Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 350
                                               

Protipovodňová bariéra v Benátkach

Prirodzenú bariéru Benátok tvoria úzke ostrovčeky oddelujúce Benátsku lagúnu od Jadranského mora. V poslednej dobe hladina mora výrazne stúpla. Postupné zaplavovanie Benátok spôsobuje morská voda prúdiaca cez prielivy medzi ostrovčekmi do Benátsk ...

                                               

Vlnolam

Vlnolamy sú stavebné konštrukcie slúžiace ako súčasť pobrežnej ochrany pred vlnami spôsobujúcimi eróziu, alebo na ochranu prístavov a kotvísk pred účinkami počasia a zdvihnutou rozbúrenú hladinou. Cielom takejto konštrukcie je znížiť intenzitu a ...

                                               

Vodopád

Vodopád tvoria zvislé alebo subvertikálne stupne v riečnom koryte, cez ktoré prepadá vodný tok. Skalný stupeň je miesto, kde sa krivka pozdĺžneho profilu riečiska náhle lomí v dôsledku rôznej odolnosti skalného podkladu horniny voči erózii, v dôs ...

                                               

Anodická oxidácia hliníka

Anodická oxidácia hliníka je chemicko-technologický proces úpravy povrchu výrobkov z hliníka a jeho zliatin. Ide o vytvorenie odolnej chemickej vrstvy oxidu na povrchu výrobku.

                                               

Aeromechanika

Aeromechanika je odbor mechaniky, skúmajúci chovanie plynov pri pôsobení vonkajších síl, pri ich relatívnom pohybe voči pevným telesám a pri ich pohybe v uzavretých priestoroch. Delí sa ďalej na aerostatiku a aerodynamiku. Zákony, ktoré študuje, ...

                                               

Hydromechanika

Hydromechanika alebo mechanika kvapalín je časť mechaniky tekutín, ktorá sa zaoberá skúmaním kvapalín v pokoji ako aj v pohybe. Rozdeluje sa na hydrostatiku, hydrodynamiku a hydrauliku.

                                               

Ktésibios

Ktésibios bol starogrécky vynálezca a matematik. Pôsobil v Alexandrii počas egyptského Ptolemaiovského obdobia. Prispel k rozvoju mechaniky, pneumatiky, hydrauliky a rozvoju automatických strojov. Bol zakladatelom velkej alexandrijskej inžiniersk ...

                                               

Prúdový stroj

Prúdový stroj je stroj, v ktorom sa navzájom transformuje energia spojite prúdiacej tekutiny a mechanická práca rotora. Rotor - otáčajúca sa časť je základnou súčasťou prúdového stroja. Transformácia prebieha na základe jednoduchých zákonitostí f ...

                                               

SI

SI) je skratka pre Medzinárodnú sústavu jednotiek. Medzinárodná sústava jednotiek zoskupuje najpoužívanejšie fyzikálne jednotky. Medzinárodne garantuje definície jednotiek a uchovanie etalónov Medzinárodný úrad pre miery a váhy v Sèvres vo Francú ...

                                               

Kelvin

Kelvin je jednotka teploty, ktorá je založená na absolútnej stupnici. Je jednou zo siedmich základných jednotiek SI. Má značku K. Kelvinova stupnica je absolútna stupnica termodynamickej teploty, ktorá ako svoj začiatok používa absolútnu nulu, te ...

                                               

Meter

Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI. Je definovaná ako dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 s. Značka pre meter je m.

                                               

Newton (jednotka)

Newton značka N je základná jednotka sily podla medzinárodnej sústavy SI. Je pomenovaná po Isaacovi Newtonovi za jeho prácu na klasickej mechanike.

                                               

Pascal

Pascal značka Pa je základná jednotka tlaku podla medzinárodnej sústavy SI. P a = N m 2 = k g m ⋅ s 2 {\displaystyle \mathrm {Pa={\frac {N}{m^{2}}}={\frac {kg}{m\cdot s^{2}}}} } ; 1 Pa = 1 N m −2 = 1 kg m −1 s −2 1 Pa je tlak, ktorý vyvoláva sila ...

                                               

Siemens (jednotka)

Siemens je jednotka elektrickej vodivosti, ktorá je prevrátenou hodnotou elektrického odporu. V medzinárodnej sústave SI patrí medzi odvodené jednotky. Jednotka je pomenovaná podla nemeckého podnikatela Wernera von Siemensa. Jeden siemens je vodi ...

                                               

Volt

Volt je jednotka elektrického napätia, resp. elektrického potenciálu. V sústave SI patrí medzi odvodené jednotky, rozmer v základných jednotkách je: V = kg m 2 s −3 A −1. Rozdiel potenciálov je 1 volt, ak je na prenesenie náboja 1 coulomb z miest ...

                                               

Slovenský metrologický ústav

Slovenský metrologický ústav alebo skrátene SMÚ je príspevková organizácia v zriaďovatelskej pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Medzi metrologické služby ústavu patrí kalibrácia meradiel, overovanie ...

                                               

Laserová dióda

Laserová dióda je luminiscenčná dióda, u ktorej dochádza nad určitou prúdovou hustotou prevažne k stimulovanej rekombinácii nosičov náboja, doprevádzanej emisiou žiarenia, pričom s hustotou prúdu sa zväčšuje koherentná časť rekombinačného žiareni ...

                                               

Obrábanie laserom

Obrábanie laserom alebo laserové obrábanie je druh obrábania materiálov, pri ktorom sa na odber materiálu využíva pôsobenie vysoko koncentrovaného zväzku fotónov vyžarovaného z hlavice lasera. Je to obrábanie tepelnou energiou – pri laseroch sa v ...

                                               

Žiarovka

Žiarovka je druh elektrického svetelného zdroja, v ktorom sa svetlo vytvára rozžeravením odporovej špirály vo vákuu, alebo inertnom plyne pomocou elektrického prúdu. Výrazom žiarovka sa v súčasnosti označujú aj iné zdroje svetla umiestnené v puzd ...

                                               

Heatball

Heatball je alternatívny názov pre klasickú žiarovku, ktorý bol súčasťou satirického projektu strojného inžiniera Siegfrieda Rotthäusera z mesta Essen v Nemecku. V tomto projekte sa Rotthäuser snažil iniciovať diskusiu o nariadení EÚ 244/2009 vo ...

                                               

Nahradzovanie žiaroviek

Nahradzovanie žiaroviek je postupný zákaz predaja bežných žiaroviek. Jeho cielom je nahradiť žiarovky účinnejším zdrojom svetla, napríklad žiarivkami a zdrojmi využívajúcimi LED. Brazília a Venezuela začali s odstraňovaním žiaroviek z trhu v roku ...

                                               

CMMI

CMMI je model základných procesov v organizácii spolu s odporúčaniami ako ich efektívne implementovať. Pomáha integrovať tradične oddelené funkcie v organizácii, stanovuje k tomu základné ciele a priority. Vychádza z rodiny modelov CMM a zahŕňa v ...

                                               

P-CMM

P-CMM je CMM model zameraný na management ludských zdrojov. Model si kladie za ciel integrovať funkcie personálneho riadenia, riadenia firemného know-how a riadenia vývoja organizácie. Zavádza systém zvyšovania individuálnych kompetencií, budovan ...

                                               

SCAMPI Assessment

SCAMPI Assessment alebo SCAMPI Appraisal je metóda určenia CMMI úrovne podniku. SCAMPI metóda je formalizovaná a podobne ako pri ISO 9000 auditoch i SCAMPI assessment prebieha formou interviews s pracovníkmi na rôznych úrovniach organizácie.

                                               

Testovanie softvéru

Testovanie softvéru je súbor procesov slúžiacich na kontrolu kvality softvérového produktu, ktorých cielom je dosiahnutie požadovanej kvality softvéru z hladiska funkčnosti, spolahlivosti, výkonnosti, použitelnosti a podporovatelnosti. Kontrola k ...

                                               

Crowdtesting

Crowdtesting alebo crowdsource testing je spôsob testovania softvérov, ktorý využíva prednosti a efektívnosť metódy crowdsourcing. Základom crowdtestingu je, že testovanie nerobia profesionálni testeri, ale testeri mimo organizácie, pracujúci vo ...

                                               

Testovanie výkonnosti softvéru

Testovanie výkonnosti softvéru je testovanie, ktoré sa vykonáva s cielom určiť, ako sa systém správa pod určitou záťažou. Testovanie výkonnosti môže slúžiť na viacero účelov. Môže preukázať, či softvér spĺňa výkonnostné požiadavky. Môže porovnať ...

                                               

Diagram balíčkov

Diagram balíčkov je typ diagramu v jazyku UML. Diagram balíčkov popisuje, ako je systém rozdelený do logických zoskupení a zobrazuje závislosti medzi týmito zoskupeniami. Za balíček sa väčšinou považuje adresár, kvôli prehladnému členeniu systému ...

                                               

Diagram komunikácie

Diagram komunikácie je typ diagramu v jazyku UML 2.0. Je to zjednodušená verzia diagramu kolaborácie alebo diagramu spolupráce z UML 1.x. Diagram komunikácie modeluje interakcie medzi objektami alebo časťami v rámci sekvenčných odkazov. Diagramy ...

                                               

Diagram nasadenia

Diagram nasadenia je typ diagramu v jazyku UML. Diagram nasadenia zobrazuje hardvér použitý v systémovej inštalácii a asociácie medzi týmito komponentmi. Elementy používané v diagramoch nasadenia sú uzly zobrazené ako kocky, komponenty zobrazené ...

                                               

Diagram tried

Každá trieda, zobrazená ako obdĺžnik so svojim názvom uvedeným vnútri, reprezentuje časti systému alebo softvéru. Trieda môže zobrazovať svoje vlastnosti, nazývané v UML atribúty pod svojim názvom. Každý atribút je zobrazený minimálne svojim meno ...

                                               

Sekvenčný diagram

Sekvenčný diagram je typ diagramu jazyka UML, ktorý zobrazuje procesy, ktoré sa vykonávajú sekvenčne. Sekvenčný diagram zobrazuje sekvencie správ, ktoré sa vymieňajú medzi úlohami, ktoré implementujú chovanie systému, usporiadané v čase. Ukazujú ...

                                               

Concurrent Versions System

Concurrent Versions System alebo CVS je systém na správu a udržovanie histórie súborov, zároveň umožňuje prístup k týmto súborom a manipuláciu s nimi cez sieť. Systém CVS spravuje jednu, alebo niekolko skupín súborov nazývaných repozitár angl. re ...

                                               

Fork

Fork je v oblasti softvéru alternatívna vetva programu, ktorá sa vyvíja nezávisle a obyčajne ju vyvíjajú iní vývojári. Najčastejšie sa vyskytuje pri slobodnom softvéri, ktorého licencie to umožňujú. Mnohokrát sa rozvetvil operačný systém Unix, z ...

                                               

Prípad použitia

Prípad použitia opisuje správanie systému v rôznych situáciách vo forme reakcií systému na požiadavky jedného z používatelov systému. Tento článok opisuje prípady užitia vo všeobecnosti a nevenuje sa priamo diagramom prípadov použitia. Prípady po ...

                                               

Rational Unified Process

Rational Unified Process je metodika vývoja softvéru vytvorená spoločnosťou Rational Software Corporation. Metodika RUP vychádza z kolekcie osvedčených praktík a postupov pri vývoji softvéru. Je použitelná pre akýkolvek rozsah projektu, no vďaka ...

                                               

Reproduktor (elektroakustický menič)

Reproduktor je elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb, ktorý spôsobuje akustické vlnenie. Nazýva sa teda elektromechanický a mechanickoakustický menič, ale zaužívané je elektroakustický menič. Reproduktor v ...

                                               

Subwoofer

Subwoofer je doplnkový reproduktor reproduktorovej sústavy, určený na vysielanie zvuku "basovej frekvencie" - obvykle 20 Hz - 250 Hz. Subwoofer sa používa ako samostatný, jediný reproduktor slúžiaci zároveň pre viacero audio kanálov. Pri zvukovýc ...

                                               

Pioneer (spoločnosť)

Pioneer Corporation je japonská nadnárodná korporácia, ktorá sa špecializuje na produkty digitálnej audiovizuálnej a zábavnej techniky, ktorá sídli v meste Kawasaki. Spoločnosť založil Nozomu Matsumoto v roku 1938 v Tokiu ako opravovňu rozhlasový ...

                                               

Zosilňovač

Zosilňovač je elektronická súčiastka, alebo sústava elektronických súčiastok, ktorých úlohou je zvýšiť amplitúdu premenlivého elektrického signálu tak, aby jeho ostatné charakteristiky ostali podla možnosti zachované. Toto zvýšenie amplitúdy sa n ...

                                               

ISD1000A

ISD1000A je integrovaný obvod firmy International Storage Devices. Obvod umožňuje záznam aj prehrávanie zvuku s minimálnym využitím externých súčiastok, schémy zapojenia boli publikované v časopise Electronics Now v roku 1994. Význam tohto obvodu ...

                                               

Nízkofrekvenčný zosilňovač

Nízkofrekvenčný zosilňovač je zosilňovač, ktorého úlohou je zosilniť akýkolvek audio signál pre ďalšie spracovanie.

                                               

Predzosilňovač

Predzosilňovač alebo tiež korekčný predzosilňovač je elektronické zariadenie, ktoré sa používa v kvalitných zosilňovačoch. Jeho úlohou je zosilniť vstupné napätie tak, aby bolo vhodné na ďalšie spracovanie. Predzosilňovače najčastejšie obsahujú r ...

                                               

Blücher (rušeň)

Blücher bol jedným z prvých železničných rušňov, postavený v roku 1814 Georgeom Stephensonom. Blücher mohol potiahnuť 30 ton rýchlosťou 6.4 km 4 míle za hodinu. Pomenovaný bola podla pruského generála Gebharda Leberechta von Blücher, na počesť je ...

                                               

Česko-slovenské štátne dráhy

Česko-slovenské štátne dráhy bola spoločnosť založená v deň vzniku Česko-Slovenska 28. októbra 1918. Zaoberala sa prevádzkovaním železničnej dopravy na vlastných tratiach na území celého vtedajšieho Česko-Slovenska, ale prevádzkovala tiež niekolk ...

                                               

Dejiny železníc na Slovensku

Dejiny železníc na Slovensku sa začali písať v novembri 1836 na ustanovujúcom valnom zhromaždení účastinárskej spoločnosti pre výstavbu konskej železnice Bratislava – Trnava, ktorej prvý úsek bol sprevádzkovaný 27. septembra 1840. Prvou železničn ...

                                               

Konská železnica

Budova Prvej konskej železnice – jedinečný historický objekt hlavného mesta SR – stojí dodnes na križovatke ulíc Krížnej a Legionárskej. Postavená bola v rokoch 1836 – 1840. Budova je jedným z najstarších objektov v tejto časti mesta. Architekton ...

                                               

Motorový vozeň M131.1

Motorový vozeň M 131.1 bol motorový vozeň vyrábaný v rokoch 1948 až 1951 v závode Tatra Kopřivnice a od roku 1954 do 1956 vo Vagónke Studénka.

                                               

Parný rušeň 464.0

Parný rušeň 464.0 je rad rýchlikových parných rušňov vyrábaný v rokoch 1933 až 1939 v ČKD a Škode Plzeň a v rokoch 1933 až 1981 prevádzkovaný spoločnosťou Česko-slovenské štátne dráhy. Rušeň bol vyvinutý ako výkonný rušeň pre vozbu rýchlikov a zr ...

                                               

Parný rušeň 498.1

Parný rušeň 498.1 alebo aj Albatros 1 bol rad parných rušňov vyrábaných v 50. rokoch 20. storočia v Škode Plzeň. Vyrobených bolo 15 rušňov, ktoré technicky vychádzali z radu 498.0. Technické vylepšenia úspešného predchodcu posunuli tieto rušne na ...