Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69                                               

Liečebné kúpele

Liečebné kúpele alebo kúpele sú miesta, ktoré sú vybavené príslušnými zdravotníckymi, ubytovacími a stravovacími zariadeniami, a v ktorých sa prírodné liečivé zdroje využívajú na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti.

                                               

Limbická sústava

Limbická sústava tvorí prstenec navzájom spojených štruktúr uložených v hĺbkových oblastiach mozgu. Je spojený s ostatnými časťami mozgu a má vzťah k pamäti a rozličným stavom nálady. Limbická sústava je súborom hlboko v mozgu uložených štruktúr, ...

                                               

Logopatia

                                               

Logoterapia

Logoterapia je smer existenciálnej analýzy, ktorý sa snaží odhaliť v biografii chorého zmysel jeho života. Termín logoterapia zaviedol Viktor Frankl. Logoterapiu označujú ako tretí z viedenských psychoterapeutickych smerov vedla psychoanalýzy a i ...

                                               

Magen David Adom

Magen David Adom, čiže Červená Dávidova hviezda je izraelská národná záchranná služba. Má na starosti prevoz chorých a ranených, záchrannú a transfúznu službu. Magen David Adom vznikol 7. júna 1930 ako dobrovolnícka organizácia s jedinou pobočkou ...

                                               

Maladaptácia

Maladaptácia je porucha, neschopnosť adaptácie. Maladaptácia sa konkrétne prejavuje poruchami správania rôzneho stupňa. Jej následkom môže byť aj vznik neuróz a vznik psychóz.

                                               

Masáž

Masáž alebo masírovanie je súčasť mechanoterapie; sústava hmatov, ktorými sa mechanicky dráždia periférne nervy, cievy a svaly. Cielom je zvýšenie funkčnej zdatnosti, odstránenie únavy alebo liečenie. Slovo masáž pochádza z francúzskeho slova mas ...

                                               

Medicina mentis

                                               

Medicínska chémia

Medicínska chémia je časť chémie, ktorá sa zaoberá objavovaním, vývojom, identifikáciou a interpretáciou spôsobu účinku biologicky aktívnych zlúčenín na molekulovej úrovni. Vo všeobecnosti medicínska chémia sa zaoberá projektovaním a prípravou zl ...

                                               

Medzinárodná klasifikácia chorôb

Medzinárodná klasifikácia chorôb je systém položiek, ktorými sa označujú jednotlivé choroby a ich varianty podla dohodnutých a ustanovených kritérií. Obsahuje v danej revízii celé rozpätie v danom čase známych chorobných jednotiek. Od 1. septembr ...

                                               

Mechanoterapia

                                               

Meteoropatizmus

Meteoropatizmus je fyziologické a patologické reakcie vrátane psychologických porúch na zmeny počasia.

                                               

Migréna

Migréna sú záchvatovité bolesti hlavy, častejšie jednostranné, pulzujúce, velkej intenzity. Začínajú sa obyčajne ráno, trvajú niekolko hodín až dní. Sprevádzané sú vracaním, nechutenstvom, sčervenaním tváre, opuchom mihalníc, slzením, citlivosťou ...

                                               

Mogifónia

                                               

Narkolepsia

                                               

Nemocnica

Nemocnica je zdravotnícke zariadenie určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti luďom. Nemocnica je zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. V nemocniciach sa počas hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť paciento ...

                                               

Nozológia

                                               

Obložnosť

Obložnosť je ukazovatel vyjadrujúci percentuálne využitie dostupnej lôžkovej kapacity nemocnice za určité časové obdobie. Obložnosť sa vypočíta ako podiel počtu obsadených lôžok a počtu dostupných lôžok vynásobený stomi. Napr. pri nemocnici, v kt ...

                                               

Ochranný prípravok pred slnečným žiarením

Ochranný prípravok pred slnečným žiarením sa nanáša na kožu s cielom chrániť ju pred nebezpečným vplyvom slnečného žiarenia, ktoré môže spôsobiť jej spálenie. Je k dispozícii v rôznych formách - lotio, krém, spray. Ochranný prípravok by mal odfil ...

                                               

Opitosť

ťažký stupeň opitosti – dezorientácia v osobe, priestore a čase. Ťažký útlm, úniky moču, stolice, zvracanie. Motorika je rozvrátená, subjekt sa pohybuje často "po štyroch". intoxikácia – prejavuje sa poruchami vedomia, osobe reálne hrozí zlyhanie ...

                                               

Ortodoxný spánok

Ortodoxný spánok tichý spánok, NREM je skratka z angl. non-rapid eye movement ; posledné fázy NREM sa volajú pomalovlnný spánok alebo hlboký spánok) je pokojová fáza spánku, počas ktorej sa nesnívajú sny na rozdiel od fázy REM spánku, počas ktore ...

                                               

Osteopatia

Osteopatia je typ alternatívnej medicíny, komplementárna holistická veda zaoberajúca sa obnovením zdravia v organizme. Je odlišným spôsobom medicínskej praxe, ktorý sa koncentruje skôr na zdravie, než na chorobu - nájsť Príčinu ťažkostí a jemnými ...

                                               

Otorinolaryngológia

Otorinolaryngológia je medicínsky chirurgický odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení ucha, nosa, nosovej dutiny a prinosových dutín, hltana a hrtana. Niekedy sa vyskytuje aj užšia špecializácia otológia, rhinológia a laryngológia ...

                                               

Pacient

Pacient je človek, ktorý sa z najrôznejších príčin dostal do starostlivosti lekára – utrpel úraz, má infekčné, zápalové, nádorové alebo iné ochorenie. Ak ide o preventívnu prehliadku, z psychologických dôvodov sa často používa termín klient.

                                               

Pacientúra

                                               

Paradoxný spánok

                                               

Patogén

Patogén alebo patogénny činitel je činitel, najčastejšie mikroorganizmus, schopný vyvolať ochorenie iného organizmu.

                                               

Patológia

Patológia je medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi choroby ; nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu, a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny, ktoré vyplývajú z chorobného pr ...

                                               

Peracidita

                                               

Plaketa profesora MUDr. Jana Janského

Plaketa profesora MUDr. Jana Janského alebo hovorovo Janského plaketa je ocenenie odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi. Ocenenie je pomenované po Jánovi Janskom, českom lekárovi a psychiatrovi, objavitelovi štvrtej krvnej skupiny. Janského pla ...

                                               

Podtlakové uzatváranie rán

Podtlakové uzatváranie rán je metodika používaná v chirurgii na urýchlenie, alebo zlepšenie hojenia chronických, zle sa hojacích rán. Spočíva v aplikácii špongie s otvorenými bunkami na ranu, následnom krytí rany nepriedušnou fóliou a aplikácii k ...

                                               

Potrat

Potrat alebo abort alebo abortus je predčasné ukončenie tehotenstva vypudením alebo odstránením plodu neschopného mimomaternicového života z maternice. V MKCH-10 je pod O00 až O06/O07. Podla faktorov, ktoré ho vyvolali, sa delí na: prirodzený pot ...

                                               

Pozitrónová emisná tomografia

Pozitrónová emisná tomografia, skr. PET, je zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny založená na princípe anihilácie, následnej detekcii žiarenia a jeho rekonštrukcii na rez tkaniva v danej rovine.

                                               

Pracovné lekárstvo

Pracovné lekárstvo a toxikológia je jedným zo základných odborov medicíny. Pozostáva z týchto základnych činností: 1.1. choroby z povolania 1.3. priemyselná toxikológia 1.4. klinická toxikológia 1.2. pracovné zdravotné služby 1. klinické pracovné ...

                                               

Praxia

                                               

Prirodzený potrat

Prirodzený potrat alebo prirodzený abort je predčasné ukončenie tehotenstva z prirodzených príčin pred dosiahnutím životaschopnosti plodu. Pri potrate sa tehotenstvo ukončí vypudením plodu v priebehu prvých 28 týždňov, plod váži menej ako 500 g, ...

                                               

Prognóza (medicína)

Prognóza je v medicíne predpoveď, ktorá sa snaží na základe objektívnych nálezov stanoviť, či sa dá očakávať pri určitej chorobe zahojenie a upravenie, zlepšenie stavu, alebo naopak chronicita alebo trvalé zhoršovanie, resp. ukončenie života. Pod ...

                                               

Prvá pomoc

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri náhlom ohrození života alebo postihnutí zdravia, a ktoré môžu byť poskytnuté kdekolvek a kedykolvek aj bez špeciálnych pomôcok.

                                               

Pulz

Pulz alebo tep je vlnenie cievnych stien, ktoré vzniká ich napnutím a zrýchlením prúdenia krvi, čo je spôsobené tlakovou vlnou, vyvolanou vypudením krvi z lavej srdcovej komory do aorty, odkial sa šíri ďalšími tepnami do celého tela. V lekárstve ...

                                               

Pulzová oxymetria

Pulzová oxymetria je neinvazívna metóda na kontinuálne zisťovanie saturácie hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi prostredníctvom merania absorpcie svetla resp. remisie svetla pri presvietení kože. Meranie sa uskutočňuje najčastejšie nalepovací ...

                                               

Punkcia

Punkcia je lekársky zákrok, ktorého cielom je odber alebo odsatie tekutého materiálu z tela človeka. Ten sa následne väčšinou posiela na cytologické, kultivačné a biochemické vyšetrenie. Tento termín sa pomerne často používa ako synonymum biopsie ...

                                               

Pupočníková krv

Pupočníková krv je časť krvi novorodenca, ktorá ostáva v placente a pupočníku po jeho prestrihnutí. Pokým nie je pupočník prestrihnutý, táto krv je súčasťou neonatálnej cirkulácie. V niektorých pôrodníckych postupoch, ako aj pri pôrodoch do vody, ...

                                               

Pyrogén

                                               

Pyroterapia

Pyroterapia je liečebná metóda založena na poznatku, že niektoré chronické zápaly sa lepšie a rýchlejšie liečia, keď ich priebeh sprevádza horúčka; liečenie vyvolaním horúčky.

                                               

Rádioterapia

Rádioterapia alebo ožarovanie je liečenie ochorení ludského organizmu pomocou ionizačného žiarenia. Používa sa hlavne pri liečbe onkologických ochorení. Základným princípom rádioterapie je ožarovanie karcinómu pomocou rádioaktívneho žiarenia, kto ...

                                               

Rinológia

                                               

Rinoplastika

Rinoplastika alebo plastická operácia nosa je estetická operácia, ktorej cielom je úprava nosa. Zvyčajne ide o zmenšenie nosa alebo jeho časti, zúženie alebo repozíciu nosa pre jeho vybočení. Menej častá býva úprava nosa zväčšením.

                                               

Rozum

Rozum je ludská schopnosť myslieť, rozmýšlať, uvažovať, usudzovať; schopnosť alebo súbor schopností tvoriť alebo pretvárať rôzne významové útvary a manipulovať či operovať nimi. Keďže sa rozum tematizoval a tematizuje pri intervencii najrozmanite ...

                                               

Slabinová oblasť

Slabinová oblasť, všeobecne známa ako slabiny, je miestom vzniku slabinovej prietrže. Na mieste prietrže sa brušná stena oslabí a môžu cez ňu prestupovať vnútrobrušné orgány. Obojstranné oslabenie brušnej steny v slabinovej oblasti spôsobuje prít ...

                                               

Sonogram

Sonogram, nazývaný hovorovo tiež "ultrazvuk", pracuje na princípe človekom nepočutelných zvukových frekvencií, ktoré po odraze vytvárajú obraz rôznych štruktúr v ludskom tele. Počas vyšetrenia sa na kožu priloží zariadenie, ktoré vysiela zvukové ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →