Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306
                                               

Maxwellove rovnice

Maxwellove rovnice sú základné zákony v makroskopickej teórii elektromagnetického pola, ktoré sformuloval James Clerk Maxwell v roku 1865. Možno ich zapísať buď v integrálnom alebo diferenciálnom tvare. V integrálnom tvare opisujú elektromagnetic ...

                                               

Nestacionárne magnetické pole

Nestacionárne magnetické pole je magnetické pole, ktorého charakteristické veličiny sa menia s časom. Jeho zdrojom môže byť: nepohybujúci sa vodič s časovo premenným elektrickým prúdom pohybujúci sa permanentný magnet alebo elektromagnet pohybujú ...

                                               

Planckov náboj

Vo fyzike, Planckov náboj, označovaný q P {\displaystyle q_{P}} je množstvo elektrického náboja definovaného len pomocou základných konštánt. Ide o jednotku náboja v systéme jednotiek známom ako Planckove jednotky. Planckov náboj je definovaný ak ...

                                               

Rozptyl (žiarenie)

Rozptyl alebo difúzia je prejav interakcie žiarenia s optickými nehomogenitami prostredia, ktoré spôsobujú odklon žiarenia z pôvodného smeru. Všeobecne rozlišujeme dva typy rozptylu, elastický a kvázielastický. Elastický rozptyl je rozptyl, pri k ...

                                               

Rýchlosť svetla vo vákuu

Rýchlosť svetla vo vákuu alebo skrátene rýchlosť svetla je fyzikálna konštanta, hodnota ktorej bola určená na 299 792 458 metrov za sekundu. Rýchlosť svetla v inom prostredí ako vo vákuu je vždy nižšia ako rýchlosť svetla vo vákuu. Rýchlosť svetl ...

                                               

Supravodivosť

Supravodivosť je makroskopický kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemeratelne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu, neuvolňuje sa žiadne joulové teplo a materiál sa stáva ideálnym diamagnetikom, čím kompenzuje vonkajšie mag ...

                                               

Thomsonov jav

Thomsonov jav je odovzdávanie alebo odoberanie tepla látkou, v ktorej existuje gradient teploty a prechádza ňou elektrický prúd. Podstatu javu je možné hladať v existovaní elektrónov s rôznou energiou pozdĺž teplotného gradientu látky a ich presú ...

                                               

Zákon elektromagnetickej indukcie

Zákon elektromagnetickej indukcie je fyzikálny zákon, ktorý vyslovil v roku 1831 Michael Faraday. Tento zákon popisuje vznik elektrického napätia v uzavretom elektrickom obvode, ktorý je spôsobený zmenou magnetického indukčného toku. Magnetická i ...

                                               

Železné jadro

Železné jadro je v elektrotechnike konštrukcia z feromagnetických materiálov, ktorú je možné lahko premagnetovať. Jadro môže byť vyrobené z masívneho materiálu alebo vrstvené z plechu. Ak je jadro vrstvené, hovoríme tiež o pakete plechov. Jeho hl ...

                                               

Anergia (termodynamika)

Anergia alebo nepoužitelná energia je časť tepla, alebo energie, ktorú nemožno využiť pri danom stave okolia v procese premeny energie na prácu. Označuje sa B alebo b s indexom podla formy energie. Súčet anergie a exergie predstavuje vnútornú ene ...

                                               

Casimirov jav

Casimirov jav alebo Casimirova sila je prejav existencie párov virtuálnych častíc vo vákuu. Nastáva v prípade, keď sa ocitnú velmi blízko seba napríklad dve nenabité dosky, ktoré by sa vzhladom k absencii náboja nemali navzájom silovo ovplyvňovať ...

                                               

Elektrická energia

Elektrická energia je schopnosť elektrického pola konať elektrickú prácu. Čím väčšiu energiu má elektrické pole, tým viac elektrickej práce môže vykonať. Elektrickú energiu majú všetky telesá s elektrickým nábojom elektricky nabité telesá. Najčas ...

                                               

Energia vĺn

Energia vĺn je prenos energie vodnými vlnami a zachytávanie tejto energie na výkon užitočnej práce, napríklad na generovanie elektriny, odsolovanie vody alebo pumpovanie vody do zásobníkov. Stroj, ktorý dokáže využiť energiu vĺn, sa všeobecne naz ...

                                               

Energy Cities

Energy Cities je asociácia európskych miest, ktorá propaguje lokálnu politiku podporujúcu udržatelné využívanie energie. Reprezentuje 1000 miest a obcí v 30 krajinách. Od roku 2017 do roku 2020 bolo predsedajúcim mestom Energy Cities mesto Heidel ...

                                               

Exergetická účinnosť

Exergetická účinnosť je bezrozmerné číslo, ktoré sa používa na opis účinnosti celého zariadenia zo zohladnením iba disponibilnej časti energie vzhladom na stav okolia, takzvanej exergie. Berie do úvahy nielen množstvo, ale aj kvalitu privedenej e ...

                                               

Gouyova-Stodolova rovnica

Gouyova-Stodolova rovnica je rovnica, ktorá popisuje vzťah medzi stratou exergie a vzrastom entropie pri nevratných procesoch. Prvýkrát ju teoreticky sformuloval Louis Georges Gouy v roku 1889. Rovnicu na riešenie technických problémov prvýkrát a ...

                                               

Gravitačná potenciálna energia

Gravitačná potenciálna energia je jeden z druhov mechanickej energie, ktorú má teleso v gravitačnom poli Zeme zdvihnuté do určitej výšky. Velkosť gravitačnej potenciálnej energie závisí na hmotnosti telesa, na výške do ktorej bolo zdvihnuté na gr ...

                                               

Chemická energia

Chemická energia je energia viazaná v stavbe molekúl jednotlivých látok. Poznáme asi 100 chemických prvkov, ktorých atómy sú spojené chemickými väzbami. Počas chemických reakcií dochádza k uvolneniu energie. Týmito zmenami sa zaoberá termochémia.

                                               

Kinetic energy recovery system

Kinetic energy recovery system alebo skrátene KERS je systém, ktorý uchováva kinetickú energiu strácanú pri brzdení automobilu vo forme mechanickej energie v zotrvačníku alebo ako elektrickú energiu v akumulátoroch či kondenzátoroch. Takto uchova ...

                                               

Kinetická energia

Kinetická energia alebo pohybová energia je jeden z druhov mechanickej energie. Kinetickú energiu majú telesá, ktoré sa pohybujú. Jednotka je rovnaká ako pri energii. Kinetická energia hmotného bodu je množstvo práce, ktoré bolo potrebné vynaloži ...

                                               

Potenciálna energia

Potenciálna energia alebo polohová energia je druh mechanickej energie. Súvisí so vzájomnou polohou telies sústavy, v ktorej telesá na seba vzájomne silovo pôsobia. Presná definícia znie, že je to práca, ktorú treba vykonať na telese, aby sa z re ...

                                               

Príkon

P = E t {\displaystyle P={\frac {E}{t}}}, kde P je príkon stroja, je spotrebovaná energia a t je čas, za ktorý bola energia spotrebovaná; P ′ = W t {\displaystyle P={\frac {W}{t}}}, kde P je výkon stroja, W je práca vykonaná premenou elektrickej ...

                                               

Teplo

Teplo alebo tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu. Teplo si vymieňajú iba telesá s rôznou teplotou. Značkou tepla je Q a jednotkou tepla je Joule. Je potrebné rozlišovať medzi ...

                                               

Volná energia

Volná energia je jeden z termodynamických potenciálov, má rozmer energie. Volná energia vyjadruje množstvo práce, ktorú je ideálny plyn schopný vykonať izotermicky, teda bez zmeny vlastnej teploty.

                                               

Výkon (mechanický)

Výkon je fyzikálna veličina, ktorá udáva množstvo vykonanej práce za určitý čas. Používa sa hlavne pri porovnávaní viacerých strojov alebo spôsobov. Označujeme ho P a základnou jednotkou výkonu podla sústavy SI je 1 watt. Ďalšími jednotkami sú na ...

                                               

Európska organizácia pre jadrový výskum

Európska organizácia pre jadrový výskum alebo Európska organizácia jadrového výskumu alebo CERN je európska organizácia pre základný a aplikovaný výskum najmä v oblasti časticovej fyziky. Známa je najmä tým, že vlastní Európske laboratórium pre č ...

                                               

Velký elektrónovo-pozitrónový urýchlovač

Velký elektrónovo–pozitrónový urýchlovač, skr. LEP, bol kruhový urýchlovač protibežných zväzkov elektrónov a protónov. V mieste zrážky zväzkov boli inštalované detektory ALEPH, Delphi, L3 a OPAL, ktorých úlohou bolo skúmať vzniknuté častice. Bol ...

                                               

Fyzika častíc

Fyzika častíc je odbor fyziky, ktorý sa zaoberá štúdiom subatómových častíc. Časticová fyzika sa vyvinula z jej materského oboru, jadrovej fyziky, a typicky sa vyučuje v úzkom vzťahu s ňou. Vedecký výskum za posledné roky vyprodukoval dlhý zoznam ...

                                               

Antičastica

Antičastica je elementárna, subatomárna alebo fundamentálna častica, ktorá má rovnakú hmotnosť a spin, ale opačný náboj elektromagnetickej, slabej a silnej interakcie ako ekvivalentná "normálna" častica. Spin a magnetický moment antičastíc majú r ...

                                               

Broutov-Englertov-Higgsov mechanizmus

Broutov-Englertov-Higgsov Mechanizmus alebo Englertov-Broutov-Higgsov-Guralnikov-Hagenov-Kibblov mechanizmus predstavuje teoretický opis interakcií umožňujúci, aby mohli kalibračné bozóny nadobúdať nenulové pokojové hmotnosti. Napriek chýbajúcemu ...

                                               

Collider Detector at Fermilab

Collider Detector at Fermilab, skr. CDF, bol experiment na protónovo-antiprotónovom urýchlovači Tevatron umiestnenom vo Fermilabe. Detektor príslušný k experimentu CDF mal približne 12 metrov vo všetkých troch rozmeroch a vážil približne 5000 ton ...

                                               

Častica (fyzika)

Častica vo fyzike je v širšom zmysle teleso, ktoré je v pomere k uvažovanej sústave malé, a ktorého vnútorná štruktúra nie je dôležitá, len jeho správanie ako celku voči ostatným časticiam alebo vonkajším vplyvom. Ide tu teda o relatívny pojem. V ...

                                               

Experiment DO

Experiment DO alebo experiment D0 alebo angl. DZero experiment bol jeden z dvoch hlavných experimentov na urýchlovači Tevatron umiestnenom vo Fermilabe v Batavii v štáte Illinois v USA. Experiment DO študoval zrážky protónov a antiprotónov pri en ...

                                               

Hierarchický problém

V teoretickej fyzike k hierarchickému problému dochádza, keď sú fundamentálne parametre v Lagrangianskej mechanike výrazne odlišné od parametrov meraných experimentom. K tomuto môže dôjsť kvôli tomu, že merané parametre sa vzťahujú na fundamentál ...

                                               

Lazarov jav

Lazarov jav je oživenie kremíkových detektorov ochladením na nízke teploty. Pri používaní polovodičových kremíkových detektorov v prostredí s vysokou radiáciou vznikajú v kryštálovej mriežke polovodiča nielen volné elektróny a diery, ale aj poruc ...

                                               

Minimálny supersymetrický štandardný model

Minimálny supersymetrický štandardný model je rozšírením štandardného modelu realizujúcim supersymetriu minimálnym spôsobom. Supersymetria páruje bozóny s fermiónmi a priraďuje každej častici Štandardného modelu partnera. Supersymetria je v súčas ...

                                               

Nerozlíšitelné častice

Nerozlíšitelné častice alebo identické častice sú v kvantovej fyzike častice, ktoré nemožno vzájomne odlíšiť v rámci svojho "druhu", a to ani nie principiálne. Sú to všetky elementárne častice, atómy alebo molekuly.

                                               

Orbitál

Orbitál /atómová orbita) je priestor, v ktorom sa vyskytuje elektrón v atóme. Podla súčasných poznatkov možnosť výskytu elektrónu v danom priestore nemožno vypočítať s lubovolne vysokou presnosťou. Elektrónový orbitál predstavuje určitý kvantový ...

                                               

Silná interakcia hmotných objektov

Silná interakcia je najsilnejšia zo základných štyroch interakcií hmotných objektov. Ostatné tri základné interakcie sú elektromagnetizmus, slabá interakcia a gravitácia. Tak ako ostatné základné sily, aj táto je bezkontaktná. Na atómovej úrovni ...

                                               

Subatómová častica

Subatómová častica je častica menšia ako atóm. Atómové jadro ako celok sa niekedy považuje za subatómovú časticu, inokedy sa za ňu nepovažuje. Subatómové častice a ich vzájomné interakcie skúma fyzika častíc, t. j. subjadrová fyzika, a jadro ako ...

                                               

Štandardný model

Štandardný model fyziky častíc je zjednotený súbor teoretických poznatkov zahrňujúci väčšinu známych elementárnych častíc. V rámci modelu je možné zjednoteným spôsobom popísať tri zo štyroch fundamentálnych interakcií: silnú, slabú, a elektromagn ...

                                               

Základná interakcia

Základná interakcia alebo základná sila je mechanizmus, ktorým na seba pôsobia elementárne častice, a ktorý už nemôže byť opísaný inou interakciou. V časticovej fyzike pod základnými interakciami rozumieme spôsoby, akými elementárne častice inter ...

                                               

Tokamak

Tokamak je typ fúzneho reaktora. Slovo pochádza z ruského токамак, čo je skratka výrazu то роидальная ка мера в ма гнитных к атушках" / tɔ raidalʲnaia ka mʲɛra v ma gnitnʌih k atuʃkah /. Význam doslovného prekladu je toroidná komora v magnetickýc ...

                                               

Hookov zákon

Hookov zákon opisuje vzťah medzi deformáciou pevného telesa vyvolanou pôsobením napätia a velkosťou tohto napätia. V oblasti po medzu proporcionality, t. j. pre malé napätia je táto závislosť lineárna a deformácia je priamo úmerná napätiu materiá ...

                                               

Debyeov model tuhej látky

Debyeov model tuhej látky sa radí medzi najúspešnejšie modely tuhej látky. Na rozdiel od Einsteinovho modelu tuhej látky uvažoval Debye o kmitoch celého kryštálu ako o kmitoch tesne spriahnutých atómov, a nie len jediného nezávislého atómu. V sna ...

                                               

Einsteinov model tuhej látky

Einsteinov model tuhej látky je prvý a z hladiska súčasnosti najjednoduchší model ideálneho kryštálu. V Einsteinovom modeli sa predpokladá: Kryštál je vytvorený len z atómov jedného druhu, t. j. všetky atómy v ňom sú rovnocenné. Elastická sila F ...

                                               

Augerov jav

Augerov jav je tzv. korpuskulárna relaxácia excitovaného stavu atómu. Ak sa atóm nachádza v excitovanom stave, t. j. na nízkej energetickej hladine chýba elektrón, musí skôr či neskôr dôjsť k relaxácii tohto stavu do nižšej energetickej hladiny. ...

                                               

Fotoelektrický jav

Fotoelektrický jav alebo fotoelektrický efekt alebo fotoefekt je experimentálne pozorovaný jav, kedy svetlo vhodnej vlnovej dĺžky pri dopade na kov alebo polovodič vyráža z atómov látky elektróny, ktoré sa potom volne pohybujú v látke a zvyšujú j ...

                                               

Mössbauerov jav

Bezodrazová jadrová rezonančná fluorescencia alebo stručne Mössbauerov jav je jav prvýkrát opísaný nemeckým fyzikom Rudolfom Mössbauerom, ktorý bol publikovaný v roku 1958. V tejto práci ukázal, že za určitých podmienok môže byť atóm v kryštále v ...

                                               

Prestup tepla

Prestup tepla je prenos tepla rozhraním dvoch látok rôzneho skupenstva, presnejšie: prenos tepla medzi jadrom prúdiacej tekutiny a fázovým rozhraním. V užšom zmysle sa prestupom tepla myslí len prenos tepla rozhraním prúdiacej tekutiny a tuhej st ...