómovaných difenyléterov, ktoré sa používajú najmä ako brómované spomalovače horenia.

                                               

Polybrómovaný bifenyl

Polybrómované bifenyly je skupina brómovaných organických chemikálií, ktorých použitie v elektrických a elektronických zariadeniach je pre ich nebezpečné vlastnosti regulované európskou direktívou RoHS, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2006. Svoj ...

                                               

Tetrabrómbisfenol A

Tetrabrómbisfenol A je derivát bisfenolu A, z ktorého sa tiež vyrába. Väčšina komerčne dostupného tetrabrómbisfenolu A má pomerne nízku čistotu, v podstate ide o zmes do rôznej miery brómovaných produktov. To sa všeobecne nepovažuje za nevýhodu, ...

                                               

Anonymus (družica)

Anonymus je typ tajnej vojenskej a špionážnej družice USA. Družice Anonymus nahradili družice Discoverer, Samos a Midas. Štartovalo ich velmi vela na odlišné dráhy, od extrémne nízkych až po vysoké, s rôznym sklonom. Vyniesli ich zväčša nosné rak ...

                                               

Agent chodec

Agent chodec je pomenovanie pre agentov, ktorí po komunistickom prevrate prechádzali ilegálne hranice do Česko-Slovenska. Agentmi chodcami sa stávali česko-slovenskí emigranti, ich nábor prebiehal v utečeneckých táboroch. Tento spôsob spravodajsk ...

                                               

Gladio

Gladio je krycie meno tajnej organizácie NATO typu stay-behind v Taliansku v časoch studenej vojny. V širšom zmysle sa tak neformálne označujú všetky organizácie stay-behind NATO v západnej Európe počas studenej vojny. Zo všetkých stay-behind org ...

                                               

Operácia Condor

Operácia Condor bola kampaň politického útlaku vrátane vrážd, oficiálne zahájená v roku 1975 pravicovými diktatúrami v Južnej Amerike. Program bol zameraný na odstránenie údajného socialistického a komunistického vplyvu a myšlienok na kontrolu ak ...

                                               

Projekt MKULTRA

Projekt MKULTRA alebo MK-ULTRA je kódovaný názov projektu CIA, ktorého cielom bolo získať možnosť riadiť ludské myslenie pomocou drog a izolácie na občanoch USA a Kanady pod zámienkou liečenia psychických chorôb. Začal sa v roku 1950 a trval 10 r ...