Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 214
                                               

Päťročný plán

Päťročný plán môže znamenať aj všeobecne plán na obdobie 5 rokov alebo starý 5 rokov, pozri pod plán. Päťročný plán alebo päťročnica je plán rozvoja národného hospodárstva na obdobie 5 rokov. Používa sa najmä ako základný nástroj riadenia sociali ...

                                               

Phillipsova krivka

Phillipsova krivka je krivka opisujúca závislosť medzi zmenou nominálnych miezd a nezamestnanosťou. A.W.H. Phillips, vo svojej empirickej práci z roku 1958, vystihol štatistickú rovnosť medzi mierou rastu nominálnych miezd a mierou nezamestnanost ...

                                               

Platobná bilancia

Platobná bilancia krajiny je sústava účtov, ktorá/-ý obsahuje všetky transakcie medzi tuzemskom a celým jeho zahraničím, ako aj všetky zmeny pohladávok a záväzkov tuzemska voči zahraničiu, za referenčné obdobie, spravidla za rok. NBS ju definuje ...

                                               

Pozemková renta

Pozemková renta je buď všeobecne výnos z výrobného faktora pôda a prírodné zdroje, alebo druh diferenčnej renty týkajúci sa výrobného faktora pôda. Cena pôdy pri jej prenájme je poplatok za používanie pôdy, ktorý platí prenajímatel pôdy jej vlast ...

                                               

Prehrievanie ekonomiky

Prehrievanie ekonomiky je fáza príliš rýchleho rastu hospodárstva krajiny, ktoré môže spôsobiť niekolko vážnych negatívnych dôsledkov. Predovšetkým ide o infláciu. Prehrievanie ekonomiky môže nastať v prípade, že zdanlivý rast hospodárstva hospod ...

                                               

Princíp akcelerácie

Princíp akcelerácie je v ekonómii princíp závislosti medzi výrobou spotrebných predmetov a výrobou výrobných prostriedkov - prírastok dôchodkov a dopytu po spotrebných predmetoch pôsobí akceleračne na tempo rastu investícií.

                                               

Renta (ekonómia)

Renta je výraz, ktorý v ekonómii pôvodne označoval len výnos z pôdy. Neskôr sa jeho význam rôzne menil: niektorí autori ho rozšírili aj na iné výrobné faktory než pôdu, iní ho zúžili len na "nadmernú" časť výnosu z pôdy či iného výrobného faktora ...

                                               

Reprodukcia (ekonomika)

Reprodukcia je proces ustavične sa opakujúceho nahradzovania produktov vytvorených v jeho predchádzajúcej fáze a potom spotrebovaných alebo opotrebovaných v osobnej alebo výrobnej spotrebe. Rozlišuje sa jednoduchá reprodukcia, rozšírená reprodukc ...

                                               

Sféra obehu

Sféra obehu je oblasť ekonomických činností, v ktorej prebieha premena peňazí na tovar a premena tovaru na peniaze, t. j. v ktorej dochádza k tovarovému obehu.

                                               

Spoločenský kapitál

Spoločenský kapitál je súhrn všetkých individuálnych kapitálov v ich vzájomnej spojitosti a vzájomnej závislosti. Každý individuálny kapitál je navonok v pomere k ostatným samostatný, ale súčasne sú všetky individuálne kapitály navzájom spojené a ...

                                               

Spotreba (ekonómia)

Determinanty spotreby súkromných domácností C sú napr.: dôchodok Y - tak velkosť ako aj štruktúra dôchodku majetok domácností očakávania dôchodku do budúcnosti cenová hladina úrokové sadzby národné zvyklosti demografická štruktúra štátu dôvera k ...

                                               

Spotrebný kôš

Spotrebný kôš je v ekonómii kombinácia množstva statkov, ktoré sa spotrebúvajú. V teórii spotrebitela spotrebitel určuje svoje preferencie pre jednotlivé spotrebné koše. V zjednodušenej forme, ktorá sa používa pre analýzu, spotrebitel porovnáva s ...

                                               

Tretí päťročný plán

Tretí päťročný plán predstavoval plán rozvoja národného hospodárstva Československa v rokoch 1961 - 1965.Päťročnica bol plán rozvoja národného hospodárstva v období reálneho socializmu v Československu. Úlohy päťročníc boli obvykle stanovované na ...

                                               

Trh kapitálu

Trh kapitálu trh, na ktorom sa obchoduje s výrobným faktorom kapitál. Dopyt po kapitále je odvodeným dopytom a závisí od dopytu po tých tovaroch, ktoré daný kapitál v konečnom dôsledku vyrába. Dopyt po kapitále teda závisí od produktivity kapitál ...

                                               

Úžitok (ekonómia)

Úžitok je v národohospodárskej teórii miera schopnosti statku uspokojovať potreby daného ekonomického subjektu. Podla súčasnej ekonomickej teórie ekonomické subjekty teda najmä individuálni spotrebitelia konajú racionálne, čo je v zmysle tejto te ...

                                               

Všeobecný ekonomický zákon

Všeobecný ekonomický zákon je ekonomický zákon, ktorý je manifestáciou najvšeobecnejšej súvislosti medzi ekonomickými procesmi vo vedomí, ich najzákladnejšej podstaty, určitých celkom základných tendencií vo vývoji ekonomických procesov. Medzi vš ...

                                               

Výmena (ekonómia)

Výmena je moment spoločenského reprodukčného procesu, ktorý je sprostredkujúcim článkom medzi výrobou a ňou podmieneným rozdelovaním na jednej strane a spotrebou na druhej strane.

                                               

Výrobný faktor

Výrobné faktory resources) je všeobecné označenie pre to, čo umožňuje "robiť výrobu". Presnejšie definície sa mierne odlišujú, ale vždy sa myslia akési najzákladnejšie prvky, ktoré sa vkladajú do výrobného procesu, aby sa v ňom v istej kombinácii ...

                                               

Výrobný prostriedok (reálny kapitál)

Termín v tomto význame je jedným z hlavných pojmov marxizmu. Presná definícia znie, že výrobné prostriedky sú súhrn pracovných prostriedkov a pracovných predmetov používaných v procese spoločenskej výroby na tvorbu hmotných statkov. Pracovné pros ...

                                               

Vyspelá krajina

Vyspelá krajina je taká krajina, ktorá má vysoké HDP na hlavu, rozvinutú energetiku, strojársky a chemický priemysel. Má nízky podiel ťažby nerastných surovín. Prevažuje spracovatelský priemysel a je rozvíjaná veda a technika. Polnohospodárstvo j ...

                                               

Zákon ekonómie času

Zákon ekonómie času alebo zákon úspory času alebo zákon hospodárnosti je všeobecný ekonomický zákon, podla ktorého je nevyhnutné dosahovať maximum výsledku pri minime nákladov spoločenskej práce, ak sa má spoločnosť priaznivo vyvíjať, t. j. čo na ...

                                               

Zákon hodnoty

Zákon hodnoty je ekonomický zákon spoločný všetkým spoločensko-ekonomickým formáciám s tovarovou výrobou, podla ktorého sa výroba a výmena tovarov uskutočňuje na základe množstva spoločensky nutnej práce vynaloženej na ich výrobu.

                                               

Zisk

Zisk je vo všeobecnosti kladný, spravidla hmotný, úžitok z niečoho ; v ekonómii je to všeobecne kladný rozdiel medzi kladnými a zápornými veličinami za isté obdobie. Presné definície sa rôznia.

                                               

Znárodnenie

Znárodnenie, zoštátnenie, etatizácia, čiastočné synonymum pre socialistické štáty: zospoločenštenie, socializácia) je prevod súkromného vlastníctva podniku, výrobných prostriedkov či iných hospodársky významných častí súkromného vlastníctva do št ...

                                               

Ekonomické fórum v Krynici

Ekonomické fórum v Krynici je medzinárodné stretnutie predstavitelov z hospodárskej a politickej oblasti z regiónu strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutočňuje každý rok v meste Krynica-Zdrój od roku 1992. Tvorcom myšlienky organizovania Eko ...

                                               

Internacionalizácia ekonomiky

Internacionalizácia ekonomiky alebo internacionalizácia hospodárskeho života je zmedzinárodňovanie ekonomiky, proces prerastania národných reprodukčných procesov na články širšieho medzinárodného reprodukčného procesu vplyvom medzinárodnej delby ...

                                               

Internacionalizácia podniku

Internacionalizácia podniku / firmy / podnikania je expanzia činnosti podniku za hranice jeho domovského štátu, resp. samotná činnosť podniku prekračujúca hranice jeho domovského štátu. Presná definícia je sporná, podrobnosti pozri nižšie.

                                               

Internacionalizácia potrieb

Internacionalizácia potrieb je jav spočívajúci vo vyrovnávaní a zjednocovaní potrieb v celosvetovom meradle, najmä vo väčšine hospodársky vyspelých štátov, ktorý je príznačný pre obdobie vedecko-technickej revolúcie prebiehajúcej od 40. – 50. rok ...

                                               

Mikroekonómia

Mikroekonómia je časť ekonomickej teórie, ktorá skúma správanie sa jednotlivých ekonomických subjektov, skúma situácie optimálne pre jednotlivé subjekty a rovnováhu na konkrétnych trhoch. Je to pohlad na ekonomiku zdola, na jej základné prvky, ic ...

                                               

Explicitné náklady

Explicitné náklady sú náklady, ktoré majú podobu peňažných výdajov firmy na nákup vstupov. Môže ísť napr. o platby firmy za suroviny, materiál, prácu zamestnancov a pod. Explicitné náklady sa teda vyskytujú v účtovníctve a zistiť ich je možné z ú ...

                                               

Fixné náklady

Fixné náklady sú náklady, ktoré sa v rámci určitej výrobnej kapacity zmenou objemu výroby nemenia. Patrí sem napr. úrok, renta, určité vopred dohodnuté záväzky a pod.

                                               

Giffenov statok

Giffenov statok je statok, po ktorom stúpa dopyt, keď jeho cena stúpa, teda inými slovami statok, ktorého cenová elasticita dopytu je kladná. Statok je Giffenovým statkom, ak je to statok velmi inferiórny a zároveň nemá substitúty a zároveň tvorí ...

                                               

Implicitné náklady

Implicitné náklady sú v ekonómii náklady vznikajúce v súvislosti s používaním vlastných zdrojov okrem peňazí. Zjednodušene povedané ide o náklady, ktoré podnik neplatí. Velmi podobný je vo vnútropodnikovom účtovníctve termín kalkulačné náklady. O ...

                                               

Inferiórny statok

Inferiórny statok alebo menejcenný statok alebo podradný statok je statok, po ktorom dopyt s rastúcim príjmom klesá, čiže statok, ktorého príjmová elasticita dopytu je záporná. Nemusí ísť nevyhnutne o menej kvalitný statok, rozhodujúce sú prefere ...

                                               

Luxusný statok

Luxusný statok alebo elitársky statok je statok, po ktorom dopyt stúpa rýchlejšie než úmerne s rastúcim príjmom. Luxusný tovar má teda vysokú príjmovú elasticitu dopytu: čím sú ludia bohatší, tým kupujú viac luxusného statku. To ale tiež znamená, ...

                                               

Mikroekonomika

Mikroekonomika je cielavedomá hospodárska činnosť jednotlivých hospodárskych subjektov, ktorými môžu byť podniky, firmy, družstvá, individuálni podnikatelia, rôzne spoločnosti i domácnosti.

                                               

Monopol ponuky

Monopol ponuky alebo monopol, jediný + polο, predávať) je v ekonómii stav, kedy je na konkrétne vymedzenom trhu iba jediný dodávatel konkrétneho statku alebo služby. Tento dodávatel môže byť jednoduchý podnik ale aj napríklad kartel, trust a podo ...

                                               

Náklady (ekonómia)

Náklady firmy tvoria ceny výrobných činitelov, ktoré sú súčasťou vytvoreného tovaru. Z hladiska formy prejavu môžu byť náklady: explicitné náklady implicitné náklady Ak je kapitál požičaný a podnikatel teda musí napr. banke platiť úrok, tieto nák ...

                                               

Normálny statok

Normálny statok je statok, po ktorom dopyt s rastúcim príjmom rastie, čiže statok, ktorého príjmová elasticita dopytu je kladná. Nemusí ísť nevyhnutne o kvalitný statok, rozhodujúce sú preferencie spotrebitelov. Opakom je inferiórny statok. Delí ...

                                               

Statok (ekonómia)

Statok je predmet alebo služba, ktorá slúži na uspokojovanie ludských potrieb. Podla Milana Kovačku je statok predmet chcený na nejaký účel v ekonomike. Statky sú užitočné predmety vonkajšieho sveta. Zdroje, ktoré používame na výrobu statkov, sú ...

                                               

Úžitková hodnota

Úžitková hodnota je súhrn úžitkových vlastností veci, ktoré jej dávajú schopnosť uspokojovať ludské potreby bezprostredne ako predmet osobnej spotreby alebo ako výrobný prostriedok na výrobu iných materiálnych statkov; úžitkové hodnoty sa ako výs ...

                                               

Variabilné náklady

Variabilné náklady sú náklady, ktoré sa so zmenou objemu výroby menia, napr. náklady na suroviny, mzdy, pohonné látky a pod. Ich zmena s objemom výroby môže byť: proporcionálna tzv. proporcionálne náklady podproporciálna tzv. degresívne náklady n ...

                                               

Keramikárstvo

Keramikárstvo alebo keramika je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou tehál rôznych tvarov, fajansových, porcelánových a iných výrobkov z keramických zemín metódou vypalovania vopred vyformovaných predmetov. Keramikár vyrába veci aj z hliny ...

                                               

Zlievarenstvo

Zlievarenstvo je priemyselné odvetvie zaoberajúce sa výrobou predmetov liatím roztaveného kovu do formy, dutina ktorého má tvar budúceho odliatku. Zlievarne zásobujú prakticky všetky odvetvia strojárenskej výroby odliatkami tvarovo zložitých súči ...

                                               

Credit crunch

Credit crunch môže byť: A) v najširšom zmysle náhle zníženie objemu a/alebo ponuky úverov v ekonomike najmä z dôvodov na strane bánk, ale spravidla sa používajú rozličné užšie definície, napr: definícia z roku 1918 náhle, silné zlyhanie úverov, s ...

                                               

Dlhová pasca

Dlhová pasca je: d) motivačná štruktúra, pri ktorej sú ludia lákaní vziať si dlhodobý dlh za podmienok, ktoré silno zvýhodňujú veritela napr. splácanie je komplikované neobyčajne vysokou alebo variabilnou úrokovou sadzbou, meniacimi sa splátkovým ...

                                               

Príjmová nerovnosť

Príjmová nerovnosť sa vyskytuje v každom štátnom zriadení a označuje nerovné rozdelenie príjmov domácností či jedincov v rámci celej spoločnosti. Často sa uvádza ako percento príjmov v pomere na percento populácie. Existuje mnoho spôsobov ako zme ...

                                               

Ropný vrchol

Ropný vrchol alebo ropný zlom je okamih, kedy ťažba ropy dosiahla maximum, od ktorého produkcia ropy vstupuje do fázy poklesu až ku konečnému vyčerpaniu. Najčastejšie sa pojem vyskytuje v súvislosti s tzv. Hubbertovou teóriou ropného vrcholu. Hub ...

                                               

Run (banka)

Run na banku/-ky, útok na banku/-ky ; angl. bank run, run on the bank) je náhly a neočakávaný nárast výberu vkladov z banky. Vyskytuje sa v dôsledku negatívnych informácií o stave danej banky alebo informácií o tom, že regulátor dá banku zavrieť. ...

                                               

Kameralizmus

Kameralizmus alebo kameralistika bol špecificky nemecký druh merkantilizmu. Snažil sa zdokonaliť daňový systém v prospech štátnej pokladne, podpora výroby nebola v popredí.