Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 286
                                               

Lernu!

Myšlienka lernu! ako internetovej stránky vznikla pri príležitosti prvého seminára E I Edukácia Internet v Štokholme v apríli 2000 a bola upresnená počas októbra 2001 druhého semináru E I v Uppsale. V júli 2002 dostal projekt podporu fondu Espera ...

                                               

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti je dokument Rady Európy Európskej únie, ktorý obsahuje popis schopností, získaných jednotlivcami, ktorí študujú cudzí jazyk krajín EÚ, a slúži na určenie stupňa jazykovej úrovne a úrovne ja ...

                                               

Vere Gordon Childe

Vere Gordon Childe bol austrálsky archeológ, historik a lingvista. Vďaka vedeckej všestrannosti na poli histórie a archeológie je považovaný za jedného z najvýznamnejších archeológov 20. storočia. Centrom jeho vedeckého záujmu bol vzťah Blízkeho ...

                                               

Adamawsko-východné jazyky

Adamawsko-východné jazyky je skupina 112 jazykov, ktorá patrí do nigersko-konžskej jazykovej rodiny. Hovorí sa nimi v centrálnej a východnej časti Nigérie, Stredoafrickej republike, na severe Kamerunu a v Konžskej demokratickej republike. Delia s ...

                                               

Adamov jazyk

Adamov jazyk je podla židovskej a kresťanskej tradície jazyk, ktorým údajne hovoril Adam, prvý človek na zemi, poprípade Eva, údajne prvá žena na svete zo záhrady Eden. Nevieme presne ako jazyk vznikol, buď na Adama hovoril týmto jazykom Boh, ale ...

                                               

Amerindiánske jazyky

Amerindiánske jazyky alebo amerind je jazyková makrorodina navrhovaná Josephom Greenbergom zahŕňajúca indiánske jazyky okrem jazykovej rodiny na-dené. Velká väčšina lingvistov návrh zamieta. Pojem sa niekedy volne používa aj pre všetky domorodé j ...

                                               

Babylonská veža (Babylon)

Babylonská veža je stavba spomínaná v Biblii v Knihe Genezis. Zrejme sa ňou myslí zikkurat Etemenanki v meste Babylon. Podla Biblie sa ludia rozhodli postaviť mesto a vežu až do neba babylonskú vežu aby dokázali, že ich moc je podobná moci Božej. ...

                                               

Eurázijské jazyky (Greenberg)

Eurázijské jazyky je jazyková makrorodina navrhovaná lingvistami J. Greenbergom a M. Ruhlenom, pozostávajúca z nasledujúcich jazykových rodín, resp. jazykov: eskimácko-aleutské jazyky etruština altajské jazyky nivština kórejčina a japončina a ain ...

                                               

Eurázijský jazykový zväz

Eurázijský jazykový zväz ja jazykový zväz navrhovaný Jakobsonom, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou monotónie a zároveň mäkkostnou koreláciou spoluhlások. Patria sem: možno aj írčina mimo eurázijského kontinentu viaceré uralské jazyky okrem fínčiny, ...

                                               

Európsky deň jazykov

Jeho korene siahajú do roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov European Year of Languages, skrátene EYL. Organizátormi EYL boli Rada Európy a Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Eu ...

                                               

Indopacifické jazyky

Indopacifické jazyky je návrh genetického zoskupenia jazykov podla Greenberga z roku 1971. Zahŕňa to, čo sa v iných klasifikáciách ozančuje ako papuánske jazyky, andamanské jazyky a tasmánske jazyky. Greenberg toto zoskupenia nazýva "fyla" a delí ...

                                               

ISO 639

ISO 639 je norma ISO, ktorá uvádza zoznam kódov pre názvy jazykov. Štandard ISO 639 sa skladá z rôznych častí, z ktorých prvé tri sú vydané a ďalšie tri sú v konečnej fáze schvalovania. ISO/CD 639-4: 2008? Kódy názvov jazykov – Časť 4: Realizačné ...

                                               

Japonské písmo

Japončina sa ako jazyk vyvíjal oddelene od ostatných, ale časom nastala potreba jazyk nejakým spôsobom zapísať. Keďže Japonsko leží neďaleko Číny rozhodlo sa, že z Japonska vyšlú učencov. Čínština sa stala úradným jazykom, ale malo to isté nevýho ...

                                               

Lingua franca (dorozumievací jazyk)

Lingua franca je neformálne označenie: alebo častejšie pre akýkolvek nadregionálny dorozumievací jazyk angl. vehicular language, nem. Verkehrssprache buď pre čiastočne zmiešaný jazyk slúžiaci na nadregionálne dorozumievanie Jazyk sa stáva dorozum ...

                                               

Mediteránne jazyky

Mediteránne jazyky alebo stredozemské jazyky je tradičný kolektívny názov pre neznáme neindoeurópske jazyky raného Stredomoria. Z vývojového hladiska sú to teda všetko izolované jazyky. Sú to tieto jazyky: pelasgičtina cypersko-minojský jazyk ete ...

                                               

Pelasgičtina

Pelasgičtina je mŕtvy neklasifikovaný jazyk, spravidla považovaný za predindoeurópsky alebo indoeurópsky jazyk. Je to jazyk, ktorým hovorili Pelasgovia, čo boli predgrécki obyvatelia na juhu Balkánu. Sporné je nie len zaradenie jazyka, ale aj, či ...

                                               

Zoznam jazykov podla celkového počtu hovoriacich

Toto je približný zoznam jazykov podla celkového počtu hovoriacich. Uvádza zoznam 37 jazykov, ktoré majú viac ako 45 miliónov hovoriacich. Takéto zoznamy by sa mali používať opatrne z nasledujúcich dôvodov: Po druhé, neexistuje jediné kritérium, ...

                                               

Zoznam jazykov podla počtu hovoriacich

Cielom tohoto čláku je zobraziť zoznam jazykov podla počtu rodených hovoriacich. Je nutné si uvedomiť, že takéto zoznamy sa môžu odlišovať podla definície niektorých pojmov. Presnejšie, definícia "dialektu" a "jazyka" je často dôležitá a môže zme ...

                                               

Kontext (jazykoveda)

Kontext je súvislá časť textu, z ktorej možno určiť vzájomné vzťahy medzi jazykovými, kompozičnými alebo tematickými jednotkami. Náuka o kontexte sa nazýva kontextológia.

                                               

Lexikografia

Lexikografia alebo slovnikárstvo je disciplína jazykovedy, ktorá sa zaoberá teóriou a praxou spracovania slovnej zásoby jazyka v slovníkoch.

                                               

Výkladový slovník

Výkladový slovník je: v užšom zmysle len jazykový výkladový slovník, teda slovník, ktorý poskytuje filologický výklad významu slov v ňom obsiahnutých; tento výklad môže byť vecný výklad t.j. krátky a výstižný opis charakteristík alebo štruktúrny ...

                                               

Lexikológia

Lexikológia je náuka o slove, slovnej zásobe jazyka a lexikálnej rovine jazyka. Delenie: lexikálna sémantika konfrontácia medzi jazykmi aj v rámci jazyka tvorenie slov - vrátane onomastiky paradigmatická lexikológia frazeológia historická lexikol ...

                                               

Strojový preklad

Strojový preklad je preklad realizovaný pomocou počítača. Je okrem iného predmetom skúmania intelektiky. Výskum v oblasti strojového prekladu sa zameriava na využitie softvéru na preklad textu alebo hovorenej reči z jedného prirodzeného jazyka do ...

                                               

László Bulcsú

László Bulcsú bol chorvátsky jazykovedec, spisovatel, prekladatel a polyglot, ktorý hovoril viac ako 40 jazykmi. Vzhladom na svoje vytváranie početných novotvarov a obhajobe jazykového purizmu získal prezývku "chorvátsky Šulek našej doby".

                                               

Juraj Králik (diplomat)

JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc. bol slovenský diplomat a spisovatel, ktorý zastával funkciu poradcu generálneho tajomníka OSN. Významným spôsobom prispel k rozvoju slovenského folklórneho tanca.

                                               

Kató Lombová

Dr. Kató Lombová, bola maďarská tlmočníčka, prekladatelka, "jazykový génius", svojho času jeden z najlepších synchrónnych tlmočníkov na svete. Má doktorát z fyziky a chémie, ale v čase hospodárskej krízy začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia j ...

                                               

Silvestre de Sacy

Antoine Isaac, barón Silvestre de Sacy bol francúzsky filológ, prekladatel a polyglot. Je považovaný za zakladatela modernej arabistiky, ktorý mal zásadný vplyv na rozvoj orientalistiky.

                                               

Michel Thomas

Michel Thomas, rodený Moniek Kroskof bol polský polyglot, lingvista a učitel jazykov. Svoje detstvo strávil v Nemecku a vo Francúzsku. S nástupom Hitlera k moci sa preňho začala doba prenasledovania. Michel utiekol do Francúzska, kde sa pridal k ...

                                               

Presupozícia

Presupozícia je veta, ktorej pravdivosť je nutnou podmienkou toho, aby iná veta bola výrokom, čiže aby nadobudla pravdivostnú hodnotu. Na určenie presupozície slúži Strawsonov test, podla ktorého: Ak p vyplýva z q aj z nie-q, tak p je presupozíci ...

                                               

Binárny prefix

Binárny prefix alebo binárna predpona je niektorý z prefixov, ktoré sa v informatike používajú na prehladnejšie vyjadrenie velkých násobkov jednotiek veličín.

                                               

Afázia

Afázia je porucha pojmového myslenia a s ním spojenej vnútornej reči, spôsobená poškodením určitých oblastí mozgovej kôry. Prejavuje sa poruchou schopnosti vyjadrovať sa rečou, písmom, prípadne inými znakmi alebo poruchou schopnosti porozumieť vý ...

                                               

Demonym

Demonym je slovo, ktoré pomenúva obyvatelov alebo domorodcov konkrétneho miesta, napríklad mesta, štátu, kontinentu alebo inej zemepisnej oblasti. Zvyčajne sa odvodzuje od názvu miesta. Napríklad demonymy pre obyvatelov Slovenska sú Slovák a Slov ...

                                               

Jednoznačnosť

Jednoznačnosť je sémantický vzťah medzi slovami a predmetmi, keď rovnaké slová označujú rôzne predmety v tom istom význame. Napr. vo vete "Jana, Helena a Milan sú ludia" znamená "ludia" pre všetky tri designáty to isté. "Človek" označuje tie tri ...

                                               

Komponentová analýza

Komponentová analýza je skúmanie významu slov vyčleňovaním sémantických komponentov čiže sém. Bez presného teoretického zdôvodnenia sa komponentová analýza už dávnejšie používa v lexikografickej praxi pri vysvetlovaní lexikálnych významov slov. P ...

                                               

Mnohoznačnosť

Mnohoznačnosť – mať viac významov. Mnohoznačnosť umožňuje sprostredkovať rozličné súvislosti zmyslu. Mnohoznačnosť je sémantický vzťah, keď rovnaké slová označujú rôzne predmety v rôznych významoch. Napr. zem znamená rôzne veci, keď týmto slovom ...

                                               

Náhodná mnohoznačnosť

Náhodná mnohoznačnosť je mnohoznačnosť, pri ktorej má rovnaké slovo celkom rôzne významy čisto náhodne, ako napr. v prípade slova "zem".

                                               

Nenáhodná mnohoznačnosť

Nenáhodná mnohoznačnosť je mnohoznačnosť, pri ktorej majú slová rovnakú podobu na základe určitých vzťahov medzi denotátmi. Táto nenáhodná mnohoznačnosť sa nazýva analógia.

                                               

Nosná informácia

Nosná informácia je informácia, kvôli ktorej sa uskutočňuje komunikačný proces. Nosná informácia je obsah správy, ktorý bol v odosielacom zámere hovoriaceho a ktorý počúvajúci prijíma ako vlastný komunikačný obsah. Nosná informácia je myšlienkový ...

                                               

Nultý stupeň

Nultý stupeň je sémantický stupeň, označovaný znakmi prvého sémantického stupňa. Jeho prvky samé nie sú teda znakmi. Nultý stupeň je stupeň objektov, ktoré tvoria poslednú vrstvu hierarchie sémantických stupňov. Pojem nultého stupňa je relatívny, ...

                                               

Pojem

Pojem alebo koncept je kognitívny významový útvar alebo kognitívne významové dianie, ktoré je výsledkom poznávania vlastností alebo vzťahov entít a je súčasťou súdov. Pojem dovoluje vyčleniť nejakú skupinu javov alebo predmetov, priradiť im jedno ...

                                               

Pojmotvorba

Pojmotvorba alebo vytváranie pojmov alebo tvorenie pojmov alebo tvorba pojmov je významotvorba, ktorá sa realizuje najmä prostredníctvom analýzy, syntézy, porovnávania, abstrahovania, zovšeobecňovania. Výsledkom pojmotvorného procesu je kognitívn ...

                                               

RDFa

RDFa, v preklade systém opisu zdrojov v atribútoch, je technológia pre prenos štruktúrovaných informácií vnútri webových stránok. RDFa je jeden zo spôsobov zápisu dátového formátu Resource Description Framework. Na prenos dát v RDF sa používajú a ...

                                               

Referencia (jazykoveda)

Referencia je vzťah jazykových výrazov, resp. celého textu k istému úseku objektívnej reality alebo aj k fiktivnemu obrazu, jeho zapojenie do času a priestoru. Za zvláštny druh referencie možno považovať aj odkaz. Výskumom referencie sa zaoberá r ...

                                               

Séma

Séma alebo sémantický príznak je základná jednotka obsahového plánu jazyka, nazývaná jednotkou elementárneho zmyslu. Je to najmenší sémantický komponent, ktorý nemožno ďalej členiť. Súhrn sém tvorí semému.

                                               

Sémantický web

Sémantický web je web, ktorý sa má stať novým evolučným stupňom súčasného webu. Ide o web, kde sú informácie štruktúrované a uložené podla štandardizovaných pravidiel, čo ulahčuje ich vyhladanie a spracovanie. Stavia najmä na Resource Description ...

                                               

Význam slova

Význam slova je základná jazyková obsahová jednotka; entita žijúca vo vedomí ludí istej spoločnosti a vymedzujúca správne používanie príslušného slova. Pri úvahách o význame slova sa uplatňujú rôzne kategórie a iné pojmy, rôzne predstavy, domnien ...

                                               

Významový proces

Významový proces je postupná zmena významu/významov; procesuálny aspekt významového univerza. Príkladom významového procesu je: súdenie, myslenie, vývin významu, zmena významu, mienenie.

                                               

Semiotika

Semiotika alebo semiológia je všeobecná teória/náuka o znaku. Je to filozofická a jazykovedná disciplína, ktorá skúma znaky a znakové systémy počnúc signalizačnými systémami, až po prirodzené jazyky a formalizované jazyky. Podla Vilmosa Voigta je ...

                                               

Semióza

Semióza je semiosis - konkrétny znakový proces, v ktorom niečo funguje ako znak. Semióza je zložený jav: niečo sa stáva znakom, funguje ako znak a chápe sa ako znak. Semíóza je proces prestupovania sa podprocesu pôsobenia vehikula ako znaku, desi ...

                                               

Zmysel výrazu

Zmysel výrazu je podla G. Fregeho spôsob danosti významu výrazu; to, čím sa výrazy s rovnakým významom, napr. výraz Dennica a výraz Večernica od seba líšia: výrazy Dennica a Večernica majú rovnaký význam, ale rôzny zmysel. Zmysel výrazu je výrazo ...