Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 309
                                               

Hrúbka

Hrúbka môže byť aj hrubá chyba v písanom texte. Hrúbka je rozmer predmetu v smere kolmom na jeho výšku alebo dĺžku. Je to najmenší rozmer plošného predmetu, za predpokladu, že tento rozmer je výrazne menší ako ostatné rozmery. Hovorovo výraz hrúb ...

                                               

Chyba merania

Chyba merania je rozdiel medzi skutočnou hodnotou meranej veličiny a hodnotou zistenou meraním. Každé meranie je zaťažené určitou chybou a ku správnej hodnote sa iba približuje. Počas merania sa uplatňujú vplyvy, ktoré sa prejavia odchýlkou medzi ...

                                               

Mierka mapy

Mierka mapy udáva pomer zmenšenia dĺžky meranej na mape k dĺžke v skutočnosti. Umožňuje tak vytvoriť si približnú predstavu o podrobnosti mapy. Mierka na rôznych miestach mapy sa líši. Zmeny mierky na mape závisí predovšetkým na dialkovom skresle ...

                                               

Optika (odbor)

Optika je odbor fyziky zaoberajúci sa svetlom a jeho vlastnosťami. Delí sa na: Elektromagnetickú optiku Kvantovú optiku Geometrickú optiku Vlnovú optiku

                                               

Absorpčný filter

Absorpčný filter je optický filter, ktorý má výrazne zníženú priepustnosť v určitom rozsahu vlnových dĺžok optického spektra. Farba prechádzajúceho svetla je určená spektrom vstupujúceho svetla a absorpčným spektrom filtra. Absorpciu spôsobujú fa ...

                                               

Apertúra (optika)

Apertúra je v optickej sústave otvor pre zväzok svetelných lúčov cez clonu. Clona je ideálne vyhotovená tak, že tvorí kruhový otvor, alebo ako sústava pohyblivých lamiel vytvárajúcich približne kruhový otvor. Je súčasťou optickej sústavy fotoprís ...

                                               

Brewsterov uhol

Brewsterov uhol alebo polarizačný uhol je uhol, pri ktorom sa z dopadajúceho nepolarizovaného svetla odrážajú len podiely polarizované zvislo na rovinu dopadu. Odrazené svetlo je polarizované lineárne. Je pomenovaný podla škótskeho fyzika Sira Da ...

                                               

Disperzia (elektromagnetické žiarenie)

Disperzia je rozklad/rozdelenie zloženého elektromagnetického žiarenia na jeho monochromatické zložky a/alebo schopnosť prostredia toto rozdelenie spôsobiť a/alebo veličina charakterizujúca toto rozdelenie. Jednou z veličín charakterizujúcich tot ...

                                               

Elektrochromizmus

Elektrochromizmus je termín používaný na charakterizovanie farebných zmien elektroaktívnych materiálov, ku ktorým dochádza v dôsledku prechodu elektrónov alebo oxidačno-redukčných dejov. Tento proces zahŕňa tok elektrického prúdu alebo zmenu pote ...

                                               

Excimerový laser

Excimerový laser alebo exciplexový laser je druh plynového lasera zvyčajne používaného v očnej chirurgii a vo výrobe polovodičov. Termín excimer je skratka z anglického excited dimer - excitovaný dimér, a teda ide o molekulu zloženú z dvoch monom ...

                                               

Halový jav

Halový jav alebo halo je optický úkaz, ktorý vzniká odrazom či priechodom slnečných alebo mesačných lúčov drobnými ladovými kryštálmi v atmosfére. Aby došlo k vzniku týchto úkazov, je potrebné, aby kryštáliky ladu mali tvar šesťbokej doštičky ale ...

                                               

Hliníkovanie zrkadla

Hliníkovanie alebo aluminizácia je naparenie tenkej vrstvy hliníka na vybrúsenú plochu zrkadla. Hliníkovanie povrchu má vela výhod pred striebrením. Hlavná výhoda je rovnaká odrazivosť v širokej oblasti spektra 0.25 – 1 nm a ešte väčšia pre dlhši ...

                                               

Holografia

Holografia je tvorba hologramov, teda trojrozmerných obrazov založených na zachytení predmetu pomocou oporného koherentného žiarenia a vĺn odrazených od predmetu. Je to vyspelá forma fotografie.

                                               

Interferencia (vlny)

Interferencia alebo interferenčný jav alebo interferencia vlnenia je vo fyzike skladanie niekolkých koherentných vlnení rovnakého druhu do jedného výsledného vlnenia. V pružnom prostredí sa môže súčasne šíriť vlnenie od viacerých zdrojov. Môžeme ...

                                               

Lyotov filter

Lyotov filter je úzkopásmový filter zložený z mnohých kremenných doštičiek, medzi ktorými sú polarizátory s rovnobežnými polarizačnými rovinami. Kremenné doštičky sú vybrúsené rovnobežne s optickou osou kryštálu a sú pootočené o 45° vzhladom na p ...

                                               

Objektív

Objektív je optická sústava, základná časť ďalekohladu alebo fotografickej komory, utvárajúca reálny obraz pozorovaného predmetu. Objektív máva najmä ďalekohlad, mikroskop, fotoaparát a kamera/premietací prístroj. Objektívom môže byť jednoduchá š ...

                                               

Okulár

Okulár je šošovka alebo sústava šošoviek, ktorou pozorujeme a zväčšujeme obraz utvorený objektívom. Nevyhnutným doplnkom každého astronomického ďalekohladu je niekolko výmenných okulárov. Ak je okulár jednoduchá spojka, získa sa dobrý obraz len v ...

                                               

Optická chyba

Optická chyba je chyba zobrazovania optickej sústavy. Pri zobrazovaní predmetov lúčmi, ktoré zvierajú s optickou osou len malé uhly, a lúčmi pri optickej osi zobrazuje sa predmet s dostatočnou presnosťou. Malé sklony lúčov na optickú os nútia obm ...

                                               

Optická sústava

Optická sústava je súhrn lámavých a odrazových plôch, rozhraní optických prostredí a clôn, ktoré ovplyvňujú prechod svetelných lúčov pri vytváraní obrazu pozorovaného predmetu. Ak sa svetelné lúče za optickou sústavou zbiehajú, vzniká skutočný ob ...

                                               

Refraktometria

Refraktometria je metóda používaná v analytickej chémii. Zakladá sa na meraní indexu lomu, ktorý nám umožní stanovovať koncentráciu látok v roztoku, ich čistotu prípadne i štruktúru. Metódu uskutočňujeme pomocou refraktometra.

                                               

Rýchlosť svetla

Rýchlosť svetla je rýchlosť šírenia svetla a všetkých ostatných druhov elektromagnetického vlnenia. Rýchlosť svetla mimo vákua sa označuje aj ako rýchlosť svetla v látke či rýchlosť svetla v prostredí. Výrazom "rýchlosť svetla" sa často myslí špe ...

                                               

Spektrofotometria

Spektrofotometria je analýza založená na meraní absorpcie žiarenia vlnovej dĺžky, ktorá sa pohybuje od 200 nm do 800 nm. Tiež je definovaná ako spektrálna analýza v oblasti elektrónových spektier, pretože pri absorpcii žiarenia skúmanou látkou sa ...

                                               

Šošovka (optika)

Šošovka je homogénne izotropné prostredie, ohraničené dvoma gulovými plochami alebo gulovou plochou a rovinou. Je to predmet z priehladného materiálu slúžiaci v optike alebo v iných prípadoch na ovplyvnenie šírenia svetla v širšom zmysle, t. j. v ...

                                               

Viditelné svetlo

Viditelné svetlo je elektromagnetické žiarenie, ktoré je vďaka svojej vlnovej dĺžke viditelné ludským okom, čiže žiarenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm do 780 nm. Fyziologický vnem, ktorý spôsobuje viditelné svetlo v ludskom oku, sa nazýva videnie.

                                               

Vlnové číslo

Vlnové číslo je vo fyzike vlastnosť vlny definovaná ako: počet vlnových dĺžok pripadajúcich na jednotku vzdialenosti čiže 1/λ, kde λ je vlnová dĺžka alebo alternatívne ako 2π/λ známe tiež pod pomenovaním uhlové vlnové číslo. Vlnové číslo označuje ...

                                               

Zrkadlo

Zrkadlo je optická plocha, odrážajúca väčšinu žiarenia, ktoré na ňu dopadá. Zrkadlo je dostatočne hladký povrch odrážajúci svetlo, čím vzniká obraz predmetov nachádzajúcich sa pred zrkadlom. Zrkadlo je obvykle tvorené lesklou kovovou plochou. Zrk ...

                                               

Absolútny pohyb

Absolútny pohyb je v klasickej fyzike časová zmena polohy telesa meraná pozorovatelom nachádzajúcom sa v súradnicovej sústave, ktorá je pre tento prípad považovaná za absolútnu. Pohyb telesa meraný v sústavách, ktoré sa vzhladom na absolútnu pohy ...

                                               

Otáčavý pohyb

Otáčavý pohyb telesa resp. sústavy hmotných bodov je: b) alebo jeho resp. jej otáčavý pohyb okolo bodu – t.j. sústava hmotných bodov/teleso sa otáča okolo jedného pevného bodu tzv. stredu otáčania, čiže body sústavy/telesa okrem tohto prípadného ...

                                               

Pohyb po kružnici

Pohyb po kružnici, otáčavý pohyb hmotného bodu) je taký pohyb bodu, pri ktorom trajektória má tvar kružnice. Patrí medzi tzv. krivočiare pohyby. Dá sa interpretovať ako špeciálny prípad otáčavého pohybu telesa. V kontexte pohybu po kružnici rozli ...

                                               

Priamočiary pohyb

V kontexte pohybu sústavy hmotných bodov resp. telesa je priamočiary pohyb synonymum pre priamočiary posuvný pohyb, teda pohyb, pri ktorom sa body sústavy resp. telesa pohybujú po rovnobežných priamkach, pozri napr. pod posuvný pohyb. Priamočiary ...

                                               

Nicolov hranol

Nicolov hranol alebo Nikol je jednolúčový polarizátor; hranol utvorený z dvoch pravouhlých hranolov, vybrúsených z kryštálu islandského vápenca a navzájom stmelených kanadským balzamom. Prirodzené svetlo dopadajúce do nikolu sa dvojlomom rozdelí ...

                                               

Adsorbát

Adsorbát je látka v tuhej, tekutej alebo plynnej forme, ktorá sa pomocou adsorpcie vychytáva na povrchu inej látky. Z adsorbentu sa adsorbát izoluje procesom nazývaným desorpcia. Príkladom adsorbátu môže byť látka znečisťujúca pitnú vodu, ktorá s ...

                                               

Adsorbér

Adsorbér je zariadenie, ktorého účelom je zachytávanie látok vo forme plynu alebo pary adsorpciou na povrch adsorbentu. Zachytené látky sa následne odstraňujú z adsorbentu procesom nazývaným desorpcia a adsorbent sa recykluje. Používa sa v labora ...

                                               

Adsorpcia

Adsorpcia je viazanie plynnej, kvapalnej alebo pevnej látky na povrch inej, obvykle pevnej látky. Opakom adsorpcie je desorpcia. Zovšeobecnene sa pod adsorpciou rozumie samovolné zvyšovanie koncentrácie látok na fázovom rozhraní, najčastejšie na ...

                                               

Dekantácia

Dekantácia je separačná metóda slúžiaca na oddelovanie usadenín postupným odlievaním kvapaliny nad usadeninou. Metóda je vhodná na zbavenie sa zvyškov odfiltrovanej tekutiny. Na dekantáciu sa používajú dekantačné nádoby: porcelánová valcovitá nád ...

                                               

Elektroforéza

Elektroforéza znamená migrácia iónov v elektrickom poli. Ide o široko používanú metódu separácie biomolekúl podla ich velkosti, náboja či väzbovej afinity, ktorá sa používa analyticky, aj na preparatívne účely. Elektroforetická separácia je uspor ...

                                               

Filtrácia

Filtrácia je metóda na oddelovanie nerozpustných tuhých látok od kvapalín alebo plynov na základe rozdielnej velkosti častíc. Suspenzia sa prelieva cez filter, pričom tekutina pretečie a filtračný zvyšok ostane na filtri. Filtračná schopnosť je d ...

                                               

Izoelektrická fokusácia

Izoelektrická fokusácia je elektromigračná separačná metóda proteínov. Delenie touto metódou prebieha na základe migrácie proteínov v prostredí premenlivého pH. V zásaditom prostredí majú proteíny záporný náboj a putujú teda k anóde. V kyslom pro ...

                                               

Štatistická fyzika

Štatistická fyzika je jedna zo základných fyzikálnych teórií. Používa štatistické metódy na opis správania systémov s velkým počtom častíc. Vďaka tomu dokáže opísať širokú škálu javov, a to aj vrátane tých, ktorých povaha je vyložene náhodná. Pou ...

                                               

Stirlingova aproximácia

Stirlingova approximácia, tiež nazývaná ako Stirlingova formula je približný vzťah na výpočet velkých faktoriálov. Je pomenovaná po Jamesovi Stirlingovi, škótskom matematikovi. Zjednodušená a menej presná aproximácia, znie takto: ln ⁡ n! ≈ ln ⁡ n ...

                                               

Newtonov ochladzovací zákon

Newtonov ochladzovací zákon je empirický zákon udávajúci množstvo tepla prenesené pri prestupe tepla, čiže medzi prúdiacou tekutinou a tuhou stenou, ktorú táto tekutina obteká. Konkrétne zákon hovorí, že tepelný tok rastie priamo úmerne rozdielu ...

                                               

Oheň

Oheň môže byť: najmä perzistentný viditelný vonkajší sprievodný jav prejav horenia definovaného ako rýchla oxidačná exotermická reakcia, pri ktorej vzniká svetlo; oheň môže byť v dvoch formách: plameň a/alebo tlenie žeravá látka horenie, najčaste ...

                                               

Prechod tepla

Prechod tepla alebo staršie priestup tepla je prenos tepla cez stenu medzi dvoma tekutinami, čiže kombinácia prestupov tepla medzi tekutinou a stenou a vedenia tepla vnútri steny. Častý príklad tohto javu je výmenník tepla. Pozor na zámenu s podo ...

                                               

Sálanie

Sálanie alebo radiácia je mechanizmus prenosu tepla, ktorý spočíva v emisii a absorpcii tepelného žiarenia. Sálanie je jediný spôsob prenosu tepla, pri ktorom nie je potrebné sprostredkujúce látkové prostredie. Teleso s nenulovou teplotou vyžaruj ...

                                               

Súčinitel prestupu tepla

Súčinitel prestupu tepla je koeficient, ktorý udáva množstvo tepla, ktoré prestúpi z tuhej steny do prúdiacej tekutiny jednotkou plochy pri jednotkovom rozdiele teplôt medzi touto stenou a tekutinou. Je to teda podiel hustoty tepelného toku a roz ...

                                               

Zložka sústavy

Zložka sústavy v termodynamickom ponímaní je chemicky čistá látka, z ktorých sa dá zložiť sústava skupenských fáz. Jednotlivé látky sa nazývajú zložkami sústavy. Príkladom môže byť sústava voda-lad chemicky čistá voda, ktorá sa skladá z dvoch fáz ...

                                               

Vektor (matematika)

Vektor je prvok vektorového priestoru, pričom vektorový priestor je - zjednodušene povedané - množina, ktorej prvky sa dajú vzájomne sčítavať a násobiť reálnymi alebo komplexnými číslami. Typickými základnými príkladmi sú: geometrický vektor voln ...

                                               

Vektorový súčin

Vektorový súčin je v matematike označenie binárnej operácie medzi dvoma vektormi v trojrozmernom vektorovom priestore. Výsledkom tejto operácie je vektor. Výsledný vektor je kolmý na obidva pôvodné vektory.

                                               

Vlnenie

Pozri aj rozlišovaciu stránku Vlna Vlnenie alebo undulácia alebo vlnivý pohyb alebo trocha nepresne vlna/vlny je fyzikálny dej, ktorý spočíva v časovej a priestorovej periodickej zmene stavu prostredia, čiže v šírení zmeny hodnoty nejakej fyzikál ...

                                               

Absorpcia vlnenia

Absorpcia vlnenia alebo pohlcovanie vlnenia je postupné zmenšovanie energie vlnenia jeho prechodom hmotným prostredím. Interakciou s týmto prostredím sa energia vlnenia mení na iné druhy energie. Samotný mechanizmus absorpcie závisí od druhu vlne ...