Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 411
                                               

Elektronická súčiastka

Elektronická súčiastka je súčiastka využívaná v elektronike. Rozlišujú sa: aktívne elektronické súčiastky pasívne elektronické súčiastky konštrukčné a pomocné materiály

                                               

Elektronický prvok

Elektronický prvok je prvok elektrického obvodu, ktorého vlastnosti sa zakladajú na zákonitostiach pohybu nabitých častíc. Charakteristické vlastnosti jednotlivých prvkov závisia od použitého zdroja nabitých častíc a od prostredia, v ktorom sa po ...

                                               

Fázová modulácia

Fázová modulácia – PM je druhom modulácie, pri ktorej mení modulačný signál fázu nosnej vlny. Spojitá fázová modulácia nie je velmi využívaná, pretože vyžaduje pomerne zložitý demodulátor a v určitých situáciach môže byť problematické rozpoznať s ...

                                               

Gitarový efekt

Gitarový efekt je elektronické zariadenie, ktoré upravuje signál elektrickej gitary vedený do zosilňovača. Pôvodný signál má tvar sínusoidy, gitarové efekty ho však rôzne deformujú. V zahraničí pre ne existuje výraz stompboxy. Najpoužívanejším ty ...

                                               

Chladič (elektronika)

Chladič je zariadenie, ktoré je určené na odvod prebytočného tepla vznikajúceho pri prevádzke elektronickej súčiastky alebo modulu tak, aby chladený objekt neprekročil maximálnu dovolenú prevádzkovú teplotu.

                                               

Ignitrón

Ignitrón je výbojka, ktorá patrí do skupiny regulovaných výbojok. Okrem neho sem patria: tyratróny, ortuťové výbojky s mriežkou, excitróny a senditróny. Ortuťové výbojky s mriežkou majú ortuťovú katódu, anódu a mriežku. Aby sa katódová škvrna emi ...

                                               

Impulzová šírková modulácia

Impulzová šírková modulácia alebo pulzno-šírková modulácia alebo pulzná šírková modulácia alebo šírková modulácia, skr. PWM je modulácia periodického signálu zmenou striedy v závislosti od nejakej vstupnej veličiny za účelom prenosu informácie, a ...

                                               

Joint Test Action Group

Joint Test Action Group je zvyčajne meno pre IEEE 1149.1 štandard pomenovaný Standard Test Access Port a Boundary-Scan Architecture pre porty testovacieho prístupu používaného pre testovanie plošných spojov metódou boundary scan. Skupina JTAG vzn ...

                                               

Koaxiálny kábel

Koaxiálny kábel je elektrický kábel zložený z vodiča obaleného izolačnou vrstvou, ďalšou kovovou tieniacou vrstvou a celkovou izoláciou. Používa sa na vysokofrekvenčné prenosové linky na prenos vysokofrekvenčného signálu alebo vysielania. Koaxiál ...

                                               

Kondenzátor (elektrotechnika)

Kondenzátor je elektronická súčiastka, ktorej prevažujúca vlastnosť je jej elektrická kapacita. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom, ale v závislosti od detailov konštrukcie kondenzátora sa za rôznych podmienok prejavujú ich ...

                                               

Kryštál (elektronika)

Kryštál je v elektronike názov súčiastky, ktorá slúži na stabilizáciu frekvencie kmitov elektronického oscilátora.

                                               

Kvapalinové chladenie (elektronika)

Kvapalinové chladenie je chladenie, pri ktorom sa ako médium na odvod tepla od chladenej súčiastky používa kvapalina. Skladá sa z nasledujúcich súčastí: rúrkové rozvody primárny a sekundárny tepelný výmenník výmenník tepla čerpadlo vyrovnávacia n ...

                                               

LDMOS

Zosilňovače s kremíkovými polovodičovými súčiastkami sú typicky vyrábané využívajúc kombináciu kremíka a oxidu železa. Prvky vyrobené touto technológiou sú známe tým, že pracujú s napájacím napätím 28V, pričom súčasné vylepšenia umožňujú napájať ...

                                               

Magické t

Magické T je hybridný alebo 3dB zlučovač používaný v mikrovlnnej technike. Magické T je alternatíva k rovno výkonovému rozbočovaču označovanom tiež Rat- Race. V porovnaní so spomínaným rozbočovačom je magické T lahšie skonštruovatelné rovinnými t ...

                                               

Memristor

Memristor je pasívna elektronická dvojvývodová súčiastka s variabilným elektrickým odporom, ktorý závisí od predchádzajúceho napätia a prúdu. Vyznačuje sa nielen schopnosťou meniť svoj odpor podla velkosti prúdu, ale aj po jeho odpojení si bude n ...

                                               

Micro-Electro-Mechanical Systems

Micro-Electro-Mechanical Systems, skratka MEMS, označuje mechanické a elektromechanické konštrukcie velmi malých rozmerov, ako aj technológie používané na ich prípravu. Pre ilustráciu rozmerov typických MEMS sa často používa priemer ludského vlasu.

                                               

Mikrokontrolér

Mikrokontroléry majú popri procesorovom jadre integrované takmer všetky základné prvky, ktoré mikroprocesor potrebuje pre svoju činnosť: Časovače Procesorové jadro kontrolér sériovej komunikácie napr. UART RS232, I²C, SPI) Pamäť s programom – vo ...

                                               

Mikropásik

Mikropásik je typ elektrickej prenosovej linky, ktorá sa väčšinou vyrába technológiou tlačených plošných spojov a využíva sa na prenos signálov v mikrofrekvenčnej oblasti. Pozostáva z vodivého pásika oddeleného od zemniacej dosky dielektrickou vr ...

                                               

Mikrovlnné filtre s rozloženými parametrami

Mikrovlnný filter s rozloženými prvkami je elektronický filter, ktorého indukčnosti, kapacity a rezistancie nie sú realizované diskrétnymi súčiastkami. Filtre budované z diskrétnych súčiastok sa velmi jednoducho popisujú modelmi, ktoré však predp ...

                                               

Modulácia (elektronika)

Modulácia je proces ovplyvňovania nosného signálu, typicky sínusového, s cielom prenesenia informácie. Nosný signál je ovplyvňovaný modulačným signálom. Modulačný signál je signál v základnom pásme, napr. analógový signál z mikrofónu, televíznej ...

                                               

Moorov zákon

Moorov zákon je empirické pravidlo, že zložitosť integrovaných obvodov sa zdvojnásobuje približne každé dva roky.

                                               

Napájací zdroj

Napájací zdroj, je elektronický obvod, ktorý zabezpečuje elektrickú energiu požadovaných parametrov pre napájaný elektronický obvod; obvykle premenou elektrickej energie z iného zdroja.

                                               

OrCAD

OrCAD ja softvérový nástroj v prevažnej miere používaný pre návrh elektrických zariadení. Softvér je využívaný hlavne pri tvorbe dokumentácie elektronických zariadení pre výrobu plošných spojov aj pre automatizované systémy. Taktiež umožňuje kres ...

                                               

Osciloskop

Osciloskop je elektronický merací prístroj určený na meranie časových priebehov veličín, ktoré sa dajú previesť na elektrické napätie, prípadne na meranie závislosti dvoch takýchto veličín. V technickej praxi je velmi užitočný a všestranný.

                                               

Pamäťový jav

Pamäťový jav je čiastočné zníženie kapacity NiCd akumulátorov po mnohonásobne opakovaných presne regulovaných nabíjaco-vybíjacích cykloch. Aby sa dosiahol pamäťový efekt, tieto cykly musia zabezpečiť nabitie aj vybitie na rovnakú úroveň približne ...

                                               

Piezoelektrický jav

Piezoelektrické javy alebo piezoelektrina alebo piezoelektrickosť sú javy, pri ktorých v kryštalických dielektrikách vzniká mechanickou deformáciou elektrický náboj. Naopak, elektrické pole v týchto dielektrikách vyvoláva mechanické deformácie. P ...

                                               

Piezoelektrický menič

Piezoelektrický menič je elektronická súčiastka, ktorá pri svojej činnosti využíva Piezoelektrický jav pričom premieňa mechanické kmity na elektrické a naopak. Ku konštrukcii piezoelektrického meniča možno použiť buď mäkké, alebo tvrdé piezoelekt ...

                                               

Pin (vývod)

Pin je - v slovenčine slangový - výraz pre vývod elektronickej súčiastky, obvykle integrovaného obvodu. U väčšiny druhov puzdier integrovaných obvodov vzniká pin vytvarovaním predpripraveného rámu z tenkého plechového rámu angl. wireframe, na kto ...

                                               

Polovodič

Polovodič je materiál, ktorý sa v čistej podobe zaraďuje elektrickou vodivosťou medzi vodiče a nevodiče. Jeho vodivosť sa silne mení s teplotou, dopadajúcim svetlom, usporiadaním kryštalickej mriežky a s obsahom prímesí.

                                               

Potenciometer

Potenciometer je elektrická súčiastka - regulovatelný delič napätia. Vo svojej podstate ide o variabilný rezistor s pripojeným bežcom, ktorý je v kontakte s odporovou vrstvou a ktorý je vyvedený na samostatný vývod.

                                               

Povrchová montáž

Povrchová montáž je spôsob upevňovania elektronických súčiastok na dosku plošných spojov. Na rozdiel od staršieho spôsobu montáže do vyvŕtaných dier, u povrchovej montáže sú súčiastky, ukladané a spájkované priamo na vodivé plošky. Použitie povrc ...

                                               

Prehrávač

Prehrávač je zariadenie, ktoré umožňuje prehrávať určitý druh médií. Z histórie poznáme gramofón, potom kotúčový magnetofón, kazetový magnetofón, video prehrávač, prehrávač CD, prehrávač DVD, prenosný prehrávač mp3. V budúcnosti sa plánujú prehrá ...

                                               

Prieletový klystrón

Prieletový klystrón je špeciálna lineárna mikrovlnná elektrónka. Klystrón sa používa ako zosilňovač mikrovlnných a rádiových frekvencií a ako generátor pre nízkovýkonový referenčný signál v superheterodynových prijímačoch, v radaroch alebo v obla ...

                                               

PSPICE

PSpice je softvér pre simuláciu analógových obvodov, určený pre osobné počítače, túto vlastnosť zdôrazňuje prvé písmeno "P" v názve. Softvér bol vyvinutý firmou MicroSim. MicroSim bol neskôr kúpený OrCad-om a momentálne PSpice patrí Cadence Desig ...

                                               

Rezistor

Rezistor alebo odpor je lineárny elektronický prvok, ktorého prevažujúca vlastnosť je jeho elektrický odpor. Vyskytuje sa buď ako súčasť integrovaného obvodu, alebo ako samostatná elektronická súčiastka. Jeho funkcia je obmedzenie pretekajúceho p ...

                                               

Riadiaca jednotka motora

Riadiaca jednotka motora je typ riadiacej jednotky, ktorá riadi sériu akčných členov spalovacieho motora a takto zabezpečuje optimálny výkon motora. Táto riadiaca jednotka sleduje a vyhodnocuje dáta z celého radu senzorov v motorovom priestore a ...

                                               

Schmittov preklápací obvod

Schmittov preklápací obvod je elektronický obvod zo skupiny preklápacích obvodov, kde sa napätie výstupu mení skokovo so zmenou napätia vstupu, pričom zmena výstupu pri náraste napätia vstupu nastane pri väčšom napätí než zmena výstupu pri pokles ...

                                               

Silicon on insulator

Silicon on insulator je vrstvová štruktúra pozostávajúca z tenkej vrstvy kremíka, od 50 nm do 100 μm, ktorá je vytvorená na izolovanom substráte, ktorý je zvyčajne zafír alebo kremík s izolovanou vrstvou oxidu kremíka 80 nm hrubou na jeho povrchu ...

                                               

SMD

SMD sú elektronické súčiastky vhodné na technológiu povrchovej montáže. SMD súčiastky majú vývody usporiadané do jednej roviny tak, aby ich bolo možné jednoducho položiť na príslušné spoje na doske plošných spojov a tak zaspájkovať. Výraznou črto ...

                                               

Snímač množstva vzduchu

Snímač množstva vzduchu je snímač, používaný na určenie hmotnostného prietoku vzduchu, ktorý vstupuje do spalovacieho motora so systémom prípravy zmesi vstrekovaním paliva.

                                               

Spínaný zdroj

Spínaný zdroj je elektronický napájací zdroj, ktorý vstupné napätie prevedie na impulzy pomerne vysokej frekvencie, transformuje ich na požadované napätie a následne usmerní a vyhladí, čím sa získa výstupné napätie. Spínané zdroje majú vyššiu úči ...

                                               

Spotrebná elektronika

Prehrávače obrazových formátov Kalkulačky, tlačiarne, kopírky a iná kancelárska elektronika Audio prehrávače MP3, CD, minidisk Ostatné zvukové vybavenie reproduktorové sústavy a zvukové zostavy, slúchadlá GPS navigácie Televízory, set-top boxy, s ...

                                               

Straty v mikropásikových vedeniach

Výpočet strát na mikropásikových vedeniach je do značnej miery zložitá problematika, najmä ak je cielom tento výpočet realizovať s vysokou presnosťou. V takomto prípade je možné použiť aproximáciu, za pomoci ktorej je lahšie prekonať tento problé ...

                                               

Strieda (elektronika)

Strieda periodicky sa opakujúceho dvoj-stavového javu, signálu, alebo funkcie je definovaná ako pomer doby trvania aktívneho stavu voči perióde javu. Vyjadruje sa zvyčajne v percentách. Symbolické vyjadrenie: strieda D = τ T {\displaystyle D={\fr ...

                                               

Systém na čipe

Systém na čipe je integrovaný obvod, ktorý integruje všetky komponenty počítača alebo iného elektronického systému do jediného čipu. Môže obsahovať digitálne, analógové, zmiešané a často rádiofrekvenčné funkcie na jednom substráte čipu. Systémy n ...

                                               

Terminátor (elektronika)

Terminátor v elektronike je súčiastka, ktorou sa ošetrí koniec elektrického vodiča použitého na prenos signálu. Najmä pri vysokých frekvenciách signálu sa vďaka odrazom vyskytujú nežiaduce interferencie a tým rušenie – znižovanie kvality signálu ...

                                               

Tlejivka

Tlejivka je nízkotlaková, plynom plnená výbojka so studenou katódou, pracujúca v oblasti samostatného tlejivého výboja. Sklenená banka tlejivky je plnená riedkym plynom s tlakom rádovo desatiny kPa. Banka obsahuje dve elektródy, medzi ktorými vzn ...

                                               

Tranzistor (polovodičová súčiastka)

Tranzistor alebo zriedkavo polovodičová trióda je polovodičová súčiastka, používaná ako zosilňovač, spínač, stabilizátor a modulátor elektrického napätia alebo prúdu.

                                               

Triak

Triak je polovodičová spínacia súčiastka, schopná viesť elektrický prúd oboma smermi. Vlastnosťami približne zodpovedá dvom antiparalelne zapojeným tyristorom, ktorých riadiace elektródy sú prepojené do jednej. Triaky sa vyrábajú pre bežné napäti ...

                                               

Tuner

Tuner je technické zariadenie, ktoré umožňuje spracovať vysokofrekvenčný signál, získaný z antény, a dekódovať z neho signál pre ďalšie spracovanie. Môže to byť samostatné zariadenie alebo súčasť iného komplexnejšieho elektronického zariadenia.