Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271
                                               

Polyanilín

Môže byť pripravený pre rôzne špecifické aplikácie, ako napríklad v dobíjacích batériách, biosenzoroch alebo antikoróznych povlakoch. Jeho vodivosť a ďalšie charakteristiky velmi závisia od experimentálnych podmienok, pri ktorých bol pripravený, ...

                                               

Polymerizácia

Polymerizácia je chemická reakcia syntetických makromolekulových látok, pri ktorej sa molekuly základnej látky zlučujú do väčších celkov bez toho, aby vznikol nejaký vedlajší produkt. Polymerizácia je viacnásobná adícia, pri ktorej monoméry majú ...

                                               

Polytiofén

Tento polymér a jeho deriváty sú stále intenzívne skúmané pre ich dobré vodivé vlastnosti a možné aplikácie. Vysokú elektrickú vodivosť PT umožňuje delokalizácia elektrónov pozdĺž polymérneho reťazca. Elektróny sú delokalizované pozdĺž konjugovan ...

                                               

Rozpúšťadlo

Rozpúšťadlo je tekutá fáza, ktorá rozpúšťa pevnú, kvapalnú alebo plynnú látku za vzniku roztoku. Najbežnejšie rozpúšťadlo v každodennom živote je voda. Z ostatných bežne užívaných rozpúšťadiel sú to najmä organické rozpúšťadlá. Zvyčajne majú rozp ...

                                               

Acetonitril

Acetonitril je bezfarebná jedovatá kvapalina so zápachom podobným éteru. Je dobre rozpustná vo vode, má nízku teplotu varu a je lahko zápalná.

                                               

Benzén

Benzén je číra bezfarebná, stála kvapalina nemiesitelná s vodou s charakteristickou sladkastou vôňou. Má sumárny vzorec C 6 H 6, často používaná skratka je Ph-H. Patrí do skupiny aromatických zlúčenín a jej najjednoduchším benzenoidným uhlovodíko ...

                                               

Benzylalkohol

Benzylalkohol je aromatický alkohol. Je to bezfarebná kvapalina s vôňou typickou pre aromatické zlúčeniny. Kvôli svojej nízkej toxicite a nízkemu tlaku pár je benzylalkohol užitočné rozpúšťadlo.

                                               

Dietyltoluamid

Dietyltoluamid alebo N, N -dietyl- meta -toluamid alebo DEET je žltkastá olejovitá kvapalina. Je najpoužívanejšou aktívnou zložkou v repelentoch proti hmyzu. Aplikuje sa na kožu alebo oblečenie, predovšetkým kvôli odpudeniu komárov. Chráni tiež p ...

                                               

Kyselina mravčia

Kyselina mravčia je najjednoduchšia karboxylová kyselina. Je dôležitým medziproduktom v prírodných biochemických dejoch, vyskytuje sa v jedoch žihadiel včiel a mravcov, odkial pochádza aj jej slovenský nesystémový názov. V prírode sa okrem včiel ...

                                               

Metanol

Metanol je najjednoduchší alifatický alkohol. Sumárny vzorec je CH 3 OH. Je to bezfarebná, alkoholicky zapáchajúca kvapalina, neobmedzene miešatelná s vodou. Je tekutý, horlavý a velmi jedovatý. Metanol nie je priamo toxický. V pečeni sa však pôs ...

                                               

Pentán

Pentán je organická zlúčenina s piatimi atómami uhlíka. Je to acyklický, nasýtený uhlovodík, patriaci do skupiny alkánov. Za bežných podmienok je to bezfarebná kvapalina. Vlastnosťami je velmi podobný butánu a hexánu. Býva súčasťou niektorých pal ...

                                               

Trichlórmetán

Trichlórmetán alebo chloroform je bezfarebná tekutina sladkastej chuti a vône. Používa sa ako nepolárne rozpúšťadlo. Je výborným rozpúšťadlom nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Ešte pred niekolkými rokmi prakticky všetky čistiarne odevov p ...

                                               

Sklo

Sklo je homogénna amorfná, izotropná, priehladná, pevná a krehká látka v metastabilnom stave, vznikajúca ochladzovaním taveniny. Obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec. Je to biologicky neaktívny materiál. ...

                                               

Duritka

Duritka je slangové označenie predmetu vyrobeného zo špeciálneho skla. V užšom zmysle sa takto označujú len poháre vyrobené zo spomínaného skla. Duritky od roku 1914 do roku 1996 pod značkou Durit vyrábala skláreň Rudolfova huť v Dubí. Pod značko ...

                                               

Jenské sklo

Jenské sklo je tepelne a chemicky odolné borosilikátové sklo, ktoré vyvinul Otto Schott v roku 1887. V súčasnosti sa pod značkou Jenaer Glas distribuuje tovar pre domácnosť na základe licencie spoločnosti Zwiesel Kristallglas AG. Pod značkou Tren ...

                                               

Kalené sklo

Kalené sklo je tvrdené sklo, ktoré sa vyrába tepelnou úpravou kalením. Tento proces zmení vnútorné napätie a sklo vďaka nemu získa nové vlastnosti. Proces kalenia spočíva v ohriatí skla minimálne na teplotu 630 °C a jeho následnom prudkom ochlade ...

                                               

Nepriestrelné sklo

Nepriestrelné sklo je sklo s vysokou odolnosťou proti strelbe či rozbitiu. Používa sa na ochranu posádky dopravných prostriedkov a niektorých budov, kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť a ochrana. Vyrábajú sa prevažne z polykarbonátov alebo z vrstve ...

                                               

Sklená vata

Sklená vata alebo sklená vlna je tepelno a zvukovo izolačný materiál vyrobený zo sklenených vláken. Sklo je obvykle pre zvýšenie pružnosti a zníženie lámavosti upravené. Úprava spočíva jednak v pridávaní hliníka do taveniny skla, alebo obalením v ...

                                               

Vulkanické sklo

Vulkanické sklo alebo sopečné sklo je amorfný produkt rýchlo chladnúcej magmy, v ktorom nemali atómy prvkov dostatok času aby sa stihli usporiadať do kryštálovej mriežky. Sklo preto nie je minerál. Ako všetky druhy skiel je to hmota prechodného z ...

                                               

Stavebný materiál

Stavebný materiál alebo stavivo je látka s vhodnými vlastnosťami, ktorá sa používa v stavebníctve na výstavbu. Ich význam má v stavebníctve z hladiska výstavby, velmi dôležitú úlohu. Predstavuje v podstate materiálovú základňu, bez ktorej by sa n ...

                                               

Bitúmen

Bitúmen je akákolvek tuhá či kvapalná zmes uhlovodíkov, ktoré boli extrahované bežnými organickými rozpúšťadlami z novších aj starých sedimentov obsahujúcich organickú hmotu. Pravé či prírodné bitúmeny sú napr. prírodné asfalty, prírodné vosky na ...

                                               

Cement (stavebníctvo)

Cement je akékolvek práškové hydraulické spojivo s výnimkou hydraulického vápna, puzolánov a vysokopecnej trosky. V alternatívnych definíciách sa cement definuje ako úplné synonymum hydraulického spojiva, alebo sa definícia z prvej vety tohto člá ...

                                               

Dolomit (hornina)

Dolomit je hornina sedimentárneho pôvodu, zložená v prevažnej miere z minerálu rovnakého mena. Vzniká buď usadzovaním CaMg 2 v hypersalinnom vodnom prostredí, alebo častejšie dolomitizáciou usadených vápencov. Prechod medzi dolomitom a vápencom n ...

                                               

Eternit

Eternit je od roku 1903 ochranná známka vláknocementových výrobkov, ktorá sa časom stala všeobecne používaným názvom pre azbestocementové výrobky. Tenké vláknocementové dosky sa používajú v stavebníctve na strešné krytiny, obklady stien na výrobu ...

                                               

Gabion

Gabion je drôtokamenný prvok, slúžiaci na prenos zemných tlakov, ďalej ako opevnenie pri stabilizácii brehov upravovaných vodných tokov, alebo napr. na čelá mostných objektov a priepustov. Využíva sa aj v záhradnej architektúre, alebo ako múr mie ...

                                               

Hlinka (nerast)

Hlinka je nerast, ktorý má široké použitie. Ako biely pigment sa používa v maliarstve. Ako sochárska či modelárska hlina sa používa na v hrnčiarstve, keramikárstve a sochárstve, kde sa ešte upravuje pálením.

                                               

Hydraulické vápno

Hydraulické vápno je druh vápna používaného na výrobu vápennej malty. Hydraulicita je schopnosť vápna stvrdnúť pod vodou. Hydraulické vápno sa vyrába žíhaním vápenca obsahujúceho íl a iné nečistoty. Vápnik v peci reaguje s nerastmi obsiahnutými v ...

                                               

Íl

Íl je nespevnená usadená hornina zložená z viac ako 50 % ílovitej zložky. Tvoria ju ílové minerály, pelitovej frakcie s velkosťou jednotlivých zŕn pod 2 μm. Hornina môže mať rôznou farbu závislú na obsahu prímesí. Íly s 25 – 75 % vápenatej prímes ...

                                               

Izolácia stavby

Izolácie stavby alebo stavebné izolácie alebo izolácie budovy sú izolácie stavby voči vonkajším poveternostným podmienkam, zabezpečujúce vnútornú interiérovú pohodu. Hoci si väčšina ludí pojem hneď spája s tepelnou izoláciou budovy s cielom racio ...

                                               

Klinec

Klinec je kovový výrobok na jednoduché a rýchle spájanie súčastí z mäkkého materiálu. Využíva sa pružnosť spájaného materiálu, ktorá udržiava zatlčený klinec v diere. Klinec sa skladá z drieku, ktorý je valcovitý, ihlanovitý alebo hranolovitý. kl ...

                                               

Malta (stavebníctvo)

Malta je kašovitá zmes niekolkých látok, ktoré po čase stuhnú. Slúži v stavebníctve ako spojovací materiál a omietková hmota. Skladá sa z piesku, vápna a cementu a vody.

                                               

MgO doska

MgO doska alebo horčíkový panel, horčíková doska je nová generácia technologicky vyspelého stavebného materiálu, ktorý sa radí medzi konštrukčné systémy pre suchú výstavbu v interiéri a exteriéri.

                                               

Mramor

Mramor alebo kryštalický vápenec je premenená hornina skladajúca sa z 95 % kryštálov karbonátov, najčastejšie kalcitu. Zvyšných 5 % tvoria rôzne silikáty, ílovité hmoty, limonit, grafit, prípadne aj ďalšie minerály a organické látky, ktoré zafarb ...

                                               

Murivo

Murivo je špeciálnym spôsobom ukladané stavivo z kameňa, tehál, tvaroviek a iných malých dielov, ktoré sú vzájomne previazané na sucho, na maltu alebo formované zo zmesi určenej na stvrdnutie, z ktorého je následne vytvorené stavebná konštrukcia, ...

                                               

Ónyxový mramor

Ónyxový mramor skrátene ónyx sa používa ako označenie páskovaných travertínov používaných ako obkladové kamene. Takéto označenie má dve príčiny; jednak fakt, že velké množstvo obkladových kameňov je v technickej praxi označovaných ako mramor napr ...

                                               

Portlandský cement

Portlandský cement je najviac používaný druh cementu pri výrobe betónu a malty. Obsahuje zmes oxidov kovov alkalických zemín vápnika, ďalej oxidy kremíka a hliníka. Portlandský cement a podobné materiály sú vyrábané pálením vápenca s ílom alebo s ...

                                               

Sadra

Vyrába sa z prírodného nerastu - Pri zahrievaní sadrovca tento stráca postupne a podla výšky teploty nadobúda rôzne vlastnosti: Pri teplote nad 1 000 °C v zmesi s hydraulickými zlúčeninami nadobúda vlastnosti Pri teplote od 120 °C do 170 °C vznik ...

                                               

Striekaná penová izolácia

Striekaná penová izolácia resp. striekaná polyuretánová izolácia je pena najčastejšie vznikajúca chemickou reakciou 2 zložiek: polyisokyanátu a polyhydroxylovej zlúčeniny. Druhá zložka obsahuje aj ďalšie zlúčeniny, ako napr. stabilizátory či rozp ...

                                               

Vápenec

Vápenec je sedimentárna hornina, ktorá spolu s dolomitom tvorí štyri pätiny všetkých sedimentov na povrchu Zeme. V prevažnej miere sa skladá z uhličitanu vápenatého, či už vo forme kalcitu, alebo aragonitu. Ako prímesi sa vyskytujú dolomit, sider ...

                                               

Zvárková ocel

Zvárková ocel alebo nevhodne zvárkové železo je: pôvodne ocel, ktorá je výsledkom tlakového zvárania hrudiek železa či ocele pochádzajúcich buď z hrudkovacej pece alebo z pudlovacej pece; v kovárskom slangu sa ako zvárková ocel označuje len kalit ...

                                               

Adria (tkanina)

Adria je tkanina z česanej vlny, na pohmat jemne plstnatá. Je tkaná atlasovou väzbou so šikmým riadkovaním. Používa sa na výrobu kvalitných pánskych a dámskych spoločenských šiat.

                                               

Adriová väzba

Adriová väzba je jeden z typov väzby tkaniny, konkrétne spevnenej atlasovej väzby. Spevnená je v obidvoch smeroch tkania. Je typická pre vlnené tkaniny určené napríklad na obleky, ako je adria.

                                               

Džersej

Džersej: žerzej) je všeobecné označenie lahkých až stredne ťažkých pletenín. Výrobky majú mäkký omak, dobre splývajú, sú nekrčivé, mierne roztiažne a elastické. Povrch je hladký alebo lahko členitý. Podla niektorých definícií ide výhradne o záťaž ...

                                               

Gabardén

Gabardén je husto tkaná látka, z ktorej sa vyrábajú obleky, zvrchníky, kabáty a nohavice. Textília je tkaná z vlnenej priadze, ale zvykne sa používať aj bavlna, syntetické vlákno alebo aj ich zmes. Gabardén je z jednej strany hladký, z druhej str ...

                                               

Gore-Tex

Gore-Tex je membránový materiál, tvorený zlaminovaním dvoch vrchná a prostredná alebo troch vrstiev: stredová vrstva - membrána vyrobená z mikroporézneho expandovaného polytetrafluoretylénu teflon vnútorná vrstva - dotykový materiál povrchová vrs ...

                                               

Hrčka (textil)

Hrčka je maličký uzlík v tvare gulky zo syntetických, najčastejšie z polyesterových vlákien na povrchu tkaniny alebo pleteniny z priadzí s obsahom týchto vlákien. Hrčky vznikajú po určitom opotrebovaní textílie na jej povrchu.

                                               

Kašmír (látka)

Kašmírska vlna je textilný materiál získavaný zo srsti kašmírskej kozy. Textílie zo srsti týchto zvierat sú známe už najmenej 2 000 rokov. Označenie kašmírska vlna pochádza údajne od perzského hodnostára Ali Em Hamdani, ktorý v 14. storočí zavied ...

                                               

Ľan

Ľanové textilné vlákno sa získava zo stonky lanu siateho. V surovom lane tvoria jednotlivé 20 – 50 mm dlhé vlákna zväzok s dĺžkou 50 – 90 cm.

                                               

Niť

Niť je vlákno, alebo viacero spradených vláken na šitie alebo tkanie. Na rozdiel od priadze je niť všeobecný, širší pojem pre textilné vlákno, z ktorých sa priadza skladá. Vhodný výber šijacích nití má vplyv na kvalitu odevu.

                                               

Sea Island

Sea Island je obchodné označenie pre vlákna získané z bavlníku Gossypium barbadense, ktorý je dopestovaný na ostrovoch pri pobreží Južnej Karolíny a Georgie v USA. Bavlník pochádza z Peru, odkial sa dostal koncom 18. storočia na juhovýchod USA, k ...