Топ-100

★ Free online encyclopedia. Did you know? page 234                                               

Kontaktná metamorfóza

Kontakt metamorfóza je typ metamorfózy, kde je dominantným faktorom v teplote a tlaku je nízka. Metamorfný účinok klesá v smere od kontaktu a vytvorenie metamorfné zóny uvedený ako kontakt aureoly. Kontaktovať metamorfóze bežne sa vyskytuje v mie ...

                                               

Regionálna metamorfóza

Regionálna metamorfóza je typ geologického metamorfózy postihujúcej rozsiahle oblasti zemskej kôry, často celé regióny pásma pohorí. Tento problém sa vyskytuje zvyčajne pri tzv. kontinentálnej kolízie, kde nie je kolízia kontinentálne tektonickýc ...

                                               

Minerál

Minerál alebo nerast je látka, ktorá: Za normálnych podmienok kryštalická. Prirodzene sa vyskytuje v prírode. Má rovnorodé chemické zloženie sa však v rámci určitých medzí meniť) a rovnorodé fyzikálne vlastnosti v lubovolnej časť rovnorodú štrukt ...

                                               

Alkalický živec

Alkalické živce sú minerály skupiny živcov, ktoré majú vo svojej štruktúre prevažne jedným z katiónov Na, K. Táto skupina zahŕňa tieto minerály sú zoradené podľa zvyšuje obsah draslíka: albit, anortoklas, sanidín, mikroklín a ortoklas. Albit je v ...

                                               

Anortozit

Anortozit je hlbinná vyvrenina skladá takmer výhradne na základe živcov anortitu, bytownitu a labradoritu, ktoré môžu tvoriť 90-100% ich objemu. Môže obsahovať 0-10% mafických minerálov ako pyroxén, ilmenit, magnetit a olivín. So zvyšujúcim sa po ...

                                               

Citrín (kremeň)

Citrín je drahokamová odroda kremeňa, je jasný a má rôzne odtiene žltej. Patrí medzi fanerokryštalické odrôd kremeňa.

                                               

Fylit

Fylit je premenená na skale, čo má za následok nízky stupeň ílovito-prachovitých sedimentov. Hlavné minerály z tejto skaly sú kremeň, chlority a tmavé sludy. Termín fylit sa používa pomerne nejednotne väčšinou len na základe makroskopického pripo ...

                                               

Hyaloklastit

Hyaloklastit, je typ vulkanické brekcie, skladajúci sa z vulkanického skla, ktoré vzniko počas erupcie vo vodnej zložke životného prostredia. Rozlišujeme dve formy hyaloklastitov, výbušné, tiež odvolával sa na ako hyalotufy a neexplozívne hyalokl ...

                                               

Chemický sediment

Chemické sedimente v sladkej vode, na ktorej tvorbe sa primárne zdieľať chemické reakcie alebo fyzikálno-chemických procesov. Medzi najčastejšie chemické sedimenty sú evapority, tvoril sadrovcom, kyseliny octovej alebo barytom. Sú to väčšinou sol ...

                                               

Kryštalická bridlica

Kryštalická bridlica, alebo je súhrnný názov pre skupinu metamorfovaných hornín, s zretelnou bridličnatou textúrou, ktoré vznikli v regionálnej metamorfóze. Podľa neho, z ktorých pôvodné rock tvoril, rozlišuje sa medzi parabridlice a ortobridlice ...

                                               

Labradorit

Labradorit alebo labrador je triklinický minerálne plagioklasového série, ktoré tvoria pevné riešenie medzi albitom a anortitom. Toto miesto sa nachádza bližšie k anortitu, je typická hra farieb na povrchu. To môže byť často nájsť v gabrách a baz ...

                                               

Ortorula

Ortorula alebo leukokrátna pe je transformovaný do skaly, ktorá vznikla premenou kyseliny na intermediárnych vyvretých horninách, ako sú granitoidy, granodiority, kremité diority a viac, v amfibolitovej fácii. Termín ortorula orthogneiss predstav ...

                                               

Polodrahokam

Polodrahokam je minerál, ktorý nebude spĺňať niekoľko podmienok drahokamy. Je ich pomerne veľa. Ich ceny, preto závisí veľmi veľa z farieb a tvarov.

                                               

Rubín

Ruby je vzácny drahokam, chemicky oxidu hlinitého - Al 2 O 3, mineralogicky korund. Má ružové až červené sfarbenie, ktoré spôsobuje zvýšený obsah chrómu. Ostatné farebné drahokamové odrôd korund sú spoločne uvedené ako zafír, najznámejší je v mod ...

                                               

Rula

Pe je materiál zo skupiny premenených hornín. Obsahuje quartz, sludy a živce. Zo žuly sa líši zbridličnatením. Podobne ako v svore to niekedy v menších množstvách granát. Má paralelné prúžkovitý aplicatii, ktoré sa striedajú svetlé pásy z kremeňa ...

                                               

Skupina pyroxénu

Skupina pyroxénu je skupina monoklinických, alebo rombických tmavých minerálov s všeobecného vzorca ABT 2 O 6, ak B - Al, Fe 3, Mg, Sc, Ti, Cr 3. T - Si, Al. A, Na, Ca, Fe 2, Mg, Zn, Mn 2, Li. Podľa crystal systém sa rozdelujú na: Spodumen - LiAl ...

                                               

Šlír

Šlír je založená rock, vápnitý íl s vrstvami jemnozrnného piesku. Názov pochádza z nemeckého slova schlier a používa sa najmä v alpskej oblasti pre vápenaté ílovcov a pieskovcov, s typickou teplou poveternostným vplyvom.

                                               

Ultrabázická hornina

Ultrabázické horniny alebo ultrabáziká sú vyvreté horniny obsahujúce menej ako 44 % alebo 45 % SiO 2. Ide o umelo obmedziť hranice, ktorá odráža len ich chemické zloženie. Skupina ultrabázických hornín je naozaj veľa spoločného s horninami ultram ...

                                               

Záhneda

Záhneda je drahokamová odroda kremeňa, má tmavohnedú farbu. Medzi fanerokryštalické odrôd. Jeho farba môže byť dymovozakalená, svetlohnedá až tmavo hnedej. Kryštály záhnedy mať perfektný kryštalografický rozvoj, ale oni sú často v európe drobnými ...

                                               

Hornina

Rock je rôznorodé anorganická prírodnina, zložená z jedného alebo viac minerálnych látok. Skaly tvoria najvrchnejšiu časť Zeme – zemskej kôry, ale aj najvrchnejšiu časť zemského plášťa, obe tieto vrstvy vytvoriť litosféru – kamenná vrstva. Vytvor ...

                                               

Kameň

Kameň je tvrdý rock, alebo kus minerálnych látok, používa sa ako stavebný materiál, stavebné, alebo dekoračný kameň. Kameň bol hlavnou surovinou na výrobu pracovných nástrojov v dobe kamennej. V geologickej praxi, termín kameňa nie je použitý a j ...

                                               

Klastický sediment

Klastický sediment je názov pre sediment skladá z úlomkov hornín a minerálov, ktoré pochádzajú z zvetrávacích procesov. Dosť často používa názov siliciklastický sedimentov, ako v mineralogickom zložení fragmentov kremeň a kremičitanové minerálov.

                                               

Obliak

Obliak alebo okruhliak je fragment rock alebo minerálnych s priemerom 2 256 mm. Obliaky forme klasty štrk, zlepencov a brekcii a nemusí byť preto nevyhnutne tupý ako to evokuje svoje meno. Ak obliaky v usadených hornín dotknite sa označuje ako te ...

                                               

Rašelina

Rašelina je tmavohnedé až čierne rezíduí, ktorý vzniká v rozklad a zánik machov, trávu, rastliny a stromy vo vlhkom a močiarnom prostredí, tzv. slatín. Na Zemi existuje okolo 4 biliónov m3 z rašeliny, ktoré pokrývajú približne 2% zemského povrchu ...

                                               

Usadená hornina

Sídlo rock ktorý bol v pohybe, ukladanie a potom podržte zvetraných úlomkov alebo vyzrážaním z roztokov, alebo stanovenie rezíduí biologickej aktivity. Tieto tri procesy zvyčajne pôsobia v prirodzenom prostredí, to všetko súčasne, zatiaľ čo chara ...

                                               

Arenit

Arenit je druh pieskovca, ktorý obsahuje menej ako 15 % základné veci, bez ohľadu na typ prevládajúceho zrna. Prevládajúca zložka tohto typu pieskovce sú psamitické zrná. Označenie arenit sa používa s prívlastkom definujúcim prevládajúce zloženie ...

                                               

Arkóza

Arkóza je druh pieskovca s podielom nestabilné zrná viac ako 25 %. Tento výraz ako prvý použila A. Brongniart 1823.

                                               

Ashfordský čierny mramor

Ashfordský čierneho mramoru je názov pre tmavé vápence, ťažený v baniach pri obci Ashford-v-Vodou v anglickom grófstve Derbyshire. Keď je obrúsený a naleštený je jasne čierny povrch je veľmi dekoratívne. Ashfordský čierny mramor je veľmi jemnozrn ...

                                               

Brekcia

Brekcia je agregát rock zložené z izolovaných fragmentov väčšie ako 2 mm, zvyčajne ostrohranného tvar, spevnené cementom. Označenie brekcia je pre ich nepresnosť mnohí odborníci nevyužité, alebo je to uvedené osobitné kategórie sedimentov. Označe ...

                                               

Bridlica (sediment)

Bridlice alebo ílovité bridlice je jemnozrnná založená rock, ktorý sa vytvorí, keď sa držať ílovitých sedimentov. Pri postupnom narastaní rozsahu diagenézy vytvára postupný rad hliny-ílovec-ílovité bridlice. Medzi najčastejšie usadené horniny.

                                               

Droba (hornina)

Droba je zle vytriedený pieskovec s obsahom základné veci o viac ako 15%. Základné hmotnosť drôb tvoria väčšinu ílových minerálov, a to. Pieskové zrná predstavuje zmes živca, kremeňa, slúd a fragmenty hornín. Slovo droba je odvodený od drobné fra ...

                                               

Flyš

Flyš je spoločný názov pre sedimentárne komplexy, ktoré sú tvorené pieskovcom a ílovcom, alebo v menšej miere aj vápencom. Flyš je usadenina, ktorá vznikla v období tektonických nepokoje v orogénnych oblasti vysídlené osoby ako dobre, ktorých hla ...

                                               

Ílovec

Ílovec je názov sídlo rock tvorená prevažne hlinito - častice najmenšiu veľkosť. Podrobnejšie skaly sa nazývajú kalovce, alebo prachovce. Íly sú vo všeobecnosti jedným z hlavných zložiek pôdy.

                                               

Kremenec (hornina)

Kremence, sú medzi zrelé sedimenty, veľkosť ich veľmi dobre spracované zrno sa pohybuje od 2 do 0.05 mm. Obsahujú hlavne kremenné zrná, ktoré tvoria až 95% všetkých zŕn. Farba je svetlo od šedej cez žltkastú po červenkastú. Štruktúra býva zubovit ...

                                               

Krieda (hornina)

Krieda je založená rock, drobivý, porézne a slabo vystuženého ekvivalent vápenca, ktoré majú vysoký stupeň čistoty, s obsahom uhličitanu vápenatého až nad 90 %.

                                               

Limnokvarcit

Limnokvarcit je tradičné označenie pre silicity tvoril opálom, chalcedónom a občas quartz, ktoré vznikli vyzrážavaním v plytkom jazere panvách pri postvulkanických hydrotermálnych procesov spojených s činnosťou neovulkanitov. Termín zaviedol neme ...

                                               

Penovec (travertín)

Penovec je sladkovodný vápenec. Na rozdiel od travertín, ktorý sa vyzrážaním z minerálnych a / alebo termálnych prameňov, penovec vzniká v povrchových vodných tokov. Penovce nie sú vystužené svetlosivé, žlté až červenkasté, zvyčajne značne pórovi ...

                                               

Prachovec

Prachovec alebo silitovec, aleurolit, zriedka siltit je názov spevnené usadených hornín, ktorých zrná velkostne zápas siltu. Častice prachu veľkosti na zloženie hornín podielajú najmenej dvoch tretín. Inak, ako skaly, sa nazývajú kalovce, kremence.

                                               

Rádiolarit

Rádiolarit alebo rádiolariový rohovec je založená rock tvorený z rekryštalizovaných mikroskopické schránok prvokov rádiolarií. Zvyčajne je indikátorom hlbokých vodách oceánu prostredie. Zloženie je blízko, že opukám, spongilitom a silicitom, aleb ...

                                               

Silicit

Silicit je všeobecné označenie rôznorodú skupinu založili skaly, ktoré sú väčšinou skladá z úpravy silica – jemnozrnného quartz, opálu a chalcedónu. Ide o hard rock s nepravidlenou štiepatelnosťou, ktoré vznikajú vyrovnania kremitých bahien, aleb ...

                                               

Silt

To je v sladkej vode alebo nespevnená založená rock skladá z častíc o veľkosti 0.002 alebo 0.004 na 0.06 mm. Častice siltu je to obvyklé poveternostným vplyvom starších hornín, ktoré boli transportované vietor, alebo vodných tokov v suspenzii, al ...

                                               

Slieň

Marl a zosilnený ekvivalent slieňovec je založená rock, ktorý je prechodom medzi vápenca a hliny horninami. Niekedy je tiež klasifikované ako chemicko-klastická rock. Patria k nim rôzne stupne vápenaté íly a hliny, vápenec, kde vytvára vápenatá p ...

                                               

Spraš

Spraš je nespevnená, masívne založená rock žltej farby, vyrobené z nadpolovičným obsahujúce častice prachu veľkosť. Väčšina sprašových vzniká vyrovnania vyvievaných sedimentov. Často tam sú vápnité konkrécie označované ako cicváre, ktoré sú tvore ...

                                               

Travertín

Travertín je druh vápenca, vyplývajúce z vyzrážaním z sladkovodné minerálnych alebo termálnych prameňov. Mineralogicky je zložený z aragonitu, ktorý je však prekryštalizovaný na trigonálnej úprava kalcit, najčastejšie prísada je limonit. Termín t ...

                                               

Tuf

Tuf je usadená hornina vulkanického pôvodu, zložený z jemnozrnných sopečné vyvrhlín, najmä sopečný popol, prach alebo pemzy, ktoré je uložené vo vrstvách, v rôznej vzdialenosti od sopky na zemi na vodné prostredie. Medzi vulkanoklastické sediment ...

                                               

Vulkanoklast

Termín vulkanoklast alebo vulkanoklastikum zahŕňa široké spektrum rôzne veľkých fragmentov láva odletujúcimi počas sopečnej práce, ako tufy, pemza, lapili, tefra a uloženiny pyroklastických prúdov – ignimbrity. Charakteristickým znakom, ktoré sa ...

                                               

Zlepenec

Zlepenec znamená aj zlepenina, niečo nerovnorodé spojené do jedného celku. Zlepenec alebo konglomerátu, zriedkavo aj psefit je termín pre vystužené ekvivalent štrku. Tento názov sa vzťahuje len skaly s dominanciou opracovaných úlomkov väčších ako ...

                                               

Endokras

Endokras alebo inak podľa V. Panoša v synonymickej forme krasových podzemných/krasové prostredie je v speleologickej literatúre sa často používa termín. Podľa V. Panoša sensu latto predstavuje skrasovatenú, pórovito, prasklina a kavernózne vodopr ...

                                               

Mogota

Mogota je priestor v krasových oblastiach vysoké až 300 metrov. Má veľmi strmých svahoch a v závislosti od úrovne rozvoja má rôzne tvary. V prvom štádiu vývoja má tvar kupoly oddelené kras uliciach bogaz. Vonkajších vplyvov vedie k zníženiu sklon ...

                                               

Polje

Polia je jeden z najrozsiahlejších foriem na povrchu krasu topografie. Je to pomerne rozsiahly kotlinovitá uzavretá depresia s plochým dnom a s rozlohou niekoľko km2 až niekoľko desiatok km2. Polia je typická forma oblasti dinárskeho krasu. Najvä ...

Encyclopedic dictionary

Translation

home

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →