Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 412                                               

Asynchrónny motor

Asynchrónny motor je druh elektromotora. Je to krútiaci elektrický stroj, pracujúci na striedavý prúd. Je to najrozšírenejší pohon v elektrotechnike vôbec. Tok energie medzi hlavnými časťami motora stator a rotor je realizovaný výhradne pomocou e ...

                                               

Blúdivý prúd

Blúdivý prúd alebo menej vhodne bludný prúd je jav, ku ktorému dochádza, ak sú časti elektrického obvodu na viacerých miestach vo vodivom kontakte s okolitým prostredím. Keďže elektrický prúd tečie všetkými vodivými cestami a odpor prostredia nie ...

                                               

Činný výkon

Činný výkon je reálna zložka striedavého elektrického prúdu v obvode, ktorý má okrem ohmického odporu zaradenú aj indukčnosť a kapacitu. Jednotka je W. Vzorec znie: P = U.I.cos φ. Poznáme ešte: jalový výkon Q celkový výkon, VA Vzorec znie: S= U.I ...

                                               

Diak (polovodičový prvok)

Diak je trojvrstvová polovodičová spínacia súčiastka. Jej vlastnosti nezávisia od polarity pripojeného napätia, jednotlivé vývody sa teda od seba neodlišujú - je to súmerná súčiastka. Pri malom napätí medzi vývodmi má diak velký odpor - ako dióda ...

                                               

Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia je zostava vzájomne spolupracujúcich elektrických zariadení s koordinovanými vlastnosťami, ktoré slúžia na plnenie jedného alebo niekolkých určených cielov. Elektrické zariadenie je akékolvek zariadenie, ktoré sa používa na ...

                                               

Elektrická sila

Elektrická sila je sila, ktorou na seba pôsobia telesá s elektrickým nábojom, teda elektricky nabité telesá. Velkosť elektrickej sily závisí na velkosti nábojov, vzdialenosti telies a prostredí medzi nimi. Vypočíta sa podla vzťahu F = | q 1 q 2 | ...

                                               

Elektrické zariadenie

                                               

Elektrický obvod

Elektrický obvod je súhrn prvkov tvoriacich uzavretú cestu pre elektrický prúd; vodivé spojenie rôznych prvkov, napr. odporov, kondenzátorov, cievok, zosilňovacích prvkov, usmerňovačov, meničov inej energie ako elektrickej energie, spotrebičov a ...

                                               

Elektrický zvonec

Elektrický zvonec alebo zvonček je elektrické zariadenie meniace elektrickú energiu na zvuk. Zvuk je vytváraný rýchlymi údermi kladivka na rezonančnú kovovú časť.

                                               

Elektromer

Elektromer je elektrický merací prístroj, ktorý meria množstvo odoberanej elektrickej energie. Obyčajne je nainštalovaný distribútorom elektrickej energie u odberatela na jeho základe prebieha stanovenie a vyúčtovanie spotrebovanej elektrickej en ...

                                               

Elektrometer

Elektrometer využíva zmenu velkosti príťažlivej sily v elektrostatickom poli. Je tvorený vákuovou bankou, v ktorej je jemný pásik kovu umiestnený na držiaku vodivo spojenom s vonkajšou platňou, alebo gulou. Funguje tak, že na kovovú platňu sa pre ...

                                               

Elektromobil

Slovo elektromobil môže znamenať aj akumulátorový vozík, pozri akumulátorový vozík. Elektromobil je automobil poháňaný vlastným zdrojom elektrickej energie. Ako zdroj energie používa elektromobil obyčajne akumulátor, ktorý sa musí pred jazdou nab ...

                                               

Elektromotorické napätie

Elektromotorické napätie je definované ako množstvo energie, ktoré vynaložia neelektrické sily pri prenose jednotkového náboja v elektrickom zdroji. Meria sa vo voltoch.

                                               

Elektrotechnický náučný slovník

Elektrotechnický náučný slovník je rozsiahla odborná encyklopédia z oblasti elektrotechniky a súvisiacich oblastí vydávaná vo vydavatelstve Alfa v rokoch 1971 - 1990. Heslá sú abecedne radené, ale zoskupené do 8 tematických okruhov zväzkov: Využi ...

                                               

Faradayova klietka

Faradayova klietka je celouzatvorená klietka vytvorená z elektricky vodivého materiálu. Vnútorný priestor klietky je chránený voči účinkom vonkajších elektrických, elektrostatických a elektromagnetických polí a vĺn. Princíp spočíva vo vlastnosti ...

                                               

Fázor

Fázor je komplexné číslo, reprezentácia v tvare A _ = A ⋅ e j ϕ {\displaystyle {\underline {A}}=A\cdot e^{j\phi }} sínusovej, od času závislej funkcie všeobecného tvaru a = A ⋅ c o s {\displaystyle a=A\cdot cos} a fázy Φ.

                                               

Frekvencia (fyzika)

Frekvencia alebo kmitočet je fyzikálna veličina, ktorá udáva počet opakovaní periodického javu za jednotku času. Je významná pri opise elektromagnetického žiarenia a mechanického vlnenia, teda napríklad svetla a zvuku. Energia fotónu je priamoúme ...

                                               

Impedancia

Impedancia je zdanlivý odpor elektrotechnickej súčiastky a fázový posun napätia oproti prúdu pri prechode harmonického striedavého elektrického prúdu danej frekvencie. Podobne ako elektrický odpor charakterizuje vlastnosti prvku pre jednosmerný p ...

                                               

Indukčnosť

Indukčnosť alebo vlastná indukčnosť je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru množstva magnetického toku vyvolaného daným elektrickým prúdom. Pojem zaviedol Oliver Heaviside vo februári 1886. Jednotkou indukčnosti je henry, symbol je H na poče ...

                                               

Induktancia

Induktancia alebo induktívny odpor je zdanlivý odpor samoindukcie, ktorý nevytvára Joulovo teplo, ale fázový posun napätia oproti prúdu dopredu o 90°. Poznáme cievky reálne a ideálne, reálna cievka je charakteristická odporom označovaným ako XL - ...

                                               

Izolant

Izolant alebo izolácia je látka, ktorá izoluje, čiže oddeluje jeden predmet od druhého, s cielom zabrániť kontakt predmetov alebo s cielom zabrániť prenos fyzikálneho javu z jedného predmetu na druhý. Izolácia proti nežiaducim vplyvom, zásahom – ...

                                               

Jadro vodiča

Jadro vodiča je v elektrotechnike živá časť vodiča. Je to časť vodiča, ktorá je schopná viesť elektrický prúd. Nevodivú časť vodiča nazývame izolácia. Jadro môže byť tvorené lubovolným vodivým materiálom. Najčastejšie sa používa kovový drôt, aleb ...

                                               

Javy v polovodičoch

Technicky dôležité javy v polovodičoch a ich využitie: Okrem elektrickej vodivosti, ktorá je technicky najdôležitejším javom v polovodičoch, za vhodných podmienok môžu sa v nich vyskytovať mnohé ďalšie technicky využitelné javy. Na ich princípe s ...

                                               

Jednobran

Jednobran alebo dvojpól je výraz z elektrotechniky, ktorým sa označuje súčiastka alebo obvod s dvoma pólami - s dvoma elektrickými prípojnými bodmi. Obvod chápeme ako čiernu skrinku. Zložením viacerých jednobranov do jedného obvodu vznikne opäť j ...

                                               

Jednosmerný prúd

Jednosmerný prúd je elektrický prúd, ktorý má stále rovnaký smer prúdenia elektricky nabitých častíc v elektricky vodivom materiáli. Jednosmerný prúd vzniká napríklad pri spojení pólov galvanického článku "batérie" pomocou vodiča. Označenie smeru ...

                                               

Joulovo teplo

Joulovo teplo je teplo, ktoré vzniká v elektrickom vodiči prechodom elektrického prúdu. Ide o priamu premenu elektrickej energie na vnútornú energiu. Zahrievanie vodiča sa dá vysvetliť predávaním časti kinetickej energie častíc spôsobujúcich elek ...

                                               

Katóda

V elektrochémii sa pojmom katóda, zostup alebo cesta dole) označuje elektróda, na ktorej prebieha redukcia. V prípade vloženia vonkajšieho napätia na elektródy má katóda záporný náboj, pri elektrickom článku kladný náboj. V elektronike sa možno s ...

                                               

Kompenzácia účinníka

Kompenzácia účinníka je proces, ktorý posúva fázu vstupného prúdu vzhladom k napätiu. Upravuje sa účinník, ktorý je u zariadení bez PFC obvodu zvyčajne 0.75. PFC ho upravuje na 0.95 - 0.99. PFC môže byť aktívne alebo pasívne. Účinník je cosinus f ...

                                               

Konduktometria

Vzhladom na to, že elektrolyt mení svoju vodivosť v závislosti na koncentrácii iónov, ktoré obsahuje je možné touto metódou stanovovať obsah týchto iónov, merať čistotu vody a pod.

                                               

Konektor (elektrotechnika)

Konektor je mechanicko-elektrický rozoberatelný spoj dvoch elektrických vodičov alebo mechanicko-elektrické pripojenie vodiča k pevnému elektrickému bodu alebo mechanicko-elektrické spojenie dvoch pevných bodov. Úlohou konektora po mechanickej st ...

                                               

Lanko (elektrotechnika)

Lanko je elektrický vodič spletený z viacerých drôtov. Používa sa na prenos elektrickej energie. Lanko má lepšiu odolnosť voči ohýbaniu, ako plný drôt. Elektrické lanká sa nepoužívajú na prenos mechanickej energie. Lanká prameň lanka môže byť spl ...

                                               

Leptanie

Ak sa rozhodneme vytvoriť priehlbinu v materiáli leptaním, hĺbku je možné kontrolovať približne pomocou času leptania a intenzity leptania. V priebehu leptania sa celkom odstráni najvyššia vrstva mnohovrstvovej štruktúry bez poškodenia základnej ...

                                               

Logické hradlo

Logické hradlo je zariadenie realizujúce boolovskú funkciu, čo znamená, že vykonáva logickú operáciu. Elektronické logické hradlá sa používajú v procesoroch a výpočtovej technike. Logickým hradlom sa väčšinou myslí elektronická súčiastka zložená ...

                                               

Magnetická susceptibilita

Magnetická susceptibilita je fyzikálna veličina, ktorá opisuje správanie materiálu vo vonkajšom magnetickom poli. Podla hodnoty magnetickej susceptibility je možné rozdeliť materiály na: feromagnetické χm > 1 diamagnetické χm < 0 paramagnet ...

                                               

Magnetizácia (veličina)

Magnetizácia je vektorová fyzikálna veličina, charakterizujúca magnetické vlastnosti látkového prostredia, vystaveného vonkajšiemu magnetickému polu. Magnetizácia predstavuje objemovú hustotu magnetického dipólového momentu v prostredí. Odporúčan ...

                                               

Merný elektrický odpor

Merný elektrický odpor ρ alebo rezistivita alebo špecifický elektrický odpor je fyzikálna veličina, vyjadrujúca elektrický odpor vodiča dĺžky 1 m o priereze 1 m². Merný elektrický odpor je materiálová konštanta, charakterizujúca elektrickú vodivo ...

                                               

Nortonova veta

Nortonova veta pre elektrické obvody hovorí, že lubovolná sústava lineárnych zdrojov napätia, zdrojov prúdu a rezistorov s dvomi svorkami je elektricky ekvivalentná k ideálnemu zdroju prúdu s paralelne zapojeným ideálnym rezistorom. Pre systémy s ...

                                               

Odpínač

Odpínač je komponentom elektrickej siete, ktorý slúži na viditelné rozpojenie elektrického obvodu alebo viditelné odpojenie elektrického zariadenia od elektrického napájania v stave, keď boli tieto už predtým odpojené vypínačom. Ide o bezpečnostn ...

                                               

Odpojovač

Odpojovač e sa používajú na zapínanie a vypínanie elektrických obvodov bez zaťaženia na viditelné odpojenie elektrických zariadení od napätia. Zaraďujú sa ako vypínače VN, VVN, ZVN. Podla konštrukčného vyhotovenia sa rozoznávajú odpojovače: Nožov ...

                                               

Paralelné zapojenie

Paralelné zapojenie je zapojenie elektrotechnických súčiastok v elektrickom obvode pod sebou, tzn. paralelný obvod obsahuje uzly, v ktorých sa vodiče vetvia a súčiastky môžu byť umiestnené v rôznych vetvách. Elektrické napätie medzi dvoma uzlami ...

                                               

Peltierov článok

Peltierov článok je elektronický stavebný prvok, ktorý pri pretekaní elektrického prúdu vyvinie rozdielne teploty na stykových plochách dvoch vodičov, alebo opačne, pri dodaní rozdielnych teplôt vzniká elektrický prúd. Peltierov článok je tvorený ...

                                               

Plošná hustota elektrického prúdu

Plošná hustota elektrického prúdu je vektorová veličina, ktorej velkosť je určená podielom prúdu a obsahu plochy kolmej na smer makroskopického pohybu náboja, ktorou prechádza; udáva množstvo náboja, ktorý prejde jednotkovým prierezom kolmým na s ...

                                               

Posuvný prúd

Posuvný prúd je výraz J. C. Maxwella pre elektrický prúd, ktorý je spôsobený zmenou elektrických polí, a ktorý je príčinou magnetických polí spojených so zmenou premenlivých elektrických polí vo vákuu a dielektriku. Posuvný prúd sa rovná: I D = ε ...

                                               

Primárny elektrochemický článok

Primárny elektrochemický článok alebo galvanický článok alebo nevratný elektrochemický článok je elektrochemický článok, ktorý chemickú energiu mení na elektrickú bez nabíjania. Z oblasti chémie: reakcia prebieha jedným smerom, nie je možné ju ob ...

                                               

Reaktancia

Reaktancia je imaginárna časť impedancie elektrotechnickej súčiastky. Reaktancia indukčného charakteru sa nazýva indukčná reaktancia alebo induktancia, reaktancia kapacitného charakteru je kapacitná reaktancia alebo kapacitancia. Označuje sa písm ...

                                               

Relé

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky, ktorá pôsobením elektrického prúdu v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne sy ...

                                               

Reproduktorová výhybka

Reproduktorová výhybka je elektrické zariadenie pre rozdelenie frekvenčného spektra audiosignálu zo zosilňovača na jednotlivé frekvenčné pásma zvukového spektra tak, aby každý z reproduktorov v reproduktorovej sústave spracúval len tú časť spektr ...

                                               

Rezistancia

Rezistancia alebo staršie ohmický odpor je odpor vodičov a spotrebičov, v ktorých nevzniká ani elektromagnetické, ani elektrostatické pole, takže striedavý prúd ostáva vo fáze so svojím napätím.

                                               

Rezonančný obvod

Rezonančný obvod alebo RLC obvod, LC obvod je komplexný jednobran. Vznikne paralelným alebo sériovým spojením kondenzátora a cievky. Pri jednej, tzv. rezonančnej frekvencii sa v tomto obvode vyrovnáva kapacitná a induktívna reaktancia a rezonančn ...

                                               

Seebeckov jav

Seebeckov jav je priamou premenou rozdielu teplôt na elektrické napätie. Peltierov jav a Seebeckov jav sú vlastne opaky seba navzájom. Medzi súvisiace javy patrí Thomsonov jav a ohrev Jouleovým teplom. Peltier-Seebeckov jav, a Thomsonov jav sú vr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →