Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 353
                                               

Spájka

Spájka je kov, alebo eutektická zliatina kovov, topiaca sa pri nízkej teplote, určená k pevnému spájanie materiálov z iných kovov. Spájanie pomocou spájky sa nazýva spájkovanie. Spájky sa podla pracovných teplôt delia na mäkké a tvrdé. Mäkká spáj ...

                                               

Technický výkres

Technický výkres je velmi dôležitou súčasťou technickej dokumentácie. V porovnaní s inými výrazovými prostriedkami sústreďuje technický výkres na pomerne malej ploche neobyčajne velké množstvo informácií o tvare, velkosti a mnohých ďalších vlastn ...

                                               

Pôdorys

Znázornenie polohy a skladby zvislých konštrukcií stavebného objektu. Za zvislú konštrukciu sa považujú steny alebo stĺpy pozdĺžnych, priečnych, krabicových, alebo bodových systémov. Pôdorysná schéma stavebného objektu vyznačuje skladobné paramet ...

                                               

Rez (zobrazenie)

Rez je zobrazenie predmetu pretnutého myslenou plochou rezu premietaného na priemetňu rovnobežnú s plochou rezu. Pri pravouhlom premietaní na niekolko priemetní sú v obraze rezu zobrazené iba časti predmetu ležiaceho v myslenej ploche rezu za ňou ...

                                               

Mačka (zdvíhacie zariadenie)

Mačka je zdvíhacie zariadenie, ktoré sa pohybuje po visutej dráhe. Visutá dráha môže byť tvorená: nosníkmi, najčastejšie s profilom "I", pevne spojenými s budovou v podstrešnom, alebo podpovalovom priestore - vtedy ide o samostatné zariadenie a p ...

                                               

Rumpál (navijak)

Rumpál môže byť: na lodiach popri predchádzajúcom význame aj: kotvový navijak najjednoduchšie zdvíhadlo v podobe vodorovného v užšom zmysle len dreveného valcovitého hriadela, ktorý sa otáča pomocou naňho pripevnenej kluky prípadne kolesa, na kto ...

                                               

Žeriav (stroj)

Žeriav je zdvíhacie zariadenie na premiestňovanie bremien zvislým a vodorovným spôsobom vo vymedzenom priestore Pracuje na princípe sústavy kladiek, ktoré znižujú silu potrebnú na vyzdvihnutie nákladu. Rameno žeriava je spravidla možné otáčať a p ...

                                               

Lanový žeriav

Lanový žeriav je špeciálny typ žeriava, ktorý prepravuje bremená na dlhé dráhy. Konštrukciou sa podobá lanovke. Medzi vežami alebo portálovými konštrukciami je natiahnuté nosné lano alebo sústava nosných lán. Po ňom sa pohybuje visutá mačka. Pohy ...

                                               

Mostový žeriav

Mostový žeriav je typ žeriava pevne spojeného s daným manipulačným miestom. Je určený na dvíhanie a presun bremien napríklad vo výrobných halách, prekladiskách a podobne. Charakteristickou časťou žeriava je tuhý priečnik, tzv. žeriavový most, pod ...

                                               

Otočný žeriav

Otočný žeriav je typ žeriava, ktorý prepravuje bremená prevažne otáčaním výložníka okolo zvislej osi. Ak je výložník pevný, manipulačná dráha žeriava je časť kružnice. Ak je výložník sklopný, alebo sa po ňom môže pohybovať žeriavová mačka manipul ...

                                               

Portálový žeriav

Portálový žeriav je typ žeriava, ktorého charakteristickou črtou je jeho portálová konštrukcia. Portál žeriava je tvorený tuhým priečnikom, ktorý je pevne spojený so stojinami. Pojazd žeriava je na spodku, t. j. žeriav sa pohybuje po úrovni zeme. ...

                                               

Kvantová mechanika

Pre všeobecne prístupné a menej technické objasnenie základov tejto témy pozri Úvod do kvantovej mechaniky Kvantová mechanika je oblasť fyziky, ktorá skúma a popisuje javy na nanoskopických škálach. Medzi tradičné problémy objasnené kvantovou mec ...

                                               

Amplitúda pravdepodobnosti

Amplitúda pravdepodobnosti je v kvantovej mechanike komplexné číslo priradené neurčitému alebo neznámemu procesu alebo veličine. Pravdepodobnosť, že daný proces nastane je definovaná ako štvorec absolútnej hodnoty amplitúdy pravdepodobnosti. Ampl ...

                                               

Degenerovaný plyn

Degenerovaný plyn je plyn s takou vysokou hustotou, že jeho fyzikálne vlastnosti sa v dôsledku kvantových efektov podstatne odlišujú od vlastností ideálneho plynu. Kinetická energia častíc a tlak degenerovaného plynu nezávisia od teploty, ale len ...

                                               

Fundamentálna častica

Fundamentálna častica alebo elementárna častica v užšom zmysle je vo fyzike elementárnych častíc taká subatómová častica, ktorú už nie je možné ďalej deliť. Z fundamentálnych častíc sa skladajú všetky ostatné častice v celej prírode. Sú to teda n ...

                                               

Komplementarita (fyzika)

Komplementarita označuje dvojicu postojov, pohladov alebo pojmov, ktoré sa navzájom podmieňujú a doplňujú, ale zároveň sa aj vylučujú. Komplementarita je vo fyzike charakteristická vlastnosť kvantovej mechaniky, podla ktorej je možné popisovať dy ...

                                               

Metastabilná hladina

Metastabilná hladina je energetická hladina v atóme, na ktorej môže elektrón zotrvať relatívne dlhý čas, kým prejde na nižšiu energetickú hladinu spontánnym prechodom. Ten sa pri prechode z iných hladín uskutoční približne za 10 -8 s. Prechod ele ...

                                               

Schrödingerova rovnica

Schrödingerova rovnica je základná diferenciálna rovnica, ktorá určuje vývoj fyzikálneho systému formalizmom vlnovej mechaniky. Je ústrednou rovnicou kvantovej mechaniky. Pomenovaná je podla Erwina Schrödingera, ktorý ju sformuloval v roku 1926. ...

                                               

Úvod do kvantovej mechaniky

Tento článok predstavuje prístupné, menej technické uvedenie do danej problematiky. Pre hlavný článok o tejto téme pozri Kvantová mechanika Kvantová mechanika je súbor vedeckých princípov, ktoré popisujú správanie hmoty a jej interakcie s energio ...

                                               

Wienov zákon

Wienov zákon je fyzikálny zákon používaný na popísanie spektra žiarenia čierneho telesa. Tento zákon odvodil Wilhelm Wien v roku 1896. Wienov zákon presne popisuje časť spektra s krátkymi vlnovými dĺžkami, ale nesedí pre časť spektra s dlhými vln ...

                                               

Dilatácia času

Dilatácia času alebo spomalovanie času je experimentálne overený poznatok špeciálnej teórie relativity, vyplývajúci z Lorentzových transformácií, spočívajúci v tom, že čas plynie relatívne pomalšie v sústave, ktorá sa vzhladom na pozorovatela v p ...

                                               

Zakrivenie svetelného lúča

Zakrivenie svetelného lúča je relativistický pohyb fotónov v zakrivenom časopriestore, napríklad pri ich prechode v blízkosti hmotného telesa. Svetelný lúč pri prechode v blízkosti telesa gulového tvaru, s hmotnosťou M sa odchýli od priameho smer ...

                                               

Aglomeračný závod

Aglomeračný závod je zariadenie na výrobu aglomerátu. Tvorí ho studený úsek a teplý úsek. Studený úsek prípravy vsádzky zahŕňa výklopníky, zariadenie na drvenie, mletie, triedenie rúd, sklad rudy a homogenizačné skládky. Na studený úsek nadväzuje ...

                                               

Cementácia (hutníctvo)

Cementácia je proces vytláčania kovov z roztokov, iným - menej ušlachtilým kovom. Je založený na elektrochemickej reakcii medzi kovom a iónom vylučovaného kovu. Pre cementáciu platí, že neušlachtilejší kov vyredukuje ušlachtilejší, tzn. že kov s ...

                                               

Surové železo

Surové železo je bezprostredný produkt tavenia železnej rudy s koksom, vápencom a ďalšími prísadami vo vysokej peci. Má vysoký obsah uhlíka - viac ako 2.14 %, typicky aj viac ako 3.5 %. Vplyvom vysokého obsahu uhlíka je tvrdé a krehké, pri ohriat ...

                                               

Zliatina

Zliatina je stuhnutá zmes dvoch alebo viacerých kovov, alebo kovov s nekovmi. Aj takzvané technicky čisté kovy sú zliatiny s minimálnym podielom prídavných prvkov. Ich odstraňovanie je velmi drahé, preto sa velmi čisté kovy používajú iba v ojedin ...

                                               

Medza pevnosti

Medza pevnosti je maximálna hodnota konvenčného napätia, ktoré možno dosiahnuť pri zaťažovaní materiálu až do jeho porušenia. Označuje sa R m a udáva sa v Pascaloch. Medza pevnosti je pre rôzne materiály rôzna a určuje sa experimentálne na skúšob ...

                                               

Plastická deformácia

Plastická deformácia je nevratná zmena tvaru materiálu bez vzniku ruptúr pôsobením vonkajších síl. Dobrým príkladom plastického správania je ocel, ktorú možno ohnúť alebo ukovať do nového tvaru bez toho, aby v nej vznikli pukliny. Na úrovni miner ...

                                               

Youngov modul

Youngov modul alebo aj modul pružnosti v ťahu je číslo, ktoré charakterizuje správanie materiálu zaťaženého ťahovým napätím. Čím je Youngov modul vyšší tým treba väčšie napätie na dosiahnutie rovnakej deformácie. Youngov modul vystupuje ako konšt ...

                                               

Chlorid zinočnatý

Chlorid zinočnatý je anorganická zlúčenina chlóru a zinku. Existuje v deviatich známych kryštálových formách. Ide o bezfarebnú alebo bielu látku dobre rozpustnú vo vode. Chlorid zinočnatý je hygroskopický a navlhavý, preto musí byť chránený pred ...

                                               

Bessemerov proces na výrobu medi

Bessemerov proces na výrobu medi alebo Bessemerov pochod na výrobu medi alebo besemerovanie na výrobu medi je oxidačný proces medeného kamienka, pri ktorom dochádza k okysličovaniu sulfidov železa a medi za vzniku konvertorovej medi, trosky a ply ...

                                               

Legovanie

Legovanie je pridávanie legujúcich prísad do vsádzky alebo do tekutého kovu, aby sa dosiahlo predpísané chemické zloženie. Tento postup je dôležitý napríklad pri spracovaní ocele. Pri zlievaní drahých kovov označuje legovanie primiešanie prísady ...

                                               

Invar

Invar je zliatina železa a niklu v pomere 36 percent niklu a 64 % železa, s malou prímesou uhlíka a chrómu. Túto zliatinu vynašiel v roku 1896 švajčiarsky fyzik Charles Edouard Guillaume, za čo dostal v roku 1920 Nobelovu cenu za fyziku. Významno ...

                                               

Superzliatina

Superzliatina je pojem používaný pre zliatiny s vlastnosťami, ktoré vo všeobecnosti kombinujú vysokú pevnosť a dobrú koróznu odolnosť za teplôt nad hranicou použitia martenzitických ocelí, t.j. nad 650 °C. Tieto žiarupevné zliatiny sa používajú p ...

                                               

Abordáž (boj lodí)

Abordáž je spôsob boja na mori, pri ktorom lode k sebe prirazia s cielom umožniť boj muža proti mužovi. Začala sa používať už s nástupom veslových lodí v staroveku. Najčastejšie išlo o spojenie dvoch lodí, no pri prevahe mohla nastať situácia, ke ...

                                               

Filter HEPA

Filter HEPA je typ filtra vzduchu. Jeho názov je akronym z anglického high efficiency particulate arrestance, čiže vysoko účinný filter vzduchových častíc. Tento typ vzduchového filtra je schopný s minimálne 99.97% účinnosťou odstrániť častice s ...

                                               

Alabastron

Alabastron je typ starovekej keramickej nádoby. Alabastron, malá nádoba na drahé masti, oleje na natieranie alebo voňavky, patril medzi základné, často používané keramické nádoby v starovekom Grécku. Zvyčajne bol keramický, napr. v sarkofágu Fili ...

                                               

Amfora

Amfora je druh nádoby s charakteristický vzhladom a velkosťou. Používali sa už v neolite. Prepravovali sa v nich tuhé aj tekuté látky ale hlavne víno a olej. Najčastejšie sú z keramiky, ale sú aj z kovu a zriedka z kameňa a skla. V starovekom Gré ...

                                               

Amis (keramika)

Amis je typ starogréckej keramickej nádoby. Muži v starovekom Grécku vykonávali svoju potrebu napr. v rohu záhrady alebo nádvoria, či na akomkolvek mieste, kde sa to považovalo za vhodné záchod býval i v malej búdke na nenápadnom mieste na dvore, ...

                                               

Arybalos

Arybalos je typ starogréckej keramickej nádoby. Arybalos mn. č. aryballoi bola malá nádoba v období gréckej antiky. V týchto nádobách sa uchovávali drahé oleje a masti. Jej tvar prekonal v priebehu 8. - 6. storočia pred Kr. istý vývoj. Najstaršie ...

                                               

Askos

Askos je typ starovekej keramickej nádoby. Askos spočiatku kožený mech, neskôr malý vak z pálenej hliny, väčšinou malá keramická nádoba s nízkym telom, excentricky umiestneným hrdlom a s jedným vertikálnym uchom sférického tvaru, slúžil na naliev ...

                                               

Bolsal

Bolsal je typ starogréckej keramickej nádoby. Bolsal umelo vytvorený názov od mestských názvov Bologna a Solún je široký plytký pohár s kolmými stenami a dvomi horizontálnymi uchami, ktorý je kópiou tvaru jeho kovového originálu. Bolsal bol spora ...

                                               

Dinos

Dinos je typ starogréckej keramickej nádoby. Dinos mn. č. dinoi, velká keramická aj bronzová otvorená nádoba s gulatým dnom, bez podstavca s podstavcom sa nazýva lebes, sa používal na miešanie vína s vodou, bola to teda alternatíva kratéra u komi ...

                                               

Epinétron

Epinétron je typ starogréckej nádoby. Epinétron, hlbokú polvalcovú keramickú vrchná časť nádoby nemala hladký povrch, aby sa s vlnou lahšie pracovalo nádobu, používali grécke ženy pri príprave vlnenej priadze. Ženy si ho aj s vlnou umiestnili do ...

                                               

Eschara

Eschara je typ starogréckej nádoby. Eschara, plochá okrúhla panvica s nižším alebo vyšším podstavcom, bola kuchynská nádoba na pečenie väčšinou mäsa. Niektoré exempláre mali držiaky na kovové špajle na ktorých mohlo byť pri pečení napichnuté mäso ...

                                               

Exaleiptron

Exaleiptron je typ starogréckej nádoby. Exaleiptron od slovesa "namazať, natrieť", okrúhla keramická nádoba bez úch na jednej alebo troch vyšších nohách s vekom, bola nádobou na parfumované tekutiny a masti v ženských spálňach. V starovekom Gréck ...

                                               

Fialé

Fialé je typ starovekej rituálnej nádoby. Fialé, plochá obvykle kovová niekedy keramická zrejme určená ako náhrada nádobky vyrobenej často z drahého kovu miska bez úch s vyvýšeným stredom v tvare pupku, slúžila hlavne ako rituálna nádobka na úlit ...

                                               

Formiskos

Formiskos je typ starogréckej keramiky. Formiskos mn. č. formiskoi, uzavretá keramická nádoba zväčša v tvare hrušky alebo vrecúška rôznej velkosti a dekorácie s malým otvorom na užšom krku zrejme pre šnúrku na nosenie na jeho konci, slúžil možno ...

                                               

Guttus

Guttus je typ starogréckej nádoby. Guttus mn. č. gutti, zvyčajne nižšia široká okrúhla kanvica s úzkou výlevkou alebo hubicou, prstencovitým uchom a nízkym hrdlom niekedy so sitom alebo vekom, slúžil na vylievanie tekutín v menších dávkach. Vyráb ...

                                               

Holmos (pohár)

Holmos bol starovekou nádobou na pitie. Holmos mn. č. holmoi, najbežnejšia forma etruskej čaše, má tvar hlbokej misky na vyššej nôžke v podobe podstavca holmos, s dutou stopkou. Podla niektorých starovekých autorov bol holmos zhotovený v tvare ro ...