Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 406                                               

Etalón (meradlo)

Etalón môže byť: širšie významy iné názvy: normál, štandard ; angl. measurement standard, etalon, nem. Normal, Etalon, fr. étalon) novší širší význam: realizácia definície určitej veličiny resp. realizácia určitej jednotky, prípadne stupnice hodn ...

                                               

Kalibrácia

                                               

Merací prostriedok

Merací prostriedok je technický prostriedok potrebný na uskutočnenie merania. V praxi sa často používa pojem meracie zariadenie, alebo merací systém, ak napr. ide o technické prostriedky na meranie konkrétnej veličiny, resp. meracie vybavenie, ak ...

                                               

Metrická sústava

Metrická sústava alebo metrický systém je sústava základných fyzikálnych jednotiek, založená na jednotke 1 meter alebo jej násobkoch. Bola navrhnutá v roku 1790 vo Francúzsku. Postupne bolo používaných niekolko mierne odlišných metrických sústav, ...

                                               

Opakovatelnosť merania

Opakovatelnosť merania je tesnosť zhody medzi po sebe nasledujúcimi výsledkami merania tej istej meranej veličiny, za tých istých podmienok. Podmienky, ktoré pri meraní panujú sa označujú ako podmienky opakovatelnosti a patrí medzi ne: to isté me ...

                                               

Presnosť merania

Presnosť merania je miera súčasného výskytu správnosti merania a zhodnosti merania. Inak povedané je to miera súčasnej absencie systematickej chyby merania aj náhodnej chyby merania, alebo ešte inak: miera zhody nameranej hodnoty s pravou hodnoto ...

                                               

Sústava CGS

Sústava CGS CGS, sústava / systém cgs, CGS, cgs, absolútna sústava jednotiek, zriedkavo centimeter-gram-sekunda) je sústava fyzikálnych jednotiek, v ktorej sú základnými jednotkami centimeter, gram a sekunda – z toho skratka CGS. Predstavuje star ...

                                               

Technický skúšobný ústav Piešťany

Technický skúšobný ústav Pieštany, š.p. je nezávislý certifikačný, skúšobný, kalibračný a inšpekčný orgán, certifikovaný v systéme manažérstva podla STN EN 9001. V oblasti certifikácie a skúšobníctva pôsobí od roku 1952, v súčasnej podobe pôsobí ...

                                               

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Podiela sa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej p ...

                                               

Zhmotnená miera

Zhmotnená miera alebo materializovaná miera je merací prostriedok, ktorý počas používania trvalo reprodukuje alebo poskytuje jednu alebo viacero známych hodnôt s príslušnou presnosťou. Patrí sem napr. závažie, objemová odmerka, pravítko.

                                               

Optoelektronika

Optoelektronika je oblasť elektroniky, ktorá sa zaoberá interakciou svetla s elektronickými prvkami. Optoelektronické prvky sa delia na: optoelektronické zdroje svetla LED, polovodičový laser fotosenzory) modulátory Hlavné využitie optoelektronic ...

                                               

Dažďový senzor

Dažďový senzor alebo snímač či detektor dažďa je spúšťacie zariadenie reagujúce na dážď a spúšťa alebo zastavuje chod pripojených systémov. Zariadenie sa používa predovšetkým v automobilovom priemysle a v zavlažovacích systémoch.

                                               

Elektroluminiscencia

Elektroluminiscencia je luminiscencia, vyvolaná priamym účinkom elektrického pola. Tento jav sa komerčne využíva najmä v LED a OLED zariadeniach, displejoch a technológiách.

                                               

Fotodetektor

Fotodetektor je optoelektronická súčiastka, ktorá pri dopade svetla mení svoje elektrické vlastnosti pyroelektrický detektor bolometer

                                               

Fotodióda

Fotodióda je polovodičový prvok - dióda - určený predovšetkým pre detekciu zmien svetla a premenu svetla na elektrický prúd/napätie. Fotodiódy môžu obsahovať optické filtre, zabudované šošovky a môžu mať velké alebo malé povrchy. Fotodiódy so zvy ...

                                               

Fotorezistor

Fotorezistor je pasívna elektronická súčiastka, druh polovodičového fotodetektora. Jeho elektrický odpor klesá s rastúcou intenzitou dopadajúceho svetla.

                                               

Fototranzistor

Fototranzistor je druh polovodičového fotodetektora, konštrukciou zhodný s bežným bipolárnym tranzistorom. Využíva rovnako ako fotodióda vnútorný fotoelektrický jav, vďaka ktorému sa generujú nosiče náboja pri osvetlení. Podstatná je generácia no ...

                                               

Fotovoltický článok

Fotovoltický článok alebo solárny článok alebo slnečný článok je velkoplošná polovodičová súčiastka, ktorá priamo konvertuje svetelnú energiu na energiu elektrickú pomocou fotoelektrického javu. Niekedy sa výraz solárny článok či slnečný článok v ...

                                               

Halogénová žiarovka

Halogénová žiarovka je žiarovka plnená halogénovým plynom, napr. jódom či brómom. Pri rozžeravení vlákna dochádza k vyrovnanej chemickej reakcii, pri ktorej sa materiál vlákna rovnomerne vyparuje a znova usadzuje na horúcich miestach, čo zabraňuj ...

                                               

Laser

Laser je zdroj monochromatického koherentného svetla, ktorý vznikne umiestnením zosilňovača svetla do optického rezonátora naladeného na príslušnú vlnovú dĺžku.

                                               

Luminiscenčná dióda

Luminiscenčná dióda alebo svetelná dióda je polovodičová elektronická súčiastka, ktorá vyžaruje úzkospektrálne svetlo, keď ňou prechádza elektrický prúd v priepustnom smere. Svietiaci jav vzniká následkom žiarivej rekombinácie elektrónovo-dierové ...

                                               

Luminofor

Luminofor je látka, schopná absorbovať energiu žiarenia, čiastočne ju uchovať a následne ju vyžiariť vo forme svetla. Absorbovaná energia excituje molekuly luminoforu, ktoré následne pri návrate do pôvodného stavu vyžiaria fotón svetla. Tento pro ...

                                               

Tenkovrstvový solárny článok

Tenkovrstvový solárny článok alebo tenkovrstvový slnečný článok alebo tenkovrstvový fotovoltaický článok je druh solárneho článku – velmi tenký solárny článok, na výrobu ktorého nie je potrebná polovodičová platnička. Vyrába sa z teluridu kademna ...

                                               

Termofotovoltický článok

Termofotovoltický článok je článok, ktorý premieňa tepelnú energiu na elektrickú energiu. Funguje tak, že sa zohreje jadro článku emitor na vysokú teplotu až do červena. Tým začne vyžarovať infračervené žiarenie, ktoré zachytávajú fotovoltické čl ...

                                               

Žiarivka

Žiarivka je druh elektrického svetelného zdroja, ktorá na premenu elektrickej energie na svetelnú využíva žiarenie tlejivého elektrického výboja v parách ortuti. Samotný výboj vyžaruje neviditelné ultrafialové žiarenie, ktorým je ožarovaná tenká ...

                                               

Softvérové inžinierstvo

Softvérové inžinierstvo sa zaoberá špecifikovaním, návrhom, vývojom a údržbou softvéru s využitím poznatkov informatiky, projektového manažmentu a ďalších oblastí. Alebo inak softvérové inžiniersvo sa zaoberá teóriou, metódami a nástrojmi potrebn ...

                                               

Design by contract

Design by contract alebo programming by contract, je dizajnová metodológia pre vývoj počítačového softvéru. Vývojárom ukladá za povinnosť špecifikovať jasné rozhrania systémových komponentov na základe teórie abstraktných údajových typov a koncep ...

                                               

Diagram tokov údajov

Diagram tokov údajov, prípadne DFD, je modelovací nástroj používaný v softvérovom inžinierstve, umožňujúci graficky znázorniť "toky" údajov prúdiace cez informačný systém. Diagram tokov údajov sa tiež používa na vizualizáciu procesu spracovávania ...

                                               

Distribuovaný výpočet

Distribuovaný výpočet je výpočet rozdelený na viac menších, menej náročných úloh, pre rýchlejšie vybavenie požiadavky zadanej programu. Možno ho použiť len pri výpočtoch, ktorých algoritmus sa dá paralelizovať – previesť na paralelnú verziu, kedy ...

                                               

Frontend a backend

V softvérovom inžinierstve odkazujú termíny front end a back end na oddelenie zodpovednosti medzi prezentačná vrstvou, a vrstvou operujúcou so samotnými dátami softvéru, fyzickej infraštruktúry alebo hardvéru. V klient-server modeli je klient zvy ...

                                               

ISO 15504

Norma ISO TR 15504 je prezývaná tiež SPICE. Norma bola vytvorená ako pomôcka pre vyhodnotenie kvality procesov v danom softvérovom projekte. Norma pozostáva z 9 dielov a mapuje 40 procesov, podielajúcich sa v auditovanej organizácii na auditovano ...

                                               

Portovanie

Portovanie alebo prenášanie softvéru v informatike je proces prispôsobovania programu, aby ho bolo možné spustiť aj v prostredí, ktoré je odlišné od prostredia, kde bol pôvodne vyvinutý, t. j. odlišný procesor, operačný systém alebo knižnice. Por ...

                                               

Software development kit

Software development kit je súbor nástrojov pre vývoj softvéru, ktorý umožňuje vytváranie aplikácií pre určitú softvérovú platformu, hardvérovu platformu, herné konzoly, operačný systém, alebo podobné platformy. SDK tiež často obsahujú ukážkový k ...

                                               

81-71

81–71 je typ sovietskych súprav metra vyrábaných v Mytiščinskom strojárskom závode pri Moskve. Tento typ bol vyvinutý hlavne na základe požiadaviek pražského dopravného podniku, ale bol dodávaný aj do ostatných socialistických krajín združených v ...

                                               

Aglomerácia (hutníctvo)

Aglomeračný proces je súhrn fyzikálnych, tepelných, fyzikálno-chemických a chemických dejov, ktorými sa mení štruktúra a zloženie východiskových surovín. Procesy a reakcie prebiehajú v časovom intervale súčasne, ale v časovom slede v určitom pora ...

                                               

Akčná veličina

Akčná veličina je výstupná veličina regulátora a súčasne vstupná veličina regulovanej sústavy. Pôsobením akčnej veličiny na regulovanú sústavu sa uskutočňuje regulácia. Momentálna hodnota akčnej veličiny sa nazýva amplitúda.

                                               

Alenia Aermacchi

Alenia Aermacchi S.p.A. je vedúca spoločnosť v produkcií cvičných lietadiel. Táto talianska spoločnosť predala dodnes 2000 lietadiel do viac než 40 štátov.

                                               

Anik (družica)

Anik je typ telekomunikačných družíc. Tri družice tohto typu vypustené v USA v rokoch 1972-1975 tvoria televízny systém pre Kanadu s 12 farebnými kanálmi, respektíve s 5 760 telefónnymi linkami. Otáčajú sa synchrónne so Zemou nad Južnou Amerikou.

                                               

Anténa

Anténa je zariadenie na príjem a/alebo vysielanie elektromagnetických vĺn cez prirodzené médiá. Je to sústava vodičov, pomocou ktorej sa mení energia elektromagnetického žiarenia na vysokofrekvenčný prúd alebo naopak.

                                               

Armatúra (potrubie)

Armatúra je v súvislosti s potrubiami súbor potrubných dielov na rozdvojenie či zmenu smeru prúdu na riadenie prietoku tekutiny. Sú to najmä tvarovky, spojky, príruby, odbočky, rozdelovače, kompenzátory, ventily a pod.

                                               

Astroláb

Astroláb je historický astronomický prístroj a analógový počítač, ktorý sa používal na určovanie a predpovedanie pozícií hviezd a Slnka, určovanie miestneho času podla miestnej zemepisnej dĺžky a naopak, na zememeračtsvo a trianguláciu. Bol to kr ...

                                               

Atómové hodiny

Atómové hodiny alebo molekulové hodiny sú doteraz najpresnejšie hodiny, ktorých základom sú oscilácie molekúl alebo atómov vhodnej látky, napr. plynového amoniaku, na vlnovej dĺžke 1.259 9 cm. Elektromagnetické vlnenie vyžarované týmito oscilácia ...

                                               

Atómový čas

Atómový čas je čas udávaný atómovými hodinami. Stupnica atómového času využíva vysokostabilné molekulové a atómové frekvenčné etalóny na regulovanie kremenných hodín, je takmer dokonale rovnomerná a nezávisí od zemskej rotácie. Stupnica času zalo ...

                                               

Automatová ocel

Automatové ocele sú ocele optimalizované na dodatočné trieskové obrábanie. Vyrábajú sa z nich väčšinou motory, prevodovky a tiež sa používa na výrobu prototypov. Obrábatelnosť sa zvyšuje pridávaním síry ale len do 0.4% alebo olova. Toto spôsobuje ...

                                               

Avionika

Už v počiatkoch letectva na začiatku 20 storočia zistili prví leteckí konštruktéri potrebu zisťovať letové údaje presnejšie ako im to umožňovali zmyslové orgány. Priekopníkmi v prístrojovom vybavení boli francúzski konštruktéri. Lietadlo Blériot ...

                                               

Bager

Bager, rýpadlo alebo exkavátor je stroj, ktorý slúži na ťažbu a premiestňovanie hornín. Medzi jeho základné časti patrí podkop s pracovným zariadením, kabína s pracoviskom obsluhy a podvozok.

                                               

Baníctvo

Baníctvo je ťažba nerastných surovín prípadne ďalších surovín zo Zeme, povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom. Predstavuje komplexný súhrn prác potrebných na vyhladávanie, dobývanie a čiastočne aj na úpravu úžitkových nerastov. Týmto spôsobom ...

                                               

Betonárska výstuž

Betonárska výstuž, betonárska ocel alebo ocelové prúty, hovorovo roxor sú ocelové tyče obyčajne kruhového prierezu, ktoré sa vkladajú do betónu, s cielom zvýšiť jeho nosnosť a zlepšiť mechanické vlastnosti. Betón zosilnený výstužami sa označuje a ...

                                               

BlackBerry

BlackBerry je séria mobilných a smartfónových zariadení vyvíjaných kanadskou firmou Research In Motion. Obsahuje typické smartfónové aplikácie, ale umožňuje aj posielať a prijímať e-mailové správy. Prvý model BlackBerry bol uvedený v roku 1999.

                                               

BMW M5

BMW M5 je vysokovýkonná, športová verzia BMW radu 5, vyrábaná divíziou BMW M GmbH. Verzia M5 vychádza vždy zo základnej verzie aktuálneho modelu radu 5. Rad M5 sa vyrába od roku 1985, teda od generácie E28. Dostupný je vo verziách sedan a niekedy ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →