Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210
                                               

Analýza webu

Analýza webu je činnosť zameraná na sledovanie vybraných ukazovatelov daného webu s cielom web zlepšiť. Analýza návštevníkov na webe sleduje a snaží sa ponúknuť odpovede na otázky ako odkial návštevníci na web prišli a čo na webe robili dokial we ...

                                               

CC-BY-SA

CC-BY-SA je copyleftová licencia Creative Commons. Dáva čitatelom právo kopírovať, redistribuovať a modifikovať diela; vyžaduje, aby všetky kópie a odvodeniny boli k dispozícii pod rovnakou licenciou a uvádzal sa autor alebo autori. Kópie je možn ...

                                               

Document Object Model

DOM je objektovo orientovaná reprezentácia dokumentu XML alebo HTML. Dokument môže byť ďalej spracovávaný a výsledok tohto spracovania prezentovaný. V rámci tvorby internetových stránok je DOM používaný najmä na dokumenty jazyka XHTML. Samozrejmo ...

                                               

Drupal

Drupal je free a open source redakčný framework napísaný v PHP a šírený zdarma pod licenciou GNU GPL. Je používaný ako back-end systém pre prinajmenšom 1% všetkých webov, počnúc osobnými blogmi až po stránky väčších spoločností a politických subj ...

                                               

Dynamická webová stránka

Dynamické webové stránky sú stránky, ktoré sú generované zvlášť pre každého užívatela na základe jeho požiadaviek alebo hodnôt premenných. Interaktivita stránky môže byť zabezpečená dvoma spôsobmi: použitím skriptovacieho jazyka bežiaceho v prehl ...

                                               

Encyclopædia Dramatica

Encyclopædia Dramatica je internetový wiki projekt, ktorý vznikol v roku 2004. Encyclopædia Dramatica sa snaží informovať o "internetovej dráme" a internetových mémoch vulgárnym spôsobom.

                                               

Neviditelný web

Neviditelný web sa definuje ako textové stránky, súbory alebo ďalšie informácie prístupné prostredníctvom WWW, ktoré prieskumové stroje nedokážu alebo nechcú zahrnúť do svojho indexu. Dôvody vedúce k vytváraniu neviditelného webu: niektoré priesk ...

                                               

Permalink

Permalink je hypertextový odkaz, ktorý vždy ukazuje na konkrétny článok alebo obsah, ktorý sa v čase nemení. Ak má permalink plniť svoju funkciu, musí byť zaručené, že kedykolvek bude tento odkaz otvorený, bude obsahovať stále rovnaké informácie ...

                                               

Server Side Includes

Server Side Includes je jednoduchý webový skriptovací jazyk, ktorý sa vykonáva na strane servera tesne pred odoslaním stránky užívatelovi. SSI patrí k najstarším skriptovacím jazykom. Používa sa hlavne na skladanie jednej stránky z rôznych menšíc ...

                                               

Spätný odkaz

Spätný odkaz, ang. backlink resp. inbound link je link, ktorý smeruje na konkrétnu webovú lokalitu alebo internetovú stránku. Môže mať podobu priamej URL adresy, prelinkovaného klúčového slova, sponzorovaného odkazu či reklamného banneru. Slúži n ...

                                               

Syndikácia obsahu

Slovo syndikácia sa používalo hlavne v USA na označenie predaja autorského diela. Zvyčajne to boli periodické príspevky. Odberatelmi týchto informácií boli miestne médiá denníky, televízne stanice, ktoré ich ďalej zaraďovali do ponuky svojho obsahu.

                                               

UseModWiki

UseModWiki je softvér pre wiki, ktorý v rokoch 1999 až 2000 vytvoril Clifford Adams v programovacom jazyku Perl. Stránky v systéme UseModWiki sú uložené iba v jednoduchých textových súboroch, nie vo výkonnejšej relačnej databáze. Produkt sa ponúk ...

                                               

Web 2.0

Web 2.0 je ustálené označenie pre etapu vývoja webu, v ktorej bol pevný obsah webových stránok nahradený priestorom pre zdielanie a spoločnú tvorbu obsahu. Týka sa obdobia od roku 2004 do súčasnosti.

                                               

Web 3.0

Web 3.0 nadväzuje na Web 2.0, ktorý označuje to, čo niektorí ludia považujú za ďalšiu fázu vývoja webu, vrátane jeho architektúry a aplikácií. Termín Web 3.0 je pomerne nový a zatial nepanuje prílišná zhoda v tom, čo by mal označovať. Za znaky We ...

                                               

Web page

Web page je dokument zvyčajne obsahujúci hypertext, obrázky, multimediálne a ďalšie prvky uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby World Wide Web v sieti internet. Zobrazuje sa používatelovi pomocou webového prehliadač ...

                                               

Web site

Pod webovou stránkou patriacou / na website sa tu rozumie dokument zvyčajne v jazyku HTML/XHTML dostupný pomocou HTTP protokolu, ktorý prenáša informácie z webového servera website a zobrazuje stránku v používatelovom webovom prehliadači. Všetky ...

                                               

Webhosting

Pojem Webhosting resp. hosting je pojem v IT oblasti, ktorý označuje: V širšom zmysle: prevádzka webovej stránky na serveri, s neustálym pripojením na Internet V užšom zmysle: komerčná služba, ktorej základom je prevádzka webovej stránky a elektr ...

                                               

Webový prehliadač

Webový prehliadač alebo webový prezerač alebo web browser je aplikačný softvér umožňujúci používatelovi zobrazenie a interakciu s HTML dokumentmi hosťovanými na webových serveroch alebo na lokálnom súborovom systéme. Medzi prehliadače dostupné pr ...

                                               

Webový server

Webový server môže byť: Počítač, ktorý je zodpovedný za vykonávanie príkazov HTTP od klientov – programov zvaných webový prehliadač. Vykonaním požiadavky sa rozumie odoslanie webovej stránky. Webové stránky sú obvykle dokumenty HTML. Počítačový p ...

                                               

Webový zdroj

Webový zdroj, inak nazývaný aj webový kanál, je označenie pre dátový formát obsahujúci často aktualizované údaje z webových lokalít, napríklad spravodajské články, príspevky v blogoch, informácie o počasí, rebríčky, výsledky vyhladávania a pod. P ...

                                               

Zrkadlo (informatika)

Zrkadlo je presná kópia dát. Na internete je zrkadlový web/server taký, ktorý je presnou kópiu iného. Zrkadlové kópie webov sa využívajú na poskytnutie informácii alebo služby o ktoré je velký záujem a môžu tak z dôvodu velkého dopytu dočasne ned ...

                                               

Gigabit za sekundu

Gigabit za sekundu je jednotka rýchlosti prenosu dát rovná 1 000 megabitom za sekundu alebo 1 000 kilobitom za sekundu alebo 1 000 bitom za sekundu. Príklady rozhraní, dosahujúcich priepustnosť v rádoch gigabitov za sekundu: zbernice PCI a PCI-Ex ...

                                               

Kibibit za sekundu

Inou jednotkou rýchlosti prenosu dát je kibibajt za sekundu kiBps alebo kibyte/s a je osemnásobne rýchlejší ako kibibit za sekundu: 8 kibibit/s = 1 kibibyte/s

                                               

Kilobit za sekundu

Kilobit za sekundu je jednotka rýchlosti prenosu dát rovná 1 000 bitov za sekundu. Kvalita audio sa často vyjadruje v kbit/s.

                                               

Megabit za sekundu

Megabit za sekundu je jednotka rýchlosti prenosu dát. Je rovná 1 000 kilobitom za sekundu alebo 1 000 bitom za sekundu. V megabitoch za sekundu sa meria napríklad rýchlosť širokopásmových internetových pripojení, lokálnych sietí atď.

                                               

Kompresia dát

Kompresia dát je proces, pri ktorom sa vstupné dáta premieňajú na výstupné, pričom cielom je znížiť množstvo výstupných dát na minimum, pri prijatelnej časovej náročnosti. Poznáme stratovú a bezstratovú kompresiu. V obidvoch variantách sa využíva ...

                                               

Kompresný pomer (informatika)

Kompresný pomer je pomer velkosti nekomprimovaných dát ku velkosti komprimovaných. Pokial skomprimujeme niektorým kompresným algoritmom 20MB dát do 5MB dát, tak je kompresný pomer 5:20, čo je 1:4, a teda kompresný pomer je 0.25. V prípade, že sa ...

                                               

MP3

MPEG-1 alebo MPEG-2 Audio Layer III, najviac známy ako MP3 je patentovaný dekódovací formát stratovej kompresie digitálneho zvuku, založený na kompresnom algoritme definovanom skupinou MPEG. Je bežným zvukovým formátom pre streaming alebo ukladan ...

                                               

Waveform Audio File Format

Waveform Audio File Format predstavuje bezstratový zvukový formát, ktorý vytvorili firmy IBM a Microsoft na digitálne ukladanie zvuku v počítačoch. Vychádza zo všeobecnejšieho formátu RIFF a možno povedať že ide o jeho podskupinu. Rozličné súbory ...

                                               

Frekvenčná modulácia

Frekvenčná modulácia alebo staršie kmitočtová modulácia je modulácia, pri ktorej sa mení frekvencia nosnej vlny, amplitúda a fáza zostávajú konštantné. Pôsobením modulačného signálu sa okamžitá hodnota frekvencie nosnej vlny mení tak, že velkosť ...

                                               

Rádiofyzika

Rádiofyzika je oblasť fyziky, ktorá skúma fyzikálne základy rádiotechniky a s ňou súvisiacich technických odborov. Klúčovým problémom rádiofyziky sú javy spojené s elektromagnetickými vlnami a kmitmi, ako sú spôsoby generovania elektromagnetickýc ...

                                               

Superheterodyn

Superheterodyn alebo prijímač s nepriamym zosilnením je typ prijímača, ktorý umožňuje príjem signálu na viacerých frekvenciách. Prijímaný signál sa v superhete zmiešava so signálom pomocného oscilátora, ladeného súbežne so vstupnými obvodmi tak, ...

                                               

Zrkadlová frekvencia

Zrkadlová frekvencia alebo zrkadlový kmitočet je pri ladení príjmu rádia na prijímači typu superheterodyn neželaná vstupná frekvencia, ktorá produkuje rovnakú medzifrekvenciu ako želaná vstupná frekvencia. Je to potenciálny zdroj rušenia dobrého ...

                                               

Medzinárodný kódex signálov

Medzinárodný kódex signálov alebo INTERCO je signalizačný kód zložený z písmen a číslic pre obchodné a vojenské plavidlá, ktorý umožňuje výmenu dôležitých správ o situácii na plavidle a zámeroch jeho vodcu, bez ohladu na materský jazyk komunikujú ...

                                               

Q kód

Q kód je zaužívaná trojpísmenová skratka začínajúca písmenom "Q", ktorá sa používa v rádiokomunikácii na skrátenie a urýchlenie prenosu sady štandardizovaných otázok a odpovedí. Pôvodne sa Q kódy vysielali pomocou telegrafného spojenia, ale použí ...

                                               

Z kód

Z kód je definovaná trojpísmenová skratka začínajúca písmenom "Z", ktorá sa používa v rádiokomunikácii na skrátenie a urýchlenie prenosu súboru štandardizovaných správ. Na rozdiel od Q kódu nemá velké použitie v amatérskej prevádzke, používa sa n ...

                                               

Aspirin (rušička)

Aspirin bolo krycie meno rušiaceho systému, ktorý používala britská RAF proti rádiovému navádzaciemu systému Knickebein, používaného Luftwaffe na začiatku druhej svetovej vojny. Spočíval vo vysielaní čiarok Morseovej abecedy na frekvenciách Knick ...

                                               

Benjamin (rušička)

Benjamin bolo krycie meno rušiaceho systému, ktorý používala britská RAF proti rádiovému navádzaciemu systému Y-Gerät, používanému Luftwaffe v závere bombardovacej fázy bitky o Britániu.

                                               

Bromide (rušička)

Bromide bolo krycie meno rušiaceho systému, ktorý používala britská RAF proti rádiovému navádzaciemu systému X-Gerät, používaného Luftwaffe na začiatku druhej svetovej vojny. Vznikol úpravou britských delostreleckých radarov. Rušičky Bromide, spo ...

                                               

Domino (rušička)

Domino bolo krycie meno rušiaceho systému, ktorý používala britská RAF proti rádiovému navádzaciemu systému Y-Gerät, používanému Luftwaffe v závere bombardovacej fázy bitky o Britániu.

                                               

Tinsel

Tinsel a Special Tinsel boli krycie mená rušiaceho systému rádiovej komunikácie, ktorý používala britská RAF proti rádiom navádzaným nočným stíhačom Luftwaffe počas druhej svetovej vojny. Spočívala vo vysielaní hluku na frekvenciách používaných n ...

                                               

STM-1

STM-1 je základná prenosová rýchlosť Synchronous Digital Hierarchy technológie prenosný štandard optickej siete. Jeho prenosová rýchlosť je 155.52 Mbit/s a je to SDH ekvivalent OC-3. STM-1 je možné rozdeliť na 63 E1.

                                               

Analógový signál

Analógový signál je daný spojitými funkciami spojitého času, alebo čiastočne spojitými funkciami spojitého času. Tým sa líši od diskrétneho signálu, ktorý je daný funkciami definovanými len v diskrétnych časových okamihoch a tvorí tak postupnosť ...

                                               

Digitálny signál

Digitálny signál alebo číslicový signál je nespojitý signál, ktorý je nespojitý v hodnote aj v čase na vyjadrenie hodnoty používa nejaký číselný kód. Hlavným opakom digitálneho signálu je analógový signál. Je to vlastne postupnosť údajov. Najčast ...

                                               

Diskrétny signál

Diskrétny signál je daný funkciami definovanými len v diskrétnych časových okamihoch a tvorí tak postupnosť funkčných hodnôt. Tým sa líši od analógového signálu, ktorý je daný spojitými funkciami spojitého času.

                                               

Moaré (rušivý obraz)

Moaré alebo moiré je rušivý efekt, ktorý môže pokaziť kvalitu snímok zaznamenaných digitálnym fotoaparátom a niekedy sa vyskytuje aj v televíznom vysielaní. Efekt vzniká vtedy, keď pravidelný obrazec pola buniek snímača fotoaparátu alebo zobrazov ...

                                               

Telefónne číslo

Telefónne číslo je reťazec dekadických číslic, ktoré jednoznačne identifikujú koncový bod verejnej telefónnej siete. Číslo obsahuje informácie potrebné na smerovanie volaní k tomuto koncovému bodu. Štruktúra čísel používaných vo verejnej telefónn ...

                                               

Telefónna predvolba

Telefónna predvolba, alebo smerové telefónne číslo je číslo, ktoré sa pridáva pred miestne telefónne číslo stanice v telefónnej sieti, ak má byť volené z iného uzla či krajiny, a najnovšie aj od iného operátora. Tento postup umožňuje automatické ...

                                               

4ka

4ka je slovenský mobilný operátor, prevádzkovaný ako produkt spoločnosti SWAN Mobile. Pôsobí na trhu od 5. októbra 2015. Vtedy poskytovala služby v 2G a 4G sieti. Vlastné pokrytie územia v roku 2020 dosahuje viac ako 82 % populácie. V lokalitách, ...

                                               

O2 Slovakia

O2 Slovakia, s.r.o. je spoločnosť poskytujúca služby mobilnej telefónie a mobilných dátových prenosov na báze GSM a UMTS. Operátor spustil komerčnú prevádzku v sieti GSM 2. februára 2007, sieť UMTS bol O 2 povinný spustiť do 7. septembra 2007. O2 ...