Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 174
                                               

Varnášrama dharma

Varnášrama dharma alebo varna-ášrama dharma bol v staroindickej spoločnosti zavedený systém rozdelenia spoločnosti na štyri varny a štyri ášramy.

                                               

Védánta (filozofická škola)

Védánta je jedna zo šiestich škôl klasickej indickej filozofie, nábožensko-filozofické učenie, ktoré vzniklo na základe upanišád. Védánta má dôležité postavenie vo filozofii hinduizmu. Védánta je koniec véd: stanovisko stúpencov upanišád; je to s ...

                                               

Abdiáš (prorok)

Abdiáš alebo Obadiáš bol starozákonný prorok, jeden z tzv. malých prorokov, ktorý pôsobil v Judsku. Je autorom Knihy proroka Abdiáša, najkratšej knihy Starého zákona. Kedysi bol stotožňovaný so správcom domu krála Achaba z 1 Kr 18.3 – 16. Podla s ...

                                               

Baruch (prorok)

Baruch je jeden z prorokov a zároveň hlavný predstavitel Knihy Baruch, ktorá je deuterokánonickou knihou Starého zákona. Protestanti túto knihu radia medzi apokryfy. Židia ho však za proroka nepovažujú. Niektoré Baruchove texty boli vylúčené z Bi ...

                                               

Eliáš (prorok)

Eliáš bol starozákonný prorok pôsobiaci v izraelskom královstve za vlády krála Achaba v prvej polovici 9. storočia pred Kr. Eliášov život a skutky zaznamenávajú Prvá a Druhá Kniha králov. Je opradený mnohými zázrakmi, vystupoval proti modloslužob ...

                                               

Elizeus

Elizeus bol starozákonný prorok, žiak a nástupca proroka Eliáša. Pôsobil v Izraelskom královstve v 9. storočí pred Kr. za vlády králov Ochoziáša, Jorama, Jehua, Joachaza a Joasa. Jeho pôsobenie je popísané v Knihách králov v Biblii. Jeho činnosť ...

                                               

Izaiáš (prorok)

Izaiáš alebo zriedkavo Izajáš je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstavitel Knihy Izaiáš Starého zákona. Izaiáš pochádzal z aristokratickej rodiny a začal pôsobiť v poslednom roku panovania krála Achaza 740 pred Kr. v Jeruzalem ...

                                               

Jób (biblická postava)

Jób je postava Starého zákona Biblie a Koránu. Podla tradície sú dve miesta uctievané ako Jóbov hrob. Jedno je pri meste Salála v Ománe a druhé v okrese aš-Šuf v Libanone.

                                               

Samuel (prorok)

Samuel bol významný hebrejský prorok. Jeho meno v preklade do slovenčiny znamená Božie meno ". Bol zrejme pisatelom týchto biblických kníh/častí Starého zákona Biblie: Sudcovia, Rút a časti 1. knihy Samuelovej. Jeho otec sa volal Elkána 1 Sam 1.1 ...

                                               

Sviatok obetovania

Sviatok obetovania, Sviatok obete alebo Velký sviatok, je náboženský sviatok, ktorý slávia moslimovia a drúzi. Prebieha formou obete ako pripomienky na akt, ktorý sa objavuje aj v Starom zákone Biblie. Ibrahím chcel obetovať svojho jediného syna ...

                                               

Šiitizmus

Šiitizmus je jedna z dvoch hlavných vetiev islamu. Prívrženec šiitizmu sa nazýva šiita, po arabsky šíí, resp. kolektívne šía. Šiiti sa začali oddelovať od hlavného prúdu islamu už v prvých rokoch po smrti proroka Mohameda. Hlavnou príčinou bola o ...

                                               

Alaviti

Alaviti alebo alawiti sú moslimská náboženská skupina, ktorá patrí do šiitskej vetvy islamu. Alaviti žijú najmä v Sýrii, Turecku a Libanone. Nie sú identickí s alevitmi. Vo svete žijú približne 3 milióny alavitov. Väčšina sunnitov ich vníma ako k ...

                                               

Aleviti

Aleviti sú náboženská skupina šiitskej vetvy islamu. Odhady ich počtu sa rôznia od desiatich do dvadsiatich miliónov. Žijú takmer výlučne v Turecku, tvoria aj malé menšiny v Bulharsku, na Cypre, Kryme a v Grécku. Aleviti nemajú mešity, nemodlia s ...

                                               

Kohen

Kohen je židovský kňaz a potomok Áronov. Podla biblickej tradície boli Áron a jeho potomkovia určení Bohom, aby vykonávali obetnú bohoslužbu najprv v stane stretávania a neskôr v jeruzalemskom Chráme, kde slúžili až do jeho zničenia.

                                               

Moderný ortodoxný judaizmus

Moderný ortodoxný judaizmus alebo moderná ortodoxia je hnutie ortodoxného judaizmu, ktoré sa snaží o spojenie tradičných židovských hodnôt a dodržiavanie židovského náboženského práva so sekulárnym, moderným svetom. Moderná ortodoxia je postavená ...

                                               

Biblická teológia

Biblická teológia je vysvetlenie duchovného významu a učenia, ktoré sa skrýva za jednotlivými slovami Biblie. Biblická teológia sa zameriava na obsah inšpirovaných kníh v snahe porozumieť im a preniknúť do ich spôsobu hovorenia.

                                               

Židovský cintorín

Židovský cintorín je úzko spätý s vierou, že človek bol stvorený k obrazu Božiemu a že bude vzkriesený, a preto telo zosnulého "ukrývajú" v bielom plátne do zeme. Územie cintorína je považované za posvätné miesto, existuje preto mnoho rôznych pre ...

                                               

Olivový vrch

Olivový vrch je vrch vo východnom Jeruzaleme. Na jeho západnom svahu sa nachádza najväčší židovský cintorín na svete. Na úpätí vrchu sa nachádza Getsemanská záhrada, v ktorej sa podla tradície zdržiaval Ježiš pred svojím ukrižovaním.

                                               

Židovské sviatky

Židovský sviatok je deň alebo viac dní, ktoré dodržiavajú Židia ako sväté alebo svetské pripomenutie dôležitých udalostí židovskej histórie. V hebrejčine môžu byť židovské sviatky podla ich druhu pomenované: hebr. מועד / זמן ‎ – moed / zman čas") ...

                                               

Deň nezávislosti Izraela

Deň nezávislosti pripomína vyhlásenie nezávislého štátu Izrael 14. mája 1948, v Židovskom kalendári 5. Ijar 5708, kedy vypršal britský mandát na území Palestíny. David Ben Gurion, predseda dočasnej štátnej rady, prečítal deklaráciu nezávislosti, ...

                                               

Chanuka

Chanuka alebo Sviatok svetiel alebo Sviatok zasvätenia je židovský sviatok, ktorý sa začína 25. dňa v židovskom mesiaci kislev a trvá osem dní. Je spomienkou na znovuzasvätenie Jeruzalemského chrámu Makabejcami po jeho znesvätení Antiochom IV. Ep ...

                                               

Lag ba-omer

Lag ba-omer je židovský polosviatok, ktorý sa slávi 18. ijaru, na 33. deň tzv. omeru, t. j. obdobia medzi sviatkami Pesach a Šavuot. Sviatok vznikol v 12. storočí a jeho súčasťou je zapalovanie vatier.

                                               

Purim

Purim je židovský sviatok a spomienka na víťazstvo Židov pod vedením Mordochaja a královnej Ester nad archetypickým antisemitom Hamanom, ktoré je opísané v biblickej knihe Ester. Slávi sa 14. dňa židovského mesiaca adar. V mestách, ktoré mali v J ...

                                               

Tu be-av

Tu be-av, doslova "15. av") je menší poexilový židovský sviatok, ktorý pripadá na 15. deň mesiaca av. V dobe druhého chrámu bol dňom, kedy bolo do chrámu prinášané obetné drevo ako dar pre potreby chrámu ; neskoršia rabínska literatúra potom spáj ...

                                               

Druhý vatikánsky koncil

Druhý vatikánsky koncil bol XXI. všeobecný ekumenický koncil Katolíckej cirkvi, konaný v rokoch 1962 – 1965. Koncil, ktorý zvolal pápež Ján XXIII., začal program tzv. aggiornamenta, dal podnet k reforme rímskokatolíckej liturgie, obnove východnýc ...

                                               

Trulánsky koncil

Trulánsky koncil bol cirkevný koncil uskutočnený v rokoch 691/692 v Konštantínopole. Koncil bol zvolaný byzantským cisárom Justiniánom II. a jeho cielom malo byť doplnenie disciplinárnych kánonov k rozhodnutiam predchádzajúcich dvoch ekumenických ...

                                               

Biblia

Biblia je zbierka obsahujúca knihy, ktoré kresťanstvo pokladá za sväté. Kresťania o Biblii veria, že obsahuje Bohom zjavené pravdy, a že je Bohom inšpirovanou normou života a viery. Ústrednou témou samotnej Biblie je Boh a Jeho vzťah k luďom, k c ...

                                               

Apokalypsa (literatúra)

Apokalypsa je staroveký literárny druh. Je velmi náročné určiť jeho presné prvky a definovať, ktoré spisy sú apokalypsy, a ktoré nie. Väčšinou ide o spisy, v ktorých nejakému človeku prorokovi je skrze nebeského anjelského prostredníka zjavená na ...

                                               

Archa zmluvy

Archa Zmluvy s velkým Z je symbolický titul Panny Márie v Loretánskych litániách, pozri Panna Mária Archa zmluvy je prenosný svätostánok v podobe drevenej truhlice spomínaný v Biblii.

                                               

Genezis

Genezis Genesis, Kniha pôvodu, Kniha stvorenia; Prvá Mojžišova kniha, Prvá kniha Mojžišova; Be-rešit, Berešit, Beréšít ; skratka Gn alebo 1M ; o názvoch pozri aj nižšie) je prvá kniha Tóry a hebrejskej Biblie.

                                               

Bitka pri vrchu Gilbóa

Bitka pri vrchu Gilbóa bol boj medzi Izraelitmi a Filištíncami, ktorý sa odohral v oblasti pohoria Gilbóa. Je opísaná v Biblii, v 1. knihe Samuelovej. Zdroj Podla biblického opisu pri nej zahynul izraelský král Saul a jeho traja synovia: Jonatán, ...

                                               

Kniha proroka Joela

Kniha proroka Joela alebo Joel je jedna z kníh Starého zákona Biblie. Kniha patrí medzi dvanásť spisovkníh malých prorokov. V hebrejskej Biblii sa medzi nimi uvádza ako druhá kniha, v Septuaginte je uvedená ako štvrtá. Má skôr apokalyptický než p ...

                                               

Kniha žalmov

Kniha žalmov patrí medzi poučné knihy Starého zákona. Kniha žalmov nemala pôvodne spoločné označenie. Až po babylonskom zajatí sa uvádza názov zozbieraných žalmov pod menom "séfer tehillím" – kniha chvál, alebo len "tehillím". Je to 150 nábožensk ...

                                               

Knihy králov

Knihy králov sú dve knihy Starého zákona. Tieto knihy pokračujú tam, kde skončili Knihy Samuelove. Opisujú teda dejiny Izraela od smrti Dávida 965/964 pred Kr. až po prepustenie judského krála Joachina Jehohachina babylonským králom z väzenia 561 ...

                                               

Knihy kroník

Knihy kroník alebo Knihy kronické alebo Knihy Paralipomenon sú dve knihy Starého zákona. Vznikli v 4. stor. pred Kr. pôvodne ako jedna kniha. Pri preklade do gréčtiny v Septuaginte boli rozdelené na dve knihy. Spolu s knihami Ezdráš a Nehemiáš tv ...

                                               

Knihy Samuelove

Knihy Samuelove sú dve knihy Starého zákona. Tieto 2 knihy opisujú dejiny Izraela od vytvorenia královstva až do konca Dávidovej vlády. Vo Vulgáte boli knihy pomenované Prvá kniha králov a Druhá kniha králov ; pričom terajšie Knihy králov boli oz ...

                                               

Menší proroci

Menší proroci alebo dvanásti proroci alebo malí proroci je názov dvanástich prorokov Starého zákona a zároveň názov príslušných dvanástich kníh Starého zákona. Knihy sa súhrnne nazývajú aj Kniha dvanástich prorokov alebo Dodekaprofeton.

                                               

Noemova archa

Noemova archa je plavidlo, ktoré podla biblickej knihy Genezis na Boží príkaz postavil Noe, aby s ďalšími 7 luďmi a všetkými živočíšnymi druhmi prežil potopu.

                                               

Potopa sveta

Potopa sveta bolo údajné zaplavenie celej Zeme spomínané v Biblii ako forma Božieho potrestania ludstva za skazenosť. Podobná potopa sa nachádza aj v ďalších mytológiách po celom svete.

                                               

Preklady Biblie

Preklady Biblie boli urobené z hebrejčiny, ale aj aramejčiny a gréčtiny do mnohých jazykov. K najstarším prekladom Biblie sa zaraďujú targúmy. Medzi ďalšie preklady Biblie do iných jazykov patria:

                                               

Septuaginta

Septuaginta je grécky preklad Starého zákona z hebrejčiny. Vznikol v 3 1. stor. pred Kr. v prostredí helénskej židovskej diaspóry. Používala ho aj vznikajúca kresťanská cirkev: "práve Septuaginta, t.j. grécka a nie hebrejská verzia Písma, bola ‚B ...

                                               

Sinaj (vrch v Biblii)

Sinaj je podla Biblie vrch, na ktorom dal Boh Jahve Mojžišovi Desať prikázaní. Tie prikázania boli napísané na dvoch kamenných doskách – prikázania voči Bohu a prikázania voči blížnym. Mojžišovi dal tieto prikázania dokonca dvakrát, keďže prvý ex ...

                                               

Skutky apoštolov

Skutky apoštolov je piata kniha Nového zákona, opisujúca obdobie vzniku a šírenia prvotnej kresťanskej Cirkvi, najmä činnosť apoštolov Petra a Pavla v 30. a 40. rokoch 1. storočia. Pôvodný názov knihy v starogréčtine je ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ. Náz ...

                                               

Starozákonný prorok

Starozákonný prorok je charakteristická postava Starého zákona, ktorá mala popri kňazovi a královi rozhodujúci vplyv na náboženský a politický život Izraela. Starozákonní proroci sa pôvodne nazývali vidcami róé alebo veštcami hozé, na ktorých sa ...

                                               

Targúm

Targúm je volný preklad starozákonných textov z hebrejčiny do aramejčiny. Používal sa počas čítania Tóry v synagóge po návrate z babylonského zajatia keď väčšina židov rozprávala aramejsky a nerozumela hebrejčine. Najdôležitejšie targúmy: Babylon ...

                                               

Vulgáta

Vulgáta je všeobecne rozšírený latinský preklad Biblie, ktorý bol ako jediný platný v rímskokatolíckej cirkvi. Tridentským koncilom bol uznaný ako rovnocenný so základným textom. Z poverenia pápeža Damaza začal s prekladom učený cirkevný otec Hie ...

                                               

Cirkev Východu

Výraz Cirkev Východu môže znamenať aj Asýrsku cirkev Východu, pozri Asýrska cirkev Východu. Cirkev Východu bola jedna z východných cirkví. Spája sa s nestorianizmom a odmietnutím Efezského koncilu. V minulosti bola cirkvou sasánovskej Perzskej rí ...

                                               

Farský kostol

Farský kostol je v územnom členení rôznych kresťanských cirkví hlavný kostol farnosti, kde sídli farár. Ak je kostol zvyčajne sídlom dekana, nazýva sa dekanský, plní ale rovnakú funkciu. Vedlajšie kostoly farnosti sa nazývajú filiálne.

                                               

Kristus Spasitel (Rio de Janeiro)

Kristus Spasitel alebo Kristus Vykupitel je socha Ježiša Krista postavená v roku 1931 v Brazílii nad mestom Rio de Janeiro. Je umiestnená na 700 metrov vysokom pahorku Corcovado, jej výška je 30 metrov a podstavec pod ňou meria 8 metrov. Zobrazuj ...

                                               

Talpijotský hrob

Talpijotský hrob je hrob vytesaný v skale, objavený v roku 1980 v štvrti Talpijot Mizrach, päť kilometrov južne od jeruzalemského Starého Mesta. Obsahoval desať osuárií, šesť z nich označených nápismi, z ktorých jeden bol rozlúštený ako "Ježiš, J ...