Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 390
                                               

Via Salaria

Via Salaria je antická solná cesta, ktorá spájala severnú a strednú Itáliu cez Latium, kde leží Rím. Jej dĺžka bola 242 kilometrov. V čase vlády Etruskov zaistila Rímu faktický solný monopol a bola zdrojom bohatstva. Jej prerušenie počas konflikt ...

                                               

Via Traiana

Via Traiana bola staroveká rímska cesta v juhovýchodnom Taliansku. Dal ju postaviť cisár Traján ako rozšírenie cesty Via Appia; skrátenie cesty z Beneventa do Brundisi. Cesta prechádzala cez Canusium, Butuntum a Barium ale nie cez Tarentum.

                                               

Rímske královstvo

Rímske královstvo je označenie pre obdobie starovekého Ríma od jeho vzniku ako mestského štátu v 9. storočí pred Kr. až po vyhlásenie Rímskej republiky v roku 5010 pred Kr.

                                               

Ordo sacerdotum

Ordo sacerdotum je kňazská hierarchia v rímskom polyteistickom náboženstve. Zachovala sa v diele gramatika Sexta Pompeia Festa, podla ktorého je determinovaná významom božstiev prislúchajúcich k jednotlivým kňazským funkciám. Postupnosť bola nasl ...

                                               

Vestálka

Vestálky bol zbor šiestich kňažiek v starovekom Ríme, ktorý bol pôvodne pod právomocou krála, v historickej dobe však spadal pod právomoc najvyššieho pontifika. Vestálky nastupovali do svojho úradu vo veku 6 rokov. Pod hrozbou trestu smrti si mus ...

                                               

Accessio

Accessio je v rímskom práve spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Má dve formy: postupné zväčšovanie/pridávanie alluvio alebo zmenšovanie/odtrhnutie avulsio časti pozemku sadenie implantatio či siatie satio na pozemku postavenie nehnutelnosti n ...

                                               

Accessio cedit rei principali

Accessio cedit rei principali je pôvodne zásada rímskeho práva. Označuje pripojenie menšej, vedlajšej, dovtedy samostatnej veci k veci hlavnej, pričom vlastnícke právo k hlavnej veci sa rozširuje i na vedlajšiu, menšiu vec. Bola prevzatá do súčas ...

                                               

Actio (rímske právo)

Actio je v rímskom práve v širšom zmysle právne konanie. V užšom zmysle je to len súdne konanie, najmä úkon, ktorým niekto začína stíhanie svojho práva na súde. V procese legisakcií znamenala actio súhrn všetkých slávnych úkonov a vyrieknutých ve ...

                                               

Actio negatoria

Actio negatoria je v rímskom práve vlastnícka žaloba vlastníka nezbaveného držby veci proti žalovanému, ktorý porušil jeho práva. V spore je žalobca povinný dokázať svoje vlastnícke právo a následne jeho porušenie, naopak žalovaný, že mu výkon to ...

                                               

Aemilius Papinianus

Papinianus bol blízkym priatelom cisára Septimia Severa a sprevádzal ho aj na jeho výprave do Británie. Predpokladá sa, že mohol byť, tak ako Severova druhá manželka, Julia Domna, pôvodom zo Sýrie. Podla jednej pasáže z Historia Augusta študoval ...

                                               

Damnatio memoriae

Damnatio memoriae je latinská fráza znamenajúca odsúdenie pamiatky na istú osobu. Bola to forma zneuctenia, ktorú mohol Rímsky senát uvaliť na zradcu alebo inú osobu poškvrňujúcu meno Rímskej ríše. Sochy a busty previnilca boli z verejných aj súk ...

                                               

Domitius Ulpianus

Domitius Ulpianus bol rímsky právnik pochádzajúci z fenického Tyru, autor početných právnických spisov spadajúcich do rokov 211 – 222.

                                               

Gaius (právnik)

Gaius alebo tiež Caius bol možno rímsky právnik. Z jeho celého mena sa možno dochovalo iba praenomen. Z tohto dôvodu je ťažké o tomto vynikajúcom právnikovi konštatovať čokolvek s určitosťou. Na základe toho, že Gaius sa vyjadroval k legislatíve ...

                                               

Mancipácia

Mancipácia bol formálny abstraktný scudzovací úkon rímskeho práva, staršia forma derivatívneho nadobudnutia vecných vlastníckych práv v antickom Ríme. Využívala sa najmä v ranom královskom období za republiky, keď sa v Ríme ešte nepoužívali razen ...

                                               

Občianske práva (starovek)

Občianske práva v starovekých mestských štátoch predstavovali súhrn politických a hospodárskych práv, ktorými sa menšina v štáte vyčleňovala od ovládanej väčšiny obyvatelov, ktorí občianske práva nemali.

                                               

Prepadný záloh

Prepadný záloh je druh zálohu, ktorý bol rozšírený najmä v starorímskom práve, ale neskôr sa stal zriedkavým. Je to taký záloh, ktorý - po vypršaní záložnej lehoty bez splnenia príslušnej pohladávky dlžníkom - prepadne ako celok záložnému veritel ...

                                               

Usucapio

Usucapio je inštitút rímskeho súkromného práva. Ide o jeden zo spôsobov nadobudnutia kviritského vlastníckeho práva. V podstate ide o nadobudnutie vlastníctva nepretržitým pokračovaním držby po určitú stanovenú dobu. Právne skutočnosti spôsobujúc ...

                                               

Carnuntum

Carnuntum bolo od 40. rokov 1. stor. po Kr. rímske sídlo, hlavné mesto provincie Panónia/Horná Panónia. Leží v katastrálnom území dnešných obcí Petronell a Bad Deutsch-Altenburg v Dolnom Rakúsku neďaleko Bratislavy. Pred vznikom tohto rímskeho me ...

                                               

Syagrius

Syagrius bol posledný samostatný rímsky vládca na území Západorímskej ríše. Vládol v časti Galie a používal titul" Rímsky král” alebo" Rímsky patricius”. Jeho otcom bol vojenský velitel Galie magister militum per Gallias Aegidius. V čase oslabeni ...

                                               

Galská vojna

Galská vojna bolo vojenské ťaženie v rokoch 58 – 50 pred Kr., v ktorom konzul a neskorší samovládca Iulius Caesar dobyl velkú časť súčasného Francúzska. Sám ju popísal v knihe "Zápisky o vojne v Galii", ktorá je tiež hlavným historickým prameňom ...

                                               

Argos (mesto na Peloponéze)

Argos je mesto v Grécku na Peloponézskom polostrove, v kraji Argolida, v blízkosti prístavu Nafplio. Je to jedno z najstarších miest Grécka. Žije tu približne 25 000 obyvatelov.

                                               

Attalos (Pergamon)

Attalos bol olympijský víťaz v tethrippe v 3. stor. pred Kr., jeho syn Attalos sa stal vládcom pergamského královstva. Epigrafické nálezy IvP I 10 a IvP I 11 objavené v archeologickej lokalite starovekého Pergamu datované do roku 263 pred Kr. uvá ...

                                               

Attalos I.

Attalos, iným menom Sótér bol vládca a neskôr král Pergamonu v rokoch 241 – 197 pred Kr. Attalos bol synom Attala a jeho manželky Antiochis a synovcom i adoptívnym synom Eumena I., prvého vládcu Pergamonu. Attalos dosiahol dôležité víťazstvo prot ...

                                               

Eumenes I.

Eumenes I. bol vládca Pergamonu v rokoch 263 – 241 pred Kr. Eumenes, vládca Pergamonu nikdy však král, bol synovec a nástupca Filetaira. Pôvodne bol poddaným seleukovského krála Antiocha I., ktorého v roku 262 pred Kr. s pomocou egyptského vládcu ...

                                               

Filetairos (Pergamon)

Filetairos bol vládca Pergamonu v rokoch 282 – 263 pred Kr. Pergamon bolo v helénistickom období, t. j. od roku 281 do 133 pred Kr., sídlo králov dynastie Attalovcov. Túto dynastiu založil Filetairos, ktorý slúžil v armáde Lysimacha, jedného z ná ...

                                               

Filetairos (syn Attala I)

Filetairos bol syn pergamského krála Attala I. a jeho manželky Apollónidy. Filetairos bol tretí zo štyroch synov pergamského královského páru Attala a Apollónidy. Podla Plutarcha a ďalších starogréckych autorov sa Filetairos a jeho bratia Eumenes ...

                                               

Ilia

Ilia, resp. v staroveku Élis či Élida či Elida či zriedkavo Éleia, je krajská jednotka a historické územie v Grécku na Peloponéze. Hlavné mesto je dnes Pyrgos, žije tu okolo 200 000 obyvatelov. Nachádza sa tu staroveké mesto Olympia. Iné významné ...

                                               

Grécko-baktrijské královstvo

Grécko-baktrijské královstvo existovalo približne medzi rokmi 250 až 125 pred Kr. Toto helenistické královstvo sa nachádzalo v strednej Ázii a zahŕňalo územia Baktrie, Sogdiany a ďalších územných celkov. Královstvo bolo založené okolo roku 250 pr ...

                                               

Helenistické koiné

Helenistické koiné bol spoločný jazyk starých Grékov, ktorého jadro používania spadá do obdobia asi 350 pred Kr. – 300 / 565 po Kr. Jeho základom bola atičtina s prvkami iónčiny. Používal sa vo všetkých gréckych krajinách. Vyvinul sa v 4. stor. p ...

                                               

Helenizácia

Helenizácia alebo pogréčtenie je dávanie gréckeho rázu niečomu resp. podlahnutie gréckemu vplyvu. Termínom sa môže myslieť až definitívna asimilácia rôznych národov do gréckej kultúry a národa.

                                               

Abdéra

Abdéra bola grécka kolónia v Trácii, prístavné mesto na severnom pobreží Egejského mora, neďaleko ústia rieky Nestos, oproti ostrovu Thasos. Mestu podliehal rovnomenný mestský štát. Kolónia bola založená okolo roku 650 pred Kr. Bola rodiskom Démo ...

                                               

Achája (historické územie)

Achája alebo Achaia je historická krajina a krajská jednotka na severe Peloponézu v Grécku. Hlavné mesto je Patra, ktorá je zároveň najväčším mestom Peloponézu. V Acháji žije okolo 300 000 obyvatelov. Nachádzajú sa tu známe pohoria ako Omplos, Ch ...

                                               

Aitólia

Aitólia alebo Ajtólia je historické územie v strednom Grécku. Hraničí z krajmi Akarnánia, Lokris, Dóris a Epirus.

                                               

Argolis (historické územie)

Argolis je historické územie Grécka na severovýchode Peloponézu. Rozsah územia možno definovať rôzne: a) v najužšom zmysle: len rovnomenný polostrov od Mykén bez nich na východ c) v najširšom zmysle: aj susedné krajiny Fileus, Sikyónia a Korintia ...

                                               

Arkádia (historické územie)

Arkádia je historické územie na Peloponéze v Grécku. Z velkej časti je zhodné s dnešnou krajskou jednotkou – pozri Arkádia.

                                               

Atika (polostrov)

Atika alebo Attiki je historické územie na juhu Grécka. Zodpovedá rovnomennému polostrovu a prilahlými menšími ostrovmi. Na severe hraničí s Boiótiou, na juhu s Peloponézom. Krajina je typicky juhogrécka, kamenistá. K Atike tradične patria aj ost ...

                                               

Boiótia

Boiótia, resp. v súčasnoti Viotia je krajská jednotka v Grécku a historické územie v starovekom Grécku medzi Atikou a Megaridou na juhu), Korintským zálivom na juhozápade, Fokidou na západe, opuntskou Lokridou na severe a Eurípom na východe. Nach ...

                                               

Epirus (historické územie)

Epirus alebo pre starovek aj Epeiros je historické grécke územie, dnes rozdelené medzi Grécko a Albánsko.

                                               

Eubója

Eubója je druhý najväčší ostrov Grécka. Zároveň je to historické územie a súčasná krajská jednotka. Leží medzi Severnými Sporadami a Atikou.

                                               

Evrytania

Evrytania resp. v staroveku Eurytania je krajská jednotka a historické územie v Grécku, v oblasti Rumélia. Žije tu 32 000 obyvatelov a hlavné mesto je Karpenisi. Iné mestá sú Agrafa, Aperantia, Domnista, Aspropotamos, Marathos a Granitsa. Na seve ...

                                               

Fókis (historické územie)

Fókis je historické územie v strednom Grécku. Nachádzali sa v ňom Delfy. Dnešný rovnomenný okres) sa územne kryje s historickým územím, nezahŕňa však severné časti historického územia a naopak zahŕňa aj časti historických území Dóris a Lokris. Pr ...

                                               

Chalkidiki

Chalkidiki alebo pre starovek Chalkidiké je polostrov na severe Grécka, v Makedonii. Skladá sa z troch polostrovov v tvare prstov, Kassandra, Sithonia a Athos. Chalkidiki je aj historické územie a dnes tvorí aj krajskú jednotku gréckej Makedonie, ...

                                               

Imathia

Imathia je grécka krajská jednotka na severe Grécka v Makedónii. Imathia hraničí s gréckymi makedónskymi krajmi Pieria, Kozani, Pella a Solún. Hlavné a najväčšie mesto je Veria. Tečie cez ňu rieka Aliakmonas. Celá krajská jednotka Imathia má okol ...

                                               

Knóssos

Knóssos alebo Kno sos bolo stredisko minojskej civilizácie na severnom pobreží Kréty 5 km juhovýchodne od Herakleionu. Palác zaberal asi 10 000 m². Z mytológie je palác známy ako sídlo krála Minóa s povestným Minóovým labyrintom, v ktorom na orie ...

                                               

Lakónia

Lakónia je historický región a krajská jednotka v Grécku, na Peloponéze. Hlavné mesto je Sparti. Iné mestá nachádzajúce sa v Lakónii sú Amykles, Krokees, Karyes, Gythio, Geraki, Anavryti, Monemvasia, Pyrgos a Neapoli. Žije tu okolo 100 000 ludí. ...

                                               

Messinia

Messinia je jedna zo šiestich regionálnych jednotiek kraja Peloponéz v juhozápadnom Grécku. Do územnej reformy v roku 2010 bola prefektúrou a zhruba zodpovedá historickej krajine Messénie, o ktorej sa zmienil takmer pred tromi tisíckami rokov Hom ...

                                               

Sparta (starovek)

Sparta alebo Lakedaimón bol prominentný mestský štát v starovekom Grécku. Nachádzala sa pri rieke Eurotas v starovekom regióne Lakónia na Peloponézskom polostrove. Sparta vznikla ako politická entita v 10. storočí pred Kr., keď si útočiaci Dórovi ...

                                               

Tesália (historické územie)

Prví obyvatelia Tesálie boli Pelasgovia. Niekedy pred rokom 1000 pred Kr. sem prišli grécke kmene Achájcov. Gréci pravdepodobne vyhnali väčšinu pôvodného, pravdepodobne negréckeho obyvatelstva Tesálie-Pelasgov, ktorí ušli do Anatólie a boli tam z ...

                                               

Západná Trácia

Západná Trácia je historická oblasť v súčasnom Grécku. Administratívne patrí do kraja Východná Makedónia a Trácia.

                                               

Didas z Egypta

Didas bol antický boxer, účastník olympijských hier v roku 125. Staroveký autor Pausanias uvádza, že Didas z egyptského nomu Arsinoitina bol na 226. olympijských hrách potrestaný za prijatie úplatku. Sám autor o tom píše: "Sú tu ešte iné dve soch ...