Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 298                                               

Frazeologický nominatív

Frazeologický nominatív je podoba frazémy, v ktorej sa aj pri hocijako širokej variantnosti uvádza príslušná jednotka najčastejšie, teda podoba, ktorá sa pokladá za základnú, najviac reprezentatívnu. Zároveň sa tu prihliada aj na paradigmatickú f ...

                                               

Frazeologický obrat

Frazeologický obrat je starší názov pre frazému. Uplatnil sa v čase hladania názvu pre základnú jednotku celej frazeológie, dlho sa však neudržal, lebo sa prijali vyhovujúcejšie názvy, a to najskôr frazeologická jednotka, neskôr frazeologizmus a ...

                                               

Frazeologický obraz

Frazeologický obraz je Osobitný typ kontextovej figúry, v rámci ktorej sa na ploche nevelkého kontextu využívajú rozličné realizácie tej istej frazémy teda napr. jej varianty aj jej aktualizácie a deštrukcie, a to v súhre s nejakými príbuznými fr ...

                                               

Frazeologický parameter

Frazeologický parameter je súbor vlastností frazém, ktorá sa zaznamenáva pri lexikografickom, resp. frazeografickom opise frazém pomocou metódy tzv. frazeologickej parametrizácie. Táto metóda opisu frazém má podobu tzv. blokovej schémy, ktorá sa ...

                                               

Frazeologický plán jazyka

Frazeologický plán jazyka je Podla niektorých frazeologických koncepcií jeden z celkom osobitných plánov jazykovej výstavby, ktorý je súvzťažný najmä s lexikálnym plánom niekedy sa dokonca chápe ako nadstavba nad lexikálnym plánom a so syntaktick ...

                                               

Frazeologický podsystém

Frazeologický podsystém sú triedy frazeologických jednotiek vo vzťahu k triedam prvkov nižších a vyšších úrovní. Frazeologický podsystém sa nechápe v zmysle samostatnej jazykovej roviny. Je integrálnou súčasťou jazykového systému. Porov. frazeolo ...

                                               

Frazeologický slovník

Frazeologický slovník je slovník, v ktorom sa uvádzajú a vysvetlujú frazémy daného jazyka. Podla toho, v akom rozsahu sa uvádzajú jednotlivé frazémy jazyka a tiež podla toho, ako všestranne a do akej hĺbky a detailov sa popisujú frazémy, rozlišuj ...

                                               

Frazeologický systém

Frazeologický systém je relatívne samostatný hierarchický systém rôznych typov frazém, ktorý je komplementárny voči čiastkovým systémom pravidelného jazyka. Frazémy vytvárajú voči sebe navzájom a voči iným jazykovým prvkom rôzne štuktúrne, sémant ...

                                               

Frazeologicky viazaný význam slova

Frazeologicky viazaný význam slova je podla niektorých analogistikých frazeologických koncepcií je to význam slova, ktorý sa realizuje jeho výskytom v určitej konkrétnej frazéme. Napríklad v spojení zlatá mládež sa slovu zlatá pripisuje vlastný f ...

                                               

Frazeologický výraz

Frazeologický výraz je V rámci vymedzovania typov frazém podla sémantických kritérií pomenovanie pre typ, v ktorom nedochádza k výraznej desémantizácii komponentov, ale jeho frazeologizovanosť sa viacej zakladá na ustálenosti používania a zloženi ...

                                               

Frazeologický význam

                                               

Frazeologický zrast

Frazeologický zrast i frazeologická zrastenina je v rámci sémantickej klasifikácie V. V. Vinogradova taký typ frazém, pri ktorom význam frazémy nijako nevyplýva z významov komponentov, nijako nie je nimi motivovaný. To znamená úplnú stratu motivo ...

                                               

Frazeologický zvrat

Frazeologický zvrat je V čase nástupu frazeologickej teórie jeden z názvov pre základnú jednotku frazeológie. V tomto význame termín ustúpil, nahradili ho novšie a všeobecne prijaté názvy frazeologická jednotka, neskôr frazeologizmus a potom fraz ...

                                               

Úplná frazeologizácia

Frazeologizácia je proces, v ktorom z volného spojenia, z ustáleného spojenia nefrazeologickej povahy alebo aj z jednotlivého slova vzniká frazéma. Je to komplexný proces, založený na najrozmanitejších vnútorných syntagmatických, paradigmatických ...

                                               

Frazeologizačný proces

Frazeologizačný proces je proces tvorenia frazém v priebehu celého obdobia vývinu nášho jazyka. V predspisovnom období prebiehal f. p. živelnejšie a jeho zavŕšenie či završovanie pri niektorých typoch frazém bolo pomalšie. Pri celom f. p., pri zá ...

                                               

Frazeologizmus

Frazeologizmus alebo frazéma alebo frazeologická jednotka je jazyková jednotka, ktorá vznikla: významovým prehodnotením a formálnym alebo významovým ustálením pôvodne volného slovného spojenia napr. klepnúť po prstoch, prehodnotením ustáleného pô ...

                                               

Frazeologizované spojenie

                                               

Frazeomatika

Frazeomatika je v niektorých frazeologických koncepciách názov pre neidiomatickú časť frazeológie, alebo pre nefrazeologické ustálené slovné spojenia.

                                               

Frazeosémantické pole

Frazeosémantické polia sú významové skupiny frazém vyčleňované na základe spoločnej nocionálnej sémy. Frazémy jedného pola sa líšia svojimi špecifikačnými sémami, ktoré sú sekundárne a naviazené na jeden referenčný pojem. Takéto významové skupiny ...

                                               

Motivačná báza frazém

Frazeotvorná báza je lexikálny základ, z ktorého je utvorená frazéma. Niekedy sa rozlišuje tzv. derivačná báza, ktorou sú prvky vstupujúce do frazém a pomocou ktorých sa realizuje tzv. motivačná báza, ktorú tvoria významy slov pred frazeologizáci ...

                                               

Funkčná distribúcia frazém

Funkčná distribúcia frazém je vlastnosť istej vrstvy frazém, ktoré sa funkčne špecifikujú jedným smerom, niekedy aj ako osobitné druhy frazém, najmä v oblasti plnej vetnej realizácie: príslovia, porekadlá, pranostiky, povrávky ap.

                                               

Funkčná komplexnosť frazémy

Funkčná komplexnosť frazémy je účasť všetkých tvorivých parametrov ludského vedomia na utváraní obrazu, ktorým frazéma zachycuje životné situácie. Frazéma je výsledkom poznávacieho, citového hodnotiaceho, mravného a akčného úsilia ludskej povahy, ...

                                               

Genetický prototyp frazémy

                                               

Globálny a neglobálny význam frazémy

                                               

Gnómické príslovie

Gnóma je stručne vyjadrená múdrosť, myšlienka, ktorá má všeobecnú platnosť. V ludovej slovesnosti sú gnómami príslovia, v ktorých sa v podobe sentencií vyslovuje životná skúsenosť ludu.

                                               

Gnómické príslovie

                                               

Gnómický prézent

                                               

Gramatické typy frazém

Gramatické typy frazém sú frazémy, ktoré sú funkčnými ekvivalentmi príslušných autosémantických a synsémantických gramatických slovných druhov. Rozlišujú sa substantívne, verbálne, adjektívne, adverbiálne, predložkové, spojkové, zámenné, časticov ...

                                               

Hádanka

Hádanka je paremiologický útvar, ktorý iba v okrajových prípadoch máva platnosť frazémy. Z hádaniek však vznikajú aj vlastné frazémy.

                                               

Heterogénnosť frazém

Heterogénnosť frazém je vnútorná nejednotnosť frazeologického systému, ktorá vyplýva zo štruktúrnej a funkčno-sémantickej nerovnorodosti tried frazém, kde patria prvky od minimálnych asyntagmatických, napr. predložkovo-menných spojení alebo spoje ...

                                               

Historická frazéma

                                               

Historická frazeológia

                                               

Historické synonymum frazémy

Historické synonymum frazémy je frazéma zo staršieho obdobia vývinu nášho jazyka analogická so súčasnou frazémou rovnakého či podobného štruktúrno-sémantického modelu. Ide teda o totožnosť v sémantike, ale odlišnosť v obraznosti. Napr. dobre je z ...

                                               

Historický charakter frazeologického systému

Historický charakter frazeologického systému je potvrdenie princípu systémovosti vo frazeológii na základe porovnania súčasného frazeologického fondu so starším frazeologickým fondom v zmysle analogickosti frazeologizačných postupov. Staršie štru ...

                                               

Historická frazéma

historický pendant frazémy al. historická frazéma je frazéma vyskytujúca sa v staršom období vývinu nášho jazyka v podobe historického variantu al. historického synonyma al. frazéma, ktorá sa už do súčasnosti nezachovala. Porov. zaniknuté frazémy.

                                               

Genetický prototyp frazémy

Historický prototyp frazémy je východisková podoba frazémy vystupujúca obyčajne ako volné spojenie. Mnohé súčasné frazémy nie sú doložené zo staršieho obdobia ako frazémy, ale ako volné slovné spojenia, teda historické prototypy súčasných frazém. ...

                                               

Historický variant frazémy

Historický variant frazémy je frazéma zo staršieho obdobia vývinu nášho jazyka, v ktorom je zachovaný súčasný štruktúrno-sémantický model, no klúčový, príp. niektorý iný komponent je nahradený iným synonymným výrazom. H. v. možno rozdeliť na fraz ...

                                               

Historický výskum frazeológie

                                               

Hodnotiaca operatívnosť frazém

Hodnotiaca operatívnosť frazém je jeden z najtypickejších parametrov zo zóny konotatívnych zložiek významu frazémy odrážajúci skutočnosť, že frazéma takmer nikdy nie je iba obyčajnou nomináciou, ale vždy nesie aj hodnotiaci významový prvok. Práve ...

                                               

Hovorová frazeológia

Hovorová frazeológia je množina frazém, ktoré sa vyznačujú hovorovosťou. Za príbuzný termín zo štylistického hladiska treba pokladať označenie ludová frazeológia. Vlastný obsah týchto pojmov sa prekrýva. Pričom termínom hovorová frazeológia sa sl ...

                                               

Hovorový akcent

Hovorový akcent je funkčný aspekt frazémy, ktorý sa uvedomuje ako zdôraznená, umocnená hovorovosť frazémy. Súvisí s aktuálnou situáciou a komunikačnou aktivitou hovoriaceho.

                                               

Hranica frazémy

                                               

Hranica frazémy na paradigmatickej osi

                                               

Hranica frazémy na syntagmatickej osi

                                               

Hybridnosť frazém

Hybridnosť frazém je nesúlad medzi formálnou a obsahovou povahou frazém, ktorá je z hladiska funkcie akoby pomenovaním, no jej štruktúra je syntaktickej povahy.

                                               

Hyperbolická frazéma

Hyperbolické frazémy je podla J. Mihála štylisticky príznakové frazémy, ktoré vyčleňuje popri skupine štylisticky bezpríznakových frazém pri pokuse o triedenie frazém z hladiska štylistiky. Za hyperbolické frazémy pokladá J. Mihál napr. sprostý a ...

                                               

Hyperonymia

Hyperonymia / hyponymia frazém je vzťahy významovej nadradenosti/podradenosti medzi dvoma, resp. viacerými frazémami. Na rozdiel od lexiky sa tieto vzťahy uvedomujú menej výrazne, a to z viacerých dôvodov, napr. a) pre denotačnú neurčitosť význam ...

                                               

Chybná frazeologická kontaminácia

                                               

Identifikačná metóda

Identifikačná metóda je metóda analýzy frazém prostredníctvom zisťovania tzv. sémantického ekvivalentu – identifikátora, ktorým môže byť slovo, slovné spojenie alebo celá parafráza. Procedurálne je táto metóda blízka aplikačnej metóde, pretože sa ...

                                               

Identita frazémy

Identita frazémy je súhrn parametrov, ktoré zaručujú, že sa istý výraz aj pri svojej viacslovnosti, pri diferencovanej variantnosti aj pri existencii vo viacerých paradigmatických formách chápe ako celostná, jednotná a osobitná jazyková jednotka. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →