Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 405
                                               

Rieka

Rieka môže byť: prirodzený vodný tok s povodím väčším ako 150 km 2 ; alebo na Slovensku aj špecificky väčší prirodzený vodný tok tečúci v koryte a ústiaci do mora či jazera alebo sa strácajúci v púšti; alebo väčší prirodzený vodný tok prúdiaci je ...

                                               

Rozvodie

Rozvodie je hranica medzi dvoma susediacimi povodiami. Po rozvodí vedie rozvodnica, ktorá sa najčastejšie nachádza na topografických vrcholoch a horských hrebeňoch. Niekedy je rozvodie v krajine nepoznatelné. Hlavné rozvodia sa nazývajú kontinent ...

                                               

Studňa

Studňa je zariadenie slúžiace na získavanie podzemnej vody. Studne sa budovali už v staroveku. Už v starovekom Egypte sa studne nielen kopali, ale aj vŕtali. V stredoveku sa mnohé studne kopali alebo hĺbili baníckym spôsobom šachty. Na hradoch sa ...

                                               

Sútok

Sútok je miesto, kde sa stretávajú najmenej dva vodné toky. Väčšinou sa hovorí o sútoku v prípade riek, ale všeobecne môže ísť i o menšie vodné toky. Sútoky riek boli vhodným miestom na zakladanie osád a miest. Napríklad mesto Plzeň sa nachádza n ...

                                               

Termálne pramene Hornej Nitry

Prirodzené termálne pramene v oblasti Bojníc vznikli v súvislosti s tektonickými procesmi pravdepodobne spojenými so zemetraseniami v medzi-ladovej dobe pred tristotisíc až štyristotisíc rokmi.Tektonické pohyby spojené so vznikom severovýchodných ...

                                               

Vodný tok

Vodný tok alebo tok je vodný útvar, pre ktorý je charakteristické trvalé alebo občasné tečenie vody, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Niektoré staršie zdroje z definície vylučujú umelé vodné toky, slovenský vo ...

                                               

Vodný útvar

Vodný útvar je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod ním, najmä ak je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu. Príklady vodných útvarov sú: vodný tok, jazero, pásmo pobrežnej vody, pr ...

                                               

Záliv

Záliv je výbežok oceánu, mora, jazera do pevniny, pričom nie je obmedzená cirkulácia vody medzi týmto výbežkom a materským vodným telesom. Malý záliv a každý výbežok vodného toku do pevniny sa nazýva zátoka.

                                               

Zrážková voda

Zrážková voda môže mať skupenstvo kvapalné alebo tuhé. Prechodom cez vrstvu vzduchu pohlcuje rôzne plynné, kvapalné a tuhé látky, ktoré sa v ovzduší nachádzajú. Môžu to byť látky prírodné alebo priemyselné produkty. Preto je zloženie zrážkovej vo ...

                                               

Chemické inžinierstvo

Chemické inžinierstvo je technický odbor, ktorý sa zaoberá vypracúvaním, zavádzaním a kontrolou chemických procesov a konštrukciou, dimenzovaním a používaním prístrojov a zariadení na chemické procesy v priemyselnom meradle. Výučbu chemického inž ...

                                               

Absorbent

Absorbent je kvapalná alebo tuhá látka schopná pohltiť iné látky z roztokov, suspenzií alebo zo zmesi plynov a vytvárať s nimi homogénne roztoky. Ideálny absorbent je netoxický, nehorlavý, nekorozívny, selektívny pohlcuje len žiadanú látku, neprc ...

                                               

Rotačné nanášanie

Rotačné nanášanie je postup používaný na nanesenie tenkej vrstvy na plošné substráty. V procese rotačného nanášania sa umiestneni nadmerné množstvo roztoku na substrát, ktorý sa následne otáča vysokou rýchlosťou, aby sa roztok rozšíril odstredivo ...

                                               

Sedimentácia (roztok)

Sedimentácia, alebo usadzovanie je fyzikálny dej, pri ktorom dochádza vplyvom gravitácie alebo odstredivej sily k ukladaniu tuhých častí suspenzií. Rýchlosť usadzovania závisí od velkosti, tvaru a hustoty zŕn, ako aj od viskozity a hustoty kvapal ...

                                               

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva

Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva je jedným z ústavov FCHPT STU v Bratislave a oficiálne vznikol 1.januára 2006 spojením dvoch oddelení: Oddelenia chemického a biochemického inžinierstva a Oddelenia environmentálneho inžinierstva. ...

                                               

Kybernetika

Kybernetika vznikla ako samostatný vedný odbor po 2. svetovej vojne. Je to veda o riadení a komunikácii v dynamických systémoch, skúmajúca spoločné zákonitosti na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej podstaty, ktorými sú technické zar ...

                                               

Adaptácia (kybernetika)

Adaptácia v kybernetike je schopnosť živých organizmov prispôsobovať sa zmenám okolitého prostredia, aplikovaná na technické systémy. Ak je schopný adaptácie riadiaci systém, označuje sa ako adaptívny, ak riadiaci algoritmus, hovoríme o adaptívno ...

                                               

Aktívny prvok

Aktívny prvok alebo aktívny element je prvok dynamického systému: ktorý pôsobí na toto okolie a v ňom vyvoláva určité stavy ktorý má najmenej jeden vstup a jeden výstup v ktorom okolie vyvoláva určité stavy,

                                               

Dátový záznam

Dátový záznam dátový je record - zbierka dát, ktoré sú v istom elementárnom vzťahu alebo ktoré majú spoločné príznaky. Dátový záznam môže pozostávať z viacerých polí dát.

                                               

Disipatívna štruktúra

Disipatívna štruktúra je štruktúra, ktorá vzniká a udržuje sa vďaka výmene energie s vonkajším svetom za nerovnovážnych podmienok. Disipatívne štruktúry napríklad sú: živé organizmy ekologický systém

                                               

Dynamická zákonitosť

Dynamická zákonitosť je forma prejavu zákonitej súvislosti medzi predchádzajúcim a nasledujúcim stavom systému a forma kauzálneho vzťahu, ako aj vzťahu stavov, pri ktorom daný stav systému jednoznačne určuje všetky jeho nasledujúce stavy, takže p ...

                                               

Dynamický systém

Dynamický systém je systém, ktorého okamžitý stav závisí od predchádzajúcich stavov a vonkajších podnetov a vyznačuje sa zotrvačnosťou i oneskorením reakcií. Typickým predstavitelom dynamického systému je kybernetický systém.

                                               

Ekvifinalita

Ekvifinalita alebo ekvifinálnosť je dosiahnutie jedného a toho istého konečného stavu systému z rôznych východiskových podmienok. Podla Bertalanffyho je to všeobecná vlastnosť otvorených systémov, ktoré smerujú k dynamickej rovnováhe. Vzťahuje sa ...

                                               

Heuristické riešenie úlohy

Heuristické riešenie úlohy je v kybernetike riešenie objavované hodnotením čiastkových krokov z hladiska ich prínosu ku konečnému výsledku. Používa sa v prípadoch, keď nie je známy všeobecný algoritmus riešenia problému, alebo známy algoritmus ne ...

                                               

Kybernetický prístup k riadeniu

Kybernetický prístup k riadeniu patrí medzi najprepracovanejšie prístupy k riadeniu. Využíva konceptuálny aparát kybernetiky, pričom vychádza z informačného pôsobenia medzi systémami a z princípu spätnej väzby systému, ktorá vyrovnáva náhodné ruš ...

                                               

Kybernetický systém

Kybernetický systém je dynamický systém rôznej fyzickej podstaty s jedným riadiacim a jedným, resp. viacerými riadenými prvkami, ktorého existencia závisí od výmeny informácií medzi prvkami systému a medzi systémom a jeho okolím prostredníctvom v ...

                                               

Okolie systému

Okolie systému je množina prvkov alebo systémov, ktoré sú mimo hraníc systému. Okolie a systém sú vo vzťahu vzájomného ovplyvňovania. Okolie je jednak bezprostredné a vzdialené. Bezprostredné okolie je so systémom spojené vstupmi do systému a výs ...

                                               

Podsystém

Podsystém alebo subsystém alebo podsústava je relatívne oddelená a rozlíšitelná časť systému. Môže ním byť napr. atóm, bunka, pri automobile motor, podvozok, karoséria a pod. V spoločenských systémoch je základným podsystémom človek.

                                               

Prvok systému

Prvok systému je na danej rozlišovacej úrovni ďalej nedelitelná časť systému, ktorá sa vymedzuje z hladiska hĺbky poznania systému alebo jeho skúmania na základe jeho vlastností. Pre vymezenie prvku je rozhodujúce identifikovanie tých jeho vlastn ...

                                               

Regulácia (kybernetika)

Regulácia je v kybernetike udržiavanie určených veličín systému riadenia na vopred predpísaných, najčastejšie konštantných hodnotách, pričom sa v priebehu regulácie zisťujú skutočné hodnoty týchto veličín a porovnávajú sa s predpisanými hodnotami ...

                                               

Riadenie systému

Riadenie systému je dôležitá charakteristika správania systému, cielavedomé pôsobenie riadiaceho podsystému na iné podsystémy prostredníctvom interakcie realizovanej vzájomným pôsobením tokov informácií.

                                               

Riadený prvok

Riadený prvok je prvok systému cielovo ovplyvňovaný riadiacim prvkom. Svoju činnosť vykonáva na základe riadiacich impulzov, ktoré dostáva od riadiaceho prvku, a zodpovedajúcimi reakciami ovplyvňuje okolie systému. Pre riadený prvok je charakteri ...

                                               

Riadiaci prvok

Riadiaci prvok je prvok systému, ktorý cielovo ovplyvňuje ďalšie prvky a má v systéme dominantné postavenie. Prostredníctvom riadeného prvku, s ktorým je spojený priamymi i spätnými väzbami, vysiela riadiace impulzy. Kvalita riadiaceho prvku bezp ...

                                               

Správanie systému

Správanie systému je spôsob realizácie cielov systému a reakcie systému na podnety; spôsob účelného a cielového pôsobenia systému, ktorým sa prejavuje v okolí systému. Dôležitou charakteristikou správania systému je riadenie systému.

                                               

Stav systému (kybernetika)

Stav systému je v kybernetike je množina definovaných podmienok a údajov, ktoré charakterizujú skúmaný systém a spolu so vstupom systému vymedzujú jeho výstup. Stav k určitému časovému okamihu sa určuje vstupom a stavom systému v predchádzajúcom ...

                                               

Synergetika

Synergetika je vedný odbor skúmajúci všeobecné zákonitosti vytvárania, stability a zániku usporiadaných časových a priestorových štruktúr v zložitých nerovnovážnych systémoch rôznej podstaty. Skúma napríklad organizáciu spoločenstiev v ekológii, ...

                                               

Termostat

Termostat je technické zariadenie, ktoré v určitom viac-menej uzatvorenom priestore udržuje stálu teplotu. Výstup z termostatu môže ovládať vykurovanie alebo naopak klimatizáciu.

                                               

Úpadok systému

Úpadok systému je proces uvolňovania väzieb medzi prvkami systému a zhoršovania transformačných vlastností systému, ktorý vedie k zhoršeniu funkcie systému. Úpadok systému môže viesť až k zániku systému.

                                               

Väzba v systéme

Väzba v systéme je spojenie medzi prvkami systému, ktorým sa realizuje špecifický vzťah reprezentujúci závislosti medzi vlastnosťami prvkov. Väzba v systéme je podmienená vzťahom medzi prvkami, pričom nie každý vzťah sa musí realizovať väzbou. Pr ...

                                               

Mechanika tekutín

Mechanika tekutín alebo mechanika kvapalín a plynov je vedný odbor, ktorý sa zaoberá tekutinami. Pod pojmom tekutina rozumieme: plyny v užšom zmysle kvapaliny pary vzdušniny Ich spoločnou vlastnosťou je tekutosť, prejavujúca sa tým, že kvapalné a ...

                                               

Bublina

Bublina je plynové teleso obklopené kvapalinou alebo pevnou látkou. Vyskytuje sa v heterogénnych zmesiach a pri fázových premenách. V dôsledku Marangoniho efektu môžu bublinky zostať na povrchu kvapaliny nedotknuté.

                                               

Froudeho číslo

Froudeho číslo je podobnostné číslo, ktoré sa používa pri skúmaní prostredí s vyššou hustotou, keď prebiehajúce javy ovplyvňuje gravitácia. Pomenované je po Williamovi Froudeovi a označuje sa Fr. Hodnota je daná vzťahom: F r = v g. l {\displaysty ...

                                               

Herónova fontána

Herónova fontána je hydraulické zariadenie, vynájdené Herónom, tiež známym ako Herón z Alexandrie. Tento vynálezca, matematik a fyzik žil v prvom storočí nášho letopočtu. Herón študoval tlak vzduchu a pary, skonštruoval prvý parný motor, ako aj h ...

                                               

Hydrostatická rovnováha

Hydrostatická rovnováha je stav, ktorý nastáva, keď kompresia spôsobená gravitáciou je vyvážená gradientom tlaku, ktorý vyvoláva gradient sily v opačnom smere.

                                               

Ideálna tekutina

Ideálna tekutina je taká tekutina, ktorá je homogénna, nestlačitelná a nepôsobí v nej vnútorné trenie. Podmienka neprítomnosti vnútorného trenia znamená, že všetky šmykové napätia v tekutine sú nulové, a tenzor napätia sa dá vyjadriť v tvare: σ i ...

                                               

Kapilarita

Kapilarita alebo vzlínanie, je pohyb vody kapilárami alebo obdobnými priestormi proti smeru gravitácie. Je spôsobená tým, že nad vodou už nie je voda a priťahovaním materiálu, cez ktorý voda vzlína. Tento proces je jednoduché pozorovať, keď spodo ...

                                               

Kubický meter za sekundu

Kubický meter za sekundu je jednotka odvodená zo základných jednotiek SI a je jednotkou objemového prietoku predstavujúcou objem tekutiny, ktorý pretečie za jednotku času. Q = V t = } alebo tiež Q t = d V t d t = V t {\displaystyle Qt={\frac {dVt ...

                                               

Laminárne prúdenie

Laminárne prúdenie je ustálené prúdenie reálnej kvapaliny malou rýchlosťou. Obraz prúdnic je stály, vrstvy kvapaliny sa po sebe pravidelne posúvajú. Príkladom laminárneho prúdenia je nosom vdychovaný vzduch a krv vo vlásočniciach ludského tela.

                                               

Nútená konvekcia

Nútená konvekcia je mechanizmus alebo typ prenosu, pri ktorom je pohyb tekutiny spôsobený externým zdrojom. Popri volnej konvekcii, sálaniu a vedení tepla je to jedna z metód odvádzania tepla, ktorá umožňuje transportovať značné množstvo tepelnej ...

                                               

Objemová sila

Objemová sila je vonkajšia sila pôsobiaca na objem systému. Všetky sily ktoré vznikajú vďaka neinerciánosti vzťažnej sústavy a ich velkosť je priamo úmerná od elementu hmoty, alebo objemu môžeme vnímať ako objemové. Jednotky objemovej sily sú sil ...

                                               

Objemový prietok

Objemový prietok alebo prietok alebo prietokové množstvo alebo prietokový objem je množstvo tekutiny, prachu, granulátu a podobne, ktoré prejde daným prierezom za istý čas. Základná jednotka sú metre kubické za sekundu. Vzorec: Q = S ⋅ v = V t {\ ...