Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348
                                               

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku

Vlastivedný slovník obcí na Slovensku je vlastivedný slovník v troch zväzkoch. Bol vydaný v rokoch 1977 – 1978 vo vydavatelstve SAV Veda. Hlavní redaktori boli Miroslav Kropilák a Milan Strhan, výkonným redaktorom bol Ján Hudák. Obsahuje najdôlež ...

                                               

Vojenský terminologický a výkladový slovník

Vojenský terminologický a výkladový slovník je terminologický slovník obsahujúci základnú slovenskú terminológiu z oblasti vojnového a medzinárodného práva verejného, vojenskej vedy, vojenského školstva, vojenských zbraní a vojenskej techniky, kt ...

                                               

Ainesidémos

Ainesidémos z Knóssu na ostrove Kréta bol grécky filozof, žiak Pyrrhona, stúpenec skeptických predstavitelov platónskej Akadémie, predstavitel mladšieho skepticizmu. Vyučoval v Alexandrii. Poznanie nie je možné, pretože proti každému tvrdeniu mož ...

                                               

Sextos Empeirikos

Sextos Empeirikos alebo Sextos Empirikos bol starogrécky filozof a lekár, predstavitel mladšieho skepticizmu, nasledovník Ainesidéma. Uvádzal skeptické argumenty proti dogmatickej filozofii o možnosti presvedčivého a nepopieratelného poznania. Do ...

                                               

Ronald Rivest

Ronald Linn Rivest je americký informatik. Profesor informatiky na Massachusetts Institute of Technology. Zaoberá sa najmä kryptológiou a informačnou bezpečnosťou. Je nositelom Turingovej ceny.

                                               

OpenSSH

OpenSSH je súbor programov, ktoré umožňujú šifrovanú komunikáciu po sieti pomocou SSH protokolu. OpenSSH zašifruje celú komunikáciu, čím efektívne zamedzí odpočúvaniu, presmerovaniu komunikácie a ďalším útokom. Navyše OpenSSH poskytuje bezpečný t ...

                                               

Tor (sieť)

Tor je systém určený na anonymné prehliadanie webu. Klientský softvér siete Tor riadi prevádzku internetu cez množstvo náhodných serverov aby utajil používatelovu polohu alebo činnosť pred každým, kto vykonáva dohlad nad sieťou alebo analýzu prev ...

                                               

Kryptomena

Kryptomena je typ digitálnej meny či elektronických peňazí, čo je novodobý druh meny/peňazí. Podla vyjadrenia Generálneho finančného riaditelstva sa však nejedná o menu, ale o nehmotnú hnutelnú vec. Tieto peniaze sú tvorené elektronicky. Kryptome ...

                                               

Bitcoin

Bitcoin je nezávislá internetová open-source kryptomena, ktorou sa dá platiť prostredníctvom úplne decentralizovanej P2P siete. Jedinečnosť Bitcoinu je jeho úplná decentralizácia. Je zámerne navrhnutá tak, aby nikto, vrátane jej autorov, záujmový ...

                                               

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash je kryptomena, ktorá vznikla 1. augusta 2017 odštiepením od kryptomeny Bitcoin. V novembri 2017 bola celková trhová hodnota Bitcoin Cash 20 miliárd dolárov.

                                               

Ethereum

Ethereum je kryptomena a open-source platforma založená na decentralizovanej databáze, tzv. blockchain, ktorý chráni pred neoprávneným zásahom z vonkajšej aj z vnútornej strany. Ethereum je druhá najväčšia kryptomenová platforma podla trhovej kap ...

                                               

Litecoin

Litecoin je internetová kryptomena, pomocou ktorej je možné platiť prostredníctvom úplne decentralizovanej P2P siete. Litecoin vznikol 7. októbra 2011, maximálny počet jeho mincí je 84 miliónov. Hlavnou výhodou litecoinu, podobne ako aj ostatných ...

                                               

Ripple

XRP je skratka pre X R i P ple. XRP je decentralizovaná kryptomena so zdielanou sieťou s verejne dostupným zdrojovým kódom slúžiaca na medzištátne prevody z a do fiat mien. Písmeno x je na začiatku názvu zvolené z dôvodu označenia mien, ktoré nie ...

                                               

Atbah

Atbah je šifrovací systém, ktorý objavili a používali Hebrejci. Systém využíva hebrejské číslovky, ktoré sa zapisovali pomocou písmen hebrejskej abecedy. Prvých deväť písmen hebrejskej abecedy sa šifrovalo tak, že písmena sa očíslovali od 1 do 9 ...

                                               

Michal Rotarides

Študoval v Banskej Bystrici na evanjelickom lýceu v Šoprone, 1738-1742 teológiu na univerzite vo Wittenbergu. V roku 1742-1744 učitel v Šoprone, 1744-1747 profesor vo Wittenbergu, kde sa venoval literárnej tvorbe a viedol uhorskú knižnicu. Spraco ...

                                               

Filosofický časopis

Filosofický časopis je odborné periodikum, ktoré vydáva šesťkrát ročne Filozofický ústav Akadémie vied ČR. Časopis vychádza od roku 1953 a je teda najstarším dosial vychádzajúcim českým časopisom, venovaný čisto filozofii.

                                               

Meditácie o prvej filozofii

Meditácie o prvej filozofii je filozofické dielo, ktorého autorom je René Descartes. Publikované bolo v roku 1641 v latinčine. Do francúzštiny bolo preložené v roku 1647 pod titulom Méditations Metaphysiques. Pôvodný latinský názov je Meditatione ...

                                               

Akustický skrat

Akustický skrat priamovyžarujúceho elektroakustického meniča je zrušenie akustického tlaku vyvolaného dopredným kmitom membrány reproduktora akustickým podtlakom, ktorý vytvorila táto membrána na svojej opačnej strane.

                                               

Bel (jednotka)

Bel je bezrozmerná meracia jednotka, ktorá udáva pomer medzi dvomi elektrickými veličinami alebo akustickými veličinami. Používa sa predovšetkým v telekomunikáciách, elektrotechnike a akustike. Jednotka je pomenovaná podla významného amerického v ...

                                               

Izolácia proti hluku

Zvuková izolácia alebo izolácia proti hluku/zvuku je izolácia, ktorá chránia pred nepriaznivým pôsobením rušivých zvukových faktorov. Pri stavebných konštrukciách poznáme: vzduchovú nepriezvučnosť a krokovú nepriezvučnosť. Špeciálny význam sa zvu ...

                                               

Ozvena (fyzika)

Ozvena je v širšom zmysle vlna odrazená od prekážky naspäť na miesto jej pôvodu, v užšom zmysle zvuk odrazený od prekážky, ktorý je uchom vnímaný oddelene od pôvodného zvuku.

                                               

Ozvučnica

Ozvučnica je akustické zariadenie, časť reproduktorovej sústavy brániaca akustickému skratu a vytvárajúca zvukovú charakteristiku reproduktorovej sústavy. Do ozvučnice sa upevňujú reproduktory. Môže byť vo forme samostatnej dosky, alebo uzatvoren ...

                                               

Neurotechnológia

Neurotechnológie sú zoskupením rôznych techník, ktorých cielom je zdokonalenie činnosti a výkonnosti ludského mozgu. Sú založené hlavne na praktickom využití vedeckých poznatkov a technológií, ale aj na poznatkoch starobylých duchovných učení. Re ...

                                               

Synchronicita

Synchronicita je u C. G. Junga zmysluplná koincidencia alebo obdobný vzťah: a) medzi psychickou a fyzickou udalosťou, ktoré spolu nie sú navzájom kauzálne spojené. Také synchronistické fenomény sa vyskytujú napríklad vtedy, keď vnútorné udalosti ...

                                               

Nervová sústava

Nervová sústava je orgánová sústava pozostávajúca z nervových buniek alebo buniek nervových orgánov a z istých podporných buniek, ktorá určitými senzorickými organelami a orgánmi a volnými nervovými zakončeniami prijíma vzruchy z vnútra tela a vo ...

                                               

Ľavák

Ľavák je osoba, ktorá má lavú ruku obratnejšiu než pravú, teda opačne, než je obvyklé u väčšiny populácie. Ľaváctvo sa niekedy nazýva lavorukosť, ale obrátená lateralita býva pozorovaná aj pri funkcii dolných končatín, zraku alebo sluchu. Dominan ...

                                               

Nervovosvalová platnička

Nervovosvalová platnička je spojenie nervového a svalového vlákna. Ide v podstate o špeciálny typ synapsie. Umožňuje nervovej sústave priame riadenie kostrového svalstva a teda pohybov organizmu.

                                               

Parasympatický nervový systém

Parasympatický nervový systém je jedna z dvoch zložiek vegetatívneho nervového systému. Možno ho označiť ako "nerv pokoja", keďže slúži metabolizmu, regenerácii a tvorbe telových rezerv. Stará sa o pokoj, oddych a šetrenie sa. Vegetatívny systém ...

                                               

Sympatický nervový systém

Sympatický nervový systém, skratka SNS tvorí spolu s parasympatickým nervovým systémom vegetatívny nervový systém. Väčšina vnútorných orgánov je ovládaná oboma systémami, pričom zvyčajne vyvolávajú opačné účinky, čo umožňuje velmi jemnú reguláciu ...

                                               

Vegetatívny nervový systém

Vegetatívny alebo autonómny nervový systém je po somatickom druhou hlavnou súčasťou periférneho nervového systému. Je to systém až na vzácne výnimky neovládatelný vôlou a tvorí ho osobitná skupina periférnych nervov. Jeho úlohou je regulácia vnút ...

                                               

Petriho sieť

Petriho sieť je matematická reprezentácia diskrétnych distribuovaných systémov. Petriho sieť graficky reprezentuje štruktúru distribuovaného systému ako orientovaný bipartitný graf s ohodnotením. Petriho siete sú nástrojom pre modelovanie a simul ...

                                               

Počítačová simulácia

Počítačová simulácia je napodobňovanie reálneho procesu pomocou výpočtovej techniky. Simulácia sa v slovenskej i českej odbornej literatúre často zamieňa s modelovaním. Vytvorenie reálneho, či realite sa blížiaceho sa modelu je pritom základom si ...

                                               

Kovariančná matica

Kovariančná matica je v teórii pravdepodobnosti a matematickej štatistike matica, ktorá má na priesečníku i -teho riadku a j -teho stĺpca kovarianciu medzi i -tym a j -tym prvkom náhodného vektora.

                                               

Average directional index

Average directional index patrí medzi indikátory technickej analýzy. Jeho tvorcom je Welles Wilder. Tento indikátor patrí medzi oscilátory a slúži na určenie sily trendu v analyzovanom trhu. Jeho hodnoty sa pohybujú medzi 0 a 100. Ak je hodnota n ...

                                               

Commodity channel index

Commodity channel index je index vytvorený na účely identifikácie a využívania cyklických výkyvov a reverzných bodov na trhu. Do praxe ho uviedol Donald Lambert. Commodity Channel Index meria vzťah ceny podkladového aktíva, jeho kĺzavého priemeru ...

                                               

Williams percentage range

Williams Percentage Range je indikátor technickej analýzy. Indikátor bol vytvorený legendárnym technickým obchodníkom – Larrym Williamsom, ktorý dokázal zhodnotiť svoj počiatočný kapitál v niekolko tisíc percent ročne, a to hlavne na základe toht ...

                                               

Michaela Králiková

Michaela Králiková, rod. Varinská je slovenská kuchárka, pôvodne amatérka, vyštudovala teológiu a prekladatelstvo, ktorá sa stala známa v roku 2012 v talentovej TV Show Masterchef. Reláciu vysielala TV Markíza spolu s TV NOVA a len v Česku mala s ...

                                               

Vinidarius

Vinidarius bol zostavovatel malej zbierky kuchárskych receptov, ktorá sa zachovala v samostatnom unciálnom rukopise z 8. storočia, vydávajúcom sa za výňatky alebo výpisky z Apicia. Text s titulom Apici excerpta a Vinidario viro inlustri "Výňatky ...

                                               

Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora

Atlas of Seeds and Fruits of Central and East-European Flora je publikácia v anglickom jazyku, ktorá vyšla v roku 2007 vo vydavatelstve Axel Springer AG. Jej autormi sú slovenskí botanici Vít Bojňanský a jeho dcéra Agáta Fargašová. Uvádza sa v ne ...

                                               

Antioxidant

Antioxidant je látka, ktorej molekuly obmedzujú aktivitu kyslíkatých molekúl – znižujú pravdepodobnosť ich vzniku alebo ich odvádzajú do menej reaktívneho alebo neaktívneho stavu. Týmto obmedzujú proces oxidácie v organizme alebo v zmesiach, v kt ...

                                               

Retinol

Retinol patrí do skupiny vitamínov rozpustných v tukoch. Nie je citlivý na teplo, ale podlieha zmenám pôsobením svetla a je citlivý na oxidáciu. Jeho sumárny vzorec je C 20 H 30 O. Na konci reťazca má alkoholovú funkčnú skupinu.

                                               

Kyselina benzoová

Kyselina benzoová je tuhá bezfarebná kryštalická látka s racionálnym vzorcom C 6 H 5 COOH. Je najjednoduchšou aromatickou karboxylovou kyselinou.

                                               

Kyselina etyléndiamínotetraoctová

Kyselina etyléndiamíntetraoctová amino"ethyl-amino"acetic acid) je polyaminokarboxylová kyselina s chemickým vzorcom 2 N 2 4. Kyselina etyléndiamíntetraoctová je vo vode len málo rozpustná, dobre rozpustná je jej disodná sol 2 N 2 2), výborne roz ...

                                               

Kyselina L-askorbová

Kyselina L-askorbová je L-enantiomér kyseliny askorbovej. Je to vitamín a antioxidant. Názvom vitamín C sa v širšom zmysle označuje nielen samotná kyselina L-askorbová, ale aj celý reverzibilný redoxný systém, t.j. popri kyseline L-askorbovej aj ...

                                               

Kyselina sorbová

Kyselina sorbová alebo kyselina hexa-2.4-diénová alebo E200 je karboxylová kyselina so sumárnym chemickým vzorcom C 6 H 8 O 2. Patrí do skupiny sorbátov a je to konzervačná látka.

                                               

Hamé

Hamé s.r.o. je tradičná česká firma zaoberajúca sa výrobou trvanlivých i chladených potravín. Jej sídlo sa v súčasnosti nachádza v Kunoviciach pri Uherskom Hradišti. Hamé kúpila v roku 2008 islandská spoločnosť Nordic Partners; za Hamé zaplatila ...

                                               

Kofola ČeskoSlovensko

Kofola ČeskoSlovensko a.s. je akciová spoločnosť so sídlom v Česku, zameraná na výrobu nealkoholických nápojov. Je materskou firmou Kofola a.s. pôsobiacej na Slovensku, so sídlom v Rajeckej Lesnej.

                                               

Opavia

Opavia česká značka sušienok a oplátok. V súčasnosti sa používa ako takzvaná zastrešujúca značka, pod ktorú spadá niekolko značiek z portfólia plnených a suchých sušienok, formovaných oplátok a plnených oplátok, známych na českom a slovenskom trh ...

                                               

Zaváranie

Zaváranie je spôsob tepelnej konzervácie potravín, pri ktorej sa pokrm v pohári tesne uzavrie viečkom a ohrieva na teplotu okolo 85 °C alebo vyššiu. Ohrievaním uzatvorených pohárov vo vode alebo v pare dochádza k uvareniu a pasterizácii pokrmu. S ...

                                               

Praženie (na tuku)

Praženie je tepelná úprava pokrmu, pri ktorej sa pevné kusy polotovaru nechajú do 15 minút na panvici v oleji pri teplote značne vyššej, než je teplota varu vody. Počas tejto doby je väčšinou potrebné ho niekolkokrát obrátiť. Tým sa pokrm priprav ...