Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 413                                               

Tyratrón

Tyratrón je plynom plnená elektrónka, čiže výbojka. Ak je plnená ortuťovými parami alebo vzácnymi plynmi, nazýva sa aj plynová trióda. V dokonalom vákuu elektrónok nenastáva znatelná ionizácia. Ak sú elektródy vo velmi zriedenom plyne, ktorý sa p ...

                                               

Účinník

Účinník je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje podiel činného a zdanlivého výkonu elektrického výkonu v elektrickom obvode striedavého prúdu. Vyjadruje, akú velkú časť zdanlivého výkonu možno premeniť na užitočnú energiu. Účinník závisí na vzájom ...

                                               

Uzol (vodiče)

                                               

Varistor

Varistor je nelineárny odporový jednobran. Varistor je symetrická nelineárna polovodičová súčiastka vyrábaná z polykryštalického materiálu. Pri zväčšovaní napätia medzi jeho vývodmi narastá prúd najprv pomaly a takmer lineárne. Odpor súčiastky je ...

                                               

Ventilátor

Ventilátor je pracovný stroj, ktorého cielom je zabezpečiť dopravu plynu z jedného miesta na druhé. Pri prietoku dopravovaného plynu ventilátorom dochádza síce k jeho stlačeniu, ale toto nie je primárny ciel ventilátora. Zvýšenie tlaku je len tak ...

                                               

Vírivý prúd

Vírivé prúdy alebo Foucaultove prúdy sú uzavreté elektrické prúdy, ktoré sú indukované zmenou magnetického toku vo vodivých telesách. Kovové časti sú vlastne vodičom s velkým prierezom, v ktorom sa indukované prúdy tvoria v plochách kolmých na sm ...

                                               

Voltov stĺp

Voltov stĺp je historicky prvá elektrická batéria. Vynašiel ju Alessandro Volta v roku 1800. Je to galvanická batéria tvorená niekolkými sériovo zapojenými elektrickými článkami so zinkovou a medenou elektródou, oddelenými plsťou napustenou rozto ...

                                               

Vstavaný systém

Vstavaný systém je elektronický systém, ktorý je súčasťou väčšieho a komplexnejšieho systému, pre ktorý zabezpečuje riadenie definovanej množiny funkcií. Príkladom vnoreného systému môže byť mechatronický systém riadenia ABS v automobile.

                                               

Výbojka

Výbojka je druh elektronického prvku, ktorý využíva nárazovú ionizáciu elektrónov v plynoch alebo v parách kovov. Druhy: stabilizačná tlejivka tyratrón dekatrón korónový stabilizátor svetelná výbojka hovorovo výbojka digitrón excitrón ignitrón in ...

                                               

Zásuvka (elektrotechnika)

Zásuvka je elektrotechnická súčiastka, ktorá slúži pre pripojenie elektrických spotrebičov k elektrorozvodnej sieti. Zásuvka tvorí najčastejšie nepohyblivú časť zásuvkového prepojenia, pripevnenú k stene budovy, rozvádzaču alebo stroju. Môže byť ...

                                               

Zdroj (elektrotechnika)

Elektrický zdroj je súhrnný názov pre elektrické zariadenia, medzi ktorých dvoma rozličnými časťami je aj po pripojení elektrického obvodu udržovaný rozdiel elektrických potenciálov alebo napätia, pričom dodávajú do obvodu elektrický prúd. Ide tý ...

                                               

Zisk antény

Zisk antény je kombinovaným vyjadrením smerovosti a účinnosti premeny energie danej antény v porovnaní s vhodnou referenčnou anténou. Je definovaný ako pomer intenzity vyžarovania danej antény v určitom smere k intenzite vyžarovania referenčnej a ...

                                               

Živý vodič

Živý vodič, vodič pod prúdom alebo aktívny vodič označuje elektrický vodič v ktorom sa v danom okamihu nachádza elektrické napätie. Podobne sa aj časti elektrických zariadení v ktorých sa v danom okamihu nachádza elektrické napätie označujú ako " ...

                                               

Computational Engineering

CES je skratka pre Computational Engineering Science, v roku 1997 v Nemecku zavedený študijný odbor. Tento odbor ponúka interdisciplinárne vzdelanie a ponúka prepojenie troch disciplín - inžinierstva, matematiky a informatiky. Hlavným cielom toht ...

                                               

Inžinierstvo

Inžinierstvo je oblasť ludskej činnosti spočívajúca v navrhovaní, stavbe a používaní vynálezov, ktoré transformujú fyzikálny svet okolo nás tak, aby spĺňal požadované potreby. Inžinierstvo predstavuje spôsob myslenia podobný vedeckému tým, že je ...

                                               

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia je súbor dvojrozmerných schém a výkresov doplnených textovou časťou slúžiaci ako popis stavby, stroja alebo iného výrobku určeného pre výrobný a stavebný proces. Obvykle sú výkresy kreslené alebo tlačené na papier, ale môž ...

                                               

Zvukový inžinier

Zvukový inžinier je osoba, ktorá vykonáva nahrávanie, úpravu alebo sprostredkovanie zvuku. Zvukový inžinier sa v nahrávacom štúdiu stará o nahrávanie hudby, a mnoho z nich kreatívne používa technológie na produkciu zvuku pre filmy, rozhlas, telev ...

                                               

Únikový systém

Únikový systém je zariadenie inštalované na kozmickej lodi, ktoré má za úlohu zachrániť modul s posádkou v prípade, že dôjde k nehode a nebude dostatok času na opustenie rakety normálnou cestou. Zariadenie býva umiestnené na špici vesmírneho modu ...

                                               

Vesmírny výťah

Myšlienka vesmírneho výťahu sa prvýkrát objavila v roku 1895, keď sa ruský priekopník kozmonautiky Konstantin Ciolkovskij, inšpiroval Eiffelovou vežou a navrhol postaviť "vesmírnu vežu", ktorá by siahala až do vesmírneho priestoru. Predstavoval s ...

                                               

Europaleta

Europaleta je rozšírená výmenná paleta, vyrobená z dreva v presne určených rozmeroch. Úložná plocha palety je 0.96 m², rozmery 120×80×14.4 cm a hmotnosť 20–24 kg. Nosnosť europalety je 1500 kg. Slúži na zjednodušenie manipulovania a špedície tova ...

                                               

Hydraulická ruka

Hydraulická ruka je hydraulicky ovládané rameno podobné malému žeriavu, pomocou ktorého vodič sám naloží i vyloží náklad. Môže byť umiestnená za kabínou vodiča alebo na konci nákladného automobilu, kedy sa dá použiť i na manipuláciu s nákladom na ...

                                               

Nízkozdvižný vozík

Nízkozdvižný vozík je ručne alebo elektromotorom ovládané a poháňané zariadenie, určené na manipuláciu s prispôsobenými paletami a debnami. Použitie je obmedzené na rovné spevnené plochy ako sú výrobné a skladové haly, nakladacie rampy alebo korb ...

                                               

Paleta (doprava)

Paleta je vyvýšená plošina ako prepravný prostriedok s ložnou a opornou podlahou pre vidlicovú mechanizovanú manipuláciu, je prispôsobená na stohovanie. Najčastejšie sa používajú palety normalizovaných rozmerov 1 000 x 1 200 x 100 mm, alebo 800 x ...

                                               

Vysokozdvižný vozík

Vysokozdvižný vozík je mobilný stroj používaný na manipuláciu s materiálom alebo nákladom. Ide o mimoriadne oblúbený nástroj na presúvanie tovarov na kratšie vzdialenosti. Predchodcami vysokozdvižných vozíkov sú zdvíhadlá, ktoré sa zvykli používa ...

                                               

Mechanika

Mechanika je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá zákonmi, príčinami, následkami mechanického pohybu a silami, ktoré tento mechanický pohyb sprevádzajú. V širšom zmysle sa tento odbor zaoberá pohybom nielen telies, ale akýchkolvek hmotných objektov. Ni ...

                                               

Absorpčný regulátor

Absorpčný regulátor je zariadenie na reguláciu otáčok telesa. Absorbuje prebytok kinetickej energie hnacieho hriadela pomocou trenia. Môže byť tanierový alebo segmentový.

                                               

Adhézia (fyzika)

Adhézia alebo prilnavosť je schopnosť materiálu spolu prilnúť. Presnejšie ju možno definovať ako sila prilnavosti, medzimolekulárna príťažlivosť chemickej a fyzikálnej sily na styčných plochách v nerovnostiach a póroch materiálov. Van der Waalsov ...

                                               

Ciolkovského rovnica

Ciolkovského rovnica je rovnica vyjadrujúca v mechanike pohybu rakety v bezsilovom poli vzťah medzi rýchlosťou rakety V {\displaystyle V\,\!} a efektívnou výtokovou rýchlosťou U {\displaystyle U\,\!} plynov: V = U. ln ⁡ M P M {\displaystyle V=U.\ ...

                                               

Deformácia (mechanika)

V teórií tvárnenia sa často používa pojem "pomerná deformácia", čo je číslo vyjadrujúce pomer dvoch čísiel. Prvé číslo v čitateli vyjadruje dĺžkovú zmenu rozmeru telesa v smere x alebo y alebo z, resp. jednoducho v určitom smere. Druhé číslo v me ...

                                               

Galileiho transformácie

Galileiho transformácie sú transformačné rovnice umožňujúce pomocou súradníc x, y, z, t nejakej udalosti U v inerciálnej vzťažnej sústave S vyjadriť súradnice x, y, z, t rovnakej udalosti v inej inerciálnej vzťažnej sústave S, ktorá sa vzhladom n ...

                                               

Gravitácia

Gravitácia môže byť: 1. vzájomné pôsobenie hmotných objektov prostredníctvom gravitačných síl resp. gravitačných polí, t.j. jedna zo 4 základných interakcií, synonymá: gravitačná interakcia, gravitačná interakcia hmotných objektov 4. nepresne: ak ...

                                               

Gravitačné pole

Gravitačné pole je fyzikálne pole, v ktorom je veličinou pola intenzita gravitačného pola K g. V nejakom bode existuje gravitačné pole, ak v tomto bode pôsobí na akúkolvek časticu/teleso sila gravitačná sila. Gravitačné pole existuje okolo každej ...

                                               

Gyroskop

Gyroskop je zariadenie na meranie, alebo udržiavanie rovnakej orientácie, resp. rovnakého smeru. Prístroj využíva zákon zachovania momentu hybnosti. Hlavnou súčasťou gyroskopu je zotrvačník rotor diskového tvaru, ktorý je upevnený na oske, a oska ...

                                               

Hmotný bod

Hmotný bod je ideálny objekt, ktorý považujeme za bod s nenulovou hmotnosťou. Je to objekt so zanedbatelnými rozmermi a nenulovou hmotnosťou. Hmotný bod je teleso, ktorého rozmery možno zanedbať vzhladom na ostatné rozmery, o ktorých sa pri danom ...

                                               

Intenzita gravitačného pola

Intenzita gravitačného pola K → {\displaystyle {\vec {K}}} je definovaná ako podiel gravitačnej sily F g → {\displaystyle {\vec {F_{g}}}}, ktorá pôsobí na teleso s hmotnosťou m v danom mieste pola a hmotnosti m tohto telesa. Teda: K → = F g → m { ...

                                               

Krútiaci moment

Krútiaci moment alebo točivý moment vyjadruje pôsobenie sily na bod vzdialený od osi otáčania. Fyzikálne ide o moment sily, pod názvom krútiaci/točivý moment sa používa v technických oboroch pri rotačných pohonných systémoch. Obvykle sa udáva v j ...

                                               

Mechanická energia

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn. pôsobiť silou na iné teleso a posúvať ho po určitej dráhe. Mechanická energia je jedna z množstva druhov energií.

                                               

Mechanická účinnosť

Mechanická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti mechanických častí zariadenia. Vypočíta sa z pomeru hodnôt mechanickej práce na vstupe zariadenia a mechanickej práce odvedenej zo zariadenia. Mechanická účinnosť sa ozn ...

                                               

Mechanické napätie

Mechanické napätie je stav, ktorý vznikne v telese ak naň pôsobia účinky síl. Inak povedané, napätie je miera vnútorného rozloženia síl na jednotkovú plochu telesa, ktorá vyrovnáva účinok vonkajšieho zaťaženia, alebo okrajových podmienok pôsobiac ...

                                               

Mechanický pohyb

V demografii je mechanický pohyb jeden z druhov pohybu obyvatelstva, pozri mechanický pohyb obyvatelstva Mechanický pohyb je zmena miesta resp. polohy telesa alebo časti telesa v priestore v priebehu času vzhladom k nejakému inému, tzv. vzťažnému ...

                                               

Mechanický systém

                                               

Metóda konečných prvkov

Metóda konečných prvkov je numerická metóda slúžiaca na simuláciu priebehov napätia, deformácii, vlastných frekvencií, prúdenie tepla, javov elektromagnetizmu, prúdenie tekutín a pod. na vytvorenom fyzikálnom modeli. Jej princíp spočíva v diskret ...

                                               

Poissonova konštanta (mechanika)

Poissonova konštanta označuje pomer relatívneho predĺženia tyče k jej relatívnemu priečnemu skráteniu – zúženiu pri namáhaní ťahom. Označuje sa písmenom m, je bezrozmerná a v absolútnej hodnote väčšia ako 1. Konštanta je závisla od typu materiálu.

                                               

Potenciálna energia pružnosti

Potenciálna energia pružnosti je jedným z druhov mechanickej energie, ktorú má pružné teleso, keď je pružne deformované. Velkosť potenciálnej energie pružnosti zavisí na velkosti deformácie a parametroch pružnosti telesa. Velkosť sa rovná tiež me ...

                                               

Potenciálová bariéra

Potenciálová bariéra alebo potenciálový val sa vo fyzike označuje také rozloženie potenciálu, že jeho hodnota je v určitej oblasti nenulová, pričom sa predpokladá, že je konštantná, konečná a kladná, zatial čo mimo túto oblasť je hodnota potenciá ...

                                               

Pružina

Pružina je pružná súčiastka strojov z prútov alebo nosníkov, ktorá pri jej pružnej deformácii umožňuje svojim vhodným tvarom a materiálom akumulovať energiu.

                                               

Relatívne predĺženie

Relatívne predĺženie je bezrozmerná fyzikálna veličina. Je to pomer medzi zmenou dĺžky a pôvodnou dĺžkou. Zmena dĺžky je hodnota o ktorú sa daný materiál natiahne buď zmenou teploty alebo pôsobením normálovej sily. Zmena dĺžky je rozdiel medzi no ...

                                               

Reológia

Reológia je odvetvie fyziky resp. mechaniky, ktoré sa zaoberá deformáciou a tokovými vlastnosťami tuhých i tekutých látok, v závislosti od napätia, času a zmien mechanických vlastností látok v čase.

                                               

Rovnomerný pohyb

Ako rovnomerný pohyb sa zriedkavo nevhodne označuje pohyb bez zrýchlenia, teda pohyb, ktorého vektor celkového zrýchlenia je nulový inak povedané: pohyb, ktorého vektor rýchlosti je konštantný, pozri pohyb bez zrýchlenia. Rovnomerný pohyb alebo p ...

                                               

Rovnováha

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →