Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 342                                               

Pochopenie

                                               

Porozumenie

                                               

Poznanie

Poznanie je nadobudnutie poznatkov; vzťah medzi poznávaným a poznávajúcim. Procesuálnou stránkou poznania je poznávanie. Výsledkom, produktom poznávania je poznatok. Poznanie je predmetom skúmania v rámci teórie poznania, psychológie, intelektiky ...

                                               

Poznatok

Poznatok je kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznávacieho procesu, napr. v rámci vedeckého výskumu. Poznatok je produkt poznávacej činnosti, realizáciou jej ciela, spracovaným predmetom poznania. Z filozofického hladiska je poznatok ...

                                               

Poznávací proces

Poznávací proces je kognitívny významový proces, čiže podproces manifestácie sveta v ludskom vedomí, ktorý vyúsťuje do kognitívnych významových útvarov alebo poznatkov.

                                               

Poznávacia činnosť

                                               

Pozornosť

Pozornosť je zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý objekt, činnosť alebo dej a ignorovanie ostatných rušivých vplyvov. Základom je orientačný reflex, úlohu hrá nápadnosť, neočakávanosť, novosť vnímaného, prostredie i postoj, záujem, ...

                                               

Problém

Problém je uvedomenie si ťažkosti; formuláciou, vyjadrením problému alebo jeho časti je otázka. Problém je základným významovým útvarom, z ktorého vyrastá filozofické myslenie, je prirodzeným východiskom, základnou bunkou každej filozofickej konc ...

                                               

Spor o univerzálie

Spor o univerzálie je scholastický spor o to, či univerzálie sú objektívne, reálne, alebo či sú to len názvy vecí. Podla krajného realizmu existujú univerzálie pred vecami. Proti stredovekým realistom stáli stredovekí nominalisti, ktorí zasa tvrd ...

                                               

Synestézia

Synestézia je jav, ktorý spočíva v tom, že akýkolvek podnet pôsobiaci na zodpovedajúci zmyslový orgán vyvoláva mimo vôle subjektu nielen pocit, ktorý je špecifický pre daný zmyslový orgán, ale zároveň aj dodatočný pocit alebo predstavu, ktorá je ...

                                               

Vedenie (filozofia)

Vedenie vo filozofii je isté poznanie; súbor kognitívnych a dignitívnych významových útvarov a významových procesov. Vedenie rôznych dôb sa odlišuje. v tom, čo sa chápe hodnotí ako poznatelné, možné a nepoznatelné, aké sú kritéria poznatelnosti a ...

                                               

Zmyslovosť

Zmyslovosť je jedna zo schopností v oblasti poznania prijímať pocity ako funkcie zmyslov, prostredníctvom ktorých dochádza ku kontaktu s telesným a telesne vnímatelným svetom. Zachytáva jednotlivé a konkrétne a je pritom bytostne receptívna, nie ...

                                               

Psychický stav

Psychický stav je psychický jav, ktorý sa v určitom časovom intervale nemení. Psychický stav je aktuálna uroveň psychiky determinovaná predošlými a momentálne pôsobiacimi podnetmi. Psychické stavy zahrňujú stavy rozumové, citové, vôlové, znepokoj ...

                                               

Maps of Meaning: The Architecture of Belief

Maps of Meaning: The Architecture of Belief je kniha z roku 1999, ktorú napísal kanadský psychológ Jordan Peterson. Kniha opisuje komplexnú teóriu o tom, ako si ludia vytvárajú zmysel, spôsobom, ktorý je kompatibilný s moderným vedeckým poznaním ...

                                               

Psychoterapia

Psychoterapia je zámerné upravovanie narušenej činnosti organizmu psychologickými prostriedkami, s cielom liečby. Narušenie činnosti sa môže týkať psychických procesov a osobnosti alebo somatických procesov a orgánových funkcií. Môže byť podmiene ...

                                               

Animoterapia

Animoterapia je liečenie pomocou zvierat. Využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na emocionálne a fyzické zdravie človeka. Špeciálnymi metódami animoterapie sú: hipoterapia - terapia s použitím koní felinoterapia - terapia s použitím mačiek caniste ...

                                               

Asociatívne vybavovanie

                                               

Biblioterapia

Biblioterapia je metóda psychoterapie, využívajúca čítanie na liečbu duševne chorých, alebo drogovo závislých ludí. Pri liečení sa používa individuálna alebo skupinová terapia. Ako liečebná metóda sa začala používať už v starovekom Grécku a Alexa ...

                                               

Canisterapia

Canisterapia je jednou z foriem animoterapie. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciách, keď iné metódy nemožno po ...

                                               

Hipoterapia

Hipoterapia alebo hippoterapia je využitie koňa pri liečbe. Je jednou z metód animoterapie. Prvá zmienka o liečbe pomocou koní pochádza od Hypokrata, ktorý odporúčal jazdu na uvolnenie stuhnutého svalstva. Galenos ju odporúčal pre cvičenie tela a ...

                                               

Psychoterapeutická metóda

                                               

Psychoterapeutika

                                               

Psychoterapia zameraná na klienta

Psychoterapia zameraná na klienta je nedirektívna psychoterapia - psychoterapia založená C. R. Rogersom a podporújúca vcítenie, prijímanie pacienta aký je. Terapeut sa správa autenticky, ako živá osoba; poruchy správania vznikajú prevažne z hodno ...

                                               

Regresná abreakcia

                                               

Regresná terapia

Regresná terapia je terapia slovom, kde terapeut pomáha klientovi vrátiť sa na základe asociatívneho vybavovania k prežitým udalostiam minulosti, pričom využíva proces abreakcie a tým dáva možnosť riešeniu problémov.

                                               

Terapia hrou

Terapia hrou využitie hier na liečenie. Terapia hrou sa používa sa hlavne u detí s poruchami správania. V hre sa odrážajú skúsenosti dieťaťa, jeho postoje, city, túžby i obavy. Hračky sa vyberajú tak, aby sa primerane veku a schopnostiam stimulov ...

                                               

Sexuológia

Sexuológia je náuka zaoberajúca sa pohlavným životom zo všetkých stránok. Sexuológii ide predovšetkým o analýzu javov a tendencií v sexuálnom živote s ohladom na ich biologický podklad a význam, teda v konečnom dôsledku o rozlíšenie toho, čo je v ...

                                               

Análny pohlavný styk

Análny pohlavný styk alebo análny sex je sexuálna aktivita, pri ktorej sa análny otvor stimuluje pomocou stoporeného penisu, erotických pomôcok, alebo iných častí ludského tela. Pretože konečník na rozdiel od vagíny nie je vlhký, sa análny sex pr ...

                                               

Exhibicionizmus

Exhibicionizmus znamená aj všeobecne často v ironickom zmysle nápadné vystupovanie na verejnosti. Exhibicionizmus je "návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhalovať svoje genitálie pred cudzími alebo luďmi na verejných priestranstvách, bez zame ...

                                               

Fetišizmus (sex)

Fetišizmus je "používanie nejakého neživého objektu ako dráždidla na sexuálne vzrušenie a sexuálne uspokojenie. Mnohé fetiše sú v spojitosti s ludským telom, napríklad časti odevu alebo obuvi. Iné časté materiály charakterizuje určitá štruktúra, ...

                                               

Znásilnenie

Znásilnenie je podla súčasného slovenského trestného práva trestný čin proti ludskej dôstojnosti. Spočíva v donútení ženy k súloži násilím, pod hrozbou násilia alebo s využitím jej bezbrannosti. Znásilnenie býva spojené so sexuálnou traumou obete ...

                                               

Agresia (psychológia)

Agresia je konanie, ktorým sa prejavuje úsilie voči niektorému objektu alebo nepriatelstvo a útočnosť s výrazným zámerom ublížiť. V psychoanalytickom poňatí je agresívne konanie jedna z bežných reakcií na frustráciu. Rozoznávame štyri stupne agre ...

                                               

Bogardusova škála sociálnej vzdialenosti

Bogardusova škála sociálnej vzdialenosti je stupnica na meranie rasizmu a iných etnických predsudkov, ktorú vytvoril Emory S. Bogardus začiatkom 20. storočia. V podstate sa skladá so znakov, ktoré majú ukázať, akú,sociálnu vzdialenosť" respondent ...

                                               

Brainstorming

Brainstorming je kreatívna metóda riešenia problémov založená na skupinovom riešení, ktorá má ulahčiť generovanie kreatívnej stratégie. Štrukturovaná skupina. Podstatou je uvolniť predstavivosť, fantáziu a obrazotvornosť, generovať nápady, vzájom ...

                                               

Dunningov-Krugerov efekt

Dunningov-Krugerov efekt je typ poznávacej chyby, na základe ktorej menej kvalifikované osoby či osoby s nízkymi schopnosťami a kompetenciami v danej oblasti výrazne nadhodnocujú svoje schopnosti a výkon v porovnaní s ostatnými. Takíto jedinci ma ...

                                               

Groupthink

Groupthink je spôsob myslenia v súdržných skupinách, ktorý vzniká v dôsledku skupinového tlaku na jednotlivcov konať určitým spôsobom. Skupina predčasne a vela krát chybne prichádza ku konsenzu nad klúčovým problémom aj napriek dôkazom, že altern ...

                                               

Hoflingov nemocničný experiment

V roku 1966 sa psychiater Charles K. Hofling vykonal pokus, ktorým chcel zistiť stupeň poslušnosti vo vzťahu sestra-lekár. Experiment sa uskutočnil v originálnom nemocničnom prostredí. Zdravotné sestry dostali telefonicky príkaz od neznámeho leká ...

                                               

Hygge

Hygge je slovo škandinávskeho pôvodu označujúce pohodu a spokojnosť. Ide o maličkosti, ktoré spôsobujú, že sa cítite dobre a v pohode. Či je to už čítanie knižky zabalený v deke, šálka oblúbenej kávy alebo obed s najbližšími priatelmi. Za posledn ...

                                               

Ignorovanie

Z hladiska ludskej komunikácie sa v sociálnej psychológii za ignorovanie považuje zámerné odmietanie reagovať napríklad na otázku, dotaz alebo kritiku a vyjadriť sa tak k danému problému. Dôvodom môže byť napríklad pohŕdanie daným človekom alebo ...

                                               

Inercia

                                               

Komplex menejcennosti

Komplex menejcennosti je podla Alfreda Adlera komplex prameniaci z vedomia závislosti od druhých ludí v modernej spoločnosti a spojený so snahou túto závislosť, menejcennosť, prekonať získaním určitej sociálnej pozície, moci a pod.; pri zlyhaní ú ...

                                               

Milgramov experiment

Milgramov experiment je známy vedecký pokus zo sociálnej psychológie. Experiment bol prvýkrát opísaný Stanleyom Milgramom, psychológom na Yalovej Univerzite v článku s názvom Behavioral Study of Obedience vydanom v Journal of Abnormal and Social ...

                                               

Norma (sociológia)

Norma je súbor pravidiel správania sa v určitej situácii, ktorý definuje formy sociálnych aktivít zameraných na dosiahnutie sociálnych cielov. Normy simulujú a determinujú priebeh sociálnych činov, vymedzujú systém povoleného a zakázaného. Existu ...

                                               

Politická socializácia

Politická socializácia je spojená s procesom tvorby názorov, presvedčení a postojov k témam súvisiacim s politikou. Každý človek v spoločnosti si vytvára určité názory na spoločenské, resp. politické otázky. Názory sú ovplyvňované spoločnými, ale ...

                                               

Sebareflexia

Sebareflexia alebo autoreflexia je reflexia zameraná na toho, kto ju vykonáva; uvažovanie nad sebou samým. Podla Sokrata je sebareflexia rozumové sebapoznanie, opierajúce sa o psychologické pozorovanie a poskytujúce vedenie, ktoré je hlavnou cnos ...

                                               

Skupinová polarizácia

Skupinová polarizácia je tendencia sociálnych skupín robiť rozhodnutia, ktoré sú extrémnejšie než rozhodnutia jednotlivcov. Takáto tendencia sa prejavuje za predpokladu, že väčšina členov skupiny zastáva rovnaké stanovisko. Napr.: Ak väčšina člen ...

                                               

Stanfordský väzenský experiment

Stanfordský väzenský experiment bol psychologický pokus, ktorého cielom bolo preskúmať vplyv pôsobenia situácií, v ktorých sa prejavuje vplyv získanej moci či podriadenosti na obyčajných, neagresívnych, psychicky zdravých ludí.

                                               

Stereotyp

Sociálny stereotyp je stabilný súhrn predstáv, ktoré sa utvárajú vo vedomí na základe osobných životných skúseností aj pomocou rozmanitých informačných zdrojov. Cez prizmu sociálneho stereotypu sa vnímajú reálne predmety, vzťahy, udalosti a konaj ...

                                               

Sugescia

Sugescia je podnet alebo proces, ktorý vedie od podnetu k reakcii. Sugescia ako podnet je obvykle tvrdenie formulované a oznamované tak, aby vyvolalo zamýšlaný účinok samočinne, bez kritického uvažovania a bez účasti vôle subjektu. Sugescia ako p ...

                                               

Štokholmský syndróm

Štokholmský syndróm je fenomén, ktorý opisuje situáciu, v ktorej rukojemník začína vyjadrovať súcit a sympatiu voči páchatelovi. V niektorých situáciách dochádza až k bodu, kde rukojemník ochraňuje páchatela. Tento pocit považujú odborníci za ira ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →