Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 677
                                               

Vlajka Palestínskych autonómnych území

Vlajka Palestínskych autonómnych území má tri vodorovné pruhy v arabských farbách - čierny, biely a zelený - s červeným klinom vsunutým od žrdi; ten dosahuje asi do tretiny dĺžky listu. Je to vlastne vlajka niekdajšieho Hedžázu, aká sa používala ...

                                               

Podkarpatská Rus

Podkarpatská Rus je historický názov územia, ktoré sa z prevažnej časti rozkladá na území dnešnej Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, čiastočne na území dnešného Prešovského a Košického kraja na Slovensku, malou časťou tiež na území Polska a župy Mara ...

                                               

Philadelphská dohoda

Philadelphská dohoda alebo Filadelfská dohoda bola dohoda medzi prezidentom ČSR Tomášom G. Masarykom a predsedom Národnej rady amerických Rusínov Gregorijom Žatkovičom z 26. októbra 1918 o pričlenení Podkarpatskej Rusi k novovzniknutej česko-slov ...

                                               

Užhorodské memorandum

Užhorodské memorandum je označením dokumentu ako výsledku porady Centrálnej ruskej národnej rady 8. mája 1919, ktorú tento spoločný orgán rusínskych národných rád aj zástupcov emigrácie vyjadril svoju vôlu stať sa autonómnou súčasťou Česko-sloven ...

                                               

Mont Blanc

Mont Blanc alebo Monte Bianco je najvyšší vrch Álp a Západnej Európy, prípadne celej Európy, v závislosti na jej hraniciach. Leží na francúzsko-talianskej hranici v masíve Mont Blanc v Savojských Alpách. Vrchol sa vypína do nadmorskej výšky 4 808 ...

                                               

Vanoise

Vanoise je pohorie nachádzajúce sa vo Francúzsku v departemente Savoie. Geograficky sa zaradzuje do Západných Álp. Ide o turisticky významnú horskú oblasť, v ktorej leží mnoho vysokých štítov. V karoch hôr tečie na 17 hlavných ladovcov. Najvyšší ...

                                               

Schokland

Schokland je bývalý ostrov, ktorý sa nachádzal v zálive Zuiderzee v Holandsku. Ostrov bol severo-južného tvaru o dĺžke 4 km a šírke 100 - 500 m. Zanikol v polovici 20. storočia pri rozvoji tzv. Zuiderzeewerken. Podobný osud stretol i mesto Urk, k ...

                                               

Zaniknuté sídlo

Zaniknuté sídlo je sídlo, ktoré zaniklo. Obec, mesto a podobne môže zaniknúť aj administratívnym splynutím s inou obcou, mestom a pod. Podrobnosti pozri napr. v článkoch: Zoznam zaniknutých sídiel v Česku Zoznam zaniknutých obcí na Slovensku mest ...

                                               

Diplomatika

Diplomatika je pomocná historická veda zaoberajúca sa spracovaním starých listín a dokumentov ako historického materiálu. Diplomatika v súčasnosti skúma aj ďalšie diplomatické kategórie a to mandáty, listy, knihy, spisy a účtovné písomnosti. List ...

                                               

Listina

Listina môže byť: zoznam resp. obyčajne oficiálna písomnosť obsahujúca zoznam, pozri zoznam neodborne: úradne vyhotovená alebo overená písomnosť, pozri pod písomnosť v katastri nehnutelností: podklad na vykonanie zápisu do katastra, ktorý podla z ...

                                               

Škola Annales

Škola Annales alebo Škola Análov alebo analistická škola je francúzska historická škola 20. storočia, ktorú pred druhou svetovou vojnou založil Marc Bloch a Lucien Febvre roku 1929 v Paríži. Jej názov je odvodený od časopisu Annales d´histoire éc ...

                                               

Longue durée

Longue durée je koncepcia, ktorá uprednostňuje pozornosť na dlhodobé, pomalé a permanentné historické procesy a štrukturálne zmeny pred krátkodobými, tzv. udalostnými dejinami. Do historiografie bol tento termín uvedený Fernandom Braudelom v člán ...

                                               

Druhá viedenská arbitráž

Druhá viedenská arbitráž bola medzinárodná arbitráž, ktorou 30. augusta 1940 Nemecko a Taliansko donútili Rumunsko vydať Maďarsku polovicu Transylvánie, ktorá sa odvtedy nazývala Severozápadná Transylvánia.

                                               

Maďarský revizionizmus

Maďarský revizionizmus je snaha o revíziu hraníc Maďarska ustanovených na základe predchádzajúcich mierových zmlúv. Podla rozsahu nárokov môže byť zameraný na revíziu na etnickom princípe alebo na obnovu historických hraníc Uhorska.

                                               

Medzivojnové obdobie

Medzivojnové obdobie je v histórii 20. storočia obdobie od konca prvej svetovej vojny po začiatok druhej svetovej vojny, teda od prímeria 11. novembra 1918 do napadnutia Polska 1. septembra 1939. Z hladiska periodizácie dejín, je medzivojnové obd ...

                                               

Okupácia južného Slovenska

Okupácia južného Slovenska bola anexia južných častí Česko-Slovenska Maďarskom na základe výsledku prvej viedenskej arbitráže. Maďarsko okrem južného Slovenska obsadilo aj časť Podkarpatskej Rusi, ktorú po rozpade Č-SR okupovalo celú. Svoje územn ...

                                               

Prvá viedenská arbitráž

Prvá viedenská arbitráž viedenský diktát) bola medzinárodná arbitráž, ktorá sa konala 2. novembra 1938 a ktorou nacistické Nemecko a fašistické Taliansko donútili Česko-Slovensko vzdať sa v prospech Maďarského královstva územia na juhu Slovenska ...

                                               

Nevolníctvo

Nevolníctvo je zostrená forma poddanstva rolníkov, vyskytujúca sa v Európe spravidla jednak v stredoveku a jednak v novoveku do 18./19. storočia. Nevolník spravidla nemôže zmeniť ani bydlisko, ani povolanie, ani iné stránky svojho života a života ...

                                               

Poddanstvo (rolníci)

Poddanstvo je vzťah podriadenosti rolníka a pozemkového vlastníka, pri ktorom je rolník osobne závislý od pozemkového vlastníka, a ktorý je typický pre stredoveké spoločenské pomery. Zostrená forma poddanstva sa nazýva nevolníctvo. Základom podda ...

                                               

Starovek

Starovek je tradičné označenie obdobia svetových dejín, ktoré sa začína vznikom písomných systémov resp. prvých štátov a končí sa rokom 476.

                                               

Staroveká filozofia

Staroveká filozofia je prvá etapa vývinu filozofie, po ktorej nasleduje stredoveká filozofia; filozofické názory autorov, ktorí v staroveku uvažovali o mieste človeka vo svete; prvé alebo najstaršie obdobie vo vývine filozofie nadväzujúce na prot ...

                                               

Stredovek

Stredovek alebo knižne a odborne medieval je v tradičnej periodizácii všeobecných dejín epocha historického vývoja Európy medzi starovekom a novovekom, pôvodne ohraničená obrátením rímskeho cisára Konštantína I. na kresťanstvo alebo zánikom Západ ...

                                               

Avignonské zajatie

Avignonské zajatie je obdobie rokov 1309 – 1378, keď pápeži sídlili namiesto Ríma v Avignone vo Francúzsku. Tomuto kroku predchádzal spor francúzskeho krála Filipa IV. s pápežom Bonifácom VIII., potom ako pápež vydal bulu Unam sanctam, v ktorej p ...

                                               

Barbarské královstvo

Barbarské královstvá boli štátne útvary, ktoré vznikali v priebehu 6. - 7. storočia na troskách bývalej Západorímskej ríše. Vytvárali ich väčšinou germánske kmene. Usadzovali sa tu v čase sťahovania národov so súhlasom Rimanov. Prichádzali do sty ...

                                               

Hradská sústava

Hradská sústava alebo hradské zriadenie bolo územnosprávne a ekonomické členenie území obývaných západnými Slovanmi vo včasnom a čiastočne aj vrcholnom stredoveku, spočívajúca v tom, že prostredníctvom panovníkových zástupcov v centrálnych hradis ...

                                               

Královská doména

Královská doména alebo králov majetok je označenie pre územia alebo majetky v stredoveku a novoveku, ktoré boli priamym vlastníctvom krála a neboli pridelené ako léno inému vlastníkovi. Královskú doménu spravovali priami poddaní krála alebo neskô ...

                                               

Léno

Léno alebo feudum bol pozemok alebo úrad spojený s dôchodkami, udelený nejakou osobou či inštitúciou pod podmienkou, že prijímatel zloží slub vernosti.

                                               

Stredoveké mesto

Stredoveké mestá dlho zostávali uzavreté v starých rímskych hradbách. Demografická explózia 12. – 13. storočia podporovala rozvoj miest. Prekročili hradby a vznikali nové mestá. Aj tak v čase najväčšej expanzie žila v mestách iba 1/10 obyvatelov ...

                                               

Neskorý stredovek

Počas neskorého stredoveku došlo k vyvrcholeniu kultúrneho vývoja v podobe vzniku gotického slohu. Priniesol rozchod s tradíciou klasického rímskeho stavitelstva. Gotika sa prejavila aj v Stredomorí. Najkrajšie stavby vznikli vo Francúzsku Notre- ...

                                               

Prebohaté hodinky vojvodu z Berry

Prebohaté hodinky vojvodu z Berry je nádherne zdobený rukopis hodiniek, čiže knihy obsahujúcej modlitby pre každú liturgickú hodinu dňa, ktorý si objednal vojvoda Ján I. z Berry okolo roku 1410. Kniha býva nazývaná králom iluminovaných rukopisov, ...

                                               

Včasný stredovek

Vývoj v Európe podliehal geografickým, historickým a kultúrnym zvláštnostiam jednotlivých regiónov. Úplne iný bol vývoj vo "večnom meste" Ríme, sídle hlavy katolíckej cirkvi pápeža, kde sa zachovala vyspelá mestská architektúra, kostoly baziliky ...

                                               

Vrcholný stredovek

Vrcholný stredovek je obdobie stredoveku najväčšieho rozkvetu stredovekej spoločnosti od začiatku 11. až do 13. alebo 14. storočia. Do tohto obdobia, menovite do 12. storočia, sa kladie významný medzník spojený s prenikavými zmenami v ekonomike, ...

                                               

Archivistika

Archivistika je veda, ktorá sa zaoberá základmi a metódami aplikovanými na sústreďovanie, evidovanie, spracovanie, ochranu a sprístupňovanie archívnych dokumentov. Zaraďuje sa medzi pomocné historické vedy, pretože sprístupňovaním archívnych doku ...

                                               

Archív (inštitúcia)

Ústredné archívy Slovenský národný archív Štátny ústredný banský archív Bývalé oblastné archívy Štátny archív v Nitre Štátny archív v Prešove Štátny archív v Banskej Bystrici Štátny archív v Bratislave Štátny archív v Levoči Štátny archív v Bytči ...

                                               

Archívny dokument

Archívny dokument je textový, obrazový, zvukový a iný záznam na akomkolvek nosnom médiu pochádzajúci z činnosti štátnych orgánov, obcí a i. právnických a fyzických osôb, ktorý je pre svoju jedinečnú a trvalú informačnú hodnotu predmetom verejného ...

                                               

Archívny fond

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Archívny fond – je súbor archívnych dokumentov pochádzajúcich z registratúry toho istého pôvodcu alebo z činnosti fyzickej osoby, ktorá nevytvára registratúru. Za archívny fond považujeme len ...

                                               

Sfragistika

Sfragistika je pomocná veda historická, ktorá skúma vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie pečatí. Za zakladatela sfragistiky je považovaný Johann Michael Heineccius.

                                               

Pečať

Pečať je znamenie vo vosku, kove, laku a pod. zhotovené pečatidlom. Pečať je prostriedok na overovanie dôležitých dokumentov. Podstatou pečate je znak či obraz v pečatnom poli symbolizujúci fyzickú alebo právnickú osobu.

                                               

Pečatidlo

Pečatidlo je nástroj spravidla zhotovený z dreva alebo kovu, ktorý slúži na vytvorenie pečate. Pečať je tvorená prevažne úchytkami alebo držadlom a samotnej plochy slúžiacej na pečatenie.

                                               

Štátna pečať

Štátna pečať je v niektorých štátoch oficiálnym štátnym symbolom. Je to pečatidlo, na ktorom je spravidla vyobrazený štátny znak štátu federálneho štátu a podobne a dookola je názov štátu. Tak je to napríklad u štátnej pečati Česka a Slovenska. N ...

                                               

Štátna pečať Slovenskej republiky

Štátna pečať Slovenskej republiky je okrúhla. V jej strede je vyobrazený štátny znak, pričom farby znaku sú vyznačené heraldickým šrafovaním. Okolo štátneho znaku je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika. V dolnej časti kruhopisu štátnej ...

                                               

Vexilológia

Vexilológia je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok, práporov, štandárd a iných podobných symbolov.

                                               

Don Carlos

Don Carlos známy aj ako Carlos de Austria alebo Karol Španielsky bol asturijský princ, najstarší syn španielskeho krála Filipa II. a jeho prvej manželky Márie Manuely Portugalskej.

                                               

Anglické královstvo

Anglické královstvo bol samostatný štát, ktorý existoval v rokoch 927 až 1707. Zahŕňal asi dve tretiny územie juhu ostrova Velká Británia a množstvo malých ostrovov v jeho okolí. Anglicko ako zjednotený štát má svoje korene v 9. až 10. storočí. O ...

                                               

Arménske královstvo (starovek)

Arménske královstvo bol staroveký štátny útvar, monarchia na území juhozápadnej Ázie v oblasti Arménskej vysočiny. Počiatky formovania štátu siahajú do 6. storočia pred Kristom, nezávislosť štátu sa však začala formovať až v 4. storočí pred Krist ...

                                               

Adamawa (emirát)

Adamawa bol emirát na území, kde sa v súčasnosti rozprestiera severný Kamerun a východná Nigéria, v oblasti horného toku rieky Benue. Toto územie bolo na začiatku 19. storočia obsadené Fulbami, ktorí tu založili emirát s hlavným mestom Yola. Zakl ...

                                               

Ghanská ríša

Ghanská ríša bola jedna zo starých afrických ríš. Bola to prvá z velkých stredovekých afrických ríš. Miestni obyvatelia ju nazývali Wagadu, neskorší názov Ghana bol prísne vzaté titul jej vládcov. Ríša nie je identická s dnešnou Ghanou a súčasný ...

                                               

Malijská ríša

Malijská ríša alebo Mali bola stará africká ríša v západnej Afrike na hornom toku rieky Niger približne od konca 1. tisícročia do roku 1610. Založili ju koncom 1. tisícročia Mandingovia, do 11. storočia podliehala Ghanskej ríši, potom ríši Susu S ...

                                               

Songhajská ríša

Songhajská ríša bol štát v severozápadnej Afrike od 6./7./10. storočia do začiatku 17. storočia, resp. čiastočne až do roku 1901. Niekedy sa o Songhajskej ríši v užšom zmysle hovorí len vo vzťahu k obdobiu, keď tento štát dosiahol svoj vrchol, čo ...

                                               

Arabská ríša

Arabská ríša alebo Arabský kalifát alebo len Kalifát bol stredoveký islamský štát v rokoch 622 až 945. V 8. stor. zahŕňal aj severnú Afriku, Blízky východ, Stredný východ, Pyrenejský polostrov a zasahoval aj do Indie a Číny. Jej územím viedla dôl ...