Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 417
                                               

Parantéza

Parantéza je vetná štylistická figúra. Doplnková informácia vo vete, ktorá vysvetluje predchádzajúcu časť, teda vložená bočná veta, ktorá dopĺňa hlavnú vetu.

                                               

Parentéza (jazykoveda)

Parentéza alebo vsuvka je samostatný, do vety vsunutý výraz alebo veta. Prináša doplnkovú informáciu, ktorá vysvetluje a zdôvodňuje predchádzajúcu časť výpovede. V umeleckom štýle sa vyskytuje v reči postáv i v reči rozprávača: "Kto sa trochu lep ...

                                               

Paronomázia

Paronomázia je zvuková štylistická figúra. Je to nahromadenie niekolkých slov odvodených od rovnakého kmeňového základu; stoja buď v tesnom susedstve alebo v niekolkých veršoch. Vyvoláva dojem slovnej hry.

                                               

Poetika

Poetika je podla R. Jakobsona disciplína, ktorej predmetom je differentia specifica slovesného umenia v pomere k ostatným umeniam a k ostatným druhom slovesnej činnosti; poetika je súčasť lingvistiky. časť teórie literatúry, náuka o výstavbe lite ...

                                               

Polopriama reč

Polopriama reč je prvok mikrokompozície, súčasť pásma rozprávača, tvorí prechod medzi autorskou rečou a nevlastnou priamou rečou. Funkčne sa zbližuje s nevlastnou priamou rečou, ale je tesnejšie zviazaná s autorskou rečou. Odlišujú sa od seba naj ...

                                               

Povesť (literatúra)

Povesť je nie velmi dlhý žáner prozaickej epiky, ktorý spravidla spracúva historickú tematiku volne, v rozpore s historickou skutočnosťou, s pútavým dejom. V súčasnosti je termín takmer výlučne vyhradený pre oblasť ludovej slovesnosti. V minulost ...

                                               

Prirovnanie

Prirovnanie je "jazykovo-štylistický prostriedok, ktorý vzniká na princípe metafory." Na rozdiel od metafory sa vynecháva priame pomenovanie a uvádza sa len obraz, ktorý je prirovnávaný. Druhy prirovnania: názorné prirovnanie pracuje ako stroj es ...

                                               

Rým

Rým je zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slabík na istých bodoch veršov, najčastejšie na ich koncoch. Rozsah zhody je v každej národnej poézii odlišný, mení sa aj v rámci jednej národnej literatúry školy, autorov, i od básnického vývinu jednotl ...

                                               

Rytmus (verš)

Rytmus je v poézii pravidelné opakovanie akustického prvku, ktoré vždy súvisí s fonetickým a fonologickým systémom jazyka a ktoré sa môže realizovať striedaním dlhých a krátkych slabík, rovnakým počtom slabík alebo prízvukov vo verši atď. Rytmus ...

                                               

Sarkazmus

Sarkazmus je uštipačný, bezohladný, zraňujúci výsmech sprevádzaný cynickým autoritatívnym postojom. Zvyčajne vyjadruje aj pohŕdanie. Na rozdiel od irónie, ktorá chce byť pochopená, sarkazmus komunikáciu skôr prerušuje a odmieta.

                                               

Strofika

Strofika je náuka o strofickej kompozícii básní, študujúca skladbu strofy, jej druhy a formy a ich ustálené samostatné útvary. V antike sa strofy pomenúvali podla počtu veršov: distichon, tristich, tetrastich = kvartet, kvintet, sextet alebo podl ...

                                               

Sujet

V bežnej komunikácii aj vo francúzštine sujet znamená aj všeobecne námet alebo dej. Sujet je konštrukcia epickej alebo dramatickej fabuly; zjednodušene povedané - umelecky realizovaná fabula. Základom sujetu je konflikt medzi postavami diela, kto ...

                                               

Sylabický veršový systém

Sylabický veršový systém je veršový systém, ktorý je založený na rovnakom počte slabík vo verši. Jeho znaky sú: intonačná prestávka v strede verša dieréza – veršový predel, ktorá ho intonačne rozdeluje na dve časti – dva polverše, izosylabizmus r ...

                                               

Sylabotonický veršový systém

Sylabotonický veršový systém je veršový systém založený na ustálenom počte slabík a s rovnakým umiestnením prízvukov vo veršoch. Stopy v ňom tvoria prízvučné a neprízvučné slabiky. Ťažká doba verša je vyplnená prízvučnými slabikami a lahká nepríz ...

                                               

Štylistická figúra

Štylistická figúra alebo básnická figúra alebo rečnícka figúra alebo figúra je štylistický prostriedok používajúci odchýlky od noriem bežného oznamovacieho jazyka na estetické prehĺbenie vlastností reči. Figúra môže byť zvuková, syntaktická, výpu ...

                                               

Tróp

Tróp je výraz založený na prenesenom význame slova. Vzniká na základe podobnosti. Tróp nepriamo označuje predmety alebo javy na základe podobnosti prenáša pomenovanie z jedného javu na druhý. Patrí sem najmä: hyperbola synekdocha alegória animali ...

                                               

Umelá balada

Umelá balada je literárne dielo, ktoré tematicky, námetovo a motivicky vychádza z ludovej balady, ale je autorsky spracované, typické najmä v romantizme. Je to teda druh balady, pri ktorej je autor známy. Umelé balady začali vznikať koncom 18. st ...

                                               

Výťah (literatúra)

Výťah alebo zriedkavo abréžé je text, ktorý v stručnej podobe sprostredkúva základné informácie o nejakom dlhšom texte. Velmi stručne a informatívne údaje vymenúva a zaznamenáva, má znaky enumeratívnosti.

                                               

Zdrobnenina

Zdrobnenina alebo zdrobnené slovo alebo deminutívum je expresívny lexikálny prostriedok, ktorý má kladné citové zafarbenie. V slovenčine sa deminutíva tvoria príponami. Deminutíva tvoria silnú vrstvu expresívnych pomenovaní. Môžu mať rôznu štylis ...

                                               

Žalm

Žalm je literárny útvar známy predovšetkým z Biblie, najmä zo Starého zákona. Nájdeme ho však aj v mimobiblickej literatúre, napr. v textoch z Ugaritu. Ide o modlitbu písanú poetickou formou za pomoci klasických semitských jazykových nástrojov. O ...

                                               

Axióma

Axióma alebo postulát je základná veta systému teórií, z ktorej sa pomocou pravidla odlúčenia dokazujú ostatné vety či teorémy daného systému. Pojmy zavedené v axiómach sa nazývajú základné alebo primitívne pojmy. O takto zavedených pojmoch sa ho ...

                                               

Axiomatický systém

Axiomatický systém je množina výrokov, ktorá je potrebná na vybudovanie určitej matematickej disciplíny alebo matematickej oblasti v nejakej vede. Všetky ďalšie výroky sa majú len dedukovať pomocou pravidiel logiky. Na axiomatický systém sa kladú ...

                                               

Dôkaz (matematika)

Dôkaz je v matematike presvedčivá demonštrácia, že nejaké tvrdenie je za určitých predpokladov nevyhnutne pravdivé. Matematický dôkaz musí byť založený výlučne na nespochybnitelných pravidlách rozumu, nepripúšťa sa žiaden postup založený na názor ...

                                               

Matematický symbol

Symbol matematický alebo matematický znak alebo matematická značka je konvenčná reprezentácia matematického pojmu. Je utvorený spravidla z písmen, číslic alebo obrazca.

                                               

Modulárna aritmetika

Modulárna aritmetika je v matematike aritmetika na konečnej množine prirodzených čísel Z n = { 0, 1, 2, …, n − 1 }, {\displaystyle \mathbb {Z} _{n}=\{0.1.2,\ldots,n-1\},\,} v ktorej pre k ∈ { 0, 1, …, n − 2 } {\displaystyle k\in \{0.1,\ldots,n-2\ ...

                                               

Teoréma

Teoréma je v logike veta / výrok / poučka, získaná z axióm vedeckej teórie, alebo všeobecnejšie z axióm a výrokov skôr dokázaných. Hovorovo je to synonymum pre poučku či vetu.

                                               

Anšlus

Anšlus = pripojenie, spoj) bolo pripojenie, resp. anexia Rakúska nacistictickým Nemeckom v roku 1938. Udalosti z 12. marca 1938 boli vyvrcholením snáh zjednotiť nemecky hovoriace obyvatelstvo ako jeden národ a jedným z prvých krokov v úsilí Adolf ...

                                               

Arizácia

Arizácia je eufemické označenie pre vyvlastnenie, nútený prevod majetku Židov na Nežidov počas nacistického režimu v Tretej ríši, ako aj v obsadených a satelitných štátoch, vrátane Slovenska.

                                               

Bajt

Bajt alebo slabika je jednotka informácie. 1 bajt = 8 bitov. V slovenčine sa zvykne bajt označovať aj ako slabika. Je to časť strojového slova anglicky word. V 8-bitovom kódovaní, jeden bajt môže znamenať napríklad celé číslo v rozsahu 0 – 255 al ...

                                               

Červená obrazovka smrti

Červená obrazovka smrti je slangové označenie chybového hlásenia, ktoré zobrazovala prvá beta verzia operačného systému Windows Vista. Hlásenie systém zobrazil v situácii, kedy došlo k závažnej systémovej chybe, z ktorej nie je schopný sa zotaviť ...

                                               

Čierna obrazovka smrti

Čierna obrazovka smrti je slangové označenie chybového hlásenia, ktoré operačný systém zobrazí v situácii, kedy došlo k závažnej systémovej chybe, z ktorej nie je schopný sa zotaviť. Je používaný v operačných systémoch: OS/2. Microsoft Windows 3.x,

                                               

Haker

Haker môže znamenať: počítačový špecialista či programátor s detailnými znalosťami fungovania systému; dokáže s ním výborne pracovať a najmä si ho upraviť podla svojich potrieb počítačový pirát, cracker, t. j. osoba prenikajúca do cudzích počítač ...

                                               

Kyberpriestor

Kyberpriestor je metafora, pre označenie virtuálneho sveta vytváraného modernými technológiami paralelne ku svetu "reálnemu". Je to skôr poetické pomenovanie, ktoré sa vyskytuje napr. v sci-fi literatúre, prenikol však i do hovorového slovníka lu ...

                                               

Modrá obrazovka smrti

Modrá obrazovka smrti je slangové označenie chybového hlásenia, ktoré operačný systém Microsoft Windows zobrazí v situácii, kedy došlo k závažnej systémovej chybe, z ktorej nie je schopný sa zotaviť. Toto chybové hlásenie sa zobrazí cez celú obra ...

                                               

Multitasking (počítače)

Multitasking alebo súbežné spracovanie úloh alebo paralelné spracovanie viacerých úloh je vykonávanie niekolkých úloh súčasne počítačom. Väčšina dnešných operačných systémov je viacúlohová – patrí sem napríklad Windows či Linux. Naopak MS-DOS je ...

                                               

Návrat vozíka

Návrat vozíka je v počítačovej terminológii názov pre špeciálny netlačitelný riadiaci znak, ktorý posunie kurzor na začiatok riadku. ASCII kód tohto znaku je 0x0D šestnástkovo respektíve #13 desiatkovo. V prípade ďalekopisov sa pri prijatí tohto ...

                                               

Používatel (informatika)

Používatel je osoba alebo skupina ludí, ktorá využíva počítač alebo všeobecnejšie zariadenie na spracovanie dát alebo sieťové služby. Používatelom počítačových systémov a softvérových produktov vo všeobecnosti chýbajú technické znalosti potrebné ...

                                               

Sieť so vzájomným sprístupňovaním

Sieť so vzájomným sprístupňovaním peer to peer, sieť P2P, P2P sieť, sieť rovný s rovným, sieť rovnocenných počítačov, sieť s rovnocennými uzlami, peertopeer, peer-to-peer network, P2P, p2p) je počítačová sieť, ktorá sa viac spolieha na výpočtovú ...

                                               

Snímka obrazovky

Snímka obrazovky je počítačový termín, ktorý opisuje "zmrazenie" a skopírovanie aktuálnej podoby obrazovky a uloženie v pamäti počítača alebo aj následný záznam na pevný disk v podobe grafického súboru.

                                               

SQL injection

SQL injection je technika napadnutia databázovej vrstvy aplikácie, spočívajúca vo vsunutí kódu prostredníctvom neošetreného alebo nesprávne ošetreného vstupu a vykonaní vlastného SQL príkazu. Týka sa tak webových ako aj všetkých ostatných aplikác ...

                                               

UNIX-like operačný systém

UNIX-like operačný systém alebo UNIXu podobný operačný systém je označenie pre viacúlohový a viacpoužívatelský operačný systém, vychádzajúci z filozofie operačného systému Unix. Teoreticky je každý Unix systém Unix-like, ale v praxi sa ako Unix-l ...

                                               

Vývojový diagram

Vývojový diagram je druh diagramu, ktorý slúži na grafické znázornenie jednotlivých krokov algoritmu, pracovného postupu alebo nejakého procesu. Vývojový diagram obsahuje obrazce rôzneho tvaru, navzájom prepojené pomocou šípok. Obrazce reprezentu ...

                                               

Walled garden

Walled garden je analógia používaná v informačných technológiách, v telekomunikáciách a v mediálnom priemysle. Takéto označenie poukazuje na vplyv dodávatela alebo poskytovatela služby na aplikáciu, obsah alebo médium na obmedzenie prístupu k nes ...

                                               

Warez

Warez je termín počítačového slangu označujúci autorské diela, s ktorými je nakladané v rozpore s autorským právom. Slovo bolo vytvorené odvodením z množného čísla anglického slova soft ware nahradením písmena "s" za písmeno "z" - wares → warez. ...

                                               

WYSIWYG

WYSIWYG je princíp verného prenosu vizuálnej informácie, resp. informácie modelovanej na počítači do reality tak, že zodpovedá presne modelovanému obrazu s čo najmenším, resp. nebadatelným skreslením. Pojem sa používa najmä v počítačovej grafike, ...

                                               

WYSIWYM

Z hladiska aplikačného softvéru je tento akronym skratkou k anglickému W hat Y ou S ee I s W hat Y ou M ean - v doslovnom preklade: To, čo vidíš, je to, čo máš na mysli, v zmysle textového procesora LyX. To znamená, že na obrazovke by mala byť zo ...

                                               

Game over

Game over je záverečný text implementovaný v množstve počítačových hrách a videohrách oznamujúci koniec hry. Najčastejšie sa vyskytuje v žánre arkáda. Text pôvodne oznamoval koniec hry bez ohladu na to, či hráč zvíťazil, alebo nie, až neskôr sa z ...

                                               

Hra jedného hráča

Hra jedného hráča alebo singleplayer je základná programová možnosť väčšiny počítačových hier a videohier, pri ktorej hru ovláda len jeden hráč. Opakom hry jedného hráča je hra viacerých hráčov. Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článk ...

                                               

Hra viacerých hráčov

Hra viacerých hráčov, alebo multiplayer, je herný termín prevzatý z angličtiny označujúci režim hrania videohry viacerými hráčmi. Opakom multiplayeru je singleplayer.

                                               

Interaktívny film

Interaktívny film je podžáner počítačových hier kategórie adventúry. Je zložená výlučne z plných videosekvencií animovaného alebo hraného filmu. Tento žáner postupne vyšiel z módy a takmer upadol do zabudnutia, tento termín sa občas používa v han ...