Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307
                                               

Debye

Debye, značka D je jednotka dipólového momentu v sústave jednotiek CGS. Jednotka je pomenovaná podla holandského chemika Petra Debyeho, ktorý sa venoval skúmaniu dipólových momentov. Definovaná je ako 1⋅10 −18 statcoulomb centimetrov. Podla starš ...

                                               

Femto-

Femto- je predpona jednotiek v metrickej sústave vyjadrujúca násobok 10 −15. Do sústavy SI bola pridaná v roku 1964. Pochádza z dánskeho slova femten, "pätnásť". Príklady použitia: Protón má priemer asi 1.66 femtometrov. Vírus HIV-1 má hmotnosť a ...

                                               

Karát (rýdzosť)

Karát je staršie označenie miery rýdzosti zlata a platinových zliatin. Rýdzosť jedného karátu znamená, že vzácny kov tvorí 1 ⁄ 24 hmotnosti zliatiny. Preto 24-karátové zlato je rýdze zlato obsahujúce 24 ⁄ 24 hmotnosti čistého zlata. Pretože 100% ...

                                               

Katal

Katal je jednotka katalytickej aktivity enzýmu. Označuje sa pomocou značky kat. Je odvodenou jednotkou sústavy SI. Nahrádza enzýmovú jednotku U, ktorá sa však stále používa častejšie než katal, hlavne v biochémii. Jej rozmer je.

                                               

Lux (jednotka)

Lux je jednotka intenzity osvetlenia podla medzinárodnej sústavy SI. Je to intenzita osvetlenia spôsobená svetelným tokom 1 lúmen dopadajúcim na plochu 1 m 2, bez ohladu na odrážavosť tejto plochy. Alebo inak - lux je jednotka, ktorá vyjadruje pl ...

                                               

Mol (jednotka SI)

Jeden mol je také množstvo látky v sústave, ktoré obsahuje presne tolko elementárnych entít, kolko je atómov v 0.012 kg uhlíka 12 C. Keď sa jednotka mol používa, musí sa špecifikovať elementárna entita, čo môžu byť atómy, molekuly, ióny, elektrón ...

                                               

Siaha

nemčina: Klafter, Faden maďarčina: öl thajčina: wah srbčina: chvat starší prepis aj: khvat chorvátčina: hvat portugalčina: braça, jarda mjanmárčina: laen čínština: čang starší prepis: chang polština: sążeń, siąg angličtina: fathom čeština: sáh dá ...

                                               

Sústava MKS

Sústava MKS MKS, systém/sústava mks, MKS, mks, zriedkavo meter-kilogram-sekunda) je systém fyzikálnych jednotiek, ktorý vyjadruje každé dané meranie použitím základných jednotiek meter, kilogram a/alebo sekunda. Z historického hladiska sústava MK ...

                                               

Sústava MTS

Sústava MTS MTS, sústava/systém mts, MTS, zriedkavo meter-tona-sekunda) je sústava fyzikálnych jednotiek. Bola vynájdená vo Francúzsku a prijal ju iba Sovietsky zväz v roku 1933; bola zrušená v roku 1955. Bola postavená na rovnakých princípoch ak ...

                                               

Boltzmannova konštanta

Boltzmannova konštanta vyjadruje vzťah medzi teplotou a energiou plynu. Bola pomenovaná po rakúskom fyzikovi Ludwigovi Boltzmannovi, ktorý sa významne podielal na rozvoji štatistickej fyziky, kde táto konštanta hrá klúčovú úlohu. Značka: k {\disp ...

                                               

Klasický polomer elektrónu

Klasický polomer elektrónu alebo Comptonov polomer alebo dĺžka Thomsonovho rozptylu je polomer elektrónu vypočítaný na základe nasledujúcich predpokladov: 1. elektrón je gula 2. elektrón má elementárny náboj e, ktorý sa nachádza a je rovnomerne r ...

                                               

Model prvkov so sústredenými parametrami

Model prvkov so sústredenými parametrami zjednodušuje opis správania sa priestorovo rozložených fyzikálnych systémov do topológie pozostávajúcej z diskrétnych objektov, ktoré približne opisujú správanie sa týchto systémov za určitých predpokladov ...

                                               

Fyzikálna veličina

Fyzikálna veličina je pojem kvantitatívne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu alebo fyzikálneho javu. Bežný pojem sa stáva fyzikálnou veličinou, keď sa zavedie príslušný predpis na meranie. Fyzikálna veličina je produktom fyzikál ...

                                               

Adiabatická účinnosť

Adiabatická účinnosť je parameter, ktorý kvantitatívne vyjadruje, ako účinne sa približuje skutočný proces v zariadení, ak je pre toto zariadenie ako najvhodnejší idealizovaný proces zvolený izoentropický. Označuje sa symbolom η, pre jednotlivé t ...

                                               

Aktivita (termodynamika)

Aktivita je termodynamická veličina charakterizujúca mieru interakcie molekúl reálneho plynu alebo roztoku s okolím. Aktivita je definovaná ako velkosť rozdielu chemického potenciálu v uvažovanom a referenčnom stave. Pojem aktivita definoval G. L ...

                                               

Dvojlom

Dvojlom je rozdvojenie svetelného lúča pri lome do opticky anizotropného prostredia. Obidva lúče sú lineárne polarizované a postupujú v inom smere. Dvojlomom sa vyznačujú všetky kryštály okrem kubickej sústavy. Optickou osou kryštálu je priamka v ...

                                               

Entalpia

Entalpia je veličina, ktorou sa vyjadruje obsah energie látok zúčastnených na reakcii prebiehajúcej za nezmeneného tlaku. Tepelný efekt chemickej reakcie pri stálom tlaku sa rovná zmene entalpie ∆H, čiže rozdielu entalpií produktov a entalpií výc ...

                                               

Fugacita

Fugacita je všeobecná termodynamická veličina vyjadrujúca zmenu chemického potenciálu pri termodynamických pochodoch. Bola definovaná G. Lewisom všeobecne pre všetky skupenstvá. Na základe fugacity bola definovaná aj termodynamická veličina aktivita.

                                               

Hybnosť

Hybnosť je vektorová fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje pohybový účinok hmotnosti. Smer aj orientácia vektora hybnosti je zhodná so smerom vektora rýchlosti telesa. Jej jednotkou je kg m s -1. Rýchlosť je užitočná veličina pre opis kinemati ...

                                               

Chemický potenciál

Chemický potenciál je termodynamická veličina charakterizujúca volnú energiu jedného mólu zložky v roztoku, ide teda o tzv. parciálnu molárnu veličinu. Chemické potenciály rovnako ako aj iné parciálne molárne veličiny sú funkciou tlaku, teploty a ...

                                               

Index lomu

Index lomu je materiálová konštanta určujúca šírenie elektromagnetického vlnenia v danom prostredí. Rozlišuje sa: absolútny index lomu t.j. index lomu v užšom zmysle má značku n alebo RI a vzorec n = c / v {\displaystyle n=c/v}, kde c {\displayst ...

                                               

Intenzita magnetického pola

Intenzita magnetického pola je vektorová veličina popisujúca mieru silových účinkov magnetického pola. Na rozdiel od magnetickej indukcie nezahŕňa vplyv viazaných demagnetizačných prúdov prostredia, ale iba "vonkajších" zdrojov pola, teda volných ...

                                               

Iónová sila

Iónová sila roztoku udáva mieru koncentrácie iónov v danom roztoku. Po rozpustení vo vode sa iónové zlúčeniny disociujú na ióny. Celková koncentrácia elektrolytov v roztoku ovplyvňuje dôležité vlastnosti, ako napríklad disociačnú konštantu alebo ...

                                               

Koncentrácia

Koncentrácia môže byť aj synonymum slova sústredenie, pozri sústredenie Koncentrácia je miera množstva látky v zmesi, najčastejšie v roztoku. Označuje sa rôzne podla toho, ako koncentráciu vyjadrujeme. V symbolickom zápise sa niekedy koncentrácia ...

                                               

Látkové množstvo

Látkove množstvo je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje pomer počtu základných častíc látky k počtu častíc v 12 g izotopu uhlíka 6 12 C. Jednotkou látkového množstva je mol. Atóm tohto stabilného izotopu má v jadre práve 6 protónov a 6 neutrónov ...

                                               

Magnetický indukčný tok

Magnetický indukčný tok alebo magnetický tok je fyzikálna veličina, ktorá sa používa na opis elektromagnetickej indukcie. Vyjadruje súhrnný tok magnetickej indukcie prechádzajúci určitou plochou. Symbol veličiny: Φ Základná jednotka: weber, značk ...

                                               

Molárny objem

Molárny objem je veličina na meranie objemu používaná najmä v chémii. Udáva, aký objem zaujme presne stanovený počet častíc látky - jeden mól. Základnou SI jednotkou je m 3.mol -1, ale používajú sa aj odvodené jednotky: dm 3.mol -1, alebo l.mol -1.

                                               

Moment hybnosti

Moment hybnosti telesa je fyzikálna veličina vyjadrujúca mieru jeho rotačného pohybu vzhladom na daný vzťažný bod. Jednotkou momentu hybnosti je k g m 2 s − 1 = J s {\displaystyle \mathrm {kg\,m} ^{2}\mathrm {s} ^{-1}=\mathrm {J\,s} }.

                                               

Moment sily

Moment sily je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru otáčavého účinku sily. Pozn.: nezamienať s hybnosťou. Otáčavý účinok sily sa vzťahuje vzhladom na daný bod alebo priamku. Bod, ku ktorému sa moment sily určuje, sa nazýva momentov ...

                                               

Moment zotrvačnosti

Moment zotrvačnosti telesa je fyzikálna veličina, ktorá vystupuje pri skúmaní jeho otáčavého pohybu. Je mierou náročnosti uvedenia telesa do otáčavého pohybu vzhladom na os rotácie. Označujeme ju väčšinou I {\displaystyle I}, jednotkou v SI je k ...

                                               

Objem (matematika)

Objem alebo zriedkavo obsah priestoru či volúmen je velkosť priestoru, ktorý vypĺňa, zaberá nejaké teleso. Matematicky je objem miera charakterizujúca časť priestoru. Symbol veličiny: V angl. volume Základná jednotka: meter kubický, značka jednot ...

                                               

Permeabilita (magnetizmus)

Permeabilita alebo permeabilita prostredia alebo absolútna permeabilita je fyzikálna veličina udávajúca mieru magnetizácie prostredia v dôsledku pôsobiaceho magnetického pola. Značka: μ {\displaystyle \mu } Základná jednotka: henry na meter, skra ...

                                               

Priestorový uhol

Priestorový uhol je časť priestoru vymedzená rotačnou kuželovou plochou. Každá taká plocha delí priestor na práve dve časti – priestorové uhly. Priestorový uhol sa určuje tak, že sa uvažuje gulová plocha so stredom vo vrchole V a s lubovolným pol ...

                                               

Rýchlosť (fyzikálna veličina)

Rýchlosť je zmena polohového vektora za velmi krátky časový interval ; ide o vektorovú veličinu. Velkosť takto definovanej rýchlosti nie však rýchlosť samotná je rovná aj zmene dĺžky dráhy za velmi krátky časový interval t.j. | v |=ds/dt, pretože ...

                                               

Rýchlosť zvuku

Rýchlosť zvuku je rýchlosť, akou sa zvukové vlny šíria prostredím. Často sa týmto pojmom myslí rýchlosť zvuku vo vzduchu, ktorá závisí od atmosférických podmienok - najväčší vplyv na jej hodnotu má teplota vzduchu. V kozmonautike a letectve sa po ...

                                               

Ryv

Väčšinou sa značí j → {\displaystyle {\vec {j}}}, podla anglického slova jerk trhať sebou. Platia preň vzťahy: j → = d a → d t = d 2 v → d t 2 = d 3 r → d t 3 {\displaystyle {\vec {j}}={\frac {\mathrm {d} {\vec {a}}}{\mathrm {d} t}}={\frac {\math ...

                                               

Sila

Sila je vektorová fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru vzájomného pôsobenia telies alebo polí. Obyčajne sa označuje písmenom F z angl. force. Jej základnou jednotkou v sústave SI je newton so skratkou N. Sila sa meria silomerom.

                                               

Tepelná rovnováha

Tepelná rovnováha, alebo inak stav termodynamickej rovnováhy, izolovanej fyzikálnej sústavy nastáva vtedy, keď sú v sústave všetky jej makroskopické vlastnosti nemenné. Implicitne sa dá povedať, že stav termodynamickej rovnováhy: nezávisí na minu ...

                                               

Tepelný odpor

Tepelný odpor je veličina charakterizujúca prestup tepla na stenách alebo pri prechode cez steny. V prípade prechodu cez stenu udáva, aký je teplotný rozdiel medzi stranami steny, ak sa cez stenu vedie tepelný výkon 1 watt. Všeobecne je definovan ...

                                               

Termická účinnosť

Termická účinnosť je miera účinnosti tepelného motora. Termická účinnosť sa označuje symbolom η t, ak ju treba odlíšiť od iných účinností, alebo jednoducho η, pri teoretických termodynamických výpočtoch. Doplnok opisuje tepelné straty.

                                               

Termodynamická účinnosť

Termodynamická účinnosť je parameter, ktorý kvantitatívne vyjadruje, ako účinne sa približuje skutočný proces v zariadení k idealizovanému procesu v tomto zariadení. Táto definícia sa vzťahuje na termodynamický proces, t.j. na jeden komponent obe ...

                                               

Vedenie tepla

Vedenie tepla je jeden zo spôsobov šírenia tepla v telesách, pri ktorom si pri vzájomných zrážkach častice materiálu navzájom odovzdávajú časť svojej pohybovej energie. V dôsledku vedenia tepla prúdi energia vždy z oblastí s vyššou teplotou do ch ...

                                               

Výhrevnosť

Výhrevnosť je veličina udávajúca aké množstvo tepla sa uvolní spálením jednotkového množstva látky alebo zmesi. Výhrevnosť patrí medzi základné fyzikálne parametre palív. Jednotkou výhrevnosti je podiel energie a množstva. Podla druhu posudzovane ...

                                               

Zrýchlenie

Zrýchlenie je vektorová fyzikálna veličina definovaná ako prvá derivácia rýchlosti podla času, resp. druhá derivácia polohového vektora podla času vzhladom na vytýčený priestor. Podmienka o priestore je podstatná, pretože pri súčasných pohyboch j ...

                                               

Alotropia

Alotropia alebo alotropizmus je vlastnosť prvkov tvoriť viacero modifikácii - štruktúr. Pojem alotropia zaviedol Jöns Jakob Berzelius. Jednotlivé formy sa nazývajú alotropické modifikácie, zriedkavejšie alotropy. Alotropické modifikácie sa často ...

                                               

Hustota (objemová hmotnosť)

Hustota alebo objemová hmotnosť alebo staršie merná hmotnosť symbol: ρ – gréc.: ró je fyzikálna veličina, ktorá je určená podielom hmotnosti a objemu látky. Čím vyššiu hustotu má látka, tým väčšiu hmotnosť má v pomere k objemu. Priemerná hustota ...

                                               

Špecifický objem

Špecifický objem je intenzívna stavová veličina. Udáva objem, ktorý pri daných podmienkach zaberie definované množstvo látky. Označuje sa v {\displaystyle v} a jeho jednotkou je m 3.kg −1. Špecifický objem je recipročnou veličinou k hustote. v = ...

                                               

Archimedov zákon

Archimedov zákon je fyzikálny zákon z hydrostatiky, ktorý sformuloval grécky učenec Archimedes zo Syrakúz. Príbeh objavu tohoto zákona Archimedom je spísaný v knihe De architectura od Vitruvia.

                                               

Boylov-Mariottov zákon

Boylov-Mariottov zákon v termodynamike a fyzikálnej chémii je vzťah pre izotermický dej prebiehajúci v ideálnom plyne. Súčin tlaku a objemu daného látkového množstva ideálneho plynu je pri konštantnej teplote nemenný. alebo inak Pri izotermickom ...

                                               

Fickove zákony

Fickove zákony opisujú difúziu. Zákony sú pomenované podla nemeckého lekára a fyziológa s matematicko-fyzikálnym vzdelaním Adolfa Eugena Ficka * 1829 – † 1901, ktorý ich v roku 1855 odvodil.