Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 415
                                               

Formát papiera

Najbežnejšie formáty papiera na Slovensku aj inde vo svete, s výnimkou USA, Kanady, Mexika a niektorých juhoamerických krajín, spĺňajú medzinárodný štandard ISO 216. Tento štandard bol pôvodne prijatý v Nemecku v roku 1922 ako DIN 476 ale niektor ...

                                               

ISSN

ISSN je jednoznačný osemčíselný identifikátor periodických publikácií. ISSN je obdobou ISBN používaného pre knihy; niektoré knihy, ktoré sú časťou série, majú dokonca pridelené oba identifikátory. Na rozdiel od ISBN však ISSN nemá žiadnu vnútornú ...

                                               

Norma manažérstva kvality

Norma manažérstva kvality sú normy definujúce súbor pravidiel, postupov a požiadaviek na manažment podniku s cielom zabezpečiť kvalitu výsledného produktu.

                                               

Norma TCO

Norma TCO je norma, ktorá označuje šetrnosť osobných počítačov k životnému prostrediu a človeku. Normy vychádzali postupne v rokoch 1992, 1995, 1999 a 2003.

                                               

Otvorený formát

Otvorený formát je publikovaná špecifikácia na uchovávanie digitálnych údajov, obvykle udržiavaná neproprietárnou štandardizačnou organizáciou a bez právnych obmedzení na jeho používanie. Napríklad, otvorený formát musí byť implementovatelný aj p ...

                                               

Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely

Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely alebo spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely je štandard vyšších úrovní hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie na účely regionálnej štat ...

                                               

Vyvolený číselný rad

Vyvolený číselný rad v technike je postupnosť čísel, v ktorých sa prednostne vyrábajú súčiastky a komponenty z dôvodu zlacnenia a unifikácie ich výroby. Členy vyvoleného číselného radu sa nazývajú vyvolené čísla. Podla vzťahu jednotlivých čísel v ...

                                               

Zoznam GS1 kódov štátov

Zoznam GS1 kódov štátov. Používajú na napríklad v čiarovom kóde EAN-13. 200 - 299 vyhradené pre lokálne použitie 484 Moldavsko 750 Mexiko 628 Saudská Arábia 977 ISSN 743 Nikaragua 450 - 459 Japonsko 030 - 039 USA a Kanada lieky 060 - 099 USA a Ka ...

                                               

Emil Herrmann

Emil Herrmann bol rumunský strojný inžinier. Narodil sa v Dognecea. Svoje inžinierske vzdelanie získal na viedenskej, resp. budapeštianskej technike na banskoštiavnickej akadémii, kde napokon v roku 1867–1902 aj pôsobil, od roku 1872 ako profesor ...

                                               

Kruhový diagram asynchrónneho motora

Kruhový diagram asynchrónneho motora alebo zastarano Heylandov diagram je množina koncových bodov vektorov statorového prúdu pri konštantnom napätí, konštantných parametroch stroja a pri premenlivom sklze. Prehladne znázorňuje prevádzkové vlastno ...

                                               

Označovanie ocelí

Pri navrhovaní spolahlivých a hospodárnych ocelových konštrukcií je potrebná volba vhodných materiálov. Mechanické vlastnosti, chemické zloženie, geometrické rozmery, odchýlky, ako aj technické a dodacie podmienky pre materiály, ktoré sa používaj ...

                                               

Dimenzovanie

Dimenzovanie je dávanie niečomu správnu či vyhovujúcu dimenziu či rozmer. V technickej praxi sa týmto výrazom označuje určenie takých rozmerov výrobku alebo zariadenia, aby vyhovovali účelu, na ktorý sú navrhnuté. Napr. dimenzovať most znamená ur ...

                                               

Chladiaci faktor

Chladiaci faktor je koeficient výkonnosti chladiaceho stroja, ktorý vyjadruje jeho efektívnosť. Označuje sa ϵ c h {\displaystyle \epsilon _{ch}} a je bezrozmerný. Účelom chladiacich strojov je odobrať teplo z prostredia z nižšou teplotou a odovzd ...

                                               

Koeficient plnosti indikátorového diagramu

Koeficient plnosti indikátorového diagramu je špecifická porovnávacia veličina v oblasti spalovacích motorov. Používa sa na opis účinnosti skutočného pracovného obehu motora, oproti jeho teoretickému modelu. Vypočíta sa z pomeru hodnôt práce zodp ...

                                               

Kompresný pomer

O kompresnom pomere v informatike je článok kompresný pomer informatika Kompresný pomer piestového stroja s priamočiarym vratným pohybom piesta je pomer objemov valca v polohe piesta v dolnej úvrati a v polohe piesta v hornej úvrati. ε k = V k + ...

                                               

Menovitá svetlosť

Menovitá svetlosť alebo menovitá svetlosť potrubia či skrátene svetlosť potrubia je normalizovaný približný vnútorný priemer potrubia. Udáva sa v milimetroch a označuje sa DN. V minulosti sa v česko-slovenských normách označovala JS alebo Js. Pre ...

                                               

Pružnosť motora

Pružnosť motora je charakteristika spalovacieho motora, ktorá pomáha posúdiť jeho správanie pri meniacom sa zaťažení. Pružnosť sa určí analýzou vonkajšej prevádzkovej rýchlostnej charakteristiky motora. Pružnosť motora je bezrozmerná veličina, oz ...

                                               

Rázvor

Rázvor je parameter vozidiel, označujúci vzdialenosť stredov predných a zadných kolies. Pri automobiloch je rázvor horizontálnou vzdialenosťou medzi stredom predného kolesa a stredom zadného kolesa. Rázvor osí kolies je jedným z hlavných kritérií ...

                                               

Stredná piestová rýchlosť

Stredná piestová rýchlosť je porovnávacia veličina v oblasti piestových spalovacích motorov. Vyjadruje strednú rýchlosť piesta pri menovitých otáčkach. Má jednotku m.s -1. Vypočíta sa zo vzorca: c s = Z. n 30 {\displaystyle c_{s}={\frac {Z.n}{30} ...

                                               

Vykurovací faktor

Vykurovací faktor alebo aj ohrievací faktor je koeficient výkonnosti tepelného čerpadla, ktorý vyjadruje jeho efektívnosť. Označuje sa ϵ t {\displaystyle \epsilon _{t}} a je bezrozmerný. Účelom tepelných čerpadiel je priviesť teplo do prostredia ...

                                               

Vyvažovanie piestových spalovacích motorov

Vyvažovanie piestových spalovacích motorov, v užšom zmysle vyvažovanie klukového mechanizmu, je súhrn konštrukčných opatrení, ktoré eliminujú alebo znižujú účinky zotrvačných síl a momentov vznikajúcich pri práci piestového spalovacieho motora s ...

                                               

Zdvihový objem

Zdvihový objem je časť pracovného priestoru valca v piestovom stroji s priamočiarym vratným pohybom piesta vymedzený hornou a dolnou úvraťou. Zdvihový objem neznamená celkový objem piestového stroja, pretože aj v horej úvrati piesta zostáva časť ...

                                               

Zdvihový pomer

Zdvihový pomer je bezrozmerná porovnávacia veličina v oblasti piestových spalovacích motorov. Je to pomer zdvihu piesta k priemeru valca. Podla hodnoty zdvihového pomeru sa motory rozdelujú nasledovne: Z/D < 1 - podštvorcový motor, alebo krátk ...

                                               

Výroba (proces)

Výroba je luďmi organizovaný proces premeny vstupov na hmotné statky určené na nejaký úžitok. Rozlišuje sa: priemyselná výroba, polnohospodárska výroba, remeselná výroba a umelecká výroba.

                                               

Computer Integrated Manufacturing

Computer Integrated Manufacturing alebo computer-integrated manufacturing, skratka CIM, je komplex navzájom integrovaných CA systémov, ktoré sa podielajú pri realizácii súčiastky. Je to pohlad na integráciu počítačom podporovaných systémov vo vše ...

                                               

Hranica produkčných možností

Pri určovaní hraníc produkčných možností sa určuje krivka tzv. PPF krivka – krivka hraníc produkčných možností, alebo transformačná krivka, pretože predstavuje transformáciu obmedzených zdrojov z jedného použitia na iné, vyjadruje nasledujúcu sku ...

                                               

Kanban

Kanban je japonský systém dielenského riadenia výroby, ktorý využíva kanban karty. Kanban znamená v japončine karta, štítok alebo lístok.

                                               

Konfekcia (výroba štandardizovaných odevov)

Konfekcia je hromadná výroba odevov alebo odevných doplnkov v továrni; v užšom zmysle a najčastejšie len takáto výroba v sériách v normovaných velkostiach podla určených typov postáv. Konfekcia je aj označenie pre predajňu takto vyrobeného tovaru ...

                                               

Naturálna výroba

Naturálna výroba je výroba materiálnych statkov na priame uspokojovanie potrieb bezprostredných výrobcov bez sprostredkovania tovarovou výmenou.

                                               

Obrobok

Obrobok je obrábaný alebo už obrobený predmet. V procese obrábania ho nazývame aj polovýrobok, a po výstupe z procesu sa nazýva súčiastka. Na obrobok v procese obrábania pôsobíme racionálnou silou kombináciou stroja, nástroja a prípravku. Mení sv ...

                                               

Plánovanie výroby pomocou počítača

Plánovanie výroby pomocou počítača alebo CAP je jednou časťou systému počítačom podporovaného inžinierstva, tzv. CAE. Ide o počítačom podporované plánovanie, prípravu dát pre čiastkové činnosti a návody na montáž. CAP má 4 základné funkcie: výber ...

                                               

Produkt (ekonómia)

Produkt alebo produkcia alebo output je v ekonomickej teórii, národnom účtovníctve a ekonometrii súhrn výsledkov výrobnej činnosti, t. j. výrobkov a služieb vytvorených alebo poskytnutých určitou výrobnou alebo územnou jednotkou za určitý časový ...

                                               

Rozptýlená výroba elektrickej energie

Rozptýlená výroba elektrickej energie alebo distribuovaná výroba elektrickej energie alebo decentralizovaná výroba elektrickej energie je výroba elektriny z velkého množstva malých zdrojov energie. V súčasnosti vyrábajú priemyselné krajiny väčšin ...

                                               

Továreň

Továreň alebo hovorovo fabrika je kooperácia práce organizovaná ako výrobný celok založený na sústredení a používaní sústavy pracovných strojov, ktoré technologicky na seba nadväzujú. V továrňach sa sústreďujú robotníci, kapitál aj výroba.

                                               

Tovarová výroba

Tovarová výroba je forma výroby v podmienkach, keď výrobcovia, vzájomne rozdelení spoločenskou delbou práce a vyrábajúci pre seba navzájom, rozhodujú relatívne samostatne o svojej výrobe, ale musia svoje výrobky vymieňať v určitom pomere za iné v ...

                                               

Výrobný proces

Výrobný proces je pôsobenie výrobných síl na seba navzájom, ktorého cielom je vytvorenie určitého produktu; každý výrobný proces predpokladá cielavedomú činnosť človeka, pracovné prostriedky a pracovný predmet, ako aj potrebné prírodné podmienky. ...

                                               

Zákon klesajúcich výnosov

Zákon klesajúcich výnosov), správnejšie Zákon klesajúcej marginálnej produktivity) je jeden zo základných ekonomických "zákonov".

                                               

Zákon súladu výrobných vzťahov s charakterom výrobných síl

Zákon súladu výrobných vzťahov s charakterom výrobných síl je zákon, podla ktorého platí, že ak výrobné vzťahy zodpovedajú výrobným silám, stimulujú ich pokrok, ak sa však dostanú s výrobnými silami do protirečenia, brzdia ich alebo vedú k ich ro ...

                                               

Teória velkého impaktu

Teória velkého impaktu alebo hypotéza velkého impaktu, zrážková teória vzniku Mesiaca, big splash je teória resp. hypotéza o vzniku Mesiaca zrážkou protozeme s protoplanétou Theia. Materiál z oboch telies vymrštený pri zrážke sa dostal na obežnú ...

                                               

Vznik a vývoj slnečnej sústavy

Vznik a vývoj slnečnej sústavy je súbor procesov, ktorými sa sformovali telesá slnečnej sústavy do dnešnej podoby. Pri hladaní teórií opisujúcich vznik slnečnej sústavy sa premiešava množstvo vedných odborov vrátane astronómie, fyziky, geológie a ...

                                               

Bunková teória

Bunkovú teóriu formulovali v roku 1838 nezávisle od seba nemecký botanik Matthias Jakob Schleiden, objavitel jadierka a nemecký zoológ Theodor Schwann. Obidvaja prírodovedci tak dali vedecký základ rozvoju cytológie. Schleiden, Schwann, Purkyně- ...

                                               

Teória evolúcie (biológia)

Teória evolúcie / evolučná teória alebo descendenčná teória alebo vývojová teória alebo nepresne evolucionizmus je teória, podla ktorej celá súčasná biodiverzita vznikla postupným rozdelovaním druhov na viaceré nové druhy v priebehu času z generá ...

                                               

Cestovanie v čase

Cestovanie v čase je teoretická koncepcia, kedy sa cestovatel pohybuje do minulosti či do budúcnosti, väčšinou za pomoci nejakého stroja času.

                                               

Paradox starého otca

Časový paradox je paradox súvisiaci s cestovaním v čase. Prvýkrát ho opísal spisovatel sci-fi René Barjavel vo svojej knihe Le Voyageur Imprudent v roku 1943. Paradox znie: predpokladajme, že cestovatel cestoval späť v čase a zabil svojho biologi ...

                                               

Tachyón

Tachyón je hypotetická, doteraz nedokázaná častica pohybujúca sa iba nadsvetelnou rýchlosťou, ktorá sa vyskytovala v bozónovej teórii superstrún. Oproti klasickým časticiam by sa tachyóny správali paradoxne – so zväčšujúcou sa energiou by sa spom ...

                                               

Historiometria

Historiometria skúma kreativitu, jej príčiny a kontexty v dejinách kultúry a v biografiách géniov, s využitím štatistických metód. Ústrednou témou historiometrie sú vývoj talentu a individuálne aj spoločenské predpoklady tvorivosti.

                                               

Ekologická modernizácia

Ekologická modernizácia je filozofia v sociálnych vedách, ktorá má za to, že priemyselný rozvoj a ochranu životného prostredia je možné ekonomicky výhodne zlúčiť. Čím sa líši od radikálneho environmentalizmu, ktorý vidí východisko v deindustriali ...

                                               

Teória stredného dosahu

Teória stredného dosahu je sociologická teória na prechode medzi malými pracovnými hypotézami a všetko zahrňujúcimi špekuláciami, tvoriacimi istú panujúcu konceptuálnu schému alebo všeobecnými sociologickými teóriami, ktoré skúmajú spoločnosť ako ...

                                               

Teória záhalčivej triedy

Teória záhalčivej triedy je sociologická teória od amerického sociológa a ekonóma Thorsteina Veblena. Teóriu sformuloval v rovnomennej knihe v roku 1899, ktorá pojednáva o kritike spoločnosti založenej iba na majetkovom súťažení. Kniha Teória záh ...

                                               

Časopriestor

Časopriestor alebo priestoročas je štvorrozmerný priestor zjednocujúci trojrozmerný fyzikálny priestor a čas. Body časopriestoru zodpovedajú bodovým udalostiam. Vnímanie času a priestoru ako nezávislých pojmov je závislé od pozorovatela, ale časo ...