Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 589
                                               

Hebron

Hebron je mesto v Západnom brehu Jordánu, 30 km južne od Jeruzalema, v regióne Júdsko. V meste sídli Hebronská univerzita a Palestínska technická univerzita. Hebron je pre židov po Jeruzaleme druhým najsvätejším mestom, no ako mesto Abraháma má v ...

                                               

Jericho

Jericho je mesto na západnom brehu Jordánu, severovýchodne od Jeruzalema. Jericho je považované za jedno z najdlhšie kontinuálne osídlených miest na svete. Prvé osídlenie osada Tall as-Sultán je datované pred rokom 9000 pred Kr. Výskum v oblasti ...

                                               

Jordán

Jordán je rieka pretekajúca Východoafrickou priekopovou prepadlinou, ktorá tvorí hranicu medzi Izraelom, Jordánskom a Západným brehom Jordánu. Je to najväčšia izraelská rieka, ktorá meria 251 kilometrov a plocha jej povodia je 18 300 km². Vzniká ...

                                               

Kána

Kána je mesto niekolkokrát zmieňované v novozákonnom Jánovom evanjeliu, najznámejší úryvok je o svadbe v Káne. Biblické mesto v Galilei býva stotožňované s rôznymi miestami, najčastejšie s dnešným izraelským mestom Kafr Kanna.

                                               

Megido

Megido alebo Megiddo: Megiddo) bolo staroveké mesto a v rokoch 1800 – 600 pred Kr. významné stredisko Galiley. Nachádzalo sa na strategickom mieste v Emek Jizreel na pahorku pri dôležitom priesmyku. Stála tu mohutná pevnosť a stajne, vďaka ktorým ...

                                               

Tel Beer Ševa

Počiatok osídlenia miesta spadá do obdobia neolitu 4. tisícročia pred Kr. Prvá biblická zmienka o Beer Ševe sa nachádza v knihe Genezis – Gn 21, 31 v príbehu o Abrahámovi. Vykopávky v lokalite objavili opevnené mesto, ktoré tu stálo od obdobia su ...

                                               

Tel Chacor

Tel Chacor je izraelský národný park a najväčšia archeologická lokalita v Izraeli. Nachádza sa v Hornej Galilei v údolí Chula, asi 15 km severne od Tiberiadskeho jazera. Chacor bolo kanaanske mesto, ktoré dosiahlo svoj vrcholný rozkvet na začiatk ...

                                               

Tiberiadske jazero

Tiberiadske jazero je najväčšie izraelské sladkovodné jazero nachádzajúce sa v Severnom dištrikte pri Golanských výšinách, v severnej časti Východoafrickej priekopovej prepadliny. V obvode má približne 53 km a je 21 km dlhé a 13 km široké. Jeho r ...

                                               

Ur

Ur bol sumerský mestský štát v južnej Mezopotámii. Začiatky mesta sa datujú približne k roku 5000 pred Kr. Trosky Uru dokazujú, že sú troskami metropoly: troskami vystavaných chrámov a palácov, ludnatých ulíc a mocných opevnení. Medzi hradbami bo ...

                                               

Vrch Blahoslavenstiev

Vrch Blahoslavenstiev je vrch pri Genezaretskom jazere, na ktorom Ježiš Kristus predniesol svoju kázeň na vrchu. Ako miesto tohto kázania je vrch uctievaný viac než 1 600 rokov. V 4. storočí nášho letopočtu bol na vrchu postavený byzantský kostol ...

                                               

Evanjelium podla Lukáša

Evanjelium podla Lukáša je tretia kniha v poradí Nového zákona, najdlhšia zo štyroch kanonických evanjelií. Spolu s Matúšovým a Markovým evanjeliom patrí medzi tzv. synoptické evanjeliá. Všetky tieto evanjelia sú odvodené od najkratšieho, čiže Ma ...

                                               

Evanjelium podla Matúša

Evanjelium podla Matúša je jednou z kníh Nového zákona. Je jedným zo štyroch evanjelií, ktoré opisujú život Ježiša Krista. Jeho autorstvo sa pripisuje apoštolovi Matúšovi. Slovo evanjelium pochádza z gréckeho slova εὐαγγέλιον euangelion, čo zname ...

                                               

Evanjelium podla Petra

Evanjelium podla Petra alebo Petrovo evanjelium je apokryfické, nekánonické evanjelium, objavené ako zlomok textu v zime roku 1886/87 v egyptskom Achmíme v hrobe neznámeho mnícha. Zlomok bol nájdený ako súčasť pergamenového kódexu z 7. - 9. storo ...

                                               

Farizej a mýtnik

Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi je podobenstvo, ktoré sa nachádza len v jednom z kanonických evanjelií v Novom zákone. Podla Lukáša 18:9-14 farizej, posadnutý svojou vlastnou cnosťou kontrastuje s vyberačom daní, ktorý pokorne prosí Boha o m ...

                                               

Prvý list Korinťanom

Prvý list Korinťanom alebo Prvý list apoštola Pavla Korintským je súčasť Nového zákona, jeden z listov apoštola Pavla, o ktorého autorstve sa nikdy nepochybovalo. Bol napísaný grécky, snáď roku 56 v Efeze, a už okolo roku 150 ho cituje Markiónov ...

                                               

Prvý list Solúnčanom

Prvý list Solúnčanom je jedným zo siedmich všeobecne uznávaných autentických listov sv. Pavla a je z nich najstarší. Datuje sa do začiatku 50. rokov prvého storočia, priamo do roku 50 alebo jar roku 51. Je zaradený ako 13. kniha Nového zákona.

                                               

Synoptické evanjelium

Synoptické evanjelium je pomenovanie jedného z prvých troch evanjelií, teda: evanjelium podla Matúša, Marka a Lukáša, pretože podávajú v podstate ten istý priebeh života a učenia Ježiša Krista. Zaviedol ho nemecký teológ Johann Jakob Griesbach v ...

                                               

Absolón (Biblia)

Absolón bol tretí syn krála Dávida. Bol povestný svojou krásou a dlhými ryšavými vlasmi. Viedol povstanie proti svojmu otcovi a donútil ho opustiť Jeruzalem. Absolón ho so svojou armádou prenasledoval, no bol porazený, na úteku chytený a aj napri ...

                                               

Adam a Eva

Adam a Eva boli podla Knihy Genezis prví ludia. O Adamovi a Eve sa hovorí v časti venovanej stvoreniu sveta a prvému hriechu; pozri aj Gn 1.1-3.24. Eva hebr. חוה ‎ – Chava je vlastné meno, podla ludovej etymológie "matka všetkých žijúcich" hebr. ...

                                               

Amel-Marduk

Amel-Marduk, v Biblii nazývaný Evil-Mérodach, bol syn a nástupca Nebukadnesara II., babylonského krála, a bol tretím králom z chaldejskej dynastie. Vládol iba dva roky 562-560 pred Kr. Podla biblickej 2. knihy královskej bol vlúdny k Jojáchínovi, ...

                                               

Batšeba

Batšeba je biblická postava, dcéra Eliáma, manželka Hetejca Uriáša, neskôr jedna z manželiek krála Dávida. Podla Druhej knihy Samuelovej ju Dávid zviedol, aby s ním spala. Keď otehotnela, Dávid nechal rafinovaným spôsobom zomrieť jej manžela Uriá ...

                                               

Bél-šar-usur

Bél-šar-usur ar, po grécky Baltasar) bol korunný princ a syn krála Nabonida, posledného krála Babylonu v 6. storočí pred Kr., s ktorým spoločne vládol až do porážky Perzskou ríšou. Dlho bol známy len vďaka slávnemu príbehu o ruke píšucej na stenu ...

                                               

Herodes Velký

Herodes Velký, Héródes, Héródés ; * okolo 73 pred Kr. – † marec 4 pred Kr., Jeruzalem) bol od 37 pred Kr. až do smrti král Judey. Bol to schopný vojvodca a administrátor. Bol to klientský král Ríma, vo vnútornej politike nezávislý. Spoločne s Rim ...

                                               

Hur (Mojžiš)

Hur bol blízky spoločník Mojžiša počas 40-ročného putovania Izraelitov po púšti z egyptského zajatia do Palestíny. Žil v 15. alebo 13. storočí pred Kr. Biblia ho priamo spomína dva razy, zakaždým ako jedného z vodcov Izraelitov: podla knihy Exodu ...

                                               

Judáš Iškariotský

Judáš Iškariotský syn Šimona Iškariotského, bol jeden z dvanástich apoštolov a podla Nového Zákona zradca Ježiša Krista.

                                               

Kornélius

Kornélius bol rímsky stotník spomínaný v Skutkoch apoštolov 10 a 11 kapitole. V jeho dome kázal apoštol Peter. Bol prvým kresťanom z rímskej komunity v Izraeli. Jeho konverzia nastolila v prvej cirkvi otázku integrácie postžidovského a postpohans ...

                                               

Královná zo Sáby

Královná zo Sáby bola vládkyňou starovekého královstva spomínaného v Starom zákone. Vyskytuje sa v hebrejskom Starom zákone, konkrétne v Prvej knihe králov a Druhej knihe kroník, ale tiež v Novom zákone, Koráne a etiópskych legendách, kde ju Etió ...

                                               

Melchisedech

Melchisedech alebo Melchizedech je biblická postava z knihy Genezis, král Salema a velkňaz "najvyššieho Boha", ktorý sa v údolí Save stretol s Abramom, požehnal mu a prijal od neho desiatok. "Najvyšší Boh", ktorému Melchisedech slúži implicitne s ...

                                               

Nebukadnesar II.

Nebukadnesar II. ; zriedkavo Nebuchadresar ; v Biblii Nabuchodonozor ; na Blízkom Východe aj Nebukadnesar Velký) bol v rokoch 605 – 562 pred Kr. král Novobabylonskej ríše. Bol členom 2. chaldejskej dynastie, syn Nabopolasara. Za jeho vlády Novoba ...

                                               

Rút (biblická postava)

Rút, biblická postava, žena moábského pôvodu, prababička krála Dávida. O tom, ako sa dostala do Dávidovho rodokmeňa, hovorí rovnomenná kniha Rút. Rút bývala v Jeruzaleme.

                                               

Tamar (biblická postava)

Tamar je biblická postava. Biblia uvádza tri ženy, ktoré sa volajú Tamar. O prvých dvoch sa vie pomerne viac, o tretej Biblia skoro nič neuvádza. Sú to Júdova nevesta, Dávidova dcéra a Dávidova vnučka.

                                               

Uriáš

Uriáš alebo Urijá sa v Starom zákone vyskytuje niekolkokrát. Ide o tieto postavy: Prorok Uriáš, súčasník proroka Jeremiáša. Rovnako ako Jeremiáš bol za svoje slová prenasledovaný. Aby nemusel zomrieť, utiekol do Egypta. Vyslanci krála Jójakíma 60 ...

                                               

Zoznam biblických postáv identifikovaných v mimo biblických zdrojoch

Zoznam uvádza mená a stručný popis osôb, spomínaných v Biblii, ktoré boli zároveň identifikované podla mimo-biblických záznamov. Ide najmä o osoby z obdobia 9. – 6. storočia pred Kr. Boli identifikované podla asýrskych a babylonských záznamov a p ...

                                               

České preklady Biblie

České preklady Biblie sú preklady textu biblických kníh do českého jazyka. Preklady mali význam náboženský, pre poznanie základnej posvätnej knihy kresťanstva zo strany širšieho českého obyvatelstva. Vzhladom na rozsah a náročnosť úlohy však tiež ...

                                               

Gutenbergova Biblia

Gutenbergova Biblia bola prvá kniha zhotovená kníhtlačiarskym strojom. V rokoch 1454 – 1455 ju v Mainze vydali Johann Gutenberg, Johann Fust a Peter Schoeffer. Ide o vulgátny latinský preklad Biblie. Pravdepodobne sa vydalo 180 výtlačkov na papie ...

                                               

Sixtina-Clementina

Sixtina-Clementina je dodnes záväzná úprava Vulgáty. Na koncile Tridente v roku 1546 prijali nariadenie, ktoré prikazovalo používať výlučne latinský preklad Biblie Vulgátu. Sixtus V. 1585-1590 ako 227. pápež, sa ujal práce na úpravách Hieronymovh ...

                                               

Starý zákon

Starý zákon alebo Stará zmluva alebo hebrejská Biblia je prvá časť kresťanskej Biblie a zbierka kníh vzniknutých v priebehu 1. tisícročia pred Kr., ktoré židovské náboženstvo pokladá za sväté, pochádzajúce od Boha, a ktoré prevzalo aj kresťanstvo ...

                                               

Desať rán egyptských

Desať rán egyptských je udalosť, o ktorej sa píše v druhej knihe Mojžišovej. Mojžiš s Áronom žiadali od faraóna prepustenie izraelského ludu, faraón však odmietal. Jahve vtedy vyslal Mojžiša k faraónovi so správou, že pokial Izraelitov neprepustí ...

                                               

Deuterokánonický spis

Deuterokánonický spis je taký biblický spis, ktorý je súčasťou kánonu Svätého písma v Katolíckej cirkvi, ale ktorého kánonickosť nebola od začiatku a všade uznávaná. Medzi katolícke deuterokánonické spisy patria niektoré spisy Starého zákona a aj ...

                                               

Deuteronomistická škola

Deuteronomistická škola je v biblickej kritike teoreticky predpokladaná skupina časovo a teologicky príbuzných autorov, pisárov a redaktorov niekolkých kníh Starého zákona. Tieto knihy majú velmi podobný obsah, štýl a aj celkové teologické zamera ...

                                               

Druhá kniha Machabejcov

Druhá kniha Machabejcov alebo Druhá kniha Makabejcov alebo Druhá kniha Makabejčanov je deuterokánonická kniha Starého zákona. Patrí medzi dejepisné knihy. Kniha bola napísaná po grécky okolo r. 130 – 100 pred Kr. Opisuje sa v nej boj Júdu Machabe ...

                                               

Kniha proroka Daniela

Kniha proroka Daniela alebo Daniel je jedna z kníh Starého zákona. V židovskom Tanachu je zaradená medzi Spisy, vo väčšine kresťanských Biblií je zaradený medzi velkých prorokov. Biblickí kritici ju radia do čias Makabejcov, konzervatívni vedci j ...

                                               

Kniha proroka Zachariáša

Kniha proroka Zachariáša alebo Zachariáš je kniha Starého zákona. Zaraďuje sa medzi prorocké knihy - medzi malých prorokov. Na základe rozdielov v obsahu a chronológii sa mnohí biblisti domnievajú, že kniha je dielom viacerých autorov.

                                               

Kniha sudcov

Kniha sudcov alebo Sudcovia je jedna z kníh Starého zákona. Je pomenovaná podla 12 hlavných postáv, ktorých úlohou bolo oslobodiť izraelský národ a viesť lud v mene Božom.

                                               

Pentateuch

Pentateuch alebo Päť kníh Mojžišových alebo u židov Tóra je názov pre päť kníh Mojžišových v Starom zákone, ktoré tvoria jeho úplne prvú časť. Názov Tóra sa používa od babylonského exilu Židov, pretože knihy obsahujú zjavenie Božej vôle na vrchu ...

                                               

Prvá kniha Machabejcov

Prvá kniha Machabejcov alebo Prvá kniha Makabejcov alebo Prvá kniha Makabejčanov je deuterokánonická kniha Starého zákona. Patrí medzi dejepisné knihy. Kniha bola napísaná po hebrejsky okolo r. 100 – 64 pred Kr. Spomedzi kníh Starého zákona je na ...

                                               

Sela (slovo)

Sela je židovský hudobno-liturgický v‎ýraz s nejasným v‎ýznamom, ktor‎ý sa v Starom zákone nachádza 74-krát.

                                               

Teórie vzniku Pentateuchu

Teórie vzniku Pentateuchu sa zaoberajú otázkou, ako vznikol Pentateuch ako velmi komplexný a zložitý literárny celok. Po spochybnení Mojžišovho autorstva Pentateuchu v dobe osvietenstva sa objavilo niekolko teórií o jeho vzniku. Tieto teórie sa o ...

                                               

Väčší proroci

Väčší proroci alebo velkí proroci je spoločné pomenovanie Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela a Daniela. Pomenovanie "väčší" znamená, že ich spisy sú dlhšie a napísané na samostatných zvitkoch na rozdiel od iných, teda menších prorokov.

                                               

Asýrska cirkev Východu

Asýrska cirkev Východu katolícka cirkev Východu, Apoštolská cirkev Východu, Asýrska apoštolská cirkev Východu, Asýrska cirkev, Východosýrska cirkev, Cirkev Východu, cirkvou samotnou odmietaný názov: Nestoriánska cirkev) je jedna z východných cirk ...