Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 436
                                               

Kvestor (staroveký Rím)

Kvestor bol v starovekom Ríme nižší úradník, ktorý mal na starosti finančné záležitosti. Existencia kvestorov je ale preukázaná už v rímskom královstve. S časom sa miera kompetencií kvestorov rozširovala o ďalšie funkcie, pričom okrem činnosti vy ...

                                               

Latinský spolok

Latinský spolok bol konfederácia približne 30 dedín a kmeňov Latinov z oblasti Latium v blízkosti mesta Rím. Dôvodom jeho vzniku bola spoločná obrana proti nepriatelom v okolí, neskôr sa stal jedným z prvých protivníkov Rímskej republiky.

                                               

Limes Romanus

Limes alebo limes Romanus alebo rímsky limes bola od cisárskej doby hranica Rímskej ríše, a to prirodzená, tvorená riekou alebo umelá s priekopou a valom, prípadne aj s palisádou alebo stenou. Podla niektorých zdrojov sa riečna hranica ako limes ...

                                               

Lucius Quinctius Cincinnatus

Lucius Quinctius Cincinnatus bol Rímskym patricijom, ktorý sa neskôr stal symbolom republikánskych cnôt skromnosti a služby vlasti. Je predovšetkým známy za to, že hoci stratil svoj majetok a musel pracovať v pote čela vlastnými rukami, odovzdal ...

                                               

Ľudová latinčina

Ľudová latinčina alebo vulgárna latinčina je všeobecné označenie pre hovorené nárečia latinčiny v Rímskej ríši zhruba až do obdobia 9. storočia, kedy sa z jednotlivých nárečí vyvinuli románske jazyky. Aj keď pojem nie je obmedzený len na neskorol ...

                                               

Markomanské vojny

Markomanské vojny sú séria vojen, ktoré prebehli v období vlády rímskeho cisára Marka Aurelia medzi rokmi 166 až 180. Vojny vyvolali početné kmene Sarmatov, ktoré vpadli zo severu do Rímskej ríše a ktoré nasledovali germánski Markomani a Kvádi. Ú ...

                                               

Montefortino

Rimania prevzali túto prilbu od Keltov, počas Rímsko-keltských vojen v Itálii a romanizovali ju. Prilba bola jednoduchá na výrobu a zrejme lahšia ako dovtedy používané grécke prilby. Montefortino bola hrncová prilba so slabým chráničom krku a s v ...

                                               

Neskorá rímska republika

Neskorá rímska republika je označenie obdobia dejín starovekého Ríma medzi rokmi 146 / 133 pred Kr. a 44 / 31 pred Kr. Ide o poslednú fázu Rímskej republiky, teda o obdobie krízy republiky a častých občianskych vojen. Všetky roky v tomto článku s ...

                                               

Nobilita (Staroveký Rím)

Nobilita bola vrstva bohatých a vplyvných rímskych občanov, ktorá sa vytvorila na začiatku 3. storočia pred Kr. a v nasledujúcom období prevažne jej príslušníci obsadzovali vysoké štátne úrady v Rímskej ríši. Názov pochádza z latinského slova nob ...

                                               

Optimát

Optimát – z/spomedzi najlepších; optimates) bolo označenie príslušníka konzervatívnej politickej frakcie šlachticov a senátorov v období Rímskej republiky. Príslušníkmi tejto vrstvy boli predovšetkým členovia senátorských rodín a ďalších bohatých ...

                                               

Ostia Antica

Ostia Antica alebo Ostia bola správna oblasť a prístav antického Ríma na lavom brehu ústia rieky Tiber, ústiacej do Tyrrhenského mora. Bola to pravdepodobne prvá rímska kolónia.

                                               

Parma (štít)

Tento štít Rimania vymysleli v 1. storočí a používal sa v kavalérií a v auxiliách pomocných zboroch. Jeho tvar bol elipsovitý. V légiách ho používali niektorí práporčíci, niekedy i centurióni. Termínom Parma sa označuje aj menší gulatý štít, použ ...

                                               

Patricij (staroveký Rím)

Patricij bol v starovekom Ríme príslušník vyššej privilegovanej vrstvy, zväčša nejakej bohatej rodiny. Vznik vrstvy patricijov sa datuje do doby krála Romula. Oproti ostatnému obyvatelstvu mali plné politické práva a zastávali mnoho významných úr ...

                                               

Plebej

Plebej alebo plebejec znamená aj prenesene: jednoduchý človek z ludu. Plebej alebo plebejec bol v starovekom Ríme slobodný občan, oproti vyššej triede patricijov mal však obmedzené práva. Čiastočné politické zrovnoprávnenie s patricijmi dosiahli ...

                                               

Pomocný zbor rímskej armády

Pomocné zbory alebo auxílie boli časťou rímskej armády, v ktorej boli organizovaní najmä nerímski obyvatelia najmä z pohraničných oblastí, ktorí takto chceli získať rímske občianstvo alebo pozemok v rímskej ríši počas obdobia principátu. Pomocné ...

                                               

Pompeje

Pompeje sú archeologická lokalita na mieste niekdajšieho antického mesta, ležiaca na pobreží Tyrrhenského mora v južnom Taliansku v regióne Kampánia. 24. augusta roku 79 mesto zasiahla, čiastočne zničila a pochovala pod 4 až 6 metrovou vrstvou po ...

                                               

Populár (staroveký Rím)

Populár bol príslušník politickej skupiny v starovekom Ríme. Táto politická skupina vytvorená z rímskej nobility bola v čase krízy Rímskej republiky v konflikte s optimátmi, ktorí sa opierali o rozhodnutia a politickú moc senátu.

                                               

Prétor

Prétor je jeden z dvoch najvyšších rímskych úradníkov v období rímskej republiky. Od roku 367 pred Kr. sa právomoc prétorov vzťahovala na otázky poriadku a práva v hlavnom meste. Praetor urbanus riešil prípady medzi plnohodnotnými občanmi a praet ...

                                               

Principát

Principát znamená aj všeobecne "vedúce postavenie". Principát je obdobie po zmene rímskej republiky na rímske cisárstvo, štátna forma v Ríme 27 pred Kr. – 284, zdanlivo zachované republikánske zriadenie, ale rozhodujúcu moc mal rímsky cisár, ktor ...

                                               

Prokonzul (staroveký Rím)

Prokonzul bol vysoký rímsky úradník v starom Ríme v období republiky. Úrad sa vyvinul z funkcie konzula, ktorý bol najvyšším úradníkom v starovekom Ríme. Konzul mal civilné i vojenské povinnosti. Keď sa rozširovala Rímska ríša, konzul už nemohol ...

                                               

Prvý triumvirát (staroveký Rím)

Prvý triumvirát bola prechodná forma vlády troch mužov počas neskorej rímskej republiky. Prvý triumvirát bola súkromná dohoda troch ambicióznych rímskych politikov – Gaia Iulia Caesara, Gnaea Pompeia Magna a Marca Licinia Crassa, ktorí sa v roku ...

                                               

Rea Silvia

Rea Silvia alebo Rhea Silvia bola dcéra krála Numitora z Alby Longy a matka Romula a Réma, zakladatelov Ríma. Krála Numitora zvrhol z trónu jeho mladší brat Aemulius a pretože sa obával, aby jeho dcéra Rhea Silvia nemala deti, ktoré by sa mohli n ...

                                               

Rémus

Rémus, Alba Longa – 753 pred Kr.?, Rím) bol brat – dvojča prvého rímskeho krála Romula, s ktorým súperil o to, kto z nich bude vládnuť Rímu. Jeho matkou bola Rhea Silvia, dcéra krála Numitora z Alby Longy, otcom boh Mars. Keď Rhea Silvia otehotne ...

                                               

Rímska kultúra

Rímska kultúra je súhrn kultúrnych, umeleckých a náboženských javov, ktoré sa rozvíjali v starovekom Ríme od 8. storočia pred Kr. až do 5. storočia po Kr. Tvorí súčasť starovekej kultúry. Rímska kultúra v mnohých oblastiach preberala alebo rozvíj ...

                                               

Rímske cisárstvo

Rímske cisárstvo je obdobie Rímskej ríše od získania moci Octavianom až do jej zániku. Prvým cisárom sa stal Octavianus. Keď porazil Antónia, dal sa voliť každý rok konzulom a stal sa natrvalo jediným vládcom Ríma dňa 16. januára 27 pred Kr. Titu ...

                                               

Rímske právo

Rímske právo je právny systém starovekého Ríma, východisko moderných právnych systémov. Je to jedna z najdôležitejších zložiek rímskej kultúry. Vychádza z práva kviritského ius populi Romani Quiritium – starého súkromného práva pôvodnej obce, a z ...

                                               

Rímsky nápis v Trenčíne

Rímsky nápis v Trenčíne alebo rímsky nápis na trenčianskej hradnej skale alebo trenčiansky nápis je nápis z rímskeho obdobia vytesaný na hradnej skale v Trenčíne. Nápis spomína osadu Laugaricio, ktorou sa pravdepodobne myslí osada na území dnešné ...

                                               

Romulus

Romulus, Alba Longa – cca 717 pred Kr., Rím) bol podla povestí zakladatel Ríma v roku 753 pred Kr.; bol synom boha Marsa a vestálky Rey Silvie. Romulus a Remus boli synmi Rey Silvie, dcéry Numitora, krála Alby Longy. Jej prastrýko Amulius zvrhol ...

                                               

S.P.Q.R.

S.P.Q.R. je latinská skratka slovného spojenia S enatus P opulus q ue R omanus, v preklade senát a lud rímsky. V dobách Rímskej ríše bola táto skratka jej výsostným znakom, nachádzala sa mimo iného aj na minciach alebo na zástavách rímskych légií ...

                                               

Salonina

Iulia Cornelia Salonina bola manželkou rímskeho cisára Galliena a matkou jeho troch synov Valeriana, Salonina a Mariniana. Asi od roku 254 mala titul Augusta a čestné označenie mater castrorum. Z kronikárskych správ, aj keď ich nie je vela, vyplý ...

                                               

Saturnálie

Saturnálie boli sviatky v starovekom Ríme na počesť boha Saturna, ktoré sa konali 17. decembra buď jeden deň, no v neskorších dobách sa predlžovali a najneskôr končili až 30. decembra. Bola to pamiatka na zlatý vek vlády boha Saturna. Počas týcht ...

                                               

Syagriova ríša

Syagriova ríša alebo Syagriovo královstvo bol štát, ktorý sa rozkladal medzi riekou Somma a Loira v dnešnom Francúzsku v druhej polovici 5. storočia. Vznikla z rozpadajúcej sa Západorímskej ríše v roku 457. Spočiatku v ríši vládol Aegidius a nesk ...

                                               

Tarquiniovci

Tarquiniovci boli traja poslední rímski králi, ktorých meno sa odvodzuje od mena etruského mesta Tarquinie. Podla rímskej tradície, zachovanej v diele Tita Livia Dejiny od založenia Mesta, sa do Tarquinií, ktoré ležali severne od mesta Ríma a od ...

                                               

Tetrarchia

Tetrarchia je vláda štyroch, štvorvláda, u Diokleciána: 2 starší cisári a 2 mladší cisári. 2 starší sa nazývali Augusti, ktorí mali reálnu moc a panovali nad krajinou zatialčo 2 maldší Caesarovia sa mali od nich učiť a neskôr sa práve oni mali st ...

                                               

Tribún ludu

Tribún ludu bol plebejský úradník v starovekom Ríme, ktorý chránil záujmy plebejcov. Po vzniku rímskej republiky v roku 509 pred Kr. ovládali politický život v Ríme predovšetkým patricijovia. Široké ludové vrstvy plebejci nemali prístup k politic ...

                                               

Villa rustica

Villa rustica je moderné označenie pre vidiecky dom v Rímskej ríši, ktorý bol strediskom gazdovstva a spravidla pozostával z múrom obklopeného dvora pozostávajúceho z hlavnej budovy a viacerých vedlajších a hospodárskych budov. V lokalite Velká l ...

                                               

Zákon dvanástich tabúl

Zákon dvanástich tabúl niekedy tiež Zákony dvanástich tabúl z polovice 5. storočia pred Kr. bola prvá kodifikácia rímskeho zvykového práva. Kodifikoval spravidla kazuisticky najmä rodinné, procesné a trestné právo, pričom sa kodifikovali len norm ...

                                               

Založenie Ríma

Založenie Ríma sa datuje rôznymi autormi rôzne, napr. Vergílius udáva rok 848 pred Kr., Dionysios z Halikarnasu rok 748 pred Kr., Terentius Varro a Titus Livius 753 pred Kr. Podla povesti Rím založili král Romulus s bratom Remom, ktorých údajne v ...

                                               

Západorímska ríša

Západorímska ríša je moderné označenie pre západnú časť rímskeho impéria od roku 395 do roku 476 / 486, vo vnímaní súčasníkov existovala len jedna ríša na čele s dvoma cisármi. Vznikla rozdelením rímskej ríše v roku 395 po tom, ako ju cisár Theod ...

                                               

Staroveké Grécko

Staroveké Grécko bola vyspelá európska kultúra. Zemepisne sa vzťahuje na oblasť súčasného Grécka a západného Turecka, v širšom ponímaní aj na oblasti v tom čase osídlené Grékmi – Cyprus, maloázijské pobrežie Egejského mora, Sicíliu, južné Talians ...

                                               

Aischylos (syn Agaméstora)

Aischylos je syn a následník aténskeho archonta Agaméstora. Aischylos, syn Agaméstora, bol posledným archontom, ktorý svoj úrad zastával až do svojej smrti. Podla antického autora Hieronyma, vládol od roku 778 pred Kr. do roku 755 pred Kr. Starov ...

                                               

Alkmaión (archón)

Alkmaión je syn a následník aténskeho archonta Aischyla. Alkmaión bol archontom len dva roky. Podla antického autora Hieronyma vládol od roku 755 pred Kr. do roku 753 pred Kr. Staroveký autor Eusebios z Kaisareie uvádza, že po jeho vláde Aténčani ...

                                               

Apella

Apella bola v starovekej Sparte ludovým zhromaždením občanov. Apellu zvolávali pravidelne spartskí úradníci efori. Schádzali sa na nej spartskí občania gr. Spartiatai, ktorí dovŕšili aspoň tridsať rokov. Apella mohla rozhodovať len o tých záležit ...

                                               

Archaické obdobie (Grécko)

Archaickým obdobím v dejinách starovekého Grécka sa označuje obdobie 800 – 500 pred Kr. Nadväzuje na homérske obdobie, po ňom nasleduje klasické obdobie gréckych dejín. Archaické obdobie je charakterizované prudkým rozvojom polnohospodárskej výro ...

                                               

Aténsky námorný spolok

Aténsky námorný spolok alebo Délsky spolok združoval takmer 200 gréckych štátov ohrozených expanziou Perzskej ríše. Prvý spolok vznikol v rokoch 478 - 477 pred Kr. a jeho sídlom bol ostrov Délos. Keď hrozilo obsadenie ostrova Peržanmi, Aténčania ...

                                               

Atický kalendár

Atický kalendár alebo Aténsky kalendár je kalendár, ktorý sa používal v starovekej Atike. Niekedy je tiež nazývaný aj ako grécky kalendár kvôli kultúrnej dôležitosti Atén, je to však len jeden z mnohých starogréckych kalendárov. Atický rok bol ro ...

                                               

Attalovci

Attalovci boli helenistická královská dynastia, ktorá vládla mestu Pergamon na severozápade Malej Ázie. Pergamské královstvo vzniklo z maloázijského panstva Lysimacha, ktorý padol v bojoch diadochov. Založil ho Lysimachov velitel Filetairos, ktor ...

                                               

Cunda

Cunda, v staroveku Nasos, je ostrov v Turecku. Leží 16 km od gréckeho ostrova Lesbos a pri tureckom meste Ayvali. Źije tu okolo 5 000 obyvatelov.

                                               

Dimini

Mladoneolitické osídlenie bolo objavené v súvislosti s výskumom mykénskej kupolovej hrobky tolos. Archeologické výskumy viedli Christos Tsountas a Valerios Stais. Na najvyššom bode vyvýšeniny bol umiestnený obytný dom megarón s dvorom, okolo neho ...

                                               

Dionýzie

Dionýzie boli starogrécke náboženské slávnosti na počesť boha vína, ročných období a mystérií Dionýza. Koncom marca a začiatkom apríla sa v Aténach konali takzvané velké dionýzie, ktoré trvali šesť dní. Slávnostný sprievod niesol obraz Dionýza z ...