Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226
                                               

Sky Tower (Auckland)

Sky Tower je televízna veža v meste Auckland na Novom Zélande. S výškou 328 metrov je najvyššou vežou na celej južnej pologuli a trinástou v celosvetovom meradle podla World Federation of Great Towers. Samotná stavba sa začala v roku 1994 a trval ...

                                               

Stade olympique de Montréal

Stade olympique) v kanadskom Montreale je športový štadión postavený v roku 1976 pre účely letných olympijských hier v Montreale. Štadión bol do roku 2004 domácim štadiónom tímu Montreal Expos z kanadskej bejzbalovej ligy. V lete 2007 sa tu hrali ...

                                               

Sydney Tower

Sydney Tower je najvyššia volne stojaca stavba v meste Sydney a druhá najvyššia v Austrálii. Zároveň je to tretia najvyššia pozorovacia veža na južnej pologuli. Je členom asociácie World Federation of Great Towers. Veža stojí vo výške 305 metrov ...

                                               

Tallinna teletorn

Tallinnská televízna veža je volne stojaca veža s pozorovacou plošinou v estónskom hlavnom meste Tallinn. Postavená bola preto, aby poskytla lepšie telekomunikačné služby pre letné olympijské hry 1980 v Moskve. Nachádza sa 6 km severovýchodne od ...

                                               

Tchaj-pej 101

Tchaj-pej 101 je 101-poschodový mrakodrap v meste Tchaj-pej na Taiwane. Je to tretia najvyššia budova sveta v troch zo štyroch kategórií uznaných organizáciou Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Pôvodné meno budovy bolo Tchaj-pejské fina ...

                                               

Tchien-ťin po tien-š’ tcha

Tchien-ťi po tien-š tcha je 368 metrov vysoká veža v meste Tiencin v Číne, využívaná hlavne na telekomunikačné účely. Do užívania ju odovzdali v roku 1991. Približne vo výške 253 metrov sa nachádza vyhliadková plošina, kde sú ale umiestnené najmä ...

                                               

Torre de Collserola

Torre de Collserola je veža na kopci Tibidabo v Serra de Collserola neďaleko Barcelony v Katalánsku v Španielsku. Navrhol ju architekt Lord Norman Foster, postavená bola v roku 1992 pre letné olympijské hry 1992. Používa sa predovšetkým ako telev ...

                                               

Torre Latinoamericana

Torre Latinoamericana je mrakodrap v meste Mexiko. Je to najstaršia budova svojho typu v Mexiku, pochádza z roku 1956 a dosahuje výšku 183 m, má 45 poschodí.

                                               

Tung-fang ming-ču-tcha

Tung-fang ming-ču-tcha je televízna veža v čínskom meste Šanghaj na brehu rieky Chuang-pchu. Je najvyššou dokončenou vežou Ázie a treťou najvyššou vežou na svete podla World Federation of Great Towers s výškou 468 metrov. Jej výstavba začala v ro ...

                                               

Vilniaus televizijos bokštas

Vilniuská televízna veža je 326.5 metrov vysoká stavba, ktorá sa nachádza vo štvrti Karoliniškės v západnej časti Vilniusu. Stavba veže bola spustená 31. mája 1974 a dokončená bola 30. decembra 1980. 13. januára 1991 došlo pri veži k masakru, ked ...

                                               

Agremán (diplomacia)

Agremán alebo agrément je súhlas štátu s prijatím navrhovaného kandidáta druhého štátu ako diplomatického zástupcu vo svojej krajine. Žiadosť o agremán sa podáva spravidla tak, že titulár ktorý má byť odvolaný, navštívi ministra alebo iného pover ...

                                               

Doyen

Doyen je najstarší člen skupiny osôb. V diplomacii sa používa na označenie služobne najstaršieho člena diplomatického zboru, pričom služobný vek sa počíta od okamihu odovzdania poverovacej listiny hlave štátu. V niektorých prípadoch doyen vystupu ...

                                               

Exteritorialita

Exteritorialita je pojem z medzinárodného práva. Pojem pochádza z latinského ex a territorium a používa sa pre osoby, veci alebo územia, nachádzajúce sa mimo výsosť štátu, v ktorom sa nachádzajú. S exteritorialitou tesne súvisí pojem imunita. Poj ...

                                               

Honorárny konzul

Honorárny konzul je v diplomacii a medzinárodnom práve čestná funkcia zahraničného zástupcu štátu. Ním vykonávaný úrad sa nazýva honorárny konzulárny úrad. Honorárny konzul však nie je štátnym úradníkom ani zamestnancom ministerstva zahraničia. H ...

                                               

Chargé d’affaires

Chargé d’affaires je označenie vedúceho diplomatickej misie tretej triedy. Na rozdiel od vedúcich diplomatickej misie prvých dvoch tried 1. trieda je velvyslanec, 2. trieda je vyslanec ho poveruje ministerstvo zahraničných vecí, nie hlava štátu. ...

                                               

Konzul (diplomacia)

Konzul je zástupca ministra zahraničných vecí vysielajúceho štátu v prijímajúcom štáte a tvorí súčasť tzv. Corps Consulaire - konzulárneho zboru. Medzi úlohy konzula patrí ochrana, pomoc a administratívne služby občanom vysielajúcej, ako aj prijí ...

                                               

Konzulský patent

Konzulský patent je konzulárnou obdobou poverovacích listín. Ide o dokument vydaný ministrom zahraničných vecí vysielajúcej krajiny, ktorý poveruje konzula zastupovať jej záujmy v prijímajúcej krajine.

                                               

Mimoriadny a splnomocnený velvyslanec

Mimoriadny a splnomocnený velvyslanec, skrátene velvyslanec, je najvyššia diplomatická hodnosť a hlava velvyslanectva. Sídlom velvyslanca je velvyslanectvo. Je členom diplomatického zboru. Pôvodne sa styky na tejto úrovni pestovali iba medzi velm ...

                                               

Pápežská cirkevná akadémia

Pápežská cirkevná akadémia, uvádzaná aj ako Pápežská diplomatická akadémia v Ríme je škola slúžiaca k výučbe pápežských diplomatov. Založená bola pápežom Klementom XI. V roku 1701.

                                               

Persona non grata

Persona non grata je latinský výraz znamenajúci "nežiaduca/nechcená osoba". V medzinárodnom práve sa tak označuje osoba, ktorá je z dôvodov na jej strane neprijatelná pre súd alebo štát, kde má byť akreditovaná ako velvyslanec. Označuje osobu iné ...

                                               

Poverovacie listiny

Poverovacie listiny sú dokument, ktorý vystavuje hlava vysielajúceho štátu hlave prijímajúceho štátu. Ich úlohou je oficiálne požiadať hlavu prijímajúceho štátu o prijatie velvyslanca hlavy vysielajúceho štátu. Velvyslanec bezprostredne po prícho ...

                                               

Prvá dáma

Prvá dáma je neformálny čestný titul, prislúchajúci spravidla manželke hlavy štátu. Nositelom tohto titulu ale môže byť aj iná žena, pričom závisí od zvyklostí v tej ktorej krajine.

                                               

Samit

Samit je schôdzka, rokovanie resp. konferencia hláv štátov a vlád na najvyššej úrovni. Medzi najvýznamnejšie samity patrili konferencie, na ktorých sa zišli predstavitelia protihitlerovskej koalície (Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill a ...

                                               

Adjudikácia

Adjudikácia je v medzinárodnom práve termín pre nadobudnutie územia rozhodnutím kompetentného orgánu, väčšinou na základe medzinárodnej zmluvy. Môže mať: konštitutórnu povahu - pri prisúdení územia štátu, ktorý nikdy nebol jeho držitelom; zakladá ...

                                               

AICELS Law Review – Journal on Central European Law

AICELS Law Review, podtitul Journal on Central European Law, bol anglicky písaný, dvakrát ročne recenzovaný, vychádzajúci odborný multidisciplinárny právnický časopis v rokoch 2009 až 2011. Všetky príspevky prechádzali recenzným konaním. Aicels L ...

                                               

Akcesia (územie)

Akcesia v medzinárodnom práve je jeden z pôvodných spôsobov nadobudnutia štátneho územia, a to v dôsledku rozšírenia štátnej suverenity na časť územia, ktorá vznikla v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo v dôsledku cielavedomej ludskej činnos ...

                                               

Cudzinecký režim

Cudzinecký režim je ucelený systém základných činitelov a opatrení charakterizujúcich právne postavenie cudzincov ako fyzických osôb na území štátu pobytu a jeho realizáciu kompetentnými štátnymi orgánmi. Cudzinecký režim musí rešpektovať všeobec ...

                                               

Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve

Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve je medzinárodná zmluva, ktorá vznikla na tretej konferencii OSN o morskom práve, ktorá sa konala v rokoch 1973 – 1982. Zmluva bola podpísaná 10. decembra 1982 v jamajskom Montego Bay. Nahradil ...

                                               

Enkláva (politická geografia)

Enkláva je v medzinárodnom práve a politickej geografii cudzie štátne územie alebo jeho časť, nachádzajúce sa v územnom priestore konkrétneho štátu a ním úplne obkolesené. Rozoznávame suverénne a závislé enklávy. Územie, ktoré spĺňa všetky stanov ...

                                               

Exkláva

Exkláva je pojem z medzinárodného práva a označuje časť vlastného územia, ktoré sa nachádza na území, ktoré je úplne obklopené územím cudzieho štátu alebo cudzích štátov. Pojem bol prevzatý z francúzskeho "exclave", pôvodne pochádza z latinského ...

                                               

Kondomínium (medzinárodné právo)

Kondomínium je územie pod spoločnou správou dvoch a viac štátov. V histórii vznikali väčšinou ako výsledok kompromisu sporov. Kondomínia zväčša nemajú dlhú existenciu, pretože býva problémom zúčastnených strán dlhodobo sa dohodnúť, výnimku tvorí ...

                                               

Londýnsky protokol (1944)

Londýnska zmluva z roku 1944 bola podpísaná 12. septembra 1944 medzi Spojeným královstvom, Spojenými štátmi a Sovietskym zväzom. Francúzsko nebolo schopné zmluvu podpísať, keďže bolo pod nemeckou okupáciou. Zmluva obsahovala dohodu, že si tri kra ...

                                               

Medzinárodné právo súkromné

Medzinárodné právo súkromné alebo medzinárodné súkromné právo alebo súkromné medzinárodné právo je samostatné právne odvetvie, ktoré reguluje súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom. Teda také spoločenské vzťahy, ktoré v určitých prvkoch presahujú ...

                                               

Morské právo

Šíre more - všetky vody oceánov a morí, ktoré netvoria výlučnú ekonomickú zónu, pobrežné more, vnútorné ani súostrovné vody štátu. Pre právny režim šíreho mora je charakteristické, že je otvorené pre užívanie všetkým štátom, bez ohladu na to, či ...

                                               

Naturalizácia (právo)

Naturalizácia je "nadobudnutie štátneho občianstva cudzincom alebo bezdomovcom." Podmienky naturalizácie zvyčajne zahŕňajú: minimálny vek, dokázatelnú dobu pobytu, znalosť spoločnosti teda napr. test z takýchto vedomostí, dôkaz dobrého správania ...

                                               

Okupačná zóna

Ako okupačné zóny sú v medzinárodnom práve označované územia jedného štátu, okupované vojskom cudzieho štátu, ktoré má právo zvrchovanosti. Nie je to pritom akékolvek okupované či anektované územie, ale územie obsadené nepriatelom v dôsledku vojn ...

                                               

Právo na samourčenie národov

Právo na samourčenie/sebaurčenie národov alebo samourčovacie/sebaurčovacie právo národov alebo skrátene samourčenie/sebaurčenie národov je právo národov/národa na rozhodovanie o vlastnom osude, v krajnej podobe aj ako právo na samostatný štátny ž ...

                                               

Ratifikácia

Ratifikácia je proces, akt potvrdzovania právnej sily dokumentu cestou potvrdzovania orgánmi každej angažovanej strany. Do ukončenia tohto procesu dokument nemá právnu silu a strany, ktoré ho nepodpísali, nie sú zaviazané ho dodržiavať. Proces ra ...

                                               

Subjekt medzinárodného práva

Subjekt medzinárodného práva je entita s medzinárodoprávnou subjektivitou, ktorej vznikajú na základe noriem medzinárodného práva záväzky alebo práva. Subjekt medzinárodného práva zároveň participuje na medzinárodnoprávnej normotvorbe. Základné a ...

                                               

Šíre more

Šíre more je termín z medzinárodného verejného práva. Sú to súvislé plochy slaných vôd, ktoré sú vzájomne pospájané a nepatria pod suverenitu žiadneho štátu.

                                               

Štátna hranica

Štátna hranica je pomyselná čiara, ktorá oddeluje územie štátu od iného štátu alebo od mora. astronomická po rovnobežkách a poludníkoch prirodzená – orografická breh jazera, hrebeň horstva. umelá – geometrická stanovené body pospájané priamkami V ...

                                               

Teritoriálne vody

Teritoriálne vody alebo výsostné vody alebo pobrežné vody je pásmo mora, ktoré sa začína od línie najnižšieho odlivu alebo od hranice vnútrozemských morských vôd, na ktoré, vrátane vzdušného priestoru nad ním, morského dna a podzemia pod ním, sa ...

                                               

The American Institute for Central European Legal Studies

The American Institute for Central European Legal Studies je nepolitická výskumná inštitúcia so sídlom v Rincone, GA, v Spojených štátoch amerických, ktorej hlavným cielom je podporovať transatlantické vzťahy v oblasti práva a právnej vedy prostr ...

                                               

Územné nároky na Antarktídu

V súčasnosti vznáša územné nároky na územie v Antarktíde sedem rôznych štátov. Ich požiadavky sa dajú chápať ako formálne, pretože politický štatút Antarktídy upravuje Antarktická zmluva, ktorá bola uzavretá 1. decembra 1959 vo Washingtone a vstú ...

                                               

Versaillská zmluva (1919)

Versaillská zmluva bola mierová zmluva uzatvorená vo Versailles 28. júna 1919 a vstúpila do platnosti 10. januára 1920. Bola výsledkom šesťmesačného rokovania na Parížskej mierovej konferencii, ktorá oficiálne ukončila prvú svetovú vojnu medzi Ús ...

                                               

Vízum

Vízum je povolenie od daného štátu na: vstup cudzinca na jeho územie na isté obdobie vstupné vízum alebo opakovaný vstup cudzinca na jeho územie počas istého obdobia návratné vízum alebo výstup cudzinca alebo tuzemca z jeho územia na isté obdobie ...

                                               

Vyhostenie

Vyhostenie je trest spočívajúci v tom, že je páchatel nútene dopravený z územia daného štátu do zahraničia a nesmie sa vrátiť späť. Na Slovensku ho možno udeliť iba cudzincovi, aj mladistvému za podmienok stanovených v §113 a §65 Trestného zákona ...

                                               

Vyššie overenie

Vyššie overenie alebo superlegalizácia je úradné overenie slovenskej verejnej listiny, ktorá sa má použiť pred orgánom cudzieho štátu alebo orgánom v štátu v cudzine.

                                               

Abcházsko

Abcházsko je de facto nezávislá republika ležiaca na východnom pobreží Čierneho mora, susediaca na severe s Ruskom. Bola uznaná Ruskom, Nikaraguou, Venezuelou, Nauru,Tuvalu, Vanuatu 23. mája 2011 a de facto nezávislými republikami Južným Osetskom ...

                                               

Ázawád (štát)

Ázawád, dlhý tvar Ázawádsky nezávislý štát, je medzinárodne neuznaný štát vyhlásený 6. apríla 2012, ktorého územie zodpovedá územiu severného Mali. Vyhlásilo ho Národné hnutie za oslobodenie Ázawádu, tvorené najmä Tuaregmi. Štat na severe susedí ...